Το Σάββατο 5 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρσενίου Επισκόπου Βεροίας αλλά και της συμπληρώσεως 5 ετών από τα Εγκαίνια του ιστορικού Ιερού Ναού.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τά πρόβατα τά ἐμά τῆς φωνῆς μου ἀκούει … κἀγώ ζωήν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς». Μέ αὐτούς τούς λόγους ἀπαντᾶ ὁ Χριστός στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα στούς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί ἀκοῦν τούς λόγους του, δέν τόν πιστεύουν καί δέν θέ­λουν νά τόν πιστεύσουν, ἀλλά προσπαθοῦν νά βροῦν ἀφορμές γιά νά τόν κρίνουν καί νά τόν καταδι­κάσουν.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός τούς δια­κρίνει ἀπό τούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι τόν ἀκοῦν καί τόν ἀκο­λου­θοῦν, γιατί τόν πιστεύουν καί θέ­λουν νά εἶναι μαζί του. Αὐτοί εἶναι, ὅπως λέγει, τά πρόβατά του. Ἀνή­κουν σέ αὐτόν ὄχι ἐξουσιαστικά ἀλλά ἀπό ἀγάπη, καί γι᾽ αὐτό ἀκοῦν καί ἀκολουθοῦν ὅσα τούς λέγει, καί Ἐκεῖνος τά γνωρίζει καί μεριμνᾶ γι᾽ αὐτά καί τούς χαρίζει τήν αἰώνιο ζωή.

Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτά τά πρόβατα, στά ὁποῖα ἀναφέρεται ὁ Χριστός στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, συγκαταριθμεῖται καί ὁ ἑορταζό­με­νος καί τιμώμενος ἰδιαιτέρως ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία, ἅγιος ἱερο­μάρτυς Ἀρσένιος, μητροπολί­της Βεροίας. Ἀξιώθηκε, βεβαίως, νά γίνει καί ὁ ἴδιος ποιμήν τῶν προβάτων τοῦ Κυρίου, νά γίνει ἐπί­σκοπος καί νά ἀκολουθήσει τά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ, ἀνῆκε ὅμως καί στήν ἐκλεκτή ποίμνη τοῦ Κυρίου, γιατί ὄχι μόνο ἀκολούθησε σέ ὅλη του τή ζωή μέ πιστότητα τόν Χρι­στό, ἐφαρμόζοντας τίς ἐντολές του καί μεριμνώντας γιά τά πρόβατα τά ὁποῖα τοῦ ἐμπιστεύθηκε νά ποι­μάνει, ἀλλά ἔμεινε καί πιστός μέ­χρι τέλους στόν Χριστό. Ἔμεινε πι­στός θυσιάζοντας τόν ἑαυτό του καί προσφέροντας καί τή ζωή του γιά νά μήν χωρισθεῖ ἀπό Ἐκεῖνον, τόν ὁποῖο ἀγάπησε καί ἀκολού­θησε. Διότι, ὅπως γνωρίζουμε, ὁ ἅγιος Ἀρσένιος ὑπῆρξε μητροπο­λί­της Βεροίας σέ μία δύσκολη ἐποχή, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ Τοῦρκοι ἐπεκτεινόταν στήν περιο­χή μας καί καταλάμβαναν τίς πό­λεις καί τά χωριά συλλαμβάνοντας τούς χριστιανούς καί κατασφά­ζο­ντάς τους, ὅταν δέν ἤθελαν νά ἀρ­νηθοῦν τήν πίστη τους στόν Χρι­στό.

Αὐτό συνέβη καί μέ τόν ἅγιο ἱερομάρτυρα Ἀρσένιο, τόν ὁποῖο συνέλαβαν οἱ Τοῦρκοι μαζί μέ ἄλ­λους Βεροιεῖς καί τόν ὁδήγησαν ἀρχικά στή φυλακή, ὅπου τόν ὑπέ­βα­λαν σέ φρικτά βασανιστήρια. Ὅμως ἐκεῖνος ὄχι μόνο τά ὑπέμενε καρτερικά, ἀλλά καί ἐνίσχυε τούς συγκρατουμένους του, ὥστε νά μήν δειλιάσουν καί ἀρνηθοῦν τήν πίστη. Καί ὅταν οἱ Τοῦρκοι εἶδαν ὅτι δέν πρόκειται νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, τότε τόν ὁδήγησαν στό μαρ­τύριο. Σύμφωνα μάλιστα μέ μία παράδοση τόν κρέμασαν στόν πλάτανο πού βρίσκεται ἔξω ἀπό τόν ναό μας καί ἄφησαν στή συνέ­χεια ἄταφο τό σῶμα του γιά νά γί­νει βορά τῶν πτηνῶν καί τῶν ζώ­ων. Κατά θαυμαστό ὅμως τρόπο παρέμεινε ἀνέπαφο, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ ψαλμωδοῦ Δαβίδ ὅτι «φυλάσσει Κύριος πάντα τά ὀστᾶ αὐτῶν», τῶν δικαίων δηλαδή, «ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται», μέχρι τή στιγμή πού εὐλαβεῖς Βεροιεῖς πῆραν τό ἱερό λείψανό του καί τό ἐνεταφίασαν μέ τίς ἁρμόζουσες τιμές.

Ἔτσι ὁ ἅγιος Ἀρσένιος ἀνεδείχθη μιμητής καί μάρτυρας τοῦ Κυρίου, γι᾽ αὐτό καί ἀπολαμβάνει τήν αἰώ­νιο ζωή, τήν ὁποία ὑποσχέθηκε ὁ Χριστός σέ ὅσους τόν ἀκολουθοῦν, ὅπως ἀκούσαμε καί σήμερα νά μᾶς λέγει: «Τά πρόβατα τά ἐμά τῆς φωνῆς μου ἀκούει … κἀγώ ζωήν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς».

Γι᾽ αὐτό καί σήμερα, πού ἡ Ἐκκλη­σία μας ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη του, τόν τιμοῦμε ἐδῶ στήν παλαιά Μητρόπολη, ὅπου καί ἐκεῖνος ἱερουρ­γοῦσε προσφέροντας τήν ἀναίμακτο θυσία, ἀλλά τελικά καί τή θυσία τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ του γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ σημερινή ἑορτή συμπίπτει ὅμως καί μέ μία ἄλλη ἑορτή καί ἐπέτειο γιά τήν τοπική μας Ἐκκλη­σία καί γιά τήν πόλη μας, καθώς σήμερα συμπληρώνονται πέντε χρό­νια ἀπό τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαι­νίων τοῦ περιλάμπρου αὐτοῦ ναοῦ, τοῦ παλαιοῦ μητροπολι­τι­κοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων πρωτοκορυ­φαίων ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου.

Στίς 5 Ἰουνίου τοῦ 2016 τελέσαμε πανηγυρικά τά ἐγκαίνια μετά ἀπό πολλούς ἀγῶνες καί πολλές προ­σπάθειες καί τῆς Ἐφορείας Ἀρχαι­ο­­τήτων τῆς Βεροίας καί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὥστε νά ἀπο­κα­τασταθεῖ μετά ἀπό πολλούς αἰῶ­νες αὐτός ὁ ναός καί νά ἀποδοθεῖ λαμπρός στή θεία λατρεία.

Καί εἴμεθα εὐγνώμονες στόν Θεό, στούς ἁγίους ἀποστόλους καί στόν ἅγιο Ἀρσένιο, γιατί τό ἔργο αὐτό μετά ἀπό χρόνια πολύμοχθων ἐργα­σιῶν τῶν ἀρχαιολόγων καί τῶν ἄλλων εἰδικῶν ἀποτελεῖ πλέον κόσμημα καί καύχημα γιά τήν πόλη μας καί τήν Ἐκκλησία μας καί ἔχει τή θέση πού τοῦ ἀξίζει μεταξύ τῶν μνημείων τῆς περιο­χῆς μας καί ὄχι μόνο.

Τιμώντας, λοιπόν, σήμερα τήν ἐπέτειο αὐτή ἀλλά καί τή μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου, ἄς μιμηθοῦμε τό παράδειγμά του, ἄς ἀκούσουμε καί ἐμεῖς τῆς φωνῆς τοῦ Χριστοῦ καί ἄς τόν ἀκολουθοῦμε γιά νά δώσει καί σέ μᾶς τήν αἰώνιο ζωή, ἡ ὁποία εἶναι τό μεγαλύτερο ἀγαθό πού μπορεῖ νά ἐπιθυμήσει ὁ ἄν­θρω­πος, διότι εἶναι αἰώνιο καί πε­ριλαμβάνει τήν ἀπόλαυση ὅλων τῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα προετοί­μασε ὁ Θεός γιά ἐκείνους πού θά τήν κληρονομήσουν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...

Αναγνώριση συστάσεως έξι ιστορικών Ιερών Μονών στην Ι.Μ. Σπάρτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος είχε αποστείλει αναλυτικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 15 Απριλίου 2021, με το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Διευρύνουμε το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνέχισαν την διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες...

Διαδικτυακή Εκδήλωση «Άγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Αγωνιστές του 1821»

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...

Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Η Βοιωτία καυχάται για τον προερχόμενο εκ των σπλάχνων της Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος στην 40χρονη διακονία Του...

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Μία ευχή σαν προσευχή Αφιερωμένη στην εορτή του Αρχιεπισκόπου Του Δημ.Ιωάννου Οικονομολόγου-Αναλογιστή «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ιερωνύμου ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε 14 Ιουνίου 2021, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ιερά...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ι.Μ. Αγ. Βλασίου Τρικάλων & Μεγαλοσχημία Μοναχής στο Ησυχ. Τιμίου Σταυρού Μαψού

Στην Ι. Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το πρωί της Κυριακής, 13 Ιουνίου 2021, όπου ετέλεσε την...

Σερρών Θεολόγος: «Οι Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Εκκλησίας και το καύχημα της Ελλάδος»

Ταξίδι νοσταλγικό και διδακτικό σε δρόμους φωτεινούς του αειζώου ορθοδόξου πνεύματος και της φιλογενούς ελληνικής παραδόσεώς μας, απήλαυσαν όσοι συμμετείχαν στην επετειακού χαρακτήρος εκδήλωση...

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε Παράκληση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου Γρεβενών για  τους  μαθητές της  Γ΄ Λυκείου  που ...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικ. Συνόδου στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αλήθεια της Πίστεως είναι η κόκκινη γραμμή μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ετέλεσε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 13 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η οποία...