«Τήν φύσιν ἀνεκαίνισας, φθαρεῖσαν τοῦ προπάτορος ὑπερφυῶς συλλαβοῦσα, ἀπειράνδρως τεκοῦσα τόν πλάστην πάσης φύσεως» (Ἐξαποστ. 2α Νοεμβρίου). 

Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί εὐλογημένε,

«Πάσχα μετά τό Πάσχα…» ὀνόμασαν οἱ θεόπνευστοι, θεοκίνητοι καί πνευματοφόροι, πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας, Μέγας Ἀθανάσιος, Ἱερός Χρυσόστομος καί λοιποί, τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου!

«Πάσχα», λέξις Ἑβραϊκή, ἡ ὁποία στά ἑλληνικά ἑρμηνεύεται: Πέρασμα! Ὁ περιούσιος καί εὐλογημένος ἀπό τόν Θεόν λαός τοῦ Ἰσραήλ, ὅταν ἔφυγε ἀπό τήν Τυραννία τῶν Φαραώ τῆς Αἰγύπτου πέρασε τήν Ἐρυθράν θάλασσαν τήν ὁποίαν διέτεμεν μέ τήν ῥάβδον του, σέ σχῆμα Σταυροῦ καί κατόπιν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ὁ Μωυσῆς, γιά νά φθάσει σέ ἄλλη Γῆ, τήν Γῆ τῆς ἐλευθερίας, ἔστω καί ἄν ἦταν ἔρημος. Αὐτό λοιπόν τό πέρασμα, αὐτή ἡ διάβασις ὀνομάσθη πέρασμα. Πέρασμα ἀπό τήν Γῆν τῆς Τυραννίας, τῆς δουλείας καί τῶν ποικίλων βασάνων, στήν Γῆν τῆς ἐλευθερίας.

Γιά νά κατανοηθοῦν ὅμως ὅλα αὐτά, ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά, κάθε ἄνθρωπος καί ἰδιαιτέρως ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τήν ὕπαρξιν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐκ πνεύματος Ἁγίου καί τῆς Παρθένου Μαρίας ἐν τόπῳ Βηθλεέμ, καί ἐν χρόνῳ, βασιλεύοντος ἐν Ρώμῃ τοῦ Αὐτοκράτορος Καίσαρος καί τῆς Ἰουδαίας βασιλεύοντος Ἡρώδου τοῦ θηριώδους.

Ἄν τοῦτο τό Μέγα Μυστήριο, δηλαδή ἡ Παρουσία τοῦ αἰωνίου, τοῦ Ἀνάρχου καί ἐπέκεινα τοῦ χρόνου Θεοῦ καί πατρός μᾶς γίνει συνείδησις καί ἀταλάντευτος πίστις τότε καί μόνο τότε δυνάμεθα νά ἐννοήσομεν τήν ἰδικήν μας παρουσία! Ὅτι δηλαδή εἴμαστε εἰκόνες Του, εἴμαστε ἡ δημιουργία Του, εἴμαστε τό ἐμφύσημά Του καί ἄρα ἡ μοναδική ἀξία στήν ὅλη ἄλογο δημιουργία Του!

Τό τροπάριον τό ὁποῖον προτάξαμε, ἀναφερόμενον στήν Παναγία Μητέρα μας καί Μητέρα Τοῦ Θεοῦ καί Πατρός μας, τῆς Ὁποίας τήν Κοίμησιν λαμπρῶς ἑορτάζομεν, ψάλλομεν, ὑμνοῦμεν καί πανηγυρίζομεν, λέγει: «τήν φύσιν ἀνεκαίνισας φθαρεῖσαν τοῦ προπάτορος» μέ λόγους κατανοητούς καί ἐπεξηγηματικούς λέγει: Ἐσύ Παναγία μας εἶσαι Ἐκείνη ἡ γυναῖκα ἡ Ὁποία ἀναδημιούργησες καί ἀναγέννησες τήν ἀνθρωπίνην φύσιν μας τήν ὁποίαν ὁ προπάτοράς μας Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, διά τῆς ἀνυπακοῆς στόν Θεόν καί μέ τήν συμβουλή καί τήν ἐμπιστοσύνη στόν διάβολο, τήν ἔφθειρε καί τήν κατέστρεψε!

Πῶς ὅμως, τήν ἀναγέννησε; Συνεχίζει ὁ Ἱερός ὑμνωδός «ὑπερφυῶς συλλαβοῦσα καί ἀπειράνδρως τεκοῦσα, τόν Πλάστην πάσης φύσεως». Πῶς τήν ἀναδημιούργησε καί ἀνέπλασε; Μέ τό νά κυοφορήσει στήν μήτρα Της, στά σπλάχνα Της καί διά τῶν ἁγνῶν αἱμάτων Της, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί ἄνευ πείρας ἀνδρός τόν πλάστην καί Δημιουργόν ὅλης τῆς δημιουργίας. Γίνεται ὁ Θεός ἄνθρωπος καί διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς Του, γιά νά θεώσει καί πάλιν τόν ἄνθρωπον «Θεός γάρ ἐνηνθρώπησε ἵνα τόν ἄνθρωπον Θεόν ἀπεργάσηται» σημειώνει καί πάλιν ἡ μεγάλη χορεία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς ὁποίους καί προαναφέραμε.

Γίνεται ὁ Θεός Λόγος ἄνθρωπος ἐκ πνεύματος Ἁγίου καί τῆς Παρθένου Μαρίας γιά νά ἀποκαταστήσει καί πάλιν τήν ἀγαπητικήν σχέσιν Οὐρανοῦ καί Γῆς, τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου.

Γίνεται ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος «ἵνα διά τοῦ Σταυροῦ κατεβάσει τόν οὐρανόν στήν Γῆ καί ἀνεβάσει τήν Γῆ στόν οὐρανό»! «Γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ», σημειώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Φιλιππησίους Ἐπιστολήν του Κεφάλαιο 2, στίχο 8. Οὔτε οἱ ἄνθρωποι, μολυσμένοι ὄντες ἐκ τῶν προπατόρων, ψυχῇ καί σώματι, οὔτε οἱ ἄγγελοι ὡς πνευματικά ὄντα ἠδύναντο νά ἀποκαθάρουν τόν ἄνθρωπον ἐκ τοῦ πνευματικοῦ θανάτου, μόνον ὁ σαρκωθείς Υἱός καί Λόγος του Θεοῦ. Ἄς προσέξουμε λοιπόν, ἑαυτούς καί διερωτηθῶμεν: Ὑπακούομεν στήν ἐκκλησία; Ἡ Παναγία μας, τήν ὁποίαν ἑορτάζομεν σήμερον καί ἐβάλαμε τά καλά μας καί ἐστολίσαμεν τούς Ἱερούς Ναούς μας, καί οἱ καμπάνες κτυποῦν χαρμόσυνα, ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς Γῆς καί ἰδιαιτέρως στήν χώρα μας, τήν Παναγιοσκέπαστον, διά τῆς ἁγίας ὑπακοῆς Της ἔχει καταξιωθεῖ νά γίνει μάνα τοῦ Θεοῦ, ἔχει καταξιωθεῖ νά γίνει σκάλα γιά νά κατέβει ὁ Θεός στήν Γῆ γιά τήν σωτηρία μας, τόν παράδεισον, τήν θέωσιν, τήν συγκληρονομίαν τοῦ Παραδείσου.

Ἡ Παναγία μας ἔγινε ἡ αἰτία διά τῆς ἐνσυνειδήτου ὑπακοῆς της νά φέρει τόν Θεόν στόν κόσμο καί Ἐκεῖνος διά τοῦ Σταυροῦ καί Ἀναστάσεώς Του μᾶς χάρισε τό πέρασμα ἐκ τοῦ Πνευματικοῦ Θανάτου εἰς τήν Ζωή. Νά λοιπόν γιατί οἱ θεοφόροι πατέρες ὀνόμασαν θεοπνεύστως τήν Κοίμησίν Της «Πάσχα μετά τό Πάσχα».

Αὐτή, λοιπόν, τιμοῦμε, ψάλλομεν καί δοξολογοῦμεν «μέ ὕμνους ἐξαίσιους καί ὠδές πνευματικές» κατά τόν λόγον τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Μιμηθῆτε Την, λοιπόν ἀδελφοί, στήν ἁγία ὑπακοήν της, στήν ταπείνωσίν της, στήν Ἁγιότητά της, καί ἰδιαιτέρως ὁ γυναικεῖος κόσμος ὁ ὁποῖος ψάχνει νά εὕρη ἀξίαν μακράν καί πέραν τῆς ἀξίας τῆς Παναγίας, ὡς γυναίκας καί ἰδιαιτέρως ὡς Μητέρας.

Ἀδελφοί μου, ζοῦμε σέ δύσκολους καιρούς, πολλοί οἱ ψευδοπροφῆτες, οἱ ἀμφισβητίες, οἱ ἀντίχριστοι καί οἱ ὑβριστές τοῦ Μυστηρίου τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν ἁγίων Πατέρων, καί τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως! Γιατί; Διότι ποτέ δέν θέλησαν καί πεισματικά δέν θέλουν νά προσεγγίσουν τό Μυστήριον ἄνθρωπος, ὅτι εἴμαστε εἰκόνα καί πλᾶσμα τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε τό ἐμφύσημά Του καί ἄρα μέ προορισμό τήν θέωσιν καί ἁγιότητα κατά τό Ἀποστολικόν «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἅγιος ἐγώ εἰμί» (Α΄ Πέτρ. α΄, 16). Ὁ ἄνθρωπος αὐτοεξευτελίζεται, αὐτοπεριφρονεῖται, αὐτοαπορρίπτει τήν ἀξίαν του, ὡς ἄσωτος υἱός καί καταντάει βοσκός χοίρων. Ἡ ποιμένουσα ὅμως ἐκκλησία μας ἀγωνίζεται καί ἀγωνιᾶ μέ τό κήρυγμά της, τά κατηχητικά σχολεῖα, τίς πνευματικές συγκεντρώσεις, τά Γηροκομεῖα, τά Κοινωνικά Παντοπωλεῖα, τά Κοινωνικά Φροντιστήρια νά δίδει ὄχι μόνον πνευματικήν τροφή, ἀλλά καί τό κατά δύναμιν, καί τροφή στούς πεινασμένους, στέγη καί ζεστασιά σώματος καί καρδίας στούς περιφρονημένους, καί διέξοδο σέ πολλούς μαθητάς, διά τήν ἐπιμόρφωσίν τους. Ὅλα αὐτά τά συντηρεῖ ἡ ἀγαπῶσα καρδιά τῶν ὀλίγων, τῶν ἀγαπώντων τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἀπό τό ὑστέρημά τους, ὅπως καί ἡ Παναγία μας προσέφερεν τόν ἑαυτόν Της, τήν ὕπαρξιν τῆς καρδιᾶς Της, τό ἁγνό αἷμα Της γιά ὅλην τήν ἀνθρωπότητα. Σ΄ αὐτήν, λοιπόν, τήν πανεπίσημον ἡμέραν, σ΄ αὐτήν τήν πανήγυριν τῶν πανηγύρεων, στήν ἑορτή τῆς Μάνας μας, ἀδελφοί, νά θυμηθοῦμε τούς παππούδες καί τίς γιαγιάδες τοῦ Γηροκομείου (75) τόν ἀριθμόν. Στόν δίσκο πού θά περιαχθῇ βάλτε παρακαλῶ τήν καρδιά σας καί ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας νά Σᾶς ἀνταποδώσει ἑκατονταπλασίονα.

Ὁ πνευματικός Σας Πατέρας, ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης Σας.

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται…

Η μάχη του Ορμενίου, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1371, ήταν καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις στο χώρο της Βαλκανικής. Η κυριαρχία των Οθωμανών στην...

Ἂρχισαν οἱ ἑορτασμοί τῆς ἑορτῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα

Συμπληρώνονται ἐφέτος 56 χρόνια ἀπό τήν ἐπανακομιδή τῆς Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀπό τήν Ρώμη στήν Πάτρα (26 Σεπτεμβρίου 1964- 26 Σεπτεμβρίου 2020). Ὃπως κάθε...

Η εορτή της Μεταστάσεως του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Mε λαμπρότητα εορτάσθηκε την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος.  Στον...

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ανήκει στα ιερά εκείνα πρόσωπα που αποτελούσαν το στενό κύκλο των μαθητών του Κυρίου....

Επικίνδυνη σίγουρα δεν είναι η Θεία Κοινωνία…

Του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου Διάβασα σε ιστότοπο την είδηση, ότι ο δημοσιογράφος κ. Μανώλης Καψής, συνομιλών σε τηλεοπτικό διάλογο, σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού...

Η εορτή της Μεταστάσεως του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στην Άνδρο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί , εν πληθούση Εκκλησία και την παρουσία πολλών παιδιών, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου...

Μνημόσυνο Γέροντος π. Συμεών Κραγιόπουλου

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, τελέσθηκε το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου ε.έ., εις το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος Πανοράματος, το πενταετές...

«Πρώτα η υγεία μου ή η σωτηρία της ψυχής μου;»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού φθάσαμε σήμερα στο τέλος της φετινής ιεραποστολικής και...

Ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης – Κυριακή Α’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες  οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου  χαλάσω τὸ δίκτυον»  (Λουκᾶ 5,5) Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ἀγαπητοί Ἀδελφοί,...

Η αναβολή της Ιεραρχίας

Του Γιώργου Ν. Πασπαθανασόπουλου Η αναβολή – ματαίωση της ετήσιας υποχρεωτικής συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχει καμία δικαιολογία. Ούτε φυσικά τον κορωνοϊό....

Περί κανονικής προσκτήσεως της μοναχικής ιδιότητος (μέ ἀφορμή Ἀνακοινωθέν μας διά τόν ἐκπεσόντα Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνδρέαν Κονάνον)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ Ὁ πολιός καί πολυσέβαστος καί βαθυνούστατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ.κ. Γερμανός μέ τήν ὀξυδέρκεια καί τόν δυναμισμό πού τόν...

Η εορτή του Αγίου Σιλουανού στην Μητρόπολη Θηβών

Στην  Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) στο Ακραίφνιο λειτούργησε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε...

Ἡ Ἐξόδιος Άκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας στήν Τρίπολη

Τήν Παρασκεύη 25 Σεπτεμβρίου 2020, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας, στόν Ἱερό Ναό Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου Τριπόλεως. Ἡ Μοναχή Νειλία (κατά κόσμον Χρυσούλα)...

Ορκωμοσία Νεοσύλλεκτων Οπλιτών από τον Μητροπολίτη Λαγκαδά

Τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης για τον κορωνοϊό, με αποστάσεις αλλά και χωρίς την παρουσία συγγενών ή φίλων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25...

Δεν θα εορτάσει ο Μητροπολίτης Κορίνθου λόγω κορωνοϊού

Ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ημέρα κατά την οποίαν...