Την Παρασκευή 9 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου και των Οσίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους του Πνευματικού στη Φυτειά Ημαθίας.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού γέροντος του, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρού Παντελεήμονος του Β΄, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 18 ετών από την κοίμηση του στις 9 Ιουλίου του 2003.

Παράλληλα, με την ευκαιρία της εορτής των Οσίων Διονυσίου και Μητροφάνους τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Μικραγιαννανιτών Διονυσίου και Μητροφάνους των Ιερομονάχων και Γερασίμου, Αβιμέλεχ και Σπυρίδωνος των μοναχών.

O Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μή ἐλλείπητε ἐχθροῦ τά πα­νουρ­­γεύματα, ἅ τεκταίνει καθ᾽ ἡ­μῶν συντρί­βειν πάντοτε».

Μία παράκληση ἀπευθύνει ὁ ἱε­ρός ὑμνογράφος πρός τούς ἑορτα­ζομέ­νους σήμερα ὁσίους καί θεο­φόρους πατέρες Διονύσιο τόν ρή­τορα καί Μητροφάνη τόν πνευματικό, τούς προ­στά­τες μαζί μέ τόν ἅγιο Ἀθανάσιο τῆς ἐνορίας σας.

Μία παράκληση, τήν ὁποία ἐπα­ναλαμβάνουμε καί ἐμεῖς κάθε φο­ρά πού ψάλλουμε τό ἀπολυ­τίκιό τους. Καί τί τούς ζητοῦμε; Γιατί τούς παρακαλοῦμε; Τούς παρακα­λοῦμε νά μήν παραλείπουν ποτέ νά διαλύουν τίς πανουργίες τοῦ πονηροῦ ἐναντίον μας.

Οἱ ὅσιοι καί θεοφόροι πατέρες, τῶν ὁποίων τιμοῦμε τή μνήμη, ἀσκήτευσαν γιά πολλά χρόνια στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στή Μικρά Ἁγία Ἄννα, προερχόμενοι ἀπό τή Μονή Στουδίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀσκήτευσαν σέ ἕναν τόπο ἀπόμακρο καί ἀπομονωμένο ἀπό τόν κόσμο ἀκό­μη, θά ἔλεγα, καί σήμερα. Ἔζησαν μόνοι τους μέσα σέ ἕνα σπήλαιο, χωρίς ἐπικοινωνία, χωρίς μέσα, χωρίς κἄν τά ἀπαραίτητα καί ἀναγκαῖα γιά τή ζωή τους. Ἔζησαν μέ νηστεία καί προσευχή, μέ ἀγρυπνία καί ἄσκηση, νικώντας τόν ἑαυτό τους καί ὑπερβαίνοντας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τά μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ἔζησαν νι­κώ­ντας καί τούς πειρασμούς τοῦ πονηροῦ, ὁ ὁποῖος ἰδιαιτέρως προσ­βάλλει τούς ἀσκητές, ἀλλά καί ὅσους ἀγωνίζονται νά ζήσουν μέσα στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί προ­σπαθεῖ νά τούς παρασύρει μέ διά­φορα τεχνάσματα καί νά τούς ἐξαπατήσει καί νά τούς ἐκφοβίσει ἀκόμη, προκειμένου νά ἀποσπάσει τήν προσοχή τους ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τόν πνευματικό τους ἀγώνα.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ ὅσιοι πατέρες μας, ὁ ὅσιος Διονύσιος καί ὁ ὅσιος Μητροφάνης, γνωρίζουν ἀπό τή δική τους ἀσκητική ἐμπειρία πόσο πανοῦργος καί πόσο κακός εἶναι ὁ διάβολος, ἀλλά καί μέ πόσο ζῆλο ἐπιδιώκει τό κακό τοῦ ἀνθρώπου. Γνωρίζουν ὅμως καί πόση δύναμη καί πόση πίστη καί πόση προσευχή χρειάζεται γιά νά μπορέσει ὁ ἄν­θρωπος νά μήν ὑποχωρήσει καί νά μήν πέσει στήν παγίδα του, «ἵνα μή εἴπῃ» ὁ πονηρός «ἴσχυσα πρός αὐ­τόν», ὅπως γράφει καί ὁ ψαλμωδός Δαβίδ.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος καί μαζί τους καί ἐμεῖς παρακα­λοῦ­με τούς ὁσίους πατέρες μας, τόν ὅσιο Διονύσιο καί τόν ὅσιο Μητρο­φάνη, ὅπως, θά λέγαμα, τά παιδιά παρακαλοῦν τούς πατέρες τους, νά μᾶς προστατεύσουν μέ τή χάρη πού ἔχουν λάβει ἀπό τόν Θεό, ἀπό τά τεχνάσματα καί τίς πανουργίες τοῦ διαβόλου. Νά τά δια­λύσουν καί νά τά συντρίψουν πρίν νά τά ἀντιμετω­πίσουμε, γιατί εἶναι δύσκολο νά ἀπαλλαγεῖ κανείς ἀπό τίς πα­γίδες τοῦ πονηροῦ, ὅταν πέσει.

Καί ἄς μήν νομίζουμε ὅτι οἱ παγίδες τοῦ πονηροῦ καί οἱ τρόποι, τούς ὁποίους μετέρχεται γιά νά μᾶς παρασύρει μακριά ἀπό τόν Θεό, εἶναι μόνο πνευματικοί. Μπορεῖ νά εἶναι καί φυσικοί, μπορεῖ νά εἶναι ἀσθένειες, θλίψεις, σωματικές δοκι­μα­σίες, προβλήματα καί δυ­σκο­λίες, μέ τά ὁποῖα ἐπιχειρεῖ νά ἐπιτύχει τόν στόχο του, νά ἐπιτύχει τήν καταστροφή μας.

Θά πρέπει ὅμως καί ἐμεῖς νά εἴμεθα προσεκτικοί καί νά μήν ἀφήνουμε τόν ἑαυτό μας ἕρμαιο στίς προσβολές τοῦ πονηροῦ. Θά πρέπει νά ἀποφεύγουμε ὅσο μπο­ροῦμε τούς πειρασμούς καί τίς πα­γίδες τοῦ πονηροῦ, προσέχοντας τή ζωή μας καί ἐξετάζοντας ποῦ βαδίζουμε καί τί κάνουμε. Διότι πολλές φορές πέφτουμε μόνοι μας στήν παγίδα του, γιατί δέν προσέ­χουμε τή ζωή μας, γιατί λέμε ἄς δοκιμάσουμε τό ἕνα ἤ τό ἄλλο, νομίζοντας ὅτι θά μπορέσουμε νά ἀντισταθοῦμε καί ὅτι δέν θά ἐπη­ρε­ασθοῦμε ἀπό τό κακό. Ἀλλά ἡ βε­βαιότητα πού δείχνουμε πολλές φο­ρές στόν ἑαυτό μας καί στίς δυ­νά­­μεις μας μπορεῖ νά ἀποβεῖ ἐπι­κίν­δυνη ἤ καί μοιραία γιά τήν ψυ­χή μας, γιατί ἡ αὐτοπεποίθηση εἶ­ναι ἔκφραση ἐγωισμοῦ, καί ὅπου ὑπάρχει ἐγωισμός, ἐκεῖ δέν ὑπάρ­χει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τό δηλώνει κατηγορηματικά ὅτι «τα­πεινοῖς δίδωσι χάριν». Ἀντί­θετα, ὁ Θεός ἐπιτρέπει κάποιες φορές νά πέσουμε γιά νά ταπεινω­θοῦμε, γιά νά ἀντιληφθοῦμε τήν ἀδυναμία μας καί νά ζητήσουμε τό ἔλεός του.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν προσοχή πού πρέπει νά μᾶς διακρίνει χρειάζεται καί ἡ προσευχή. Οἱ ἅγιοι, ὁ ὅσιος Διονύσιος καί ὁ ὅσιος Μητροφά­νης, ἀντιμετώπισαν καί νίκησαν τόν πονηρό μέ τήν προσευχή. Αὐτό εἶναι τό ἰσχυρότερο ὅπλο πού ἔχου­με καί θά πρέπει νά τό ἀξιο­ποιοῦμε θωρακίζοντας τόν ἑαυτό μας μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. «Ἰη­σοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους», μᾶς συστήνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Καί ὅταν ἐμεῖς ζητοῦμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅταν ζητοῦμε τή βοήθεια τῶν ἁγίων μας, ὅταν παρα­καλοῦμε τούς προστάτες μας ὁσίους Διονύσιο τόν ρήτορα καί Μητροφάνη, τότε θά ἔχουμε καί τή χάρη καί τήν προστασία τους καί θά βλέπουμε τίς παγίδες τοῦ πονη­ροῦ νά συντρίβονται καί θά αἰσθα­νόμεθα τήν παρουσία τους καί στόν πνευματικό μας ἀγώνα καί στή ζωή μας, καί θά ἔχουμε καί τή βοήθειά τους γιά ξεπεράσουμε καί τόν πειρασμό ἀκόμη τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί νά ἀπαλλαγοῦμε διά τῶν πρεσβειῶν τους ἀπό αὐτή τή μεγάλη δοκιμασία, μέ τήν ὁποία ἐπιχειρεῖ ὁ πονηρός νά μᾶς ἀπομα­κρύνει μέ διάφορους τρόπους ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀπό τόν Θεό.

Ἄς προσευχόμεθα καί στήν περί­πτωση αὐτή, ἀλλά καί ἄς προσέ­χουμε παίρνοντας πάντοτε τά ἀναγκαῖα μέτρα καί ἀκολουθώ­ντας τίς ὑποδείξεις τῶν εἰδικῶν, γιά νά ἔχουμε καί τήν προστασία καί τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Σταγών και Μετεώρων στην Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους

Στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους μετέβη κατά το διήμερο 16-17 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, προσκεκλημένος του Καθηγουμένου της...

Ο Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος και το όραμα της I. Μητροπόλεως Σουηδίας

Η 30η επέτειος της ευκλεούς Πατριαρχίας της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικ. Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, του Πνευματικού Ηγέτου 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων ανά την οικουμένην, συνιστά αφορμή δοξολογίας...

$636.000 για τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα, από τον έρανο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας με χαρά ανακοινώνει ότι το τελικό χρηματικό ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε από τον έρανο που διενεργήθηκε υπέρ των πληγέντων από...

Ιερά αποδημία Ι.Μ. Νέας Ιωνίας στην Ιερά Νήσο Τήνο

Υπό τη συνοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτουκ. Γαβριήλ και την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων πραγματοποιήθηκε ο Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 η διενοριακή προσκυνηματική αποδημία...

Χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Αμφιλόχιος

Να παλέψει για να διατηρηθεί και να διασωθεί το ήθος του ορθοδόξου πολιτισμού κάλεσε τον Μητροπολίτη Θήρας Αμφιλόχιο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος...

Ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς (18 Οκτωβρίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού  Οι τέσσερις Ιεροί Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης, κατέχουν ιδιαίτερη τιμή μέσα στην Εκκλησία...

Μνημόσυνο της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα μνήμης των θεοφόρων πατέρων των συγκροτησάντων την Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 787μ.Χ. και του...

​Η πανήγυρις του Ευαγγελιστού Λουκά στο Μπέρμιγχαμ

Πανηγυρικά εορτάστηκε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του Μπέρμιγχαμ. Της ιεράς πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συνοδευόμενος...

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου στην Καλαμάτα

Με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021, η Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου νεομάρτυρας Ιωάννου...

Χειροτονία εις Διάκονον στην Ι.Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας τέλεσε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, την εις διάκονο χειροτονία του νεόκουρου Μονάχου π. Σεραφείμ Τερζή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ευκαρπία. Ο Σεβασμιώτατος, μέσα...

Η Ελευθερούπολη εόρτασε τα Ελευθέρια της

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2021 η 109η επέτειος απελευθέρωσης της Ελευθερούπολης από τους Οθωμανούς (17 Οκτωβρίου 1912). Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά Πολιούχου Λαμίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε απόψε ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά στην πόλη της Άρτας

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα ερειπιώδη Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά, στην πόλη της Άρτας, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του...

Σερρών Θεολόγος: «H Αρχιερωσύνη δεν είναι έπαθλο αλλά μαρτύριο και μαρτυρία Ιησού Χριστού

Αρχιερατική θ. Λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, τελέσθηκε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία τιμάται εθνοπρεπώς η έναρξη...

Άξιος Άξιος Άξιος – Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου

Εν πληθούση εκκλησία τελέσθηκε σήμερα Κυριακή 17/10 η  χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγορίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο προκαθήμενος της...