Την Κυριακή 9 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Νικολάου του Κοκοβίτη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο στον ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Πολυδένδρι Ημαθίας, γενέτειρα του Αγίου Νικολάου.

Όπως κάθε χρόνο ο Σεβασμιώτατος μετέφερε και έθεσε σε  προσκύνηση των πιστών τεμάχιο ιερών λειψάνων του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού καθώς και έναν μεταλλικό σταυρό του Αγίου Κοσμά που είχε τοποθετήσει ο Άγιος στο δένδρο έξω από τον ιερό Ναό για να λυτρώσει τους κατοίκους από λοιμώδη ασθένεια.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

 «Κύριε, εἰ σύ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπί τά ὕδατα».

Ἕνα γνωστό περιστατικό τῆς ἐπι­γείου ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγε­λικό ἀνάγνω­σμα, στή συνέχεια τοῦ θαύματος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων πού ἀκούσαμε τήν πε­ρα­σμένη Κυ­ρια­κή.

Καί ἄν τό θαῦμα τῆς περασμένης Κυριακῆς ἦταν ἕνα μάθημα πί­στεως τόσο γιά τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ ὅσο καί γιά τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων πού ἄκουε τή δι­δα­σκαλία του, τό σημερινό θαῦμα εἶναι ἕνα, θά λέγαμε, ἰδιαί­τερο μάθημα πίστεως ὄχι μόνο γιά τόν ἀπόστολο Πέτρο ἀλλά καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού λέμε ὅτι πιστεύ­ουμε στόν Χριστό καί ὅτι θέλουμε νά τόν ἀκολουθοῦμε.

Τό θαῦμα αὐτό εἶναι ἡ σωτηρία τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ οἱ ὁ­ποῖοι εὑρισκόμενοι μέσα στό πλοι­άριο δοκιμάζονται ἀπό τά κύματα. Καί ἐνῶ κινδύνευαν, ἐμφανίσθηκε ὁ Χριστός πού εἶχε μείνει στή στε­ριά γιά νά προσευχηθεῖ. Ἐμφανί­σθηκε νά περιπατᾶ ἐπάνω στά κύ­ματα πλησιάζοντας τούς μαθη­τές. Ἐκεῖνοι τρόμαξαν, γιατί νόμισαν ὅτι ἦταν φά­ντασμα, ἀλλά ὁ Χρι­στός τούς κα­θησύχασε λέγοντας ὅτι εἶναι Ἐκεῖνος καί δέν χρειά­ζε­ται νά φοβοῦνται.

Καί τότε ὁ Πέτρος τόλμησε νά κά­νει μία δοκιμή. Τόλμησε νά ἐξε­τάσει τόν Χρι­στό, ἄν εἶναι πράγ­ματι ἐκεῖνος. Καί τοῦ εἶπε: Ἄν εἶσαι ἐσύ, Κύριε, κά­λεσέ με νά ἔρθω κοντά σου, περ­πατώντας ἐπάνω στά ὕδατα.

«Κύριε, εἰ σύ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπί τά ὕδατα».

Ὁ Πέτρος δοκιμάζει τόν Χριστό ζητώντας του νά περιπατήσει καί ἐκεῖνος στά ὕδατα, χωρίς ὅμως νά μετρήσει τήν πίστη του, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τό θαῦμα. Καί ἔτσι κάνει μέ ἕναν διαφορε­τι­κό τρόπο αὐτό πού θά κάνει καί ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς, ὅταν οἱ μαθη­τές θά τοῦ ποῦν ὅτι εἶδαν τόν Κύ­ριο Ἀναστημένο.

Ὁ Πέτρος ὅμως τόν βλέπει, τόν ἀκούει καί ἀμφιβάλλει. Ζητᾶ τήν ἀπόδειξη τῆς θεότητος, χωρίς νά ἔχει τήν προϋπόθεση πού ἀπαιτεῖ­ται, τήν πίστη. Καί ὁ Χρι­στός τόν κα­λεῖ νά περπατήσει ἐπάνω στά κύ­ματα γιά νά πεισθεῖ καί νά μήν ἀμφιβάλλει.

Ὁ Πέτρος βαδίζει, ἀλλά βυθίζε­ται, ὄχι γιατί ὁ Χριστός δέν μπορεῖ νά κάνει τό θαῦμα, ἀλλά γιατί ἡ πίστη τοῦ μαθητοῦ του δέν μπορεῖ νά τό ἀντέξει, ὅπως ἐπιβεβαιώνει στή συνέχεια ἡ ἐρώτηση τοῦ Κυ­ρίου: «ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστα­σας;»

Ὁ Χριστός δέν ἐπιτιμᾶ τόν μαθη­τή του, ἀλλά τόν ἐλέγχει μέ ἀγά­πη, δίδοντας καί σέ ὅλους μᾶς ἕνα μάθημα πίστεως, σέ ὅλους ἐμᾶς πού σάν τόν ἀπόστολο Πέτρο ἐπι­χειροῦμε νά δοκιμάσουμε τή δύ­να­μη τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ζητοῦμε θαύματα καί ἐπιμένουμε, ἐνῶ δέν διαθέτουμε τήν ἀπαιτούμενη πί­στη.

Εἴκοσι αἰῶνες τώρα ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἡ ζωή τῶν ἁγίων μας ἀποτελοῦν ἀδιάψευστα τεκμήρια ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὡς Θεός παντοδύναμος καί μπορεῖ νά κάνει τά πάντα. Δέν θαυματουργεῖ ὅμως γιά νά ἀποδείξει τή δύναμη ἤ τή Θεότητά του. Θαυματουργεῖ, ὅταν Ἐκεῖνος νομίζει ὅτι εἶναι ἀνά­γκη καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος τοῦ ζητᾶ τό θαῦμα ἔχοντας ἀκράδαντη πίστη στή δύναμη καί τή Θεότητά του καί ὄχι ἀναζητώντας ἀποδεί­ξεις γι᾽ αὐτήν.

Γι᾽ αὐτό καί ἀντί νά δοκιμάζουμε τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ζητώντας του θαύματα, γιά νά δεχθοῦμε καί ἐμεῖς στή συνέχεια, σάν τόν ἀπό­στολο Πέ­τρο, τόν ἔλεγχο τῆς ὀλι­γο­πιστίας ἤ καί τῆς ἀπιστίας μας ἀκόμη, ἄς τοῦ ζητοῦμε νά μᾶς προσθέσει τήν πίστη, τήν ὁποία ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη καί ἡ ὁποία ὄχι μόνο εἶναι εὐάρεστη στόν Θεό, ἀλλά ἀποτελεῖ καί τήν ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά κάνει καί γιά μᾶς ὁ Χριστός τό θαῦμα πού τοῦ ζητοῦμε.

Αὐτή τήν ἰσχυρή πίστη, πού δέν εἶχε ἀνάγκη ἀπό θαύματα γιά νά ἐνισχυθεῖ, διέθετε καί ὁ τιμώμενος σήμερα συντοπίτης σας ἅγιος νεο­μάρ­τυς Νικόλαος ὁ Κοκοβίτης.

Ὅταν ὁ πασᾶς τόν ρώτησε στό Κιό­σκι τῆς Ναούσης ποιός εἶναι καί τί πιστεύει, ἐκεῖνος δέν ζήτησε ἀπό τόν Χριστό νά κάνει ἕνα θαῦ­μα γιά νά δείξει τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς του ἤ γιά νά τόν σώσει, ἀλλά προχώρησε μέ ἀκράδαντη πί­στη καί ὁμολόγησε ὅτι χριστια­νός εἶναι καί χριστιανός θά πεθά­νει. Καί ἡ ἀκράδαντη πίστη του ἦταν ἡ προϋπόθεση τοῦ θαύματος τοῦ Χριστοῦ πού ἀκολούθησε, νά βλέπουν οἱ ἀλλόθρησκοι τόν νεα­ρό μάρτυρα ἀποκεφαλισμένο νά περπατᾶ κρατώ­ντας στά χέρια του τήν ἀποτετμη­μένη κεφαλή του καί πηδώντας μάλιστα ἕνα ρυάκι νά κατευθύνεται πρός τό ἀντίσκηνο τοῦ πασᾶ. Καί ὁ πασᾶς, πού ἦταν παλαιός χριστιανός ἀπό τή Γεωργία, κατάλαβε τί συνέβη καί ἀνεφώνησε «θαῦμα».

Αὐτή τήν πίστη εἶχαν καί οἱ πα­τέ­ρες σας πού ζήτησαν ἀπό τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό νά εὐλο­γήσει τόν τόπο σας, προκειμένου νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τή λοιμώδη ἀσθένεια πού ταλαιπωροῦσε καί ἀφάνιζε τούς κατοίκους τῆς περιο­χῆς.

Αὐτή τήν πίστη ἄς παρακαλοῦμε τόν Χριστό νά χαρίζει καί σέ μᾶς, ὥστε νά μᾶς βοηθήσει νά ἀπαλλα­γοῦμε ἀπό αὐτόν τόν μεγάλο πειρα­σμό τοῦ κορωνοϊοῦ πού μᾶς ἀπει­λεῖ δυστυχῶς καί πάλι, ἀκολου­θώντας τίς ὁδηγίες τῶν ὑπευθύ­νων, ὅπως κάναμε καί πρίν ἀπό με­ρικούς μῆνες, καί ὄχι ἐπιχει­ρώντας νά δοκιμάσουμε τή δύνα­μη τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὁ ἀπόστο­λος Πέτρος, ἀλλά ἐπαναλαμβά­νο­ντας μέ ταπείνωση τήν παράκλη­σή του πρός τόν εὔσπλαγχνο καί φιλάνθρωπο Κύριο νά μᾶς σώσει, διά πρεσβειῶν καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μητέρας του, τήν ὁποία τιμοῦμε ἰδιαιτέρως αὐτές τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, καί τοῦ ἑορ­τα­ζομένου ἁγίου νεομάρτυρος Νικο­λάου τοῦ Κοκοβίτου, ἀλλά καί μέ τή χάρη τοῦ τιμίου Σταυροῦ, τόν ὁποῖο ἐφύτευσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς σ᾽αὐτό τό δένδρο καί εἴχαμε τήν εὐλογία νά τόν ἔχουμε σήμερα ἐν μέσῳ ἡμῶν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ίδρυση νέας Μητροπόλεως;;; Υπάρχει εκλεκτός;;

Πολλές συζητήσεις και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο οικονομικός έλεγχος σε όλους τους Ναούς μίας Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας τον οποίον ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος και αποφάσισε να...

Τρισάγιο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Δωρόθεο

Στο Α´ Κοιμητήριο Αθηνών μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και τέλεσε τρισάγιο επί του Τάφου του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και...

Tην Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα θα εορτάσει η Πύλος

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα, θα εορτάσει η Πύλος κατά το διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2020. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής και ώρα...

Εκκλησία και η Οικουμενική Κίνηση

1. Ἀρχίζω τά λεγόμενα «ἐκκλησιολογικά» κηρύγματα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, καί παρακαλῶ νά τά προσέξετε ἰδιαίτερα. Γιατί τό ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Θά...

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, υπεύθυνος για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης...

Συνελήφθησαν 27 ημίγυμνοι λαθρομετανάστες στη Φτελιά Ορεστιάδος

Επιχείρησαν να περάσουν στη Βουλγαρία, όπου εντοπίστηκαν από τη Βουλγαρική Συνοριοφυλακη, τους ξεβρακωσε, τους έριξε 5 σφαλιάρες και τους πέταξε στην Ελλάδα.. Οι δήθεν ανθρωπιστές...

4.626 αγκαλιές για την «Αγκαλιά»

Στην εποχή του “φαίνεσθαι” και όχι του “πράττειν”, κόντρα στην μόδα της αντίστασης κατά του ανάλγητου κράτους από την άνεση του ανάκλιντρου, κάποιοι απαντούν...

Κουρά νέου Μοναχοῦ στήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης Ναυπακτίας

Τήν Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στόν ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τέλεσε τήν κουρά νέου Μοναχοῦ γιά τήν Ἱερά Μονή...

Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς διάδοχος καὶ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ζῆ ὡς μάρτυς καὶ ὁμολογητής!

Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς διάδοχος καὶ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ζῆ ὡς μάρτυς καὶ ὁμολογητής, καὶ νὰ εἶναι γιὰ τοὺς πιστοὺς κανὼν πίστεως, δηλαδὴ...

Αυγουστίνος Καντιώτης: Πρέπει οι Χριστιανοί να είναι αγωνιστές με όπλα τις φωνές

Για την ανάγκη μη αδιαφορίας στα εκκλησιαστικά θέματα  είχε τοποθετηθεί ο μακαριστός μητροπολίτης Φλώρινας Αυγουστίνος Καντιώτης. Σύμφωνα με τον μακαριστό, ως «στρατιῶται Χριστοῦ, ὡς πιστά τέκνα...

Θέλετε να σωθείτε;

Ως γνωστόν, οι άνθρωποι της εποχής μας, ευρίσκονται χωρισμένοι σε δυο στρατόπεδα. Εις το πρώτο στρατόπεδο ευρίσκονται οι συνειδητοί Χριστιανοί, οι οποίοι ζουν ζωήν Χριστιανικήν....

Εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Καστοριά

Το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορος οι εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το...

Καστορίας Σεραφείμ: Η Καστοριά σβήνει…

Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας Και πάλι ο λόγος μου αφορά την Καστοριά. Και πάλι η αγωνία μου σχετίζεται με...

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών Αγαπίου

Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020, στην ανδρώα Κοινοβιακή Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου, τελέστηκε Αρχιερατική Θ. Λειτουργία επί τη μνήμη του Άγιου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος...