Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχτηκε στους χώρους της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά στη Βέροια τους καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στους οποίους παρατέθηκε τράπεζα και έγινε κοπή βασιλόπιτας.

Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικούς λόγους, ευχές και ευχαριστίες για την σημαντική προσφορά και διακονία τους στην σημερινή εποχή της κρίσης.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦνέου ἔτους, πού ἄρχισε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, ἔχουμε τή χαρά νά ἐπι­κοι­νωνοῦμε σήμερα, παρακαθήμενοι ὅλοι μαζί στήν ἑόρτιο αὐτή τράπε­ζα, γιά νά ἀνταλλάξουμε εὐχές γιά τήν και­νούργια χρονιά καί νά κό­ψου­με τήν καθιερωμένη βασιλό­πιτα πρός τιμήν τοῦΜεγάλου Βα­σι­λείου, τοῦμεγάλου ὄντως αὐτοῦπα­τρός τῆς Ἐκκλη­σίας μας, τοῦὁποίου ἡμνή­μη ἁγιάζει τήν εἴσο­δό μας στό νέο ἔτος, ἀλλά καί ἀποτελεῖπρότυπο καί πηγή ἐμ­πνεύσεως καί γιά ἐμᾶς πού διακο­νοῦμε μέ διαφόρους τρό­πους τήν Ἐκκλησία μας.

Γιατί εἶναι, ἀλήθεια, ὅτι ὁΜέγας Βασίλειος δέν ὑπῆρξε μόνο ἕνας σοφός καί μορφωμένος κατά κό­σμον καί κατά Θεόν ἱεράρχης.Ὑπῆρ­ξε ἕνας ἄνθρωπος μέ πρα­κτι­κό νοῦπού ἀντιλαμβα­νόταν τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐπο­χῆς του καί ἔβρισκε τρόπους γιά νά τίς ἀντιμετωπίσει.

Ἔτσι δημι­ούρ­γησε τή Βασιλειά­δα, μία πόλη ὁλόκληρη, μέ ἱδρύ­μα­τα πού κά­λυ­πταν τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώ­πων τῆς ἐποχῆς του, μιᾶς ἐπο­χῆς, στήν ὁποία αὐτό πού ὀνομάζουμε κοι­νω­νική πρόνοια ἤφιλανθρω­πία ἦταν ἄγνωστα καί ξένα στούς πε­ρισσότερουςἀνθρώ­πους, γιατί ἡἔν­νοια τῆς χριστιανι­κῆς, τῆς ἀνι­διοτελοῦς ἀγάπης δέν εἶχε διεισ­δύ­σει ἐπαρκῶς στή νοο­τροπία τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκεί­νης καί δέν εἶχε ἐπηρεάσει, κα­τά συνέπεια, τίς κρατικές δομές.

Μποροῦμε, λοιπόν, νά θεωρή­σου­με ὅτι ὁΜέγας Βασίλειος εἶναι ὁθεμελιωτής τῶν ἔργων ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦφιλαν­θρω­πικοῦκαί κοινωνικοῦτης ἔρ­γου. Καί ἀκόμη, μποροῦμε νά εἴ­μαστε βέβαιοι ὅτι, ἐάν στήν ἐποχή του ὑπῆρχαν οἱἀνά­γκες τῆς σημε­ρι­νῆς ἐποχῆς, ὅπως αὐτή τῶν βοη­θητικῶν μαθη­μά­των, τῶν φροντι­στηρίων, γιά τά παιδιά μας, γιά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν σχολείων μας, θά τά εἶχε κα­θιερώσει καί ἐκεῖνος.

Ἔτσι τό ἔργο τοῦΚοινωνικοῦΦροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πόλεως, τό σπουδαῖο ἔργο πού προσφέρει ἡἘκκλησία μας στά παιδιά μας, ἰδιαίτερα τήν ἐποχή αὐ­τή τῆς κρίσεως, χάρη στή δική σας μεγάλη ἀγάπη καί γενναιό­δω­ρη προσφορά τοῦχρόνου σας, τῶν γνώσεών σας, τοῦἑαυτοῦσας, ὑπερβαίνει τά ὅρια τῶν σχολικῶν μαθημάτων καί τῆς στεγνῆς γνώ­σεως, καί γίνεται συγχρόνως γιά τά παιδιά μάθημα ἀγάπης καί προσ­­φορᾶς, κάτι πού εἶναι τό πιό με­γάλο καί τό πιό σπουδαῖο μάθη­μα πού μπορεῖνά ἀποκομίσει κα­νείς στή ζωή του,ἰδίως στήν ἐφη­βική καί νεανική του ἡλικία.

Τόἀποδεικνύει αὐτό, ἄλλωστε, τό γε­γονός ὅτι ἀρκετά ἀπό τά παι­διά πού ὑπῆρξαν πα­λαιότερα μα­θητές τοῦΚοινωνικοῦΦρο­ντι­στη­ρίου ἐπιστρέφουν ἀρ­γό­τερα γιά νά προσφέρουν καί αὐτοί στούς νεώ­τερους ὡς καθηγητές.

Γι᾽αὐτό καί θά ἤθελα σήμερα, μέ τήν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἐπικοινω­νίας μας, νά σᾶς ἐκφράσω τήν ὁλο­κάρδια εὐχαριστία μου γιά τήν προσφορά καί γιά τήν ἀγάπη σας, χωρίς τήν ὁποία ἡἘκκλησία δέν μποροῦσε νά ἀνταποκριθεῖσέ αὐ­τή τήν ἀνάγκη τῶν παιδιῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους.

Δέν πρέπει, ἄλλωστε, νά ξεχνοῦ­με ὅτι ἡἘκκλησία μέ τή στενή ἔννοια τοῦὅρου, ὁἘπίσκοπος καί οἱκληρικοί, δέν μποροῦν νά ἀντα­ποκριθοῦν σέ ὅλες τίς ἀνάγκες, ἐάν δέν ἔχουν καλούς συνεργάτες. Οἱσυνεργάτες ἦταν πάντοτε ἀνα­γκαῖοι καί εἶχαν πάντοτε σημα­ντι­κή θέση μέσα στό ἔργο τῆς Ἐκ­κλη­σίας. Γι᾽αὐτό βλέπουμε καί τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σί­ας, τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, νά ἀναφέρεται στίς ἐπι­στο­λές του στούς συνεργάτες του μέ ἐγκωμια­στικά λόγια, μέ λόγια ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης, γιατί «ὑπέθηκαν τόν ἑαυτόν τράχηλον» γιά χάρη του, ὅπως γράφει γιά τόν Ἀκύλα καί τήν Πρίσκιλλα, τούς δύο σκη­νοποιούς πού εἶχε γνω­ρίσει στήν Κόρινθο, ἀλλά καί γιά ὅλους ἐκείνους, τούς συνοδοιπό­ρους καί συνεκδήμους του, τούς συνεργούς του ἐν Κυρίῳ, στούς ὁποίους ἡἹερά μας Μητρόπολη ἀφιέρωσε τό νέο ἔτος, τόν δικό μας, τόν Βεροιέαἅγιο Σωσίπατρο, τόν ἀπό­στολο Τιμόθεο, τόν εὐαγ­γε­λιστή Λουκᾶ, καί ὅλους τούς ἄλλους γιά τούς ὁποίους γράφει ὁπρωτο­κο­ρυ­φαῖος ἀπόστολος «ὅτι εἰδυνα­τόν τούς ὀφθαλμούς ὑμῶν ἐξορύ­ξαντές ἐδώκατέ μοι».

Τόση, δηλα­δή, ἦταν ἡἀγάπη τους καί ἡδιά­θεση τῆς προσφορᾶς τους, ὥστε ἄν μποροῦσαν ἀκόμη καί τά μάτια τους θά τά ἔβγαζαν καί θά τά προσέφεραν γιά τόν ἀπό­­στολο.

Αὐτή τήν προσφορά τῶν συνερ­γα­τῶν του πού ἀναγνώριζε καί τι­μοῦσε ὁμέγας ἀπόστολος Παῦ­λος, τιμοῦμε καί ἐμεῖς. Καί συγ­χρό­νως τιμοῦμε καί τή δική σας προσφορά ἀγάπης πρός τήν Ἐκ­κλη­σία καί τό ἔργο της, χωρίς τήν ὁποία τό ἔργο μας, τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, θά ἦταν πιό φτω­χό καί πιό ἐλ­λιπές.

Σᾶς εὐχαριστῶ, λοιπόν, θερμά ἀπό βάθη τῆς ψυχῆς μου γιά τήν προσφορά σας καί τήν ἀγάπη σας, τήν ὁποία εὔχομαι νά σᾶς ἀντα­πο­δίδει ὁΘεός μέ τίς πλούσιες δω­ρεές του, καί νά σᾶς χαρίζει καί τή νέα χρονιά ἄφθονη τή χάρη του καί τήν εὐλογία του καί σέ σᾶς καί στίς οἰκογένειές σας καί νά σᾶς ἐνι­σχύει στό ἔργο σας καί στόν ἀγώνα σας ἀλλά καί στήν προσφο­ρά σας στόἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.