Στις 8 Δεκεμβρίου η Αγίας μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Παταπίου και ως εκ τούτου πανηγυρίζει το βυζαντινό Παρεκκλήσιο του Οσίου Παταπίου (15ου αιώνος) στη Βέροια.

Εξαιτίας των ειδικών περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του Covid-19, oι Ιερές Ακολουθίες της Πανηγύρεως τελέστηκαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

Ανήμερα της εορτής το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:«Θείας κλήσεως ἰχνη­λα­τήσας ἐκ νεότητος τάς ἐπιδόσεις δι᾽ ἀσκή­σεως τῷ κόσμῳ ἐξέλαμ­ψας».

Μέ αὐτούς τούς στί­χους ἐγκωμιά­ζει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος τόν ἑορ­τα­ζό­με­νο σήμερα ὅσιο Πα­τά­πιο.

Γόνος τῆς πατρίδος τῶν μεγάλων ἀσκητῶν, τῆς Αἰγύπτου, γεννήθη­κε ὁ ὅσιος ἀπό χριστια­νούς γονεῖς, πού διέ­θε­ταν ὄχι μόνο ὑλικό ἀλ­λά καί πνευματικό πλοῦ­το. Μέσα στό οἰκο­γενειακό του περιβάλ­λον δι­δά­­χθηκε τήν πίστη καί τήν ἀ­γάπη στόν Χριστό,­ καί γιά χάρη αὐτῆς τῆς ἀ­γά­πης ὁ ὅσιος ἀποφά­σι­σε, νεα­­ρός ἀκόμη, νά ἐγ­καταλείψει τίς ἀνέ­σεις καί τίς εὐκολίες πού τοῦ παρεῖχε ἡ οἰ­κο­γένεια καί ἡ περιου­σία πού διέθετε καί νά ἀπο­συρθεῖ στήν ἔρημο γιά νά ζήσει «μόνος μόνῳ Θεῷ».

Ἡ ἀσκητική ζωή του καί ἡ ἀγάπη μέ τήν ὁ­ποία ἀντιμετώπιζε ὁ ὅ­σιος Πατάπιος ὅλους ὅ­σους περνοῦσαν ἀπό τό κελί του, προσφέ­ρ­οντάς τους ὄχι μόνο φι­λο­ξε­νία ἀλλά καί ψυχι­κή καί πνευματική ἀνά­παυση, τόν ἔκαναν πο­λύ γρήγορα γνωστό. Ἡ φή­­­μη του, μάλιστα, ἐξα­­­­πλώθηκε τόσο πολύ, ὥστε οἱ ἐπισκέπτες δέν ἔλειπαν ποτέ ἀπό τό κε­λί του, γεγο­νός πού τοῦ στεροῦσε ὅμως τήν ἡ­συ­­­χία γιά χάρη τῆς ὁ­ποί­ας εἶχε ἀποφασίσει νά ἐγκαταλείψει τόν κό­σμο, προκειμένου νά ἀφο­σιω­­θεῖ ἀπερί­σπα­­­στος στή μελέτη τοῦ Θε­οῦ καί στήν προ­σευ­χή.

Ἔτσι ὁ ὅσιος ἀναγκά­στη­κε νά φύγει ἀπό τήν Αἴγυπτο καί νά πάει στήν Κωνσταντι­νού­πο­λη, ὅπου θά μπο­ροῦσε, ὅπως πίστευε, νά μείνει ἄ­­γνωστος μετα­ξύ ἀ­γνώ­­­στων, ἀπο­κλει­στι­κά ἀφοσιωμένος στά μο­­­να­χικά του καθή­κο­ντα.

Καί στή μεγαλούπολη ὅμως τῆς Κωνσταντι­νου­­πόλεως δέν ἄργησε νά διαδοθεῖ ἡ φήμη τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιό­τη­τος τοῦ ὁσίου Πατα­πί­ου, ὁ ὁποῖος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ θαυ­ματουρ­γοῦσε θεραπεύοντας πλῆ­­­­θος ἀσθενειῶν. Ἔτσι, πολύ σύν­το­μα ἄρ­χισαν νά συρ­ρέουν στό ἡσυ­χα­στή­ριο πού εἶχε ἱδρύσει, κο­ν­τά στόν ναό τῆς Πα­να­γίας τῶν Βλα­χερνῶν, πλή­θη εὐσεβῶν χρι­­στια­νῶν πού ἀνα­ζη­τοῦσαν τήν ἴαση τῶν ἀσθενειῶν πού τούς τα­λαιπω­ροῦ­σαν, ἴαση πού προσέφε­ρε ὁ ὅσιος καί ὅσο βρι­σκόταν ἐν ζωῇ, ἀλλά καί μετά τήν ὁσι­α­­κή κοίμησή του.

Αὐτή ἡ χάρη τῶν θαυ­μάτων, πού συνε­χί­ζο­νται μέχρι σήμερα, εἶ­ναι, προϊ­όν τῆς θείας χάριτος ἡ ὁποία ἐνοίκησε στήν ψυ­­χή τοῦ ὁσίου. Ἐνοί­κησε στήν ψυχή του, ἐπειδή αὐτή ἦταν κεκα­θαρμένη ἀπό τήν ἄσκη­ση καί ἐξα­γνι­σμέ­νη ἀπό τή νηστεία καί τήν προ­σευχή, καί προ­σέ­­φε­ρε στόν Θεό οἶκο ἅγιο καί κα­­τοι­κη­τήριο ἱερό, ὥστε νά ποιήσει ἐν αὐ­τῷ μονήν.

Ἔτσι, παρότι ὁ ὅσιος Πατάπιος ὄχι μόνο δέν διε­κδικοῦσε τήν προ­βο­λή καί τή δόξα τῶν ἀν­θρώπων, δια­κρί­θηκε καί ἔλαμψε καί τιμή­θη­κε ὄχι μόνο στήν ἐποχή ἀλλά καί μέ­χρι σήμερα, χωρίς ἡ τιμή καί ἡ δόξα πού ἀπο­λαμβάνει καί ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τούς πι­στούς καί τήν Ἐκ­κλη­σία νά ἀλλοιω­θεῖ κατά τό πα­ρα­­­μικρό ἀπό τό πέρασμα τοῦ χρόνου, πού ἀλλοιώνει τά πά­ντα.

Πῶς ὅμως συνέβη αὐ­τό; Τό ἐρώ­τημά μας τό ἀπαντᾶ μέ τό ἀπολυ­τί­κιό του ὁ ἱερός ὑμνο­γρά­­φος. «Δι᾽ ἀσκήσεως τῷ κόσμῳ ἐξέλαμψας». Μέ τήν ἄσκηση ἔλαμ­ψες στόν κό­σμο, γρά­φει ἀναφερόμενος στόν ὅ­σιο Πατάπιο. Δέν ἔ­λαμ­ψε μέ τόν πλοῦτο, δέν ἔλαμψε μέ τά ἀξιώ­μα­τα, δέν ἔλαμψε μέ τήν ἐξου­σία τήν ὁποία εἶχε καί διαχειριζόταν, δέν ἔλαμψε μέ τήν ἐξω­τε­ρι­κή ὀμορφιά ἡ ὁποία «ὡς ἄνθος μαραίνεται», δέν ἔλαμψε μέ τίποτε ἀπό ὅσα χρη­σιμοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι στίς ἡμέ­ρες μας γιά νά λάμψουν καί νά ξε­χωρίσουν καί νά διακριθοῦν.

Ἔλαμψε μέ κάτι πού ὑποτιμᾶται καί συχνά συκοφαντεῖται.

Ἔλαμψε μέ κάτι τό ὁποῖο οἱ πε­ρισ­­­σότεροι ἄνθρωποι ἀπο­φεύ­γου­με, γιατί τό θε­ω­ροῦμε δύσκολο καί κο­πιῶδες καί ἐπώδυνο.

Ἔλαμψε μέ αὐτό τό ὁ­ποῖο οἱ ἄν­θρωποι τό αἰ­σθανόμαστε ἴσως καί ὡς κά­­τι ὑπερβολικό, ὡς κά­τι πού δέν μᾶς ἀφο­ρᾶ, ὡς κάτι πού κατα­στρέ­φει, ὅπως νομίζου­με, τήν εἰ­κό­να τοῦ ἑαυ­τοῦ μας καί μᾶς βλά­πτει. Καί αὐ­τό εἶναι ἡ ἄσκηση. Εἶναι τά πνευ­μα­τικά ἀγω­νίσματα πού συμ­βάλλουν στήν πρόοδο τῆς ψυχῆς μας. Εἶναι ἡ μελέτη, ἡ προ­σευχή, ἡ ἐγκράτεια, ἡ νη­στεία, ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀγώ­νας γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά πάθη μας καί τήν κατάκτηση τῶν ἀ­ρε­τῶν. Ὅλα αὐτά ἑλ­κύ­ουν τή χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή τοῦ ἀν­θρώ­που, καί ἀντί­θε­τα ἀπό ὅ,τι πιστεύ­ουν οἱ περισ­σό­τεροι, εἶναι αὐτά πού κάνουν τόν ἄνθρω­πο νά λά­μπει, καί μάλιστα μέ μιά λάμψη πού δέν ξεθωριάζει μέ τό πέρα­σμα τοῦ χρόνου, ἀλλά παρα­μέ­­νει καί διαρκεῖ. Γιατί αὐτή ἡ λάμψη δέν εἶναι λάμψη ἐκ τοῦ κό­σμου, ἀλλά εἶναι λάμψη ἐκ τοῦ Θεοῦ, λάμψη πού πα­ραμένει καί συν­ο­δεύει τόν ἄν­θρω­πο, ὅπως τό ἔκανε καί στήν περί­πτωση τοῦ ὁσίου Πα­ταπίου.

Ἀπό ἐμᾶς, λοιπόν, ἐξαρτᾶται· ἄν θέλουμε νά λάμ­που­με καί ἐμεῖς ὄχι προσωρινά καί περιστα­σια­κά ἀλλά αἰώνια, τότε ἄς προσ­πα­­θήσουμε νά ἀκολου­θή­σουμε τό παράδειγμα τοῦ ὁσίου Παταπίου. Δέν θά φύγουμε σέ κελιά καί σέ μοναστήρια, ἀλλά ὁ καθένας μας ἐκεῖ πού εἶναι μπορεῖ νά ἀσκηθεῖ, καί στήν προσευχή καί στήν ἐγκράτεια καί στή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἄς προσπαθήσουμε, λοιπόν, νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τοῦ ὁσίου Παταπίου, ἰδιαιτέρως τήν περίοδο αὐτή πού προετοιμα­ζό­­­μεθα γιά τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἄς ἀ­γω­νιζόμεθα καί ἄς ἐπικαλούμεθα καί τή χάρη καί τή βοήθεια τοῦ ὁσίου Πατα­πίου, τοῦ ὁποίου ἔχου­με σήμερα τήν εὐλογία νά προσκυ­νοῦμε τίς ἐμβάδες του. Τί εἶναι οἱ ἐμβάδες; Εἶναι οἱ παντόφλες πού βάζουν στό ἅγιο λείψανο τοῦ ὁσίου καί μετά τίς δίδουν εὐλογία. Δύο ἐμβάδες ἔχουμε τοῦ ἁγίου Παταπίου, μάλιστα ἡ μία ἔχει καί μικρό τμῆμα τοῦ ἁγίου λειψάνου. Ἔτσι ἔχουμε αὐτή τήν εὐλογία καί θά μείνουν αὐτές οἱ ἐμβάδες στόν ναό πού εἶναι ἕνας ἀπό τούς μοναδικούς ναούς στήν Ἑλλάδα πού εἶναι ἀφιερωμένος στόν ὅσιο Πατάπιο.

Ἔτσι, λοιπόν, ἄς τόν παρακα­λοῦμε νά πρεσβεύει γιά μᾶς στόν Θεό καί ὡς θαυματουργός νά μᾶς προ­στατεύει καί νά μᾶς θερα­πεύει ἀπό τή φοβε­ρή πανδη­μία τοῦ κο­ρω­νοϊοῦ πού μᾶς πλήτ­τει.

Βλέπετε κάθε ἡμέρα χάνουμε ἀδελφούς μας, εἴτε διότι δέν θέλησαν νά πιστεύσουν ὅτι εἶναι πραγματικός καί θανατηφόρος αὐτός ὁ ἰός καί δυστυχῶς δέν τηροῦν ἴσως τά μέτρα πού πρέπει νά τηρήσουν, εἴτε ἴσως διότι δέν κάνουν καί τό ἐμβόλιο, αὐτό εἶναι θέμα βέβαια δικό τους, ἀλλά βλέπουμε ὅτι ὁδηγοῦνται δυστυχῶς στόν θάνατο. Εἶναι ἁμαρτία νά μήν προφυλάσσουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό αὐτό τό κακό. Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά τόν προφυλάσσουμε.

Ἐάν ρωτήσετε αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησαν ἀπό τόν ἰό, ταλαιπωρήθησαν στά νοσοκομεῖα, διασωληνώθησαν, θά δεῖτε τί μαρτύριο πέρασαν. Ἄλλους τούς ἔσωσε ὁ Θεός, ἄλλοι δέν ἄντεξαν καί ἔχασαν αὐτή τή ζωή, ἀλλά φοβᾶμαι νά μήν χάσουμε καί τήν ἄλλη, διότι εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά προφυλάσσουμε τόν ἑαυτό μας. Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε νοῦ, μᾶς ἔδωσε ὅλες τίς δυνατότητες νά προφυλάξουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό κάθε κακό. Τώρα εἶναι ἕνα κακό, θά περάσει αὔριο ἴσως. Γιατί νά μήν προφυλάξουμε τόν ἑαυτό μας καί βρεθοῦμε στή δύσκολη αὐτή κατάσταση; Γι᾽ αὐτό «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου», γιά νά ἔχουμε καί τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ ὁσίου Παταπίου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μην λυπείσθαι, ουκ απέθανεν ο Ιερεμίας αλλά καθεύδει… 40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ιερεμίου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως τελέσθηκε απόψε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του αοιδίμου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μαγαλοπόλεως Ιερεμίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας...

Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο μοναχισμός αποτελεί για την Εκκλησία μας την αδιάκοπη εδώ και είκοσι αιώνες μοναδική πολιτεία, την οποία, λάμπρυναν, σε όλες...

Λιβανωτός εὐγνωμοσύνης ἀπό τήν Φωκίδα στήν μνήμη τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος κυροῦ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

Λιβανωτός εὐγνωμοσύνης ἀπό τήν Φωκίδα στήν μνήμη τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος κυροῦ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ἐπί τῷ τεσσαρακονθημέρῳ μνημοσύνῳ αὐτοῦ. «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν...

Χωρίς Θεό ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυστυχισμένος

Τήν Κυριακή 23 Ἰανουαρίου 2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἀγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας χοροστάτησε στόν...

«Κάθε μέρα να λέμε: «Δόξα σοι ὁ Θεός»

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ λειτούργησε σήμερα Κυριακή 23/1/22 στο ιερό παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Επισκοπείο και στο κήρυγμά του...

«Σήμερα ο τυφλός μας άνοιξε τα μάτια με το παράδειγμά του»

Σε ένα πανέμορφο λευκό τοπίο και παρά το τσουχτερό κρύο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σπηλαίου Γρεβενών. Στο κήρυγμά...

Νέα στοιχεία στην υπόθεση του ιερέα

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πορνογραφικού υλικού, δεν υπάρχει το παραμικρό που να αποδεικνύει ότι υπήρξε μεταξύ του ιερέα και της ανήλικης βιασμός ή ερωτική...

Πατήρ Πατέρων, Ποιμήν Ποιμένων ο Φθιώτιδος Συμεών

Ποιμαντική, προσκυνηματική και ευχετική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσας Φανερωμένης Ξυνιάδος. Τον Σεβασμιώτατο συνόδευε ο Άγιος Πρωτοσύγκελλος...

Ποιμαντικές ἐπισκέψεις Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συνέχισε τῆς ποιμαντικές του ἐπισκέψεις στήν Μητροπολιτική του περιφέρεια ὡς ἑξῆς: Ἀρχικά τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ὑμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου...

† Συναξάρι τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κλήμεντος, ἐπισκόπου ᾿Αγκύρας, καί τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀγαθαγγέλου (+ 23 Ἰανουαρίου)

῾Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ο Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κλήμης καταγόταν ἀπό τήν Ἄγκυρα, ἀπό πατέρα Ἐθνικό καί μητέρα Χριστιανή, πού...
video

Κυριακή του τυφλού: Γιατί δεν γίνονται πάντα θαύματα

Κυριακή του τυφλού: Γιατί δεν γίνονται πάντα θαύματα; «Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ έστιν». Τα αδύνατα για τους ανθρώπους, είναι κατορθωτά...

O Tυφλός της Ιεριχώ – +Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία

Λίγα λόγια θά σᾶς πῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, πάνω στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή καί παρακαλῶ νά τά ἀκούσετε. Τό Εὐαγγέλιο μᾶς εἶπε σήμερα γιά...

Η οικογένεια και τα άτομα με ειδικές ανάγκες – Κυριακή ΙΔ’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...τυφλὸς τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν...» (Λουκᾶ 18,35) Ἡ εἰκόνα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὴν ὁποίαν παριστάνει ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι, ὅπως...

Ημέρα τιμής και μνήμης του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος στη γενέτειρά του

Στη γενέτειρά του, στο Πεταλίδι Μεσσηνίας και στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, τιμήθηκε το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 η μνήμη του οσιακώς βιώσαντος...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στην Καρδίτσα για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Τιμοθέου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης, η μνήμη του Αποστόλου Τιμοθέου, ημέρα...