Με λαμπρότητα εορτάστηκε στον ιστορικό Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας η Θεομητορική Εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου.

Την Παρασκευή 25 Μαρτίου το πρωί τελέστηκε ο Εόρτιος Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Στη συνέχεια τελέστηκε επίσημη Δοξολογία παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών και Βουλευτού Ημαθίας κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και των λοιπών τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον πρώην Νομάρχη κ. Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη.

Τέλος, τελέστηκε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως, ενώ ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με τη μαθητική και τη στρατιωτική παρέλαση στην οδό Μητροπόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τῆς Εὔας νῦν δι᾽ ἐμοῦ καταρ­γεί­σθω κατάκριμα». Μέ αὐτούς τούς λόγους παρου­σιά­ζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος τήν Πα­να­γία Παρθένο νά ἀνταποκρίνεται στό οὐράνιο μήνυμα τοῦ ἀρχαγ­γέ­λου Γαβριήλ πού τήν ἐπισκέπτεται στή Ναζαρέτ.

Ἡ Παναγία Παρθένος γνωρίζει τόν ρόλο τῆς Εὔας, τῆς πρώ­της γυ­ναίκας, στήν ἔξωση τῶν ἀν­θρώ­πων ἀπό τόν παράδεισο τῆς τρυ­φῆς, ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς στήν ἐντο­λή τοῦ Θεοῦ καί τῆς συνερ­γα­σίας της μέ τόν πονηρό. Γι᾽ αὐτό καί δέχεται νά ἀναλάβει μέ τήν ὑπα­κοή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως τῆς τό μεταφέρει ὁ ἀρχάγ­γε­λος Γαβριήλ, τόν ρόλο τῆς νέας Εὔας. Ἀναλαμβάνει νά γίνει συνερ­γός τοῦ Θεοῦ στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐπιστροφή τους στόν παράδεισο.

Μέ τήν ὑπακοή της ἡ Παναγία Παρθένος θέ­τει τέρμα στήν ἀνυ­πα­κοή τῶν ἀν­θρώ­πων πρός τόν Θεό καί ἐκπλη­ρώνει τό χρέος τους ἔνα­ντί του. Ἡ δική της ὑπακοή γίνεται ἡ προϋ­πόθεση γιά νά λει­τουργήσει εὐερ­γετικά γιά τό ἀνθρώ­πινο γένος ἡ ὑπα­κοή τοῦ Υἱοῦ καί Λό­γου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων θά κενώ­σει διά τῆς Ὑπε­ραγίας Θεο­τόκου τόν ἑαυτόν του «μορφήν δούλου λαβών» καί θά γίνει γιά τή σωτη­ρία τους «ὑπή­κοος μέχρι θα­νάτου, θανάτου δέ σταυροῦ».

Μέ τήν ὑπακοή της ἡ Παναγία Παρ­­θένος δέν ἀνοίγει μόνο «τήν θύραν τήν κεκλεισμένην» τῆς Ἐδέμ, ἀλλά γίνεται ἡ ἴδια ἡ θύρα καί ἡ γέφυρα «ἡ μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν».

Ἔτσι ἡ ὑπακοή τῆς ταπεινῆς Κό­ρης τῆς Ναζαρέτ δέν ἀνυψώνει μό­νο τήν ἴδια καί τήν καθιστᾶ «ὑψη­λοτέραν τῶν οὐρανῶν καί κα­θα­ρωτέραν λαμπηδόνων ἡλια­κῶν», ἀλλά ἀνυψώνει καί τόν ἄν­θρωπο καί τόν καθιστᾶ τέκνο Θεοῦ καί κληρονόμο τῆς βασιλείας του.

Νά, γιατί ἡ ὑπακοή τῆς Ὑπερα­γίας Θεοτόκου ἔχει τόσο μεγάλη ση­μασία. Νά, γιατί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα πανηγυρικά τό γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὡς «τῆς σωτη­ρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον». Διότι ὑπῆρξε ὄντως ἡ ἀρχή ἑνός κύκλου στή ζωή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἑνός κύκλου ἐλευθερίας ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί υἱοθεσίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό πού τόν ὁδηγεῖ στή σωτηρία.

Γιά ἐμᾶς ὅμως τούς Ἕλληνες ἀρ­χί­ζει αὐτή τήν ἡμέρα καί ἕνας ἄλ­λος κύκλος ἐλευθερίας καί ἀνε­ξαρ­­τησίας. Αὐτός γιά τόν ὁποῖο ἀγω­νί­σθηκαν καί θυσιάσθη­καν οἱ πατέ­ρες μας πολεμώντας μέ τή χά­ρη καί τήν εὐλογία τῆς Πα­να­γίας μας πού εἶχαν ζητήσει ἀνή­μερα τῆς ἑορ­τῆς τοῦ Εὐαγγε­λι­σμοῦ της ἐνώπιον τῆς ἱερῆς της εἰ­κόνος.

Γι᾽ αὐτό καί γιά ἐμᾶς  εἶναι διπλῆ ἡ ἑορτή, εἶναι δι­πλῆ ἡ χαρά, εἶναι διπλός ὁ εὐαγ­γε­λισμός, εἶναι δι­πλῆ ἡ εὐγνω­μο­σύ­νη μας πρός τήν Πα­να­γία Μη­τέρα μας, ἡ ὁποία δέν ἐξό­φλησε μόνο τό χρέος μας πρός τόν Θεό ἀπαλ­λά­σοντάς μας διά τοῦ Υἱοῦ της ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρ­τίας καί τοῦ διαβόλου, ἀλλά ἔγινε γιά μία ἀκό­μη φορά στήν ἱστορία τοῦ Γέ­νους μας ἡ ὑπέρ­μα­χος Στρα­τηγός πού ἐνίσχυσε τούς πατέρες μας στόν τι­τάνιο ἀγώνα τους γιά νά ἐλευ­θε­ρώσουν τήν ἐπί τετρα­κό­σια καί πλέον χρόνια πα­τρίδα μας ἀπό τόν ἀλλόθρησκο κα­τα­κτητή.

Καί ἐάν ἡ Παναγία μας ἐκπλη­ρώ­νει σήμερα τό ἀρχαῖο χρέος τῶν ἀν­θρώπων, τό ἐρώτημα πού τίθε­ται, ἀδελφοί μου, εἶναι πῶς ἐκ­πλη­­ρώνουμε ἐμεῖς τό χρέος μας πρός τήν Παναγία μας ἀλλά καί πρός τούς προγόνους μας πού θυ­σιάσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία μας. Καί ὑπάρχει ἕνας μόνο τρόπος γιά νά τό ἐπιτύχουμε: νά φανοῦμε ἀν­τάξιοι τῆς διπλῆς δωρεᾶς τῆς Πα­ναγίας μας ἀλλά καί τῶν ἀγώ­νων τῶν πατέρων μας.

Γιατί μπορεῖ ὁ Θεός νά μᾶς χά­ρι­σε διά τῆς Παναγίας τήν ἐλευ­θερία μας, ὅμως δέν τήν ἐπιβάλλει σέ κα­­­νένα. Εἶναι χρέος δικό μας νά τή διατηρήσουμε, ἀποδεχόμενοι τή δω­ρεά του. Εἶναι χρέος μας νά τή διατηρήσουμε, ἀποφεύγοντας νά γίνουμε καί πάλι μέ τίς πράξεις μας καί τίς ἐπιλογές μας δέσμιοι τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου. Εἶναι χρέος μας νά τή διατηρή­σου­με, μέ­νοντας πιστοί στίς ἐν­τολές καί τόν νόμο του καί ἐμπι­στευό­μενοι τή ζωή μας στήν ἀγά­πη του.

Ἀνάλογο εἶναι καί τό χρέος μας πρός τούς πατέρες μας. Ἐκεῖνοι ἔδω­­­σαν τή ζωή τους γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι, καί δικό μας χρέ­ος εἶναι νά διατηροῦμε αὐτή τήν ἐλευ­­θερία μέ σεβασμό στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες ἀπό τίς ὁποῖες δια­πνε­όταν καί ἐκεῖνοι, χωρίς νά ἀπεμ­πο­λοῦμε τά δικαιώματά μας καί κυ­ρί­ως χωρίς νά ἀπαρνούμεθα τήν ἀγάπη μας πρός τήν πατρίδα, ἔτσι ὥστε νά ἔχουμε πάντοτε τήν Πα­ναγία μας προστάτιδα καί βοη­θό μας στούς δύσκολους και­ρούς πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας καί ὁ κό­σμος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Δήμος Αγίας Νάπας παρέθεσε γεύμα στα 55 παιδιά από την Ουκρανία στην παρουσία του Μητρ. Ταμασού

Γεύμα στα πενήντα πέντε παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία φιλοξενούνται αυτές τις μέρες στο νησί μας υπό την επίβλεψη του Μητροπολίτη Ταμασσού Ησαϊα,...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου του Αγίου Πολυκάρπου στην Μενεμένη

Τα θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του ομώνυμου Ιερού Ναού του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου της Σμύρνης στην Μενεμένης της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, τέλεσε...

Στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής ΔΙΚΕ Πελοποννήσου

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, ο νέος Διοι­κη­τής της Διοίκησης Κέντρων Πελοποννήσου Υποστράτηγος Δημή­τριος Σκουφίδης,...

Συνάντηση του Προέδρου της Αιγύπτου με τους Προκαθημένους της Μ. Ανατολής

Ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ.Abdel Fattah El-Sisi δέχθηκε τηνν 17η Μαΐου 2022 στο Προεδρικό Μέγαρο του Καΐρου τους επικεφαλής των...

Κάλυψη κενών θέσεων θεολόγων εκπαιδευτικών με μόνιμους διορισμούς

ΠΡΟΣ: Κυρία Νίκη Κεραμέως Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αθήνα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Θέμα:  Κάλυψη κενών θέσεων θεολόγων εκπαιδευτικών με μόνιμους διορισμούς Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Με αφορμή την πρόσφατη ανακίνηση του...

«Τον Θεόν σεβομένη … Λυδία Φιλιππησία»

Του Σεβ. Μητροπολίτου Φ.Ν.Θ. Στεφάνου «Τον Θεόν σεβομένη … Λυδία Φιλιππησία» Ήταν τότε περίπου το 50 μ.Χ. που εδώ στον τόπο μας, όπως περιγρά­φει και ο...

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας με τον Πρωθυπουργό της Βικτώριας

Συνάντηση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 16 Μαΐου, στη Μελβούρνη, και συγκεκριμένα στο κτίριο του τοπικού Κοινοβουλίου της Βικτώριας, με...

Τί είναι η Μεσοπεντηκοστή;

«Ο Μεσσίας (= Χριστός), όταν η εορτή ήταν στο μέσο, στάθηκε ανάμεσα στους διδασκάλους του μωσαϊκού Νόμου και τους δίδασκε». Την εορτή της Μεσοπεντηκοστής την...
video

Θεία Λειτουργία – αναπαράσταση της ζωής του Χριστού

Η Θεία λειτουργία είναι μια αναπαράσταση της ζωή του Χριστού μας πάνω στην γη. Όσα γίνονται στη Θεία Λειτουργία:Τι συμβολίζει η προσκομιδή;Τι είναι η...

Λιτάνευση Παναγίας Ελεούσης και Πανηγυρικός Εσπερινός στην Έδεσσα

Την Τρίτη 17 Μαΐου, στις 18.00, πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα η καθιερωμένη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας Ελεούσας από το Μητροπολιτικό Οίκημα στον Ιερό...

Πολυαρχιερατικός εορτασμός της Ι. Μνήμης του Αγ. Πλάτωνος Μητροπολίτου Χίου

Ἡ Κυριακή τοῦ Παραλύτου, 15η Μαΐου 2022, ἀπετέλεσε τήν ἱερή, λαμπρά καί μεγαλειώδη ἡμέρα, κατά τήν ὁποία, στά πλαίσια μάλιστα τοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν 200 χρόνων...

Επίσκεψη στο Λύκειο Αμφιλοχίας και στο Εργαστήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Το Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Μαΐου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και...

Νέοι, Κορονοϊός και Εκκλησία – 7η Ιερατική Σύναξη στον Βόλο

Η 7η και τελευταία, για το τρέχον εκκλ/κό έτος, Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, υπό την...

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην 12η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής

Η ΑΘΜ ΣΤΗΝ 12η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Την 16η Μαΐου 2022 η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης  Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος...