Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης στον Σταυρό Ημαθίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀμέμπτως ἱερουργήσας Κυρίῳ, ὡς θυσίαν λογικήν τόν σόν βίον … ἐν ταπεινώσει πολλῇ προσενήνο­χας, τῷ Βασιλεῖ τῶν οὐρανῶν, Συμεών ἱεράρχα».

Ἑορτάσαμε μέ τή σημερινή θεία Λειτουργία τή μνήμη τοῦ ἁγίου Συμεών, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλο­νίκης, τοῦ μυσταγωγοῦ, τόν ὁποῖο τιμᾶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία σήμερα, μετά τήν ἑορτή τοῦ Σταυροῦ, καί πανηγυρίζουμε ἰδιαιτέρως στήν ἐνορία σας.

Καί ἐάν ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ βασική λειτουργική πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά τιμήσει τούς ἁγίους της, αὐτή ἔχει μία ξεχω­ριστή σημασία γιά τόν ἑορταζό­με­νο ἅγιο Συμεών, ὁ ὁποῖος ἀφιέρω­σε ὄχι μόνο τή ζωή του στή θεία Λειτουργία, ἀλλά καί τή μελέτησε καί τήν ἑρμήνευσε μέ τό ὑπέροχο ἔργο του. Καί τό ἔκανε, διότι γνώριζε τή μεγάλη σημασία πού ἔχει ἡ θεία Λειτουργία στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί στή ζωή τοῦ κάθε πιστοῦ. Γνώριζε ὅτι ἡ θεία Λειτουργία καί ἡ θεία Εὐχαριστία ἀποτελοῦν τό μέγα ἐκεῖνο μυστήριο, τό ὁποῖο τελεῖται κατ᾽ ἐντολή τοῦ Κυρίου εἰς ἀνάμνηση τῆς ζωῆς του καί τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, καί συγχρόνως τό μυστήριο ἐκεῖνο μέ τό ὁποῖο ὁ πιστός κοινωνεῖ τόν Χριστό, μετα­λαμβάνει τό Σῶμα καί τό Αἷμα του, ἑνώνεται μαζί του καί λαμβάνει «φάρμακον ἀθανασίας».

Γνώριζε ὅμως ὁ ἅγιος Συμεών συγχρόνως πώς συχνά οἱ χριστιανοί τῆς ἐποχῆς του, ὅπως βέβαια καί τῆς δικῆς μας, δέν συνειδητο­ποι­οῦ­σαν τή σημασία καί τήν ἀνα­γκαι­ότητα τῆς θείας Λειτουργίας γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή, γι᾽ αὐτό καί εἴτε δέν ἐκκλησιαζόταν μέ συνέ­πεια εἴτε καί ὅταν ἐκκλησιαζόταν, δέν συμμετεῖχαν στή θεία λατρεία μέ τόν σωστό τρόπο.

Ἡ μνήμη, λοιπόν, τοῦ ἁγίου Συμεών, εἶναι μία εὐκαιρία γιά ὅλους μας νά ἐξετάσουμε τόν ἑαυ­τό μας καί τή ζωή μας καί νά δοῦμε ποιά εἶναι ἡ σχέση μας μέ τή θεία Λειτουργία. Συμμετέχουμε σ᾽ αὐ­τήν καί πῶς συμμετέχουμε; Καί νά ἀναθεωρήσουμε, ἐφόσον χρειάζε­ται, τή στάση μας καί τή ζωή μας.

Ἡ θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ μία διαρκῆ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ γιά συνάντηση μέ τόν ἄνθρωπο. Ἀπο­τελεῖ μία διαρκῆ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ γιά νά μετάσχουμε στό δεῖ­πνο του, γιά νά αἰσθανθοῦμε τήν πα­ρουσία του δίπλα μας, γιά νά πάρουμε τή χάρη του καί νά ἑνω­θοῦμε μαζί του.

Καί ἄν σέ κάθε πρόσκληση πού μᾶς ἀπευθύνει ἕνας συνάνθρωπός μας, πολύ δέ περισσότερο ἕνα ὑψη­λά ἱστάμενο πρόσωπο, σπεύδουμε νά ἀνταποκριθοῦμε καί καυχώ­μεθα γι᾽ αὐτή τήν πρόσκληση, κατα­νοοῦμε μέ πόση προθυμία καί μέ πόση χαρά θά ἔπρεπε νά ἀνταποκρινόμεθα στήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ, καί πόσο θά ἔπρεπε νά ἤμασταν εὐγνώμονες γιά τή δυνα­τό­τητα νά μετέχουμε στή θεία Λειτουργία.

Ἄν συνειδητοποιούσαμε τί σημαί­νει ἡ θεία Λειτουργία καί πόση εἶναι ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία πού παίρνουμε μετέχοντας σ᾽ αὐτήν, θά φροντίζαμε ὄχι μόνο νά ἐκκλη­σια­ζόμεθα κάθε Κυριακή ἀλλά καί ὅσο τό δυνατόν τακτικότερα. Καί ἀντί νά ἐρχόμεθα λίγο πρίν νά τελειώ­σει ἤ μετά τό Εὐαγγέλιο ἤ τά Ἅγια, θά ἔπρεπε νά σπεύδουμε νά μήν χάσουμε ὄχι μόνο τήν ἀρχή τῆς θείας Λειτουργίας ἀλλά νά μετέχουμε ἀκόμη καί ἀπό τόν Ὄρθρο.

Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς συμμετοχῆς μας στή θεία Λειτουργία εἶναι τό πρῶτο καί βασικό σημεῖο πού μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ σημερινή ἑορτή τοῦ ἁγίου Συμεών, ἀρχιεπισκόπου Θεσ­σαλονίκης.

Τό δεύτερο σημεῖο εἶναι αὐτό πού τονίζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος στό τρο­πάριο πού προανέφερα.

Τί λέγει; «Ἀμέμπτως ἱερουργήσας Κυρίῳ, ὡς θυσίαν λογικήν τόν σόν βίον … ἐν ταπεινώσει πολλῇ προ­σε­νήνοχας, τῷ Βασιλεῖ τῶν οὐρα­νῶν, Συμεών ἱεράρχα». Ὑπῆρξε, λέγει, ἄμεμπτος λειτουργός, ὁ ὁποῖος προσέφερε ὡς θυσία στόν Κύριο τή ζωή του καί τήν προσέ­φερε μάλιστα μέ πολλή ταπείνω­ση.

Αὐτά τά δύο στοιχεῖα, ἡ καθα­ρό­τητα τῆς ζωῆς καί ἡ ταπείνωση, πού χαρακτήριζαν τόν ἅγιο Συ­με­ών, θά πρέπει νά φροντίζουμε νά χαρακτηρίζουν καί τή δική μας συμμετοχή στή θεία Λειτουργία. Θά πρέπει, δηλαδή, ἀφενός νά προσπαθοῦμε νά ζοῦμε μιά ζωή σύμφωνη μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, νά διατηροῦμε τήν ψυχή μας καθαρή κατά τό δυ­νατόν ἀπό τήν ἁμαρτία, φροντίζο­ντας καί νά τήν καθαρίζουμε ἀπό τούς ρύπους της μέσα στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, ἀλλά καί θά πρέπει νά μετέχουμε στή θεία Λειτουργία μέ ταπείνωση, μέ συναίσθηση τῆς ἀναξιότητός μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί ζητώντας τό ἔλεος καί τήν χάρη του.

Ἐάν προσερχόμεθα μέ αὐτές τίς δύο προϋποθέσεις στή θεία Λει­τουρ­γία καί ἐάν ἐπιθυμοῦμε καί ἐπιδιώκουμε νά μετέχουμε σ᾽ αὐτήν ὅσο πιό συχνά γίνεται, τότε θά ἔχουμε πλούσια τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὅπως τήν εἶχε καί ὁ ἅγιος Συμεών, ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλο­νί­κης, ἡ ὁποία θά μᾶς βοηθᾶ νά προοδεύουμε στήν πνευματική ζωή ἀλλά καί νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας, μέ τή δύνα­μη τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυ­ροῦ, τοῦ ὁποίου τήν Ὕψωση ἑορ­τάσαμε χθές, ἀλλά καί μέ τίς πρε­σβεῖες τοῦ ἁγίου Συμεών, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου ἔχουμε τή χάρη καί τήν εὐλογία νά τιμοῦμε καί νά ἑορτάζουμε ἐδῶ στόν ναό σας, ἐδῶ στό χωριό σας, πού φέρει τό ὄνομα τοῦ Σταυροῦ, καί καθιερώσαμε νά ἑορτάζουμε τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Συμεών, πού εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν ἑορτή τοῦ Σταυροῦ. Ἔτσι παρακαλοῦμε τόν Θεό νά μᾶς δίδει πλούσια τή χάρη τοῦ τιμίου Σταυροῦ γιά νά μᾶς σκέπει καί νά μᾶς διαφυλάττει σέ ὅλη μας τή ζωή, ἀλλά καί ὁ ἅγιος Συμεών νά πρεσβεύει γιά ὅλους μας καί ἰδιαίτερα γιά τά μικρά παιδιά πού εἶναι στό σχολεῖο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το τριπρόσωπο για τη Μητρόπολη Ηλείας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του τριπροσώπου, από το οποίο θα εκλέγει ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας. 1) Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης Αθανάσιος, ψή­φους 58 2) Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης...

Θετικός στον κορονοϊό ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συμμετοχῆς του στὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας μετὰ ἀπὸ πολὺ ἤπια συμπτωματολογία λοίμωξης τοῦ...

Εξελέγη ο νέος Μητροπολίτης Δράμας

Τον  Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Δωρόθεο Πάπαρη, Α΄Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος νέο Μητροπολίτη Δράμας με 69 ψήφους. Επίσης ευρέθησαν 4...

Το τριπρόσωπο για τη Μητρόπολη Δράμας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του τριπροσώπου από το οποίο θα εκλεγεί ο νέος Μητροπολίτης Δράμας. 1) Αρχιμανδρίτης  Δωρόθεος Πάπαρης, ψή­φους 69 2) Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας, ψή­φους...

Ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης την Κυριακή θα είναι στην Αθήνα

Ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6:00 το απόγευμα θα είναι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βύρωνος (Τηλ....

Ο Μητροπολίτης Ταμασού στην φιλανθρωπική εκδήλωση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

Το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Οκτωβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας παρέστη, κατόπιν προσκλήσεως, στη φιλανθρωπική εκδήλωση (τσάι), που διοργάνωσε...

Ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Σύδνεϋ επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας

Την επίσκεψη του νέου Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, κ. Ιωάννη Μαλλικούρτη, δέχθηκε την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος,...

Η Μητρόπολη Σάμου χαιρετίζει την εκλογή του Μητρ. Αιτωλίας Δαμασκηνού

Ἡ τοπική κατά Σάμον, Ἰκαρίαν καί Κορσεούς Ἐκκλησία, συμετέχουσα εἰς τήν χαράν τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, ὁ ὁποῖος...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επίτιμος διδάκτορας της Χριστιανικής Ακαδημίας Βαρσοβίας

Με το μήνυμα ότι «Αποστολή και ευθύνη της Εκκλησίας είναι να συνδέει την ανθρωπότητα με τον αληθινό Θεό της Αγάπης», περάτωσε την ομιλία του...

Πανήγυρις του Αγίου Κενδέα στο Αυγόρου

Το πρωί της Πέμπτης, 6 Οκτωβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ευγενώς προσκληθείς υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου...

Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για την εκλογή του νέου της Μητροπολίτη

Με αισθήματα χαράς και ευχαριστίας προς τον εν Τριάδι Θεό, η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει, ότι, κατά την σημερινή συνεδρίαση της 6ης...

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνός Κιαμέτης γεννήθηκε τό 1975 στόν Πειραιᾶ, ἀνατράφηκε καί...

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ὁ ἐψηφιεμένος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος (κατά κόσμον Ἀθανάσιος) Εὐσταθίου γεννήθηκε τό ἔτος 1967...

Το Σαββατοκύριακο οι χειροτονίες των Εψηφισμένων Μητροπολιτών Γόρτυνος και Αιτωλίας

Οι χειροτονίες των Εψηφισμένων Μητροπολιτών θα τελεσθούν ως εξής: – Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου ε.έ., στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χειροτονία του Εψηφισμένου Μητροπολίτου...