Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Στὴν Ἐκκλησία ὅλοι, ἀρχιερεῖς, κληρικοί, μοναχοὶ καὶ πιστοί, πρέπει νὰ ἔχουμε ἱερὸ ζῆλο καὶ νὰ μᾶς διακρίνει ἡ συνέπεια στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη στὴν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας. Οἱ συμβιβασμένοι μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο δὲν μποροῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν ἀνηφορικὸ δρόμο τῆς κατὰ Χριστὸν πνευματικῆς ζωῆς. Βέβαια, οἱ θύρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀνοιχτὲς γιὰ ὅλους καὶ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει ὡς προϋπόθεση εἰσόδου τὸ παραπάνω ἰδανικό. Μακάρι νὰ μπαίνουν στὴν Ἐκκλησία οἱ ἄνθρωποι καὶ ἂς μὴ ἔχουν ἰδιαίτερο προσανατολισμό. Ὁ Θεὸς μέσῳ τῶν ἐναρέτων μπορεῖ νὰ τοὺς βοηθήσει, ἂν ἔχουν καλὴ προαίρεση.

Τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴν Ἐκκλησία τὸν ἔχουν οἱ ἀρχιερεῖς. Τὸ βάρος ποὺ σηκώνουν εἶναι μεγάλο καὶ δυσβάσταχτο καὶ χρειάζονται στενοὺς συνεργάτες, δηλαδὴ ἄξιους κληρικοὺς καὶ ὄχι φιλόδοξους καὶ ἰδιοτελεῖς, ποὺ εἶναι ἀπωθητικοὶ καὶ δὲν συμβάλλουν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ πνευματικοῦ τους ἔργου.

Στὴν τάξη ἐπίσης τῶν κληρικῶν, στὸ δεύτερο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης, ὑπάρχουν οἱ ἔγγαμοι κληρικοὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὴ μεγάλη πλειονότητα καὶ διακονοῦν μὲ φόβο Θεοῦ. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ οἱ ἐπαγγελματίες, ποὺ ἔχουν νοοτροπία δημοσίου ὑπαλλήλου, καὶ βρέθηκαν κατὰ λάθος στὴν ἱερατικὴ οἰκογένεια καὶ ἡ εὐθύνη προφανῶς προεκτείνεται καὶ στοὺς ἀρχιερεῖς ποὺ τοὺς χειροτόνησαν.

Ἀνάμεσα στοὺς ἔγγαμους κληρικοὺς ὑπάρχουν καὶ ἀρκετοὶ ἄγαμοι κληρικοί, ποὺ ζοῦν στὸν κόσμο καὶ ἐργάζονται ὡς ἱεροκήρυκες καὶ πνευματικοί, ἔχοντας καὶ μοναχικὴ κουρά, χωρὶς ὅμως νὰ μένουν σὲ μοναστήρια καὶ νὰ ἀκολουθοῦν πιστὰ τὸ μοναχικὸ ἰδεῶδες. Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία τοὺς προτιμᾶ καὶ τοὺς δίνει διοικητικὲς θέσεις καὶ τοὺς ἀναγνωρίζει ἱκανότητες, ποὺ πολλὲς φορὲς δὲν ἔχουν. Συνήθως εἶναι προϊστάμενοι ναῶν στὶς πόλεις καὶ πρωτοσύγκελλοι στὶς μητροπόλεις. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς κληρικοὺς εἶναι ἐξαιρετικοὶ ἱεροκήρυκες, ἱκανοὶ συγγραφεῖς καὶ ἐνάρετοι πνευματικοί. Ὅμως ὑπάρχουν καὶ ἀρκετοὶ ποὺ χειροτονοῦνται σὲ νεαρὴ ἡλικία, χωρὶς νὰ ἔχουν στοχαστεῖ τί ἐπιλέγουν. Μερικοὶ εἶναι ὑπερβολικὰ κοσμικοί, γεγονὸς ποὺ σκανδαλίζει. Κυρίαρχη ἰδέα καὶ ἐπιθυμία, ὅταν ἔχουν πτυχίο θεολογίας εἶναι νὰ γίνουν ἀρχιερεῖς, γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν αὐξημένη ὑποκρισία καὶ μετέρχονται κάθε μέσο προβολῆς.

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση στοὺς πιστοὺς προκαλεῖ ἡ ἀξιαγάπητη καὶ ἀξιοθαύμαστη τάξη τῶν μοναχῶν, ποὺ ἀσκοῦνται στὰ διάφορα μοναστήρια καὶ ἀποτελοῦν τὸ φῶς τῶν ἐν τῷ κόσμῳ χριστιανῶν. Τοὺς ἀναγνωρίζουν τὴν ἀφιέρωσή τους στὸν Θεὸ καὶ εἰδικότερα τὸ θερμὸ ζῆλο γιὰ προσευχή, ἀκτημοσύνη καὶ παρθενία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη ποὺ ἐκδηλώνουν στοὺς κοσμικοὺς ἀδελφοὺς ποὺ τοὺς ἐπισκέπτονται, γιὰ νὰ πάρουν τόνωση στὸν ἀγώνα τους καὶ νὰ δεχτοῦν τὴν πνευματική τους ἐμπειρία. Ὅμως καὶ ἐδῶ βλέπουμε πρόσωπα ποὺ δὲν τιμοῦν τὸ μοναχικὸ ἰδεῶδες καὶ ἀσχολοῦνται μὲ κοσμικὲς ὑποθέσεις καὶ δραστηριοποιοῦνται ἐκτὸς μονῆς. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί καὶ οἱ ἴδιοι βλάπτονται πνευματικά, ἀλλὰ καὶ τοὺς καλοπροαίρετους χριστιανοὺς σκανδαλίζουν. Ὁ μοναχὸς πρέπει νὰ εἶναι ἀπόκοσμος, ἀποφεύγοντας τὴν ἐνημέρωση γιὰ ἐφήμερα πράγματα, γιὰ νὰ μὴ ἀνοίγουν ρωγμὲς στὸ πνευματικό του οἰκοδόμημα. Τὸν μοναχὸ ἡ Ἐκκλησία τὸν θέλει μὲ λίγες ἐξωτερικὲς δραστηριότητες καὶ μὲ πολλὲς ἐσωτερικὲς ἀπασχολήσεις. Οἱ βιοτικὲς μέριμνες δὲν πρέπει νὰ τὸν καταπονοῦν ὑπερβολικά, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐκτελεῖ τὰ πνευματικά του καθήκοντα ἐλεύθερα. Μόνο τότε μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἀκμάζοντα μοναχισμό.

Ὁ γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ἀναφερόμενος στὴν αὐτονόητη καὶ προφανῆ ἀξία τοῦ μοναχικοῦ βίου ποὺ ἔχει στὴν Ἐκκλησία, τονίζει: «Μοναχικὸς βίος ἀκμάζων ἀποτελεῖ δόξα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ προσφορὰ αὐτοῦ, εἴτε διὰ προσευχῶν ἐκδηλώνεται αὐτή, εἴτε διὰ τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ παραδείγματος ὑπέρτατης αὐταπάρνησης, τὸ ὁποῖο παρέχει ἡ ἐγκατάλειψη τῶν ἐγκοσμίων ἀνέσεων καὶ ἡ ἑκούσια ἀποδοχὴ τοῦ ζυγοῦ τῶν μοναχικῶν ὑποχρεώσεων, εἴτε διὰ παραδόσεως στὴν Ἐκκλησία καταρτισμένων στελεχῶν, εἴτε διὰ ἄλλου τρόπου, εἶναι ἀνεκτίμητη».

Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀποκτήσει ἄξιους ἀρχιερεῖς, ταπεινοὺς κληρικοὺς καὶ ἐνάρετους μοναχούς. Τότε θὰ δοῦμε καλύτερα τὴ ζωή καὶ θὰ δεθοῦμε μὲ τὸν οὐρανό, ποὺ στὴν ἐποχή μας τὸν ἔχουμε σχεδὸν ξεχάσει.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Πέθανα δυο φορές

Πέθανα δυο φορές. Η Πνευματική ζωή στην Εκκλησίας μας, ξεκινά με το βάπτισμα και τελειοποιείται με το Χρίσμα. Ο πνευματικός άνθρωπος σύμφωνα με τους...

«Μέσα στήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, διαπίστωσα πολλή καί ὑπερβολική διαφωνία»

Αγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Χάρη στὴν χρηστότητα καὶ τὴν φιλανθρωπία τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀποκαλύφθηκε διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν...

Ανάστατο το Άγιο Όρος από τους εγκληματίες ψεύτες που καπηλεύονται την κοίμηση του Γέροντος Παύλου Λαυρεώτου

Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Ρωμανός Αναστασιάδης Το ότι οι επικίνδυνοι, δολοφόνοι ψυχών και σωμάτων, αρνητές της πραγματικότητος «αντιεμβολιαστές» δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, ούτε καμία...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60» – Αύριο είναι Κυριακή ΙΓ’ Λουκά

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής 28 Νοεμβρίου 2021, ΙΓ'...

Η πρώτη Θεία Λειτουργία του Μητροπολίτη Κιλκισίου στην Καθέδρα της Μητροπόλεώς

Φωτορεπορτάζ: Γιώργος Φερδής Την πρώτη Θεία Λειτουργία στην καθέδρα του τέλεσε ο νέος Μητροπολίτης Κιλκισίου στον Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Τον Μητροπολίτη Βαρθολομαίο πλαισίωσαν οι Μητροπολίτες...

Η Άρτα πανηγύρισε τον Άγιο Δαμασκηνό τον Στουδίτη

Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021, το πρωΐ, στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου-Αγίου Μερκουρίου, στο Επισκοπείο Άρτης, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη...

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης: Η κυβέρνησις θα κλείσει πάλι τους ιερούς Ναούς;

Πρόστιμα, ἀπειλαί, ἀκριβοπληρωμένη προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ δὲν καταβάλλουν τοὺς πιστούς! Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΗ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ; «Ἡ Κυβέρνηση δὲν σέβεται τὴν Ἐκκλησία. Ὁ καιρὸς τῆς τιμωρίας της εἶναι πολὺ...

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά «Αξίως περιπατήσαι της κλήσεως…»

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ Ἐφεσ. 4, 1-7 «ΑΞΙΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΑΙ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ…» «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς...

Ενθρονιστήριος λόγος Μητροπολίτου Πολυανης και Κιλκισίου Βαρθολομαίου

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΟΛΥΑΝΗΣ & ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021) Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, Εκπρόσωπε της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος...

Το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας τίμησε τον προστάτη του

Με νεανικό σφρίγος και ενθουσιασμό και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, Προέδρου της Σχολικής Εφορείας της Σχολής, εόρτασε το Πρότυπο...

Με λαμπρότητα η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία για τον Όσιο Νίκωνα

Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική κατάνυξη η Σπάρτη εόρτασε και φέτος, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, τη μνήμη του Πολιούχου της Οσίου Νίκωνος του...

Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ψωΐνος: Είναι αναγκαίο να νηστεύω;

Η νηστεία πάντοτε μας προσφέρει, μας δίνει δύναμη, αντοχές, κουράγιο, εκείνη την υπέροχη αίσθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι άριστος δάσκαλος, γιατί μας...

Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου στην Άρτα

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, το απόγευμα στον Ιερό Ναό των Εισοδίων Θεοτόκου-Αγίου Μερκουρίου, στο Επισκοπείο Άρτης, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός, επί τη μνήμη του...

Ενθρονίστηκε ο νέος Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος

Φωτορεπορτάζ: Γιώργος Φερδής Τηρουμένων των μέτρων υποδέχθηκε η πόλη του Κιλκίς  το νέο Μητροπολίτη Βαρθολομαίο. Στην είσοδο του μητροπολιτικού ναού Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού περίμεναν το νέο...

«Οι μεν, οι δεν και η προσωπική μας ευθύνη» (covid19)

Στις ημέρες μας βιώνουμε την ανησυχητική κατάσταση, η οποία δέσποζε και παλαιότερα, όμως τώρα -με αφορμή την πανδημία του covid-19- αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο ως...