«Τί ἡμῖν καὶ Σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;». «Γιατί ἀνακατεύεσαι στὶς δουλειές μας, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; Ἦρθες πρὶν τὴν ὥρα Σου, γιὰ νὰ μᾶς βασανίσῃς;».

Μὲ αὐτὰ τὰ δύο ἐρωτήματα ὑποδέχεται, ἀδελφοί μου, τὸν Κύριο ἡ λεγεώνα τῶν δαιμόνων στὴν πολίχνη Γάδαρα τῆς περιοχῆς τῶν Γεργάσων, ἀνατολικὰ τῆς λίμνης τῆς Γαλιλαίας. Γνώριζαν καλὰ τὰ δαιμόνια πὼς ὁ Χριστὸς θεράπευε δαιμονισμένους, ἐκβάλλοντας ἀπὸ μέσα τους τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας ποὺκαταδυνάστευαν τὰ δυστυχισμένα ἀνθρώπινα πλάσματα.

Τί κοινὸ ἄραγε ἔχει ὁ Χριστὸς μὲ τὰ δαιμόνια; τί κοινὸ ἔχει τὸ φῶς μὲ τὸσκοτάδι; ἡ σωτηρία μὲ τὴν ἀπώλεια; ἡ ἐλευθερία μὲ τὰ δεσμά; ἡ χαρὰ μὲ τὴν λύπη; ἡ ἀλήθεια μὲ τὸ ψεῦδος; ἠ ζωὴ μὲ τὸν ᾅδη; «Τί ἡμῖν καὶ Σοί;», τουτέστιν «τί κοινὸ ἔχουμε ἐμεῖς μὲ Σένα, Ἰησοῦ, καὶ ἔρχεσαι ἀπὸ νωρὶς νὰ μᾶς βασανίσῃς;». Τί μεγάλη ἡ κακία τῶν δαιμόνων καὶ πόση ἔκπληξη μᾶς προκαλεῖ τὸ ἔρώτημα γιὰτὸν βασανισμό; Εἴδατε πουθενὰ ἐσεῖς, ἀδελφοί μου, στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸἀνάγνωσμα νὰ βασανίζῃ ὁ Κύριος τοὺς δαίμονες; Εἴδατε πουθενὰ νὰ τοὺςἐπιτιμᾷ, νὰ τοὺς ἐπιτίθεται, νὰ τοὺς τιμωρεῖ; Κι ὅμως αὐτοὶ βασανίζονται! Δεῖτε τὸ μέγεθος τῆς δαιμονικῆς πλάνης. Βασανίζονται στὴ θέα καὶ μόνον τοῦ θεϊκοῦΤου προσώπου! Ταλαιπωροῦνται καὶ μόνον στὸ ἄκουσμα ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι κοντά· Τοῦ ζητοῦν τὸν λόγο τῆς ἐκεῖ παρουσίας Του· διεκδικοῦν τὸ δίκαιο οἱπαράνομοι καὶ ἀπευθύνονται μὲ αὐθάδεια στὸν Δίκαιο Κριτή. Σταθερὰ πλέονἀμετανόητοι, γνωρίζοντας ὅτι ἡ Ἡμέρα τοῦ Κυρίου θὰ εἶναι φῶς, καυστικὸ τῶνἔργων τους καὶ βασανιστικὸ τῶν συνειδήσεών τους, χαίρονται μὲ τὴν προσωρινὴκαταδυνάστευση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὸν χαμὸ ὅσων περισσοτέρων εἶναι δυνατόν. Συνεργάζονται γιὰ τὸ καταστροφικό τους ἔργο, ἐνῷμισοῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, ἀκόμη καὶ τὸν ἴδιο τους τὸν ἑαυτό. Χωρὶς ἐλπίδα σωτηρίας ἐξουδετερώνουν τὰ ἀποθέματα ἐλπίδος τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺςὁδηγοῦν στὴν πνευματικὴ αὐτοκτονία μέσα ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη καὶ στὴν σωματικὴ αὐτοκτονία διὰ τῆς αὐτοχειρίας. Ἀδύναμοι, ὅπως ἀκούσαμε, νὰἐξουσιάσουν τὰ ἄλογα ζῶα, γίνονται τύραννοι καὶ ἐξουσιαστὲς τῆς ζωῆς ὅσων συμπεριφέρονται χειρότερα καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα καὶ παραδίδονται σὲ ἄλογα πάθη.

Δὲν ἔχουν ὅμως ἐξουσία καὶ οὔτε μποροῦν νὰ ἐπιδράσουν σὲ ἀνθρώπους ποὺβρίσκονται ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστό, σὲ ὅσους ἔχουν πνευματικὴ ζωή, ζοῦν μὲμετάνοια καὶ ἐξομολόγηση, προσευχὴ καὶ νηστεία. Τοὺς καίει ἡ μετάνοια, τοὺς ντροπιάζει ἡ ἐξομολόγηση, τοὺς ἀποστομώνει ἠ προσευχή, τοὺς ἐξασθενεῖ ἡνηστεία τῶν χριστιανῶν. Βασανίζονται μὲ ὅσα μᾶς ἀπελευθερώνουν, βασανίζονται μὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς λυτρώνουν ἀπὸ τὰ βάσανα, γιατί ἐπιθυμοῦν τὰἀντίθετα ἀπὸ τὴν φύση μας καὶ μισοῦν ὅσα εἶναι σύμφωνα μὲ αὐτήν καὶ τὴν σωτηρία μας. Ἔχουν ἀπύθμενη κακία καὶ ἀπερίγραπτη μαεστρία στὴν κακουργία καὶ τὴν δολιότητα, τόση, ὥστε σχεδὸν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀγνοοῦμεἀκόμη καὶ τὴν λαθραία ὕπαρξή τους πίσω ἀπὸ ὅσα φαντάζουν ἀσήμαντες λεπτομέρεις τῆς πνευματικῆς μας καταστάσεως. Εἶναι ἐμφανεῖς σὲ περιπτώσεις δαιμονισμοῦ, ἀλλὰ κρύβονται καλὰ πίσω ἀπὸ ἕνα λογισμό, μία φαντασία, μία εἰκόνα, μία πράξη ποὺ πιθανὸν νὰ μὴν ἔχῃ ἀντίκτυπο στὸν συνάνθρωπο, ἀλλὰνὰ στρέφεται κατὰ τοῦ ἰδίου μας τοῦ ἑαυτοῦ, δίχως νὰ τὸ καταλαβαίνουμε.

Ἔχουμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μία πάλη ἐναντίον τους, ἔνα μεγάλο καὶσπουδαῖο ἀγώνα κατ’ αὐτῶν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ ἐξέλθουμε νικητές, γιατὶεἶναι ἀγώνας τελικὸς γιὰ τὸ πρωτάθλημα τῆς ψυχῆς μας. Δὲν δικαιολογεῖταιἧττα σὲ τοῦτο τὸν ἀγώνα καὶ δὲν ὑπάρχουν περιθώρια ἐπανάληψής του. Σὲ κάθεἄνθρωπο συμβαίνει «ἅπαξ ἀποθανεῖν» καὶ μετὰ ἡ δικαία κρίση τῶν πράξεών μας. Γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ κάνουμε τὴν ἐπιλογή μας. Ἢ θὰ ζοῦμε μὲ τὸν Χριστὸ ἢθὰ ζοῦμε-ἀλίμονο- μὲ τὸν διάβολο.

Μὲ τὸν θάνατό του ὁ Κύριός μας τὸν κατήργησε, δηλαδὴ τὸν κατέστησε ἀργό,ἀνενεργό, τουτέστιν ἀνύμπορο νὰ κατέχῃ πλέον τὸν ἄνθρωπο. Ἐπιτρέπει ὠστόσοὁ Χριστὸς γιὰ παιδευτικοὺς λόγους νὰ κυριεύῃ ὁ διάβολος τὸν ἄνθρωπο, ὅταν ὁτελευταῖος τοῦ παραχωρήσῃ δικαιώματα μέσα ἀπὸ τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή του. Γι’ αὐτὸ ἂς προσέξουμε, ἀδελφοί μου, γιατί, ὅπως ἡ λεγεώνα φώναζε στὸν Χριστὸ «Τίἡμῖν καὶ Σοί;», ἔτσι κι ἐμεῖς δὲν ἔχουμε καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε οὐδεμία σχέση μὲτὸν διάβολο. Ἂς φροντίζουμε γιὰ τὴν αἰώνια ψυχή μας, γιὰ τὴν σωτηρία μας, μένοντας προσκολλημένοι στὸ ἅρμα τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀγαθοῦ καὶ πάντοτεἀγαθοποιοῦντος Θεοῦ μας.

π.Στυλιανός Μακρής

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Όχι στο διχασμό

Όχι στο διχασμό. Είναι βασική προϋπόθεση για εμάς τους χριστιανούς να πιστεύουμε στον Χριστό, όχι επιφανειακά, αλλά καρδιακά και επιπλέον να είμαστε ενωμένοι μαζί...

Η μνήμη των Αγίων Ονουφρίου και Πέτρου στην Χαλκίδα

Στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγ. Δημητρίου Χαλκίδος τελέσθηκε σήμερα, 12 Ιουνίου 2021, η μνήμη των Αγίων Ονουφρίου και Πέτρου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας,...

Εσπερινός Συνάξεως των εν τη Μητροπόλει Άρτης Αγίων

Το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη Μέγας...

Bγήκε υγιέστατος από το νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Κλήμης

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης, μετά ἀπό πενθήμερη νοσηλεία ἐξῆλθε, σήμερα Σάββατο 12 Ἰουνίου, σέ ἄριστη κατάσταση ἐκ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου ''ΑΤΤΙΚΟΝ''....

Αρχιερατικό Συλλείτουργο Μητροπολιτών Παροναξίας και Θήρας

Την Τετάρτη 9-6-2021 το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας έπλευσε για τη Σαντορίνη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μετέβη στον Καρτεράδο Θήρας όπου στον Πανηγυρίζοντα...

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του π. Χαραλάμπους Αντωνάρα

Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Χορτιάτη ιερούργησε, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ο οποίος τέλεσε...

Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Σμύρνης Βαρθολομαίου

Ἐτιμήθη εἰς τὴν Σμύρνην ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, οὐρανίου πάτρωνος τοῦ Ποιμενάρχου τῆς πρωτευούσης τῆς Ἰωνίας, Σεβ. Μητροπολίτου κ. Βαρθολομαίου. Τὸ ἑσπέρας...

Σύναξη μελλονύμφων στην Ιερά Μητρόπολη Χίου

Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Χίου πραγματοποιήθηκε για δέκατη συνεχή χρονιά η καθιερωμένη ετήσια σύναξη μελλονύμφων της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Στον...

Συνεχίζεται η εβδομάδα Προσευχής στην I.M. Φθιώτιδος για τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές

Συνεχίζεται η εβδομάδα Προσευχής, που έχει αφιερώσει Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος για τους μαθητές και τις μαθήτριες, που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Σήμερα, ολοκληρώθηκαν...

Το μήνυμα της Κυριακής των 318 Θεοφόρων Πατέρων

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί ,σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή Των Αγίων Πατέρων. «Κυριακή των Αγίων Πατέρων την...

Τα εγκαίνια του νέου Καθεδρικού Ναού Λευκωσίας

Η πολυπόθητη και λαμπρή ημέρα, τόσο για την ιστορία τής Εκκλησίας τής Κύπρου όσο και για τον Αρχιεπίσκοπο αυτής Χρυσόστομο Β΄ ανέτειλε. Ένα  εφετό...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό στην Βέροια

Το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου πανηγύρισε ο υπό ανέγερση Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά...

Ο εορτασμός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Πελόπη

Ἰατρόν καί ποιμένα, Λουκᾶν τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Ἀρχιερέα λαμπρόν, τόν βαστάσαντα Χριστοῦ τά θεῖα στίγματα, τάς ἐξορίας τά δεινά, ἐγκλεισμούς ἐν φυλακαῖς, τάς θλίψεις...