Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν…» (Ἰωάν. 3,16)

Σήμερα, Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, ἑπόμενο εἶναι, Ἀγαπητοί Ἀδελφοί, τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Θείας Λειτουργίας νὰ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν μεγάλη καὶ ἀνερμήνευτη Σταυρικὴ Θυσία. Μάλιστα ἀκοῦμε ἀκόμη μία φορά νὰ μᾶς ὁμιλῆ ὁ Ἴδιος, ὁ δι’ ἡμᾶς Σταυρωθείς Κύριος καὶ νὰ μᾶς διαφωτίζη γιὰ τὰ Ἄχραντα καὶ Σωτήρια Πάθη Του.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων μᾶς ἔκαμε λόγο ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος γιὰ τὸν Οὐράνιο Πατέρα Του, ὁ Ὁποῖος ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη κινούμενος γιὰ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, προσέφερε τὸν Ἀγαπημένο Μονογενῆ Υἱὸ Του θυσία ἐξιλαστήρια χάριν ἡμῶν. «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν», μᾶς εἶπε, «ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν…».

Εἶναι ὁ Μονογενὴς Υἱός Του! «Υἱός μου εἶ σύ», θὰ μᾶς θυμίση κάπου ἡ Γραφὴ ὅτι Τοῦ εἶπε, «ἐγὼ σήμερον γεγένηκά σε…» (Ἑβρ. 1,5).

Εἶναι ὁ Ἀγαπητὸς Υἱὸς Του! Ὅπως θὰ τὸ διακηρύξη καὶ κατὰ τὴν Βάπτισή Του στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ κατὰ τὴν Μεταμόρφωση Του στὸ Θαβώριο ὄρος.

Καὶ Ἐκεῖνος δὲ ὁ Μονογενὴς καὶ Ἀγαπητὸς Υἱός Του, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐξεδήλωνε φορώντας τώρα τὴν ἀνθρώπινη φύση τὰ υἱικά Του αἰσθήματα ἀπέναντι στὸν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα Του. Ἄς θυμηθοῦμε τί εἶπε ὁ Κύριος μας λίγες μόλις στιγμὲς πρὶν ἀναστήση ἀπὸ τὸν τάφο τὸν τετραήμερο Λάζαρο. «Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. Ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστώτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σὺ μὲ ἀπέστειλας». (Ἰωάν.11,41-42 )

Ἀπὸ τὸν ἐν οὐρανοῖς, τώρα, Πατέρα καὶ τὸν Μονογενῆ Του, τὸν Κύριον ἡμων Ἰησοῦν Χριστόν, ἄς ἔλθωμε στὸν κάθε πατέρα καὶ τὸν γυιὸ του κάτω στὴ γῆ, μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἂς ἀναλογισθοῦμε ὄχι μόνο τούς δεσμοὺς τοὺς ἀδαμάντινους τῆς ἀγάπης μεταξὺ των, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόφαση, ὅπως ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὸ στόμα τὸ πανάχραντο τοῦ ἴδιου μάλιστα τοῦ Υἱοῦ, δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατέρα νὰ Τὸν θυσιάση χάριν τοῦ κόσμου.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή, ποὺ φαντάζει στὸ πνεῦμα μας τόσο σκληρή, δὲν εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλο αὐτῆς τῆς φυσικῆς ἀγάπης καὶ τοῦ στοργικοῦ δεσμοῦ ἀνάμεσα στὸν πατέρα καὶ τὸν υἱό. Εἶναι κάτι βέβαια, ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ συνηθισμένου, καὶ ἐγγίζει τὰ ὅρια τοῦ ἰδεατοῦ καὶ τοῦ ὑπερλογικοῦ. Γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν σωτηρία τῶν πολλῶν νὰ θυσιάση τὸν Μονογενῆ Του!

Ὦ! «βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ! Τὶς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου!», θά ἀναφωνήση ἔκ­θαμβος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 11,33-34). Βέβαια καὶ μεταξύ μας, τῶν ἀνθρώπων δηλαδὴ, εὑρέθησαν πατέρες ποὺ προσέφεραν τὰ παιδιὰ τους θυσία γιὰ τὸ καλὸ τῶν συνανθρώπων των, παραδείγματος χάριν, γιὰ τὴν πατρίδα. Ἤ ἀκόμη ὑπῆρξαν καὶ μητέρες, οἱ ὁποῖες στὰ χρόνια τῶν διωγμῶν, οἱ ἴδιες προσέφεραν τὰ παιδιὰ τους στὸ ἱερὸ μαρτύριο γιὰ τὴν πίστη τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως συνέβη στὴν περίπτωση τοῦ μαρτυρίου τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Ναί, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ἄς μή μᾶς διαφεύγη καὶ αὐτὴ ἡ περίπτωση στὸ κεφάλαιο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς στοργῆς, ποὺ χρεωστοῦμε στὰ παιδιά μας. Σύμφωνα πάντοτε μὲ τὸ αἰώνιο ὑπόδειγμα τῆς σχέσεως τοῦ Οὐράνιου Πατέρα καὶ τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του. Ἐκεῖνος «τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν» γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου, σὲ σημεῖο μάλιστα ὁ Υἱός του, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, στὸ ἀποκορύφωμα τῶν Ἀχράντων Παθῶν Του, ἐπάνω τὸ Σταυρό, στὸν φρικτὸ Γολγοθά, νὰ ἐκφράση τὸ παράπονο Του πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα Του μὲ ἐκεῖνα τὰ σπαραξικάρδια ἀθάνατα λόγια Του. «Θεέ, Θεέ μου, ἵνα τί μὲ ἐγκατέλειπες…».

Γιὰ τὸ καλό της κοινωνίας ἄς παραμερίζεται κάποτε ἡ ἔμφυτη καὶ κάπως φίλαυτη καὶ ἐγωιστικὴ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη τοῦ πατέρα πρός τό παιδί του. Γιά τήν κατανόηση αὐτῆς τῆς σκέψεως ἄς ἀναφέρωμε ἕνα παράδειγμα. Πῶς νὰ χαρακτηρίσωμε χριστιανικὴ συμπεριφορά τὴν σκληρή καί βίαιη ἀντίδραση ἐκείνου τοῦ πατέρα, ὅταν ἀκούη τὸ παιδί του νά τοῦ ἐξομολογεῖται, ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ ἀφοσιωθῆ ἐξ ὁλοκλήρου στὴ διακονία τῶν συνανθρώπων του διὰ μέσου τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας; Ὅτι ἐπιθυμεῖ πολύ νά γίνη ἱερεύς ἤ μοναχός ἤ ἱεραπόστολος; Γιατί τόσο πολὺ νὰ ἐξανίστανται πατέρες καὶ μητέρες καὶ νὰ μὴ θέλουν νὰ δώσουν τὰ παιδιά τους, ὅπως ὁ Θεὸς ἔδωκε τὸν Μονογενῆ Του, στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν σὲ ἱερώτατες ἀποστολές, ὅπως εἶναι, ὅπως εἴπαμε, τοῦ κληρικοῦ ἤ τοῦ ἱεραποστόλου;

Εἴθε οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς νὰ ὁμοιάσουν καὶ σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο μὲ τὸν Θεὸν ποὺ λατρεύουν καὶ ἀγαποῦν καί γιά τήν Ἀγάπη Του να «θυσιάζουν» τό παιδί τους.  Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των 118 στο Μονοδένδρι από τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Θλιβερή επέτειο αποτελεί για τη Σπάρτη η 25η Νοεμβρίου, καθώς την ημερομηνία αυτή, το έτος 1943, στη θέση Μονοδένδρι εκτελέσθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα...

Αυστραλίας Μακάριος: Το πρόσωπο του μακαριστού Στυλιανού ταυτίζεται με τη μισή ιστορία της Αρχιεπισκοπής μας

Το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Στυλιανού, στον φερώνυμο...

Η πηγή της δυνάμεώς μας να είναι ο Χριστός

"Η πηγή της δυνάμεώς μας να είναι ο Χριστός", υπογράμμισε στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο οποίος, ανήμερα της εορτής...

Δεν αναγνωρίζει τον Επιφάνιο ως Προκαθήμενο της Ουκρανικής Εκκλησίας ο Μητροπολίτης Ταμασού

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας λέει ότι αρνείται να αναγνωρίσει άλλον προκαθήμενο της Ουκρανικής Εκκλησίας, «τη στιγμή που αυτός δεν διαθέτει ούτε κανονική...

Της… Ουκρανίας στην Ιερά Σύνοδο της εκκλησίας της Κύπρου για την απόφαση να μνημονεύεται ο Επιφάνιος

Με τον πλέον επίσημο τρόπο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου επισημοποίησε το "σχίσμα" που επικρατεί στις τάξεις των Ιεραρχών αναφορικά με την...
video

Δέκα υπέρ του Αρχιεπισκόπου Κύπρου επτά εναντίον

Σε ψηφοφορία έθεσαν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου κατά τη σημερινή τους συνεδρίαση, την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου να αναγνωρίσει το Αυτοκέφαλο της Ουκρανικής...

«Σκασμός χυδαίε παλιάνθρωπε»

Σκηνές απείρου κάλλους περιελάμβανε ο απόηχος της Ιεράς Συνόδου με αποκλειστικό θέμα το Ουκρανικό ζήτημα και η μνημόνευση του Επιφανείου ως Προκαθημένου της Εκκλησίας...
video

«Σχίσμα» στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησία της Κύπρου: Με τον Μάρκο τον Ευγενικό απαντά ο Κύκκου

Τοποθετήθηκαν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου στο θέμα της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας και σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτη Πάφου...

Ανακοινωθέν Έκτακτης Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησία της Κύπρου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κατὰ τὶς συνεδρίες αὐτῆς, τῆς 23ης καὶ 25ης Νοεμβρίου 2020, συζήτησε διεξοδικῶς τὸ Οὐκρανικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ζήτημα καθὼς...

Επέτειος Ενθρονίσεως Σεβ. Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεοκλήτου

Στις 25 Νοεμβρίου 2020, εορτάζει την επέτειο τριών ετών από την ενθρόνισή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος. Τρία έτη κατά τα...

«Ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα δεχόταν ποτέ να τύχει «προνομιακής» μεταχείρισης»

Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου, Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Χάρης Κονιδάρης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. έκανε την ακόλουθη...

Αποκάλυψη Παγώνη: Την θεραπεία του Τραμπ λαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στην αποκάλυψη ότι στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμο χορηγείται η θεραπεία που είχε λάβει και ο Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε η πρόεδρος...

Εκοιμήθη εν Κυρίω o π. Νικόλαος Παπαχριστοδούλου

Θλίψη στην Έδεσσα και στην Ιερά Μητροπολη Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας καθώς το πρωί της Τετάρτης έφυγε από τη ζωή ο πατήρ Νικόλαος. Ο πατήρ...

Αγία Αικατερίνη: Η πάνσοφος Μεγαλομάρτυς του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Οι γυναίκες μάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι εξίσου ηρωίδες με τους άνδρες μάρτυρες, οι οποίες συναποτελούν την πιο εκλεκτή...