Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου, Πολιούχου Βεροίας, με την ευκαιρία της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσία τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ ψαυ­έ­τω μηδαμῶς χείρ ἀμυήτων».

Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπερα­γίας Θεοτόκου, ἑορτή κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας μνημονεύει καί τιμᾶ τήν πρώτη δημόσια, θά λέγαμε, ἐμφάνιση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅταν οἱ γονεῖς της, οἱ εὐσεβεῖς Ἰωακείμ καί Ἄννα, τήν ὁδήγησαν στόν ναό τοῦ Σολο­μῶ­ντος γιά νά τήν προσφέρουν στόν Θεό σέ ἡλικία τριῶν μόλις ἐτῶν. Καί τήν προσέφεραν μέ ἕνα τρόπο πού εἶναι φυσικό νά μᾶς ξενίζει, γιατί ὄχι ἁπλῶς προσέφεραν στόν Θεό τή θυγατέρα πού ἀπέκτησαν μετά ἀπό πολλά χρόνια προσευχῆς, ἀλλά καί τήν παρέδωσαν στούς ἱε­ρεῖς γιά νά παραμείνει καί νά ζήσει ἐκεῖ, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων.

Εἶναι ἄγνωστο τί εἶπαν οἱ εὐσε­βεῖς γονεῖς τῆς Παρθένου Κόρης στούς ἱερεῖς. Εἶναι ἄγνωστο πῶς ἐκεῖνοι δέχθηκαν νά παραμείνει ἕνα μικρό παιδί, μία τριετίζουσα κόρη, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἀλλ᾽ «ὅπου βούλεται Θεός, νικᾶται φύ­σε­ως τάξις». Ὁ Θεός εἶχε τό δικό του σχέδιο γι᾽ Αὐτήν, τήν ὁποία προόριζε ὡς Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, σχέδιο ἀπροσπέλαστο στήν ἀνθρώ­πινη λογική καί ἀκατάληπτο γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὅμως ἡ εἴσοδος καί ἡ παραμονή στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἐκεῖ ὅπου φυλασσόταν ἡ θεία κιβωτός καί ἀπαγορευόταν ἡ εἴσοδος σέ κάθε ἀμύητο, τῆς τριετίζουσας θυγατέ­ρας τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννης δέν εἶναι τό μόνο παράδοξο καί ἀπρόσιτο στόν χοϊκό ἄνθρωπο. Ἀπρόσιτο μυστήριο εἶναι καί ἡ ἴδια ἡ Παρθενομήτωρ Κόρη, πού δέν μποροῦμε νά τό κατανοήσουμε. Ἔμψυχος κιβωτός τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Παναγία Παρθένος, καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος προειδοποιεῖ νά μήν ἐπιχειρήσει «χείρ ἀμυήτων» νά τήν ἀγγίσει, γιατί εἶναι ἱερώτερη καί ἁγιώτερη καί ἀπό τά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Γιατί ἐκεῖ ἐφυλάσσοντο τά αἰσθητά στοιχεῖα τῆς παρουσίας καί τῶν θαυμάτων τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ μέσα στά σπλάγχνα τῆς Παναμώ­μου Παρθένου θά ἐνοικήσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Ἀπρόσιτο τό μυστήριο, τό ὁποῖο θά διακονήσει ἡ θεόπαις Μαριάμ, καί γι᾽ αὐτό προετοιμάζεται στά Ἅγια τῶν Ἁγίων.

Ἀπρόσιτο καί τό μυστήριο πού ἀφορᾶ τήν ἴδια. Πῶς παρθένος θά γίνει Μητέρα καί θά παραμείνει παρθένος; Πῶς ἄνθρωπος θά χωρέ­σει στά σπλάγχνα της τόν ἀχώρητο Θεό; Πῶς ταπεινή Κόρη θά ἀνα­δει­χθεῖ ὑψηλοτέρα καί τιμιωτέρα τῶν οὐρανῶν;

Ἄν ὅμως δέν μποροῦμε νά ψαύ­σου­με τό ἀκατάληπτο μυστήριο τῆς ζωῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν εἴσοδο τῆς ὁποίας εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων κατά τή σημερινή ἑορ­τή ἀκόμη καί οἱ ἅγιοι ἄγγελοι «ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο», ἔχουμε τή χάρη νά βλέπουμε καί νά ζοῦμε καί νά αἰσθανόμεθα τά θαύματα τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ ἡ Παναγία μας. Ἰδιαιτέρως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες αἰσθα­νόμεθα αἰῶνες τώρα τήν προστασία καί τή βοήθειά της.

Ἀμέτρητες εἶναι οἱ φορές κατά τίς ὁποῖες ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐπε­νέ­βη σωστικά γιά νά ἀποτρέψει ὅσους ἄδικα ἐπιβουλεύοντο τήν πατρίδα μας. Ἀμέτρητες εἶναι οἱ φορές πού οἱ πρόγονοί μας τήν εἶδαν ἀπό τόν οὐρανό νά τούς σκέ­πει καί νά τούς προστατεύει ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν βαρβάρων. Ἀμέτρη­τες εἶναι οἱ φορές πού οἱ ἀλλόπι­στοι ἐχθροί μας δοκίμασαν τή δύ­ναμή της καί εἶδαν τά πλοῖα τους νά βυθίζονται καί τά ὅπλα τους νά ἀδρανοῦν ἀπροσδόκητα καί νά μήν ἐπιτυγχάνουν τόν στόχο τους.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ πατέρες μας, πού πολύ νωρίς ὀνόμασαν τήν Ὑπερα­γία Θεοτόκο Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, δέν διαψεύστηκαν ποτέ. Καί τότε καί σήμερα ὅσοι ἀγωνίζονται γιά νά ὑπερασπι­σθοῦν τά δίκαια τοῦ Ἔθνους μας, ὅσοι νύκτα καί ἡμέρα ἀγρυπνοῦν γιά νά φυλάξουν καί τήν τελευ­ταία σπιθαμή τῆς πατρώας γῆς καί τήν πιό ἀπομακρυσμένη βραχονη­σί­δα πού κάποιοι μπορεῖ νά ἀμφι­σβητοῦν ἤ καί νά ἐποφθαλμιοῦν, αἰσθάνονται τήν Παναγία Παρθένο δίπλα τους, σέ στεριά, σέ θάλασσα καί σέ οὐρανό. Τήν βλέπουν, γιατί γνωρίζουν ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτό­κος, ἡ προστάτιδα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδος μας, εἶναι ἡ ἰσχυρή βοηθός τους καί ἀκαταί­σχυντη δύναμή τους. Τήν βλέπουν, γιατί πιστεύουν στήν προστασία της καί ἐμπιστεύονται τή μητρική της ἀγάπη. Τήν βλέπουν, γιατί τήν ἐπικαλοῦνται καί τήν τιμοῦν, γιατί ἀγωνίζονται καί μέ τή δική της δύναμη ἐναντίον ὅσων δέν τήν σέβονται καί δέν τήν ἀναγνω­ρί­ζουν. Τήν βλέπουν, γιατί πιστεύ­ουν ἀκράδαντα ὅτι ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ Γένους μας, ἡ Παναγία Παρθένος, εἶναι πάντοτε μαζί μέ ἐκείνους πού προστατεύ­ουν τό δίκαιο, πού τιμοῦν τήν ἀλήθεια, πού πιστεύουν καί ἀγα­ποῦν τόν Υἱό της.

Αὐτό μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας καί γι᾽ αὐτό τιμοῦμε τήν Ἀειπάρθενο Κόρη καί Μητέρα τοῦ Κυρίου μας πάντοτε ὡς τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό μας.

Καί σήμερα, ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδος μας, ἐπι­καλούμεθα τή χάρη της, γιά νά μᾶς προστατεύει καί νά μᾶς κατευθύνει σέ καιρούς δύσκολους γιά τόν κό­σμο μας, γιά νά προστατεύει καί νά ἐνισχύει τούς ἀκοίμητους φρου­ρούς τῆς χώρας μας καί νά χαρίζει στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο τήν εἰρήνη, ὥστε νά τήν τιμοῦμε καί νά τήν δοξάζουμε πάντοτε μέ εὐγνωμοσύνη καί ἐμπιστοσύνη ὡς μητέρα καί Ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ Γένους μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Κατερίνη γιόρτασε την Πολιούχο και Προστάτιδά της Αγία Αικατερίνη

Με ιεροπρέπεια και κατάνυξη ο φιλόχριστος λαός της Κατερίνης τίμησε την πολιούχο  και προστάτιδα της πόλεως Αγία Αικατερίνη. Το απόγευμα της Κυριακής 24 Νοεμβρίου, στον...

Η εορτή του Αγίου Στυλιανού στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σάικας

Επ’ ευκαιρία της ιεράς μνήμης του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το Σάββατο...

Αποστολικά Μηνύματα: «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας»

Αποστολικά Μηνύματα «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας». Κυριακή ΚΓ΄ 24/11/2019 Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου Στο σημερινό αποστολικό κείμενο έρχεται ο Απόστολος Παύλος...

Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού;

Το μήνυμα του πλουσίου νεανίσκου. Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού; Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς...
video

Ταμασού Ησαΐας: «Τα εγγόνια των αγωνιστών θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ελευθερία»

Τη μνήμη του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Παντελή Κατελάρη τίμησαν το βράδυ της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου 2022, στον Σύνδεσμο Αγωνιστών – Παντελή Κατελάρη στο Επισκοπειό. Ανάμεσα στους...

Κοντά στους νέους ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Συνεχίζοντας κανονικά το εκκλησιαστικό του έργο, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος καθοδηγεί τη νεολαία μας μέσα στις τρικυμίες της ζωής. Μιλώντας σε ένα κατάμεστο από...

Η τιμή των γονέων – Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (Λουκᾶ 18,20) Πολὺ παλαιὰ εἶναι ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί Ἀδελφοί, μὲ τὴν ὁποίαν...

Καθιέρωση νέων εικόνων από τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο

Στο ιστορικό παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της συνοικίας Φραγκοπήγαδο, το ανήκον στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας, μετέβη το Σάββατο 26 Νοεμβρίου...

Στην Αδελαΐδα ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος

Στην Αδελαΐδα έφτασε το πρωί της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο οποίος θα παραμείνει για έξι ημέρες στην Νότιο...

Εγκαίνια Ιερού Παρεκκλησίου της «Παναγίας Παμμακαρίστου»

Με τη πρέπουσα ευπρέπεια και συμφώνως προς την προβλεπόμενη εκκλησιαστική τάξη και το Τυπικόν της Αγίας μας Εκκλησίας τελέσθηκαν στις 25 και 26 Νοεμβρίου...

Χειροτονία Διακόνου στην Σαντορίνη

Με λαμπρότητα και σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλόχιος, συμπληρουμένου ενός έτους από την εγκατάστασή του στην Ιερά Μητρόπολη, ετέλεσε την πρώτη του χειροτονία,...

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Κατούνας

Τον όμορφο και γραφικό συνοικισμό του Αγίου Νικολάου Κατούνας επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ....

Επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων και στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου

Προσκυνηματική επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και...

Άγιος Νίκων ο Μετανοήτε: Ο Φλογερός Κήρυκας της Μετάνοιας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι συχνά συνδεδεμένος και με την ιεραποστολή της Εκκλησίας μας. Φλογεροί μοναχοί διέδωσαν τη σώζουσα χριστιανική...

Θυρανοίξια του εκ βάθρων ανακαινισθέντος ιστορικού Ναού της Αγίας Αικατερίνης στο Σουέζ

Την 25η Νοεμβρίου 2022, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ , συνοδευόμενος από τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου...