Την Κυριακή της Πεντηκοστής 16 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία και στη συνέχεια χοροστάτησε στον εσπερινό της γονυκλισίας στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας ανέγνωσε την ποιμαντορική εγκύκλιο του Σεβασμιώτατου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Παντελεήμων

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς

Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θεοσώστου ἐπαρχίας

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς σήμερα καί ὁ ἱερός εὐαγγελιστής μᾶς μεταφέρει σέ μία ἄλλη Πεντηκοστή, ὅταν ὁ Χριστός, ἐν τῷ μέσῳ τῶν μαθητῶν του, τούς ὁμιλεῖ μέ τρόπο ἀλληγορικό γιά τό Παράκλητο Πνεῦμα τό ὁποῖο ἐπρόκειτο νά λάβουν. Παρομοιάζει τή χάρη του μέ τό ὕδωρ τό ζῶν, τό ὁποῖο ὄχι μόνο ξεδιψᾶ τόν ἄνθρωπο πού τό ἔχει ἀλλά καί τούς ἄλλους γύρω του, καί συνδέει τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος μέ τήν πίστη. Γι᾽ αὐτό καί καλεῖ ὅποιον διψᾶ νά ἔρθει κοντά του καί νά πιεῖ. «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός παρομοιάζει τόν λόγο του, τήν πίστη σέ αὐτόν καί τή χάρη του ἁγίου Πνεύματος μέ ὕδωρ ζῶν. Τό εἶχε κάνει καί στόν διάλογό του μέ τή Σαμαρείτιδα στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ὅταν τῆς εἶχε πεῖ «ὅς ἄν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγώ δώσω αὐτῷ, οὐ μή διψήσῃ εἰς τόν αἰῶνα».

Πίστη καί χάρη εἶναι οἱ δύο ἔννοιες πού ἀναδεικνύει ἡ σημερινή μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ τόν ἄκουσαν, τόν πίστευσαν, τόν ἀκολούθησαν, ἀλλά δέν μποροῦσαν νά τά κατανοήσουν αὐτά πού τούς εἶχε διδάξει σέ τέλειο βαθμό καί νά τά μεταδώσουν στόν κόσμο, γιατί τούς ἔλειπε ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος. «Οὐδείς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μή ἐν Πνεύματι ἁγίῳ», λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Κανείς δέν μπορεῖ οὔτε νά πεῖ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ οὔτε νά ἀναγνωρίσει τή θεότητά του χωρίς τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Χωρίς αὐτή ὁ χοϊκός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά κατανοήσει οὔτε ποιός εἶναι οὔτε τί λέγει ὁ Χριστός.

Τρία χρόνια ζοῦσε ἀνάμεσά τους, δίδασκε, θαυματουργοῦσε ἀλλά οἱ ἄνθρωποι δέν μποροῦσαν νά κατανοήσουν ποιός ἦταν. Ἀκόμη καί οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές του, ἀκόμη καί αὐτοί οἱ ὁποῖοι εἶχαν δεῖ τό φῶς τῆς θεότητός του κατά τή στιγμή τῆς Μεταμορφώσεώς του στό ὄρος Θαβώρ εἶχαν ἀπορίες καί ἀμφιβολίες, γιατί δέν μποροῦσαν νά συλλάβουν τό μεγαλεῖο τῆς κενώσεως τοῦ Χριστοῦ, δέν μποροῦσαν νά κατανοήσουν πῶς ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, κρύβοντας τή θεία του φύση καί τή θεία του δόξα ἀπό τά μάτια τῶν ἀνθρώπων.

Καί ὅμως μετά τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος στούς μαθητές κατανοοῦν ὅσα δέν εἶχαν κατανοήσει ἐπί τρία χρόνια. Τό ὕδωρ τό ζῶν, πού τούς εἶχε δώσει μέ τόν λόγο, γίνεται μέ τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος «ἁλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον». Γίνεται αὐτό πού διαχέεται στόν κόσμο μέ τό κήρυγμα τῶν ἀποστόλων καί ἀρδεύει τήν κτίση καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί πιστεύουν στόν Χριστό. Καί εἶναι ὄντως παράξενο, ἄν τό ἐξετάσει κανείς μέ ἀνθρώπινα καί κοσμικά κριτήρια, ὅτι αὐτό τό ὁποῖο δέν ἐπέτυχε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ καί αὐτοί πού τόν πίστευαν, τόν πίστευαν πρόσκαιρα καί πολύ εὔκολα τόν ἀρνοῦντο, τό ἐπέτυχαν οἱ ἀπόστολοι καί οἱ ἅγιοι καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μετά τήν Πεντηκοστή.

Δέν τό ἐπέτυχαν ὅμως μόνοι τους, δέν τό ἐπέτυχαν μέ τίς δικές τους δυνάμεις. Τό ἐπέτυχαν μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο κατῆλθε κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ὄχι μόνο γιά νά φωτίσει τούς ἁγίους μαθητές καί ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, ἀλλά γιά νά παραμείνει στήν Ἐκκλησία καί νά φωτίζει καί νά χαριτώνει τούς ἀνθρώπους πού πιστεύουν στόν Χριστό, γιά νά φωτίζει καί νά χαριτώνει καί ὅλους ἐμᾶς. Δι᾽ αὐτῆς τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία πραγματώνει μέσα μας καί μέσα στόν κόσμο τήν πίστη στόν Χριστό, δοξάζεται ὁ Χριστός καί ἁγιαζόμεθα καί ἐμεῖς. Διότι χωρίς χάρη δέν μποροῦμε οὔτε νά πιστεύουμε ἀληθινά, δηλαδή νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἀσφαλῶς καί νά ἁγιαζόμεθα.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς μήν ἀφήνουμε ἀνεκμετάλλευτη τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πού προσφέρεται μέσω τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἱερῶν μυστηρίων της, ἄς τήν ἐπιζητοῦμε καί ἄς τήν λαμβάνουμε μέ τήν ἐνεργό παρουσία μας μέσα στήν Ἐκκλησία καί τή συμμετοχή μας στά ἱερά μυστήριά της, ὥστε νά προαγόμεθα στήν πίστη καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί νά ἁγιαζόμεθα πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία μας. Ἀμήν.

Διάπυρος πρός τόν ἐν Τριάδι Θεόν εὐχέτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Οι ευσεβείς Θεσσαλονικείς τίμησαν τον Ιδρυτή της Εκκλησίας τους στα Κάστρα της Άνω Πόλης

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄, με την άδεια και ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό του...

Ο Φθιώτιδος Συμεών στις φυλακές Δομοκού

Στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού μετέβη σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντού του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών κ. Νικολάου...

Εξάμηνο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά

Με τη συμπλήρωση έξι μηνών από την εκδημία του Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρού Κοσμά, την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στον Ιερό...

Φθιώτιδος Συμεών: «Έχουμε αγάπη; Έχουμε τα πάντα!»

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος  η Ιερά μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ελευθερούπολη

Με εκκλησιαστική τάξη και λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος με λατρευτικές εκδηλώσεις η Μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο ομώνυμο παρεκκλήσιο της Ελευθερούπολης...

Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ’

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα τὴ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ μνῆμές τους σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ι.Μ.Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σε όλους τους Ιερούς Ναούς που τιμώνται...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Μέσα σε μία πανηγυρική ατμόσφαιρα τελέσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουνίου ε.έ., ο μεθεόρτιος Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με τον οποίον και κορυφώθηκαν οι...

Με λαμπρότητα τελέσθηκε η πανήγυρις των πολιούχων των Γιαννιτσών Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Με λαμπρότητα τελέσθηκε η πανήγυρις των πολιούχων της πόλεως των Γιαννιτσών, Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον ομώνυμο ιερό ενοριακό ναό προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου...

Εσπερινός στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου των Εθνών Παύλου

Για ακόμη μια χρονιά τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Μεγάλη απουσία του...

Με τη συμμετοχή Αρχιερέων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των Ηρωΐδων Αγίων Γυναικών της...

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ΚΗ΄ Παυλείων, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των Ηρωΐδων Αγίων Γυναικών και παίδων της Αράπιτσας...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τον ιδρυτή της Εκκλησίας των Βεροιέων

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε με λαμπρότητα Πολυαρχιερατικό...

Λόγος στούς Δώδεκα Ἀποστόλους

Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου Αδελφοί και πατέρες, ιδού τα εμφορώτατα κλήματα της αγίας και αθάνατης και αποτελούσης την αρχή της ζωής αμπέλου, που είναι ο...

Πανήγυρις Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Βαθύκαμπο Άρτης

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, το πρωΐ, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον Βαθύκαμπο Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος...

«Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου» Η εορτή του Πολιούχου και Φωτιστού της Πρωταποστολικής Εκκλησίας της Ι.Μ. Φιλιππων

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο εφετινός εορτασμός του Αγίου Αποστόλου Παύλου στην πόλη της Καβάλας, η οποία εορτάζει και τα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της, στον πανηγυρίζοντα...