Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 16ης Δεκεμβρίου 2022,  εἰς τήν εἴσοδον τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας τῆς Ἱερουσαλήμ, εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ΄ μετά τῶν συναδέλφων Αὐτοῦ Ἀρχηγῶν Ἐκκλησιῶν καί ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχηγῶν Ἐκκλησιῶν ἐκαλωσώρισαν τήν Κοινότητα εἰς τήν ἐτήσιον τελετήν ἁφῆς τοῦ Χριστουγεννιάτικου δένδρου εἰς τό ξενοδοχεῖον Imperial.

Ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησεν ἐκ τοῦ ἐξώστου καί ἐπέβλεψεν τήν ἁφήν τοῦ Χριστουγεννιάτικου δένδρου, ἐν ᾧ  σημαντικός ἀριθμός ἀτόμων συμμετεῖχον εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ταύτας.

Οἱ Ἡγέται τῶν Ἐκκλησιῶν ἐδέχθησαν τήν συμμετοχήν μελῶν τῆς Διπλωματικῆς Κοινότητος καί πολιτικάς ὀργανώσεις διά ν’ ἀκούσουν τήν προσφώνησιν  τοῦ Μακαριωτάτου καί νά ἰδοῦν τήν ἁφήν τοῦ δένδρου.

Μετά τήν τελετήν οἱ Προϊστάμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν παρέθεσαν χριστουγεννιάτικην δεξίωσιν εἰς τό ξενοδοχεῖον Imperial διά τά μέλη τῆς Διπλωματικῆς Κοινότητος.

Ἡ ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄ ἔχει ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

“Μακαριώτατοι,

Σεβασμιώτατοι,

Θεοφιλέστατοι,

Σεβασμιώτατοι  Ἅγιοι Πατέρες,

Τέκνα ἐκ Κυρίῳ Ἀγαπητά  τῶν Κοινοτήτων μας,

Ἀξιότιμα Μέλη τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος,

Ἀδελφαί καί ἀδελφοί,

Εἰς τήν ἀρχήν αὐτῆς τῆς μεγάλης ἑορταστικῆς περιόδου, καθώς συνασσόμεθα ἐδῶ διά να ἀνάψωμεν αὐτό τό Χριστουγεννιάτικον δένδρον, ἀναμιμνῄσκόμεθα τούς λόγους τούτους ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Ἁγίου Εὐαγγελίου:

«Ἐν ἀρχή ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν, καί Θεός ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρός τόν Θεόν. Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καί χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἓν ὃ γέγονεν· ἐν αὐτῷ ζωή  ἦν, καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καί τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καί ἡ σκοτία αὐτό οὐ κατέλαβεν», (Ἰωάν. 1:1-5)

Αὐτό τοῦτο τό Φῶς τῶν Φώτων, ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Ὁποῖος ἀνέτειλεν εἰς τήν  Ἱεράν Πόλιν τῆς Βηθλεέμ ἀπό τό Σπήλαιον τῆς ἐλπίδος, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ἐνσαρκωθείς Λόγος. Αὐτό τοῦτο τό Φῶς ἔλαμψε πάλιν εἰς αὐτήν τήν  Ἁγίαν Πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπό τόν Τάφον τῆς ἐλπίδος, ὅταν ὁ Πατήρ ἀνέστησε τόν Κύριόν ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἀπό τούς νεκρούς . Οὕτως σήμερον ἡμεῖς, ὡς υἱοί καί θυγατέρες  τοῦ Φωτός τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς ἐλπίδος τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, εὐλογοῦμεν τήν ἁφήν τοῦ Χριστουγεννιάτικου δένδρου τούτου, τό ὁποῖον ἵσταται ὡς σύμβολον αὐτοῦ τοῦ φωτός τῆς ἐλπίδος.

Προσευχόμεθα, ἵνα λάμψῃ αὐτό τό φῶς ἐν ταῖς καρδίαις καί ταῖς διανοίαις τῶν  ἀρχόντων αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί ἐν ταῖς καρδίαις καί ταῖς διανοίαις τῶν κυβερνώντων τήν περιοχήν ἡμῶν,  ὥστε ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ συμφιλίωσις νά κυριαρχήσουν εἰς ὅλους ἡμᾶς.

Διότι, ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἅγιος Παῦλος, «ὡς ὅτι Θεός ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μή λογιζόμενος αὐτοῖς τά παραπτώματα αὐτῶν, καί θέμενος ἐν ἡμῖν τόν λόγον τῆς καταλλαγῆς» (Β’ Κορ. 5:19). Τό ἔργον τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς συμφιλιώσεως εἶναι εὐθύνη ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως.

Διά τῆς ἁφῆς τοῦ Χριστουγεννιάτικου δένδρου τούτου, ἑορτάζομεν πάντα  ὅσα ἀντιπροσωπεύουν τόν ἀληθινόν χαρακτῆρα τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῶν Ἁγίων Τόπων καί τήν αἰωνόβιον μοναδικήν ἐμπειρίαν μας ἀπό τήν πολυπολιτισμικήν, πολυεθνικήν, πολυθρησκευτικήν μας ζωήν ὁμοῦ καί τήν ἱστορίαν τῆς συμβιώσεως καί τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ. Αὕτη εἶναι μία ἰσχυρά ὑπενθύμισις ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι ἕνας φάρος διά ὁλόκληρον τόν κόσμον, ἰδίᾳ ἐν ὄψει τῆς ἀναταραχῆς καί τῆς βίας, αἱ ὁποῖαι ἐπηρεάζουν τούς βίους τόσων πολλῶν. Οἱ Χριστιανοί ἔχουν γίνει στόχος ἐπαναλαμβανομένων καί συνεχῶν ἐπιθέσεων παρά ριζοσπαστικῶν Ἰσραηλινῶν ὁμάδων, ἰδίᾳ ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει. Τήν τελευταίαν δεκαετίαν, ἔχουν διαπραχθῆ ἀμέτρητα ἐγκλήματα κατά Χριστιανῶν, συμπεριλαμβανομένων σωματικῶν καί λεκτικῶν ἐπιθέσεων κατά ἱερέων καί κληρικῶν· ἐπιθέσεις ἔχουν στοχοποιήσει Ἱερούς Ναούς, ἱεροί τόποι ἔχουν βανδαλισθῆ καί συστηματικῶς βεβηλωθῆ, πέραν τοῦ συνεχοῦς ἐκφοβισμοῦ τῶν Χριστιανῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νά ζήσουν κανονικήν εὔρυθμον ζωήν, ὅπως εἶναι τό ἐκ Θεοῦ δικαίωμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Αὗται αἱ ριζοσπαστικαί ὁμάδες διαπράττουν τά ἐγκλήματά των μέ μίαν ἐσκεμμένην  προσπάθειαν νά ἐκδιώξουν Χριστιανούς ἐκ τῆς Ἱερουσαλήμ καί ἄλλας  περιοχάς τῶν Ἁγίων Τόπων.

Αὐτή εἶναι ἡ κοινωνία, τήν ὁποίαν ἐπιδιώκομεν μέ τόσην ἀγωνίαν νά διατηρήσωμεν καί νά συνεχίσωμεν νά κτίζωμεν. Ἐπιθυμοῦμεν διακαῶς τήν εἰρήνην καί, ἑπομένως, ἄς μήν διαγράψωμεν αὐτό τό ὑλικόν τῆς ἱστορικῆς κοινῆς μᾶς ζωῆς, τό ὁποῖον ἔδωσεν ἀρκετόν χῶρον ἀνά τούς αἰῶνας πρός ὅλους ὅσους ἀποκαλοῦν τούς Ἁγίους Τόπους πατρίδα των. Ἡ Θεία Πρόνοια μᾶς ἐγκατέστησεν ὁμοῦ εἰς αὐτούς τούς Ἁγίους Τόπους καί μᾶς ἔδωσεν μίαν ἀπαράμιλλον κληρονομίαν. Αὐτή ἡ ἁπλῆ τελετή τῆς ἁφῆς ἑνός δένδρου μᾶς ὑποδεικνύει τόν δρόμον καί λάμπῃ ὡς σημεῖον ἐλπίδος ἐν τῷ σκότει.  Ἱστάμεθα εἰς τό πλευρόν  τοῦ καλοῦ μᾶς φίλου Abu Al-Waleed Dajani καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ εἰς τόν ἀγῶνα αὐτῶν διά τήν  προστασίαν αὐτῆς τῆς ἰδιοκτησίας-πυλῶνος. Εἴθε ἡ περίοδος αὕτη τοῦ φωτός καί τῆς ἐλπίδος διά νέαν ζωήν, νά ἑνώσῃ ἡμᾶς ὁμοῦ εἰς μίαν νέαν ἀποφασιστικότητα.

Εὐχόμεθα εἰς πάντα τόν λαόν ἡμῶν  ἔτη πολλά  καί καλά Χριστούγεννα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Καταβασίες Υπαπαντής του Κυρίου | Ψάλλει ο Σάμου Ευσέβιος

Καταβασίες Υπαπαντής του Κυρίου, ψάλλει ο Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιος. Η εγγραφή έγινε στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Καλαμάτας την ημέρα της Πανηγύρεως 2...

Οι Νάξιοι εόρτασαν την Ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου του Ιερού Χρυσοστόμου στο Μοναστήρι του στη Νάξο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη εορτάστηκε στη Νάξο η Ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο...

Αποκαλυπτήρια προτομής του αειμνήστου Μητροπολίτου Περιστερίου κυρού Χρυσοστόμου

Τρία χρόνια πέρασαν απ'την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Περιστερίου κυρού Χρυσοστόμου (+7 Νοεμβρίου 2019). Το Σάββατο 29η Ιανουαρίου, στο επισκοπικό παρεκκλήσιο της Μητροπόλεως Περιστερίου όπου...

«Ο Μακαριστός Χριστόδουλος έδωσε τα πάντα για την Εκκλησία και την Πατρίδα»

Με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, η Τοπική Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε και φέτος την μνήμη του αειμνήστου Ποιμενάρχου της και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης...

Κοσμοσυρροή στή μνήμη του

Κοσμοσυρροή στή μνήμη του. Κατάμεστος ὁ περικαλλής Ἱ. Ναός Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, ὅπου, ἐπί τριήμερον, ἐτελεῖτο ἡ Θεία Λειτουργία, "ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αίωνίου...

Μνημόσυνο Καθηγουμένης Αλεξίας

Στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας τελέσθηκε το Σάββατο, 28 του μηνός Ιανουαρίου ε.έ., το Μνημόσυνο της μακαριστής Γερόντισσας Αλεξίας, επί τη...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου σε Αεροπορία και Αστυνομία

Τις μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν στο Διδυμότειχο, και συγκεκριμένα την 1η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου & Προειδοποίησης (1η ΜΣΕΠ) και τον 7ο Σταθμό...

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60» – ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

"Αγάπη χωρίς σύνορα! Πίστη ακλόνητη και εμπιστοσύνη. Υπομονή, επιμονή και ταπείνωση. Ο Χριστός ξεπερνάει τα σύνορα και θεραπεύει την κόρη μιάς Χαναναίας, δηλαδή μιάς...

Μνημόσυνο Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου

Με αφορμή τα 15 χρόνια από την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, τα πνευματικά του τέκνα τέλεσαν Θεία λειτουργία και...

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 1ου Π.ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΡΟΥΣ

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου Κατερίνης στη Βέροια. Συμμετείχαν 50 μαθητές α΄και β΄ λυκείου, συνοδευόμενοι από καθηγητές της...

Κυριακή ΙΖ’ Ματθαίου. Όταν ο Θεός δεν απαντά

ΙΖ΄ Ματθαίου: Ματθ. ιε΄ 21-28 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων...

Κυριακή ΙΖ΄Ματθαίου – Περί προσευχής

Ευαγγέλιον: Ματθ. ιε´ 21 – 28 Ήχος: δ´ .– Εωθινόν: Δ Περί προσευχής «Η δε ελθούσα προσεκύνησεν αυτώ λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι» Α´ Είναι αναγκαιοτάτη η προσευχή. Το βλέπομεν...

Ἡ πίστη καί ἡ ταπείνωση τῆς Χαναναίας

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Κάθε Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία διαλέγει καὶ ἕνα ξεχωριστὸ ἀγώνισμα, γιὰ νὰ μᾶς ἀσκήση. Σήμερα μᾶς καλεῖ νὰ ἀγωνισθοῦμε σ’ ἕνα διπλὸ πνευματικὸ...

Η δοκιμασία της πίστεως

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΧΑΝΑΙΑΣ) Ματθ. 15, 21-28 Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ «Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις…» (Ματθ. 15,...

Η λιτανεία στους δρόμους του Περιστερίου της Τιμίας και Χαριτοβρύτου Χειρός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Κλήρος και λαός, με προεστώτα τον Σεβ. Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγόριο, λιτάνευσε το εσπέρας της Παρασκευής 27ης Ιανουαρίου την Τιμία Χείρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκ της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής...