Την Τρίτη 24 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Τρικάλων Ημαθίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:«Ὠδαῖς εὐφημήσωμεν τόν εὐκλε­ῶς τοῖς χοροῖς μαρτύρων ἐμπρέψα­ντα, θυτῶν τε καί ἀσκητῶν, Κο­σμᾶν τόν ἀοίδιμον».

Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι­στοῦ καί πανηγυρίζει τή μνήμη ἑνός νεωτέρου τέκνου της, ἑνός ἁγίου πού διέλαμψε σέ χρόνους δύ­σκολους καί χαλεπούς γιά τήν Ἐκ­κλησία καί τό Γένος μας, τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἐθναποστόλου καί ἱερομάρ­τυ­ρος, τόν ὁποῖο τιμᾶ ἰδιαιτέρως ἡ ἐνορία σας. Φέτος ὅμως τόν τιμοῦμε ἰδιαι­τέ­ρως γιά τήν προσφορά καί τή συμ­βολή του στήν ἀνάσταση τοῦ Ἔθνους μας, καθώς ἑορτάζουμε τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανα­στάσεως τοῦ 1821.

Θά μποροῦσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς νά εἶχε ἀρκεσθεῖ στήν ἄσκηση καί τήν ἡσυχία τοῦ Ἁγίου Ὄρους· θά μπο­ροῦ­σε νά εἶχε περιο­ρι­σθεῖ στά σκλη­ρά ἀσκητικά παλαίσματα καί στίς ἡσυχαστικές ἀναβάσεις τῆς μο­να­χικῆς πολιτείας. Ἀλλά δέν ἀρκέσθηκε μό­νο σ’ αὐτά, γιατί ἔβλε­πε ὅτι οἱ ἄνθρωποι στόν κόσμο εἶχαν ἀνάγκη νά ἀκούσουν τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, νά ἀκούσουν λόγο παρη­γο­­ρίας καί παρακλή­σε­ως, πού θά στήριζε τήν πίστη καί τό φρόνημα τῶν Ἑλλήνων πού στέ­ναζαν κάτω ἀπό τόν τουρκικό ζυ­γό. Καί ἔτσι, γιά τήν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν του, προτίμησε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς νά ἐγκα­ταλείψει τήν ἡσυ­χία καί τή γαλήνη τοῦ Ἄθωνος καί νά ἀποδυθεῖ σέ ἕνα νέο ἀγώ­να, δύσκολο καί ἐπίπονο, στόν ἀγώνα τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων.

Θά μποροῦσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς νά περιο­ρι­σθεῖ καί σ’ αὐτόν τό ρόλο τοῦ ἱερα­πο­στόλου. Θά μποροῦσε νά διδάσκει μόνο τό Εὐαγγέλιο καί νά ἐνισχύει τούς ἀνθρώ­πους στήν πίστη. Ὅμως δέν ἀρκέσθηκε οὔτε μόνο σ’ αὐτό. Ἐπεξέτεινε τή δράση του σέ πολλούς ἄλλους τομεῖς, συμ­βουλεύ­ον­τας τούς ἀνθρώπους στά μέρη ἀπό ὅπου πε­ρνοῦσε, ὅπως καί στά μέρη μας, στήν ἐπαρχία μας, ὅπου ἐπίσης ἦλθε καί κήρυξε, συμβουλεύ­ον­τας τούς ἀνθρώπους νά ἀποφεύγουν τίς πλάνες τῶν αἱρετικῶν, νά τιμοῦν τίς παραδό­σεις τῶν πα­τέρων καί τῶν προγό­νων τους, νά κτί­ζουν σχολεῖα καί νά διδάσκουν τά παιδιά τους τήν ἑλληνική γλῶσσα καί τήν ἑλλη­νι­κή ἱστορία, νά ἐλπίζουν καί νά ἀγω­νί­ζονται γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Γένους.

Δέν ἦταν, λοιπόν, μόνο ἱεραπόστολος ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀλλά καί ἐθναπό­στο­λος, καί ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τοῦ ὀφεί­λουμε πολλά, τοῦ ὀφείλουμε σέ μεγάλο βαθμό τήν προετοιμασία τῶν πατέρων μας γιά τήν ἐπανά­σταση πού μᾶς χάρισε τήν ἐλευ­θε­ρία.

Μοναχός, ἱεραπόστολος, ἰσαπό­στο­λος, ἐθναπόστολος ὁ ἅγιος Κο­σμᾶς. Θά ἀρκοῦ­σαν αὐτές οἱ ἰδιό­τητες, αὐτές οἱ διακονίες στήν ἀγά­πη τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων γιά νά ἐξασφαλίσουν στόν ἅγιο Κοσμᾶ μιά θέση στήν Ἱστορία καί μιά θέση στόν οὐρανό. Ἐκεῖνος ὅμως δέν ἀρκέσθηκε οὔτε σέ ὅλες αὐτές, ἀλλά προχώρησε ἕνα βῆμα περισ­σό­τερο, ἕνα σκαλοπάτι ψηλό­τερα. Θέλησε νά προσφέρει τή ζωή του θυσία γιά τόν Χρι­στό, θέλησε νά κερδίσει καί τό στεφάνι τοῦ μάρτυρος γιά χάρη Ἐκείνου τόν ὁποῖο ἀγάπησε ἀπό τή νεότητά του, ὅταν ἐγκα­τέ­­λει­ψε τόν κόσμο γιά νά ἐνδυθεῖ τό μο­ναχικό σχῆμα. Ἔτσι σφράγισε ὁ ἅγιος Κο­σμᾶς μέ τό μαρτύριο του τή μαρτυρική ἤδη ζωή του. Καί βρίσκεται τώρα στόν οὐ­ρανό γιά νά ἀπολαμβάνει τόν μισθό τῶν κό­πων του ἀπό τόν ἀγωνοθέτη καί ἀθλο­θέτη Χριστό.

Ἡ ζωή καί τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἑνός ἁγίου τόσο προσφιλοῦς καί τόσο οἰκείου σέ μᾶς τούς νεώτερους Ἕλληνες, καθώς ἔζησε τό­σο κοντά στούς πα­τέ­ρες μας, στά χωριά καί στίς πό­λεις μας, καθώς περπάτησε ὁλό­κλη­ρη τήν Ἑλλάδα καί μᾶς κληροδότησε μέ τίς διδαχές του πολύτιμες συμ­βου­λές χριστιανικῆς ζωῆς καί πί­στεως, μᾶς διδά­σκει καί κάτι ἀκό­μη. Μᾶς διδάσκει πώς ὅ,τι καί ἄν κάνουμε στή ζωή μας, ὅσο καί ἄν ἐργαζόμαστε τό ἀγαθό, ὅσο καί ἄν ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, δέν θά πρέπει νά ἐπαναπαυό­μα­στε. Θά πρέπει πάν­τοτε νά σκεφτόμαστε καί νά ἐρευνοῦμε τί θέλει ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς γιά τήν κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας. Θά πρέ­πει νά σκεφτόμαστε τί θά μπορούσαμε νά κάνουμε ἀκόμη πού δέν κά­ναμε. Γιατί ἡ χριστια­νι­κή ζωή δέν εἶναι θεωρητική ὑπό­θεση, δέν εἶναι μιά διδα­σκα­λία πού τή μαθαίνει κανείς καί αὐτό ἀρκεῖ γιά τή σωτηρία του. Ἡ χριστια­νική ζωή, εἶναι ζωή καί πράξη, εἶναι ἔργα, χωρίς τά ὁποῖα καί ἡ πίστη εἶναι νεκρή, εἶ­ναι χωρίς ἀποτέλε­σμα, χωρίς οὐσία.

Ἡ ζωή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἰσαπο­στό­λου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πού τιμοῦμε σήμερα τό ἀποδεικνύει. Ἄς προσπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμά του, παράδειγ­μα δράσεως καί θυσίας, πίστεως καί ἁπλό­τητος, θάρρους καί ἁγιότητος, καί εὔχο­μαι διά τῶν πρεσβειῶν του νά προσφέ­ρου­με καί ἐμεῖς στόν Θεό «καρπόν τριάκο­ν­τα καί ἑξήκο­ν­τα καί ἑκατόν», ὅπως καί ἐκεῖνος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανήγυρις Μεταστάσεως Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Άρτα

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη...

«Σταυρός, πιστών το στήριγμα…» – Συνεχίζεται το προσκύνημα του ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ και του Ι. Λειψάνου του Αγ. Λουκά...

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης της οἰκουμένης. Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα. Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα. Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα» (Ἐξαποστειλάριον) Μεγίστη τιμή και...

Μηνύματα από τι Ιερό νησί

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. Χωρίς καμμιά ἀμφιβολία ἡ Πάτμος εἶναι τόπος ἱερός. Εἶναι δεύτερη μετά τά Ἱεροσόλυμα. Τόπος Θεοβάδιστος ὁ ἕνας. Θεοφάνειας...
video

Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε αδελφοί του!

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, που τιμάται η Μετάσταση του...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου στην πανέμορφη Βελίτσα (Τιθορέα)

Την Ακολουθία των Θυρανοιξίων του νέου Ιερού Παρεκκλησίου προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Τιθορέα (Βελίτσα), το οποίο χτίστηκε δαπάναις της εριτίμου...

Η εορτή της Οσίας Ευφροσύνης στην Φθιώτιδα

Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευφροσύνης του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων «Παράρτημα προστασίας ΑΜΕΑ Φθιώτιδος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδος»  στο Δομοκό χοροστάτησε και...

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Κόνιτσα

Μέσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλιάσεως, τελέστηκε 23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Χειροτονία...

Ο Γέροντας Νεκτάριος μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο

Από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έπειτα από δυο χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο και το ιερό...

Θεμελίωση Κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος εθεμελίωσε Κοιμητηριακό Ναό επ’ ονόματι της Αναλήψεως του Κυρίου, ανεγερθησόμενο στο...

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο ομώνυμο Ιερό της Προσκύνημα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή της εικόνα που...

Φθιώτιδος: «Η πανδημία είναι ένας σταθμός αυτής της κατρακύλας, που βιώνει ο κόσμος».

Στον Ιστορικό ορεινό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστό ως «Παναγία Γόργιανη» στη Σπερχειάδα, ο οποίος αποτέλεσε καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής πόλεως...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: Ἑνότητα ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἁγίου Σωφρονίου

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Ἑορτάζει σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ μεγάλος αὐτός ἐμπειρικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου μπορῶ...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα εόρτασε η Πύλος

Με λαμπρότητα και λειτουργική μεγαλοπρέπεια εόρτασε και φέτος η γραφική κωμόπολη της Πύλου την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ενοριακό Ιερό...

Η απολογία Ελπιδοφόρου…

Ως Ελληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών...