Ἡ ἀρχὴ τοῦ κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγελίου μᾶς παρουσιάζει τὸ κήρυγμα καὶβάπτισμα τῆς μετανοίας, τὸ ὁποῖο ὑπούργησε, προετοιμάζοντας τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ ἐρχομοῦ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς Ἰωάννης.

Προάγγελος καὶ ἑωσφόρος τῆς σαρκωμένης Ἀληθείας ὁ μέγιστος τῶν Προφητῶν στὸ μεταίχμιο τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ῥοῦ τῆς ἱστορίας διαδραματίζει ἕνα πολλαπλὸ ῥόλο. Εἶναι μέγιστος Προφήτης· μαρτυρεῖ καὶ ἑρμηνεύει τὸ θέλημα τοῦΘεοῦ στοὺς Ἰουδαίους, ὥστε νὰ προετοιμαστοῦν γιὰ τὸν σύντομο ἐρχομὸ τοῦΜεσσία. Εἶναι μέγιστος ἀσκητής· ὁμολογεῖ διὰ τῆς ἀσκητικῆς πολιτείας του πὼς γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ θείου λόγου ὁ ἄνθρωπος πρέπει ἐμπράκτως νὰἀποδεσμευθῇ ἀπὸ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου. Εἶναι μέγιστος κῆρυξ τῆς μετανοίας· διδάσκει τὸν τρόπο τῆς ἐπιστροφῆς στὸ Θεὸ Πατέρα σὲ ἕνα ἔθνος ποὺ ἀρκεῖτο στὴν τήρηση τῶν νομικῶν διατάξεων ὡς ἀνταπόκριση καὶ ἐπιβεβαίωση τῆς μετ’Ἐκείνου διαθήκης. Εἶναι συνάμα προεισηγητὴς καὶ παρασκευαστὴς τοῦεἰσαγωγικοῦ στὴν πνευματικὴ ζωὴ μυστηρίου ὡς Βαπτιστής, ἀλλὰ καὶ τοῦμυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως· προτυπώνει στοὺς εὐσεβεῖς τῆς ἐποχῆς του τὸλειτουργικὸ τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς προετοιμάζει κατάλληλα, ὥστεἐκεῖνοι νὰ δεχθοῦν μετὰ τὸ δικό του βάπτισμα μετανοίας τὸ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν «ἐν Πνεύματι καὶ πυρί».

Τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη περιορίζεται στὸ πλαίσιο τοῦ παλαιοῦ ἀκόμη κόσμου, στὸν ὁποῖο ὑποφώσκει ἡ φθορά, μιὰ καὶ δὲν ἔχει ξεκινήσει τὸσωτηριῶδες ἔργο καὶ δὲν ἔχει πραγματοποιηθεῖ ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶὅσοι ἀκολουθοῦν αὐτὸ τὸ βάπτισμα, παραμένουν δέσμιοι τοῦ θανάτου. Σαφῶς ὁἸησοῦς Χριστὸς δὲν εἶχε καμία ἀνάγκη ἢ ὑποχρέωση νὰ βαπτισθῇ, γιατὶ εἶναιἀναμάρτητος καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς φθορᾶς. Γιὰ λόγους ὅμως συνεπείας πρὸς ὅ,τι νομοθετεῖ καὶ εὐδοκεῖ χάριν τοῦ θείου σχεδίου τῆς σωτηρίας μας, ἂν καὶΝομοθέτης, ἔγινε ὑπήκοος τοῦ νόμου καὶ ὑπογραμμὸς γιὰ τὸν εὐσεβῆ λαό.

Τὸ βαπτισμα τοῦ Κυρίου μας, ὅπως προσυμφωνοῦσε καὶ ὁ Ἰωάννης, γίνεται μὲ Ἅγιο Πνεῦμα. Πραγματικά, ἀδελφοί μου, εἶναι σπουδαῖο τὸ μυστήριο, ὅταν μπαίνουμε μέσα στὴν κολυμβήθρα. Ἐὰν εἴχαμε γυμνασμένα τὰ πνευματικά μας αἰσθητήρια, ἐὰν εἴχαμε τὰ μάτια τῶν ἁγίων μας, θὰ βλέπαμε νὰδιαδραματίζονται συνταρακτικὰ γεγονότα.

«Ὁμοίωμα τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ», ὀνομάζει ὁἈπόστολος Παῦλος τὸ χριστιανικὸ βάπτισμα. Μιμούμαστε τὴν τριήμερο ταφὴκαὶ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας μὲ τὴν τριπλὴ κατάδυση στὸ νερὸ καὶ ἀνάδυση.Ἀλλὰ δεῖτε πόσο φιλάνθρωπος εἶναι ὁ Δεσπότης μας! Δὲν χρειάζεται νὰσταυρωθοῦμε ἐμεῖς, γιὰ νὰ ἐξιλεωθοῦμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Πέθανε Ἐκεῖνος μία φορὰ γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Ἐμεῖς ἁπλῶς Τὸν ἀκολουθοῦμε ὅπου πηγαίνει. Στὸν τάφο, στὸν ᾅδη, στὸν οὐρανό. Ἡ κολυμβήθρα γίνεται γιὰ ὅλους μας ἕνας τάφος, ὅπου θάπτεται ὁ παλαιός μας ἑαυτός, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ μία καινούρια κοιλιά, μία καινούρια μήτρα, ποὺ μᾶς ξαναγεννᾶ καὶ μᾶς βγάζει στὸ φῶς τῆςἀληθινῆς ζωῆς. Μέσα στὸ νερό, κάτω ἀπὸ τὸ νερό, θάπτεται καὶ τὸ τελευταῖο σημεῖο τοῦ σώματός μας, ὁλόκληρος ὁ ἐν ἡμῖν ἄνθρωπος, καὶ ἀνασταίνεται, γιατὶ ἔχει προηγουμένως ὁμολογήσει τὴν πίστη του στὸν Τριαδικὸ Θεό, ἔχειἐπισφραγίσει διὰ τῆς θελήσεώς του τὴν ἀποδοχὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς Σωτῆρα καὶ Λυτρωτή του. Ἰχνεύοντες τὸν ἀναστάντα Κύριο, ὁδηγούμαστε στὴν ὁλόφωτη καὶ ἀνέσπερη βασιλεία Του.

Στὴν πορεία ὅμως τῆς ζωῆς μας ὁ διάβολος ἀναλαμβάνει τὸ δόλιο ἔργο τῆςἐπιστροφῆς μας ἀπὸ τὸ φῶς τῆς βασιλείας στὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας. Μᾶςἀποπροσανατολίζει, μᾶς παρουσιάζει ψεύτικα φῶτα, μᾶς θαμπώνει μὲ τὰ ὡραῖα τοῦ κόσμου, τὰ τόσο μάταια καὶ ψεύτικα, γιὰ νὰ μᾶς παρασύρῃ στὴν ἀπώλεια. Μᾶς δείχνει τὴ λεωφόρο τῆς ἀνέσεως, τῶν ἀπολαύσεων, ἐκμεταλλευόμενος μάλιστα τὴν προσωρινότητα τοῦ ἐπιγείου βίου, ὥστε νὰ μᾶς ῥίξῃ στὴν παγίδα τῆς ματαιοφροσύνης. Διαστρέφει καὶ ἀλλοιώνει τὴν ὄψη τῶν πραγμάτων τοῦκόσμου. Μᾶς παρουσιάζει τὰ πρόσκαιρα ὡς αἰώνια καὶ τὰ αἰώνια ὡς ἄκαιρα.

Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε τὸ βάπτισμα στὴν κολυμβήθρα γίνεται μία φορά. Ὅμωςὑπάρχει κι ἕνα ἄλλο βάπτισμα, ποὺ καὶ αὐτὸ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν καθαρτικὴ δύναμη τοῦ νεροῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, παρέχει πλήρη ἄφεσηἁμαρτιῶν καὶ μᾶς καθιστᾶ καὶ πάλι καθαροὺς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο τὸβάπτισμα λαμβάνει χώρα στὴν κολυμβήθρα τῆς καρδιᾶς μας, ὅταν αὐτὴ γεμίζει μὲ τὸ ὕδωρ τῶν δακρύων μας. Εἶναι τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας καὶἐξομολογήσεως, τὸ ὁποῖο ἀποκαθιστᾶ καὶ πάλι τὴ σχέση μας μὲ τὸν Θεό. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος καὶ στὸ πρῶτο βάπτισμα σήμερα μᾶς καλεῖ, καὶ στὸ δεύτερο.

Ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί, γι’ αὐτὸ καὶ ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη νὰ ἀναβαπτιστοῦμε στὰ νάματα τῆς μετανοίας. Ὅσο κι ἂν ἁμαρτήσαμε, λίγο ἢ πολύ, ἂς ἀναλογιστοῦμε πὼς ὁ Χριστὸς μᾶς σώζει δωρεάν, ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ θέλουμε τὴν διὰτῶν μυστηρίων σωτηρία μας.

π. Στυλιανός Μακρής

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

O Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Γαβριήλ στην Ουάσιγκτον σε Διεθνή Σύνοδο θρησκευτικής ελευθερίας

Στην Ουάσιγκτον μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, όπου συμμετείχε ως εισηγητής στις εργασίες της 2ης Ετήσιας Διεθνούς...

Επίσκεψη του Διευθυντού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας κ. Γεωργίου Αδαμίδη στον Μητροπολίτη Βεροίας

Την Τρίτη 5 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας εθιμοτυπική επίσκεψη από τον Διευθυντή της...

Αφιέρωμα Μνήμης, Ιστορίας και Πολιτισμού για τη Μικρά Ασία από την Μητρόπολη Σπάρτης

Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων με κεντρικό θέμα την επέτειο 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή (1922-2022) η Ιερά Μητρόπολη...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι προαγωγικές και διπλωματικές εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, στην έδρα και σε όλα τα παραρτήματά της,...

Αυλαία έπεσε στον 6ο Αγώνα Δρόμου »Το Πέρασμα του Αποστόλου Παύλου» με την βράβευση όλων των θεσμικών φορέων που...

Ο αγώνας δρόμου ''Το Πέρασμα του Αποστόλου Παύλου"πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 με αφετηρία το μνημείο του Αποστόλου Παύλου στη...

Επετειακή Εκδήλωση του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου

Στο ιστορικό και εμβληματικό Θέατρο «Απόλλων» της Ερμούπολης, ο Σύλλογος Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου διοργάνωσε απόψε Εκδήλωση με θέμα:«Οι Δρόμοι του Μπαρουτιού». Επρόκειτο για μία...

Ἡ μάνα

 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Δέν ὑπάρχει ἄλλη λέξη ὀμορφότερη μέσα στόν γήινο κόσμο, μέσα σέ ὅλους τούς πολιτισμούς καί τίς ἐποχές, ἀπό τήν λέξη μάνα! Ἡ μάνα εἶναι τό γλυκύτερο πλάσμα...

Αγιασμός Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου στην Μητρόπολη Θηβών

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 η Κατασκήνωση της Μητροπόλεως στον Παρνασσό, με την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο των κοριτσιών Δημοτικού Σχολείου. Το απόγευμα της...

Έναρξη Α’ κατασκηνωτικής περιόδου Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Στις καταπράσσινες πλαγιές του Ταϋγέτου και συγκεκριμένα στη θέση «Σκουρόλακα», στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», τελέσθηκε το απόγευμα...

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 6η Γιορτή Νεολαίας στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους

Στην κατάμεστη από παιδιά και νέους αυλή του Ιερού Ναού Αγίας Άννης Κατερίνης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Ιουλίου η 6η Γιορτή Νεολαίας...

«Τα άκουσε» ο Παπαθανάσης από τον δήμαρχο Αγρινίου: «Θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα η κυβέρνηση αν δεν γίνει η διχοτόμηση...

«Εξόρμηση» στην Αιτωλοακαρνανία κάνει σήμερα, Τρίτη 5η Ιουλίου,  η Νέα Δημοκρατία καθώς κλιμάκια της επισκέπτονται πολλά μέρη του νομού. Του ενός κλιμακίου επικεφαλής είναι ο...

Από το 1951 το δημοτικό συμβούλιο ζητά Μητρόπολη στο Αγρίνιο (δείτε το έγγραφο)

70 χρόνια μετά στο Μεσολόγγι κάποιοι ακόμη καλλιεργούν κλίμα αντιπαράθεσης των δύο πόλεων δίνοντας άλλοθι στους κυβερνώντες.  1951, το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου λαμβάνει απόφαση για...
video

Πάμε για πόλεμο, πάρτε τρία όπλα

Πάμε για πόλεμο, πάρτε τρία όπλα. Πότε ξεκινά ο πόλεμος; Τι πόλεμος θα γίνει; Γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον πόλεμο; Πώς πρέπει...

«Θαλασσάκι μου… Θάλασσες δακρύων… Θάλασσες ελπίδας…» Επετειακή εκδήλωση στη Λήμνο από το Ωδείο της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Η πολύ επιτυχημένη επετειακή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ακριτική και πανέμορφη Λήμνο, στο νησί του Βορείου Αιγαίου,  με αφορμή την επέτειο των 100...

Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Θέρμης Μυτιλήνης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος ευρισκόμενος στη νήσο Λέσβο, Επικεφαλής ομάδας προσκυνητών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως, κατόπιν αδείας και ευλογίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλήνης, Ερεσσού...