Την Κυριακή της Πεντηκοστής 16 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία και στη συνέχεια χοροστάτησε στον εσπερινό της γονυκλισίας στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας ανέγνωσε την ποιμαντορική εγκύκλιο του Σεβασμιώτατου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Παντελεήμων

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς

Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θεοσώστου ἐπαρχίας

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς σήμερα καί ὁ ἱερός εὐαγγελιστής μᾶς μεταφέρει σέ μία ἄλλη Πεντηκοστή, ὅταν ὁ Χριστός, ἐν τῷ μέσῳ τῶν μαθητῶν του, τούς ὁμιλεῖ μέ τρόπο ἀλληγορικό γιά τό Παράκλητο Πνεῦμα τό ὁποῖο ἐπρόκειτο νά λάβουν. Παρομοιάζει τή χάρη του μέ τό ὕδωρ τό ζῶν, τό ὁποῖο ὄχι μόνο ξεδιψᾶ τόν ἄνθρωπο πού τό ἔχει ἀλλά καί τούς ἄλλους γύρω του, καί συνδέει τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος μέ τήν πίστη. Γι᾽ αὐτό καί καλεῖ ὅποιον διψᾶ νά ἔρθει κοντά του καί νά πιεῖ. «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός παρομοιάζει τόν λόγο του, τήν πίστη σέ αὐτόν καί τή χάρη του ἁγίου Πνεύματος μέ ὕδωρ ζῶν. Τό εἶχε κάνει καί στόν διάλογό του μέ τή Σαμαρείτιδα στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ὅταν τῆς εἶχε πεῖ «ὅς ἄν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγώ δώσω αὐτῷ, οὐ μή διψήσῃ εἰς τόν αἰῶνα».

Πίστη καί χάρη εἶναι οἱ δύο ἔννοιες πού ἀναδεικνύει ἡ σημερινή μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ τόν ἄκουσαν, τόν πίστευσαν, τόν ἀκολούθησαν, ἀλλά δέν μποροῦσαν νά τά κατανοήσουν αὐτά πού τούς εἶχε διδάξει σέ τέλειο βαθμό καί νά τά μεταδώσουν στόν κόσμο, γιατί τούς ἔλειπε ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος. «Οὐδείς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μή ἐν Πνεύματι ἁγίῳ», λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Κανείς δέν μπορεῖ οὔτε νά πεῖ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ οὔτε νά ἀναγνωρίσει τή θεότητά του χωρίς τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Χωρίς αὐτή ὁ χοϊκός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά κατανοήσει οὔτε ποιός εἶναι οὔτε τί λέγει ὁ Χριστός.

Τρία χρόνια ζοῦσε ἀνάμεσά τους, δίδασκε, θαυματουργοῦσε ἀλλά οἱ ἄνθρωποι δέν μποροῦσαν νά κατανοήσουν ποιός ἦταν. Ἀκόμη καί οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές του, ἀκόμη καί αὐτοί οἱ ὁποῖοι εἶχαν δεῖ τό φῶς τῆς θεότητός του κατά τή στιγμή τῆς Μεταμορφώσεώς του στό ὄρος Θαβώρ εἶχαν ἀπορίες καί ἀμφιβολίες, γιατί δέν μποροῦσαν νά συλλάβουν τό μεγαλεῖο τῆς κενώσεως τοῦ Χριστοῦ, δέν μποροῦσαν νά κατανοήσουν πῶς ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, κρύβοντας τή θεία του φύση καί τή θεία του δόξα ἀπό τά μάτια τῶν ἀνθρώπων.

Καί ὅμως μετά τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος στούς μαθητές κατανοοῦν ὅσα δέν εἶχαν κατανοήσει ἐπί τρία χρόνια. Τό ὕδωρ τό ζῶν, πού τούς εἶχε δώσει μέ τόν λόγο, γίνεται μέ τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος «ἁλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον». Γίνεται αὐτό πού διαχέεται στόν κόσμο μέ τό κήρυγμα τῶν ἀποστόλων καί ἀρδεύει τήν κτίση καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί πιστεύουν στόν Χριστό. Καί εἶναι ὄντως παράξενο, ἄν τό ἐξετάσει κανείς μέ ἀνθρώπινα καί κοσμικά κριτήρια, ὅτι αὐτό τό ὁποῖο δέν ἐπέτυχε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ καί αὐτοί πού τόν πίστευαν, τόν πίστευαν πρόσκαιρα καί πολύ εὔκολα τόν ἀρνοῦντο, τό ἐπέτυχαν οἱ ἀπόστολοι καί οἱ ἅγιοι καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μετά τήν Πεντηκοστή.

Δέν τό ἐπέτυχαν ὅμως μόνοι τους, δέν τό ἐπέτυχαν μέ τίς δικές τους δυνάμεις. Τό ἐπέτυχαν μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο κατῆλθε κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ὄχι μόνο γιά νά φωτίσει τούς ἁγίους μαθητές καί ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, ἀλλά γιά νά παραμείνει στήν Ἐκκλησία καί νά φωτίζει καί νά χαριτώνει τούς ἀνθρώπους πού πιστεύουν στόν Χριστό, γιά νά φωτίζει καί νά χαριτώνει καί ὅλους ἐμᾶς. Δι᾽ αὐτῆς τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία πραγματώνει μέσα μας καί μέσα στόν κόσμο τήν πίστη στόν Χριστό, δοξάζεται ὁ Χριστός καί ἁγιαζόμεθα καί ἐμεῖς. Διότι χωρίς χάρη δέν μποροῦμε οὔτε νά πιστεύουμε ἀληθινά, δηλαδή νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἀσφαλῶς καί νά ἁγιαζόμεθα.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς μήν ἀφήνουμε ἀνεκμετάλλευτη τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πού προσφέρεται μέσω τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἱερῶν μυστηρίων της, ἄς τήν ἐπιζητοῦμε καί ἄς τήν λαμβάνουμε μέ τήν ἐνεργό παρουσία μας μέσα στήν Ἐκκλησία καί τή συμμετοχή μας στά ἱερά μυστήριά της, ὥστε νά προαγόμεθα στήν πίστη καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί νά ἁγιαζόμεθα πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία μας. Ἀμήν.

Διάπυρος πρός τόν ἐν Τριάδι Θεόν εὐχέτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Βρεσθένης: «Αγαπάμε υπερβαλλόντως τον λαό του Θεού»

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Όπως κάθε χρόνο, την παραμονή της αποδόσεως του Πάσχα έγινε βραδινή ακολουθία, στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως. Από τις 20:30...

Μνημόσυνο υπέρ των αοιδίμων υπερασπιστών της Βασιλίδος των πόλεων στην Καστοριά

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Καστοριάς τελέστηκε σήμερα, 29 Μαΐου 2020, Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, στο τέλος της οποίας...

«Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις» (Ἰωάν. 17,6)

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Τὴν λεγομένην Ἀρχιερατικὴν προσευχὴν τοῦ Κυρίου μας, τὴν ὁποίαν βαθύτατα συγκινημένος ἀπηύθυνε κατὰ τὴν Μεγάλην Πέμπτην πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα Του,...

«Προσέχετε τους αιρετικούς»

Αποστολικά Μηνύματα 31/5/2020 Κυριακή Εβδόμη, των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου «Προσέχετε τους αιρετικούς» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Σήμερα είναι η Κυριακή...

Εορτάστηκε η μετακομιδή των Λειψάνων του Αγ. Λουκά του Ιατρού στην Ι.Μ. Δοβράς

Το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, πανηγύρισε ο υπό ανέγερση Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως του Ιατρού στην Ιερά Μονή...
video

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος. Τι είναι αυτό το εμβόλιο και ποιος είναι υπεύθυνος στο να γίνει υποχρεωτικό; Πότε θα είναι έτοιμο...

Ο Παλαιοχριστιανικός Ναός της Νάξου Παναγιά η Δροσιανή

Η Νάξος είναι κατάσπαρτη από Eκκλησίες, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, Εκκλησίες με ανεικονικό διάκοσμο, τοιχογραφημένες βυζαντινές Εκκλησίες έχει επισημάνει η αρχαιολογική έρευνα περισσότερες από ό,τι σε...

Ἀνησυχίες γιὰ τὴν νέα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη σχετικὰ μὲ τὴν Ναυτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας – Τουρκίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης  κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθεςδηλώσεις: «Ἐδοκίμασα ὀδυνηρή ἔκπληξη, διαβάζοντας σέ σοβαρή ἡμερήσια ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, ὅτι “ἡ Ἀλβανία εἶναι σχεδόν...

Συναξάρι 30ῆς Μαῒου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἐμμελείας. Ἡ Ὁσία Ἐμμέλεια καταγόταν ἀπο εὐσεβῆ οἰκογένεια τῆς Καισάρειας τῆς...

Φθιώτιδος: «Μονάχα με την δύναμη και την Χάρη των Αγίων μας μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στη ζωή μας»

Στο όμορφο, ακριτικό και ιστορικό χωριό Ανάβρα Αλμυρού Ν. Μαγνησίας (Γούρα), το οποίο αποτελεί και το τελευταίο χωριό της Μητροπόλεως μας στα όρια με...

Πανήγυρις Ιερού Ησυχαστηρίου Αναλήψεως του Κυρίου Σκούρτων

Η Ανάληψη του Κυρίου εορτάστηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου σε όλους τους Ναούς της Μητροπολιτικής μας επαρχίας. Ιδιαιτέρως δε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Ἐμφανής καί ἐνορχηστρωμένος, ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδόξου Θείας Λατρείας – Mανιωδῶς κατεπολεμήθη ἡ Θεία Κοινωνία

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συνελθόντες σήμερον τήν 29ην Μαΐου 2020 καί ὥραν 11ην π.μ.,...

Ο Δικηγόρος Ν. Καλλιούρης για την αγορά πολυτελούς διαμερίσματος από την Ι.Α. Αυστραλίας

Αξιότιμοι κύριοι, Αναφέρομαι στην επιχειρηθείσα από ανώνυμους κύκλους της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας έμμεση, αλλά έντεχνη ανάμιξη του ονόματος του θείου μου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας...

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας εδέχθη την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τήν πρωίαν τῆς 29ης Μαΐου ε.ε., ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου εἰς πλαίσια τῆς τριημέρου ἐπισκέψεώς της εἰς τήν Θράκην, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατον...

Αναγνώρισης Ι. Μονής Παναγίας Δομιανών

Μετά από προσπάθειες δύο και πλέον ετών, η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγέλλει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της, πως με το ΦΕΚ...