Πρ ξ μερν το πάσχα λθεν  ᾿Ιησος ες Βηθανίαν, που ν Λάζαρος  τεθνηκώς, ν γειρεν κ νεκρν. ᾿Εποίησαν ον ατ δεπνον κε, κα  Μάρθα διηκόνει·  δὲ Λάζαρος ες ν τν νακειμένων σν ατ.

Η ον Μαρία, λαβοσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικς πολυτίμου, λειψε τος πόδας το ᾿Ιησο κα ξέμαξε τας θριξν ατς τος πόδας ατο·  δ οκία πληρώθη κ τς σμς το μύρου. Λέγει ον ες κ τν μαθητν ατο, ᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης,  μέλλων ατν παραδιδόναι· Διατί τοτο τ μύρον οκ πράθη τριακοσίων δηναρίων κα δόθη πτωχος; Επεν δ τοτο οχ τι περ τν πτωχν μελεν ατλλ᾿ τι κλέπτης ν, κα τ γλωσσόκομον εχε κα τ βαλλόμενα βάσταζεν. Επεν ον  ᾿Ιησος· Αφες ατήν, ες τν μέραν το νταφιασμο μου τετήρηκεν ατό. Τος πτωχος γρ πάντοτε χετε μεθ᾿ αυτν, μ δ ο πάντοτε χετε. Εγνω ον χλος πολς κ τν ᾿Ιουδαίων τι κε στι, κα λθον ο δι τν ᾿Ιησον μόνον, λλ᾿ να κα τν Λάζαρον δωσιν ν γειρεν κ νεκρν. ᾿Εβουλεύσαντο δ ο ρχιερες να κα τν Λάζαρον ποκτείνωσιν, τι πολλο δι᾿ ατν πγον τν ᾿Ιουδαίων κα πίστευον ες τν ᾿Ιησον.

Τ παύριον χλος πολς  λθν ες τν ορτήν, κούσαντες τι ρχεται ᾿Ιησος ες ῾Ιεροσόλυμα, λαβον τ βαΐα τν φοινίκων κα ξλθον ες πάντησιν ατ, κα κραζον· «῾Ωσαννά, ελογημένος  ρχόμενος ν νόματι Κυρίου», βασιλες το ᾿Ισραήλ. Ερν δ  ᾿Ιησος νάριον κάθισεν π᾿ ατό, καθώς στι γεγραμμένον· «Μ φοβο, θύγατερ Σιών· δο  βασιλεύς σου ρχεται καθήμενος π πλον νου». Τατα δ οκ γνωσαν ο μαθητα ατο τ πρτον, λλ᾿ τε δοξάσθη  ᾿Ιησος, τότε μνήσθησαν τι τατα ν π᾿ ατ γεγραμμένα, κα τατα ποίησαν ατ. ᾿Εμαρτύρει ον χλος  ν μετ᾿ ατο τε τν Λάζαρον φώνησεν κ το μνημείου κα γειρεν ατν κ νεκρν. Δι τοτο κα πήντησεν ατ  χλος, τι κουσαν τοτο ατν πεποιηκέναι τ σημεον.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.