Μέ τήν προσήκουσαν Ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί μέ λατρευτικήν κατάνυξιν ἑορτάσθη καί ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν εἰς τόν  Βροντάδον Χίου.

Τήν Τετάρτην 5 Μαΐου τό ἑσπέρας ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ τήν συμμετοχήν  Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί πλήθους πιστῶν.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος λέγων:«

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δοξάζομεν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνοῦμεν τήν ἐξουσίαν, ὅτι ὁ ἐν Τριάδι προσκυνούμενος Θεός ἐπέβλεψεν ἐφ’ ἡμᾶς καί ἀξιούμεθα ἵνα ἑορτάζωμεν καί αὖθις τήν ἱεράν μνήμην τοῦ πρός Κύριον ἀκαταισχύντου πρεσβευτοῦ ἡμῶν Ἁγίου, ἐνδόξου, πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

Μεμνημένοι τῆς σωτηρίου τοῦ Κυρίου ἐντολῆς καί πάντων τῶν ὑπέρ ἡμῶν γεγενημένων, θά τελέσωμεν τήν Θείαν Εὐχαριστίαν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 23) τιμῶντες τόν θεόληπτον Εὐαγγελιστήν, ὅστις εἵλκυσεν ἐκ τῆς θαλάσσης τῆς ἀπάτης τούς πρώην ἐν τῇ θαλάσσῃ  ὑπό τοῦ Μωυσέως βυθισθέντας Αἰγυπτίους.

νω σχόντες τάς καρδίας, θά προσευχηθῶμεν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 38)  εἰς τόν πανάριστον Εὐαγγελιστήν, ὅστις ὡς περιφανέστατος ποταμός εἰρήνης ἐξώρμησεν ἐξ Ἐδέμ καί κατήρδευσεν θεοπνεύστοις δόγμασι τά συστήματα τῆς Ἐκκλησίας.

υσθέντες ἀπό πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, θά κηρύξωμεν πανταχοῦ (πρβλ. Μάρκου ιστ΄, 20) ἐγκώμιον πρός τόν θεηγόρον Εὐαγγελιστήν, ὅστις καθοδηγεῖ διδαχαῖς καί πρεσβείαις πρός τόν ἀκύμονα βίον.

Κράζοντες  τοῦ Τελώνου τήν φωνήν, θά ὑμνήσωμεν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 26) τόν θεόσοφον Εὐαγγελιστήν, ὅστις θεοπνεύστως, ὡς κάλαμος σοφοῦ καί ὀξυγράφου γραμματέως, ἔγραψεν ῥήματα ἀτελευτήτου ζωῆς.

Οἱ τά Χερουβείμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, εὐχαριστίαν καί δοξολογίαν (πρβλ.   Μάρκου β΄, 12) θά ἀναπέμψωμεν πρός τόν θεόπνουν Εὐαγγελιστήν, ὅστις κατέγραψεν ἐν πλαξί τῶν καρδιῶν ἡμῶν τόν καινότατον νόμον, κατευθύνων τάς πορείας τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί ἀπείργων τάς ἐνέδρας τοῦ πλάνου.

Στάντες καλῶς, στάντες μετά φόβου, θά παρακαλέσωμεν (πρβλ. Μάρκου ε΄, 23) τόν πανέντιμον Εὐαγγελιστήν, ὅστις εὐηγγελίσατο τῇ οἰκουμένῃ τόν σεπτόν φωτισμόν τῆς ἀληθείας, πυρσούμενος θεολαμπεῖ φωτοχυσίᾳ, πρός σωτηρίαν καί ἀνάπλασιν ἡμῶν.

Ὅθεν, εὐχόμεθα ὅπως ὁ θεοκήρυξ καί πνευματοφόρος Εὐαγγελιστής ἀποβάλῃ τήν σινδόνα πάσης πλάνης ἐκ τοῦ κόσμου ὡς θέμεθλος ἄσειστος τῆς ἀληθοῦς πίστεως καί ἐγχαράξῃ διά τῶν χριστογράφων χειρῶν του ἐν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἀνεξαλείπτως τό Εὐαγγέλιον τῆς Χάριτος, ἵνα πρεσβείαις αὐτοῦ τύχωμεν ἅπαντες τοῦ θείου ἐλέους, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως».

Κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος Ἐχειροθέτησεν εἰς Ἀναγνώστην τόν κ. Χρῆστον Κων. Κίτσον, φοιτητήν τοῦ τμήματος Μηχανικῶν Οἰκονομίας καί Διοικήσεως τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου, προερχόμενον ἐκ τῆς πόλεως Ἐδέσσης τῆς Μακεδονικῆς γῆς, καί ἀνεφέρθη εἰς τούς Ἐδεσσαίους Ἁγίους καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν Ἁγίαν Βάσσαν καί τόν ἄρτι ἁγιοκαταταγθέντα Ἅγιον Καλλίνικον Μητροπολίτην Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, πνευματικά τέκνα τοῦ ὁποίου ἀνεδείχθησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος καί Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, ὡς καί εἰς τήν πνευματικήν κοινωνίαν, τήν ὁποίαν εἶχε  μετά τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος κυροῦ Ἰακώβου Παχῆ, συνέστησε εἰς τόν Χειροθετηθέντα νέον Ἀναγνώστην νά ὁμοιάσῃ κατά τήν πνευματικότητα πρός τά μεγάλα αὐτά Ἐκκλησιαστικά πρόσωπα καί τοῦ ηὐχήθη νά ἀναδειχθῇ καί ἐκεῖνος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας.

Τήν κυριώνυμον  ἡμέραν   Πέμπτην 6 Μαΐου ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί, ἐν συνεχείᾳ,  ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε ὁ Ἱερολογιώτατος Ἀρχιδιάκονος π. Ἀπόστολος Λάρδας λέγων: « Μέσα εἰς τό πέρασμα τῶν αἰώνων καί τῶν γενεῶν πολλοί σοφοί ἀνεφάνησαν, πολλοί κοινωνιολόγοι κάι ἀναμορφωταί ἔδρασαν εἰς τό προσκήνιον τῆς ζωῆς, πολλοί καί πολλῶν εἰδῶν παράγοντες ἐζήτησαν νά θεραπεύσουν τήν ἀνθρωπίνην δυστυχίαν. Εἶπαν καί ἔγραψαν πολλά. Ἀλλά ποῖος ἐξ αὐτῶν ἔγραψε μέ τό πνεῦμα καί τήν δύναμιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου; Ποῖος ἔφερε τούς καρπούς, πού ἔφερεν ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος; Καί ποῖος ἠμπορεῖ νά συγκριθῇ μέ τήν μεγάλην φυσιογνωμίαν τοῦ νεαροῦ Εὐαγγελιστοῦ; Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος δέν εἶναι σοφός, ὅπως εἶναι οἱ σοφοί τοῦ κόσμου. Εἶναι σοφός ἀπό θείαν ἔμπνευσιν καί κατέχει θείαν σοφίαν. Δι’ αὐτό καί εἶναι δημιουργός. Δημιουργός γενεῶν ἀνθρώπων πού ἦσαν προτήτερα ἀγέλαι θηρίων. Δημιουργός καί οἰκοδόμος πολιτισμοῦ. Ὄχι  τοῦ μηχανικοῦ πολιτισμοῦ πού ἐδημιούργησαν οἱ σοφοί τοῦ αἰῶνος μας. Ἀλλά τοῦ πνευματικοῦ, πού ἐλευθερώνει τόν ἀνθρωπον ἀπό τήν ἀγριότητα τῶν φυσικῶν του ἐνστίκτων καί τοῦ δίδει τήν δυνατότητα νά ἀπολαύσῃ καί τοῦ μηχανικου πολιτισμοῦ τά ἀγαθά.

Καί ἀπό τέτοιους ἔχομεν καί τώρα ἀνάγκην. Σήμερα πού ὁ κόσμος ὅλος στενάζει κάτω ἀπό τά ἐρείπια τῆς συγχρόνου κρίσεως. Σήμερα πού καί οἱ σοφοί μας ἔχουν σαστίσει, καί εἰς τήν θέσιν τῶν ἀληθινά σοφῶν ἐμβῆκαν πολλοί πλαστογράφοι καί ἀπατεῶνες διά νά διαλαλοῦν τό ψέμμα καί προκαλοῦν συμφοράς. Σήμερα πού ὅλαι αἱ ἀνθρώπιναι θεωρίαι ἔχουν χρεωκοπήσει καί καμμία δέν δίδει ἐλπίδα σωτηρίας, εἶναι ἀνάγκη νά γυρίσωμεν ὀπίσω πρός τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον».

Ἀκολούθως περί ὥραν 10.30 π.μ. ἐτελέσθη καί δευτέρα Θ. Λειτουργία διά νά καταστῇ δυνατή ἡ συμμετοχή καί συμπροσευχή περισσοτέρων Χριστιανῶν.

Εἰς τάς λατρευτικάς συνάξεις παρέστησαν μεταξύ ἄλλων αἱ τοπικαί Ἀρχαί  καί μέγας ἀριθμός πιστῶν, κυρίως νέων.

Τήν 12ην μεσημβρινήν τῆς Πέμπτης ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσεν τόν Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων Ἐκθέσεως Βιβλίου διά τό 1821 εἰς τήν Βιβλιοθήκην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ».

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 6 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσεν τόν Μεθεόρτιον Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί, ἐν συνεχείᾳ, τήν Ἱεράν Παράκλησιν τοῦ Ἁγίου καί ἀκολούθως τήν 20.30 βραδινήν ἐτέλεσεν τόν Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων Ἐκθέσεως διά τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νά πραγματοποιηθεῖ τό ἔτος 2020 πού ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου εἶχεν ἀφιερώσει εἰς τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον καί άνεβλήθη λόγῳ τῆς πανδημίας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...

Αναγνώριση συστάσεως έξι ιστορικών Ιερών Μονών στην Ι.Μ. Σπάρτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος είχε αποστείλει αναλυτικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 15 Απριλίου 2021, με το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Διευρύνουμε το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνέχισαν την διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες...

Διαδικτυακή Εκδήλωση «Άγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Αγωνιστές του 1821»

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...

Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Η Βοιωτία καυχάται για τον προερχόμενο εκ των σπλάχνων της Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος στην 40χρονη διακονία Του...

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Μία ευχή σαν προσευχή Αφιερωμένη στην εορτή του Αρχιεπισκόπου Του Δημ.Ιωάννου Οικονομολόγου-Αναλογιστή «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ιερωνύμου ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε 14 Ιουνίου 2021, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ιερά...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ι.Μ. Αγ. Βλασίου Τρικάλων & Μεγαλοσχημία Μοναχής στο Ησυχ. Τιμίου Σταυρού Μαψού

Στην Ι. Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το πρωί της Κυριακής, 13 Ιουνίου 2021, όπου ετέλεσε την...

Σερρών Θεολόγος: «Οι Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Εκκλησίας και το καύχημα της Ελλάδος»

Ταξίδι νοσταλγικό και διδακτικό σε δρόμους φωτεινούς του αειζώου ορθοδόξου πνεύματος και της φιλογενούς ελληνικής παραδόσεώς μας, απήλαυσαν όσοι συμμετείχαν στην επετειακού χαρακτήρος εκδήλωση...

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε Παράκληση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου Γρεβενών για  τους  μαθητές της  Γ΄ Λυκείου  που ...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικ. Συνόδου στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αλήθεια της Πίστεως είναι η κόκκινη γραμμή μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ετέλεσε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 13 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η οποία...