Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τριλόφου επί τη εορτή της Αγίας Ευφημίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τῶν αἱμάτων σου ρείθροις, Μάρ­τυς Χρι­στοῦ, ποντισμόν ἀσε­βεί­ας διηνεκῶς ἐργάζῃ πανεύφη­με». Τιμᾶ καί πανηγυρίζει σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλη­σία μία μάρ­τυρά της. Μία νεα­ρή γυ­­ναίκα, πού ἀγά­πησε τόν Χριστό, πού ἔζησε τή ζωή της μα­κριά ἀπό τίς ἐπιρροές τοῦ κό­σμου καί τῆς ἁμαρτίας καί δέν δίστασε νά ἀποδείξει τήν πίστη της στόν Χριστό θυσιάζον­τας καί τήν ἴδια της τή ζωή. Δέν δίστασε νά δώ­­σει τό αἷμα της γιά νά κατα­ποντίσει τήν ἀσέβεια καί τήν ἀθεΐα.

Καί ἡ ἁγία αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἁγία Εὐφη­μία, τήν ὁ­ποία τιμᾶ ἰδι­αιτέρως ἡ ἐνορία σας, καί ἡ ὁποία μέ τή ζωή καί τό μαρ­τύριό της δικαιώνει ὄν­τως τό ὄνομά της, κα­θώς εὐφήμως μνη­­­­­μο­νεύεται 17 αἰ­ῶ­­­­νες τώ­ρα ἀπό τήν Ἐκκλη­σία τοῦ Χρι­στοῦ, τήν ὁποία καί κοσμεῖ ὄχι μόνο ὡς παρθένος καί μάρτυς, ἀλλά καί ὡς ὑπερασπί­στρια τῆς ὀρ­θο­δόξου πίστεως, καθώς μέ θαυ­μαστό τρόπο ἐπι­κύρωσε διά τοῦ ἱεροῦ της λειψά­νου τόν Ὅρο τῆς  Δ´ Οἰκουμενικῆς Συ­νόδου.

Ἡ ἐμμονή καί ἡ ὑπε­ράσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, εἶναι, ἄλλω­στε, μία ἀπό τίς ἀπαραίτητες προ­­­­­ϋ­πο­θέσεις στή ζωή τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύ­ρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Δέν νοεῖται μαρ­τύριο μία ὁποια­δή­ποτε θυ­σία τῆς ζωῆς ἑνός ἀν­θρώ­που γιά κά­ποι­ες ἀρχές ἤ γιά κά­­ποιες ἰδέες. Δέν νοεῖται μαρτύ­ριο ἡ θυ­σία τῆς ζωῆς κά­ποιου πού ὑπῆρξε αὐ­τό πού λέ­με «καλός ἄν­θρω­πος».

Τό μαρτύριο προϋ­πο­θέτει τήν ἀ­κριβῆ πίστη καί τήν ἐμμο­νή σ᾽ αὐ­τήν, για­τί, ὅπως τονίζει καί ὁ ἀπό­στολος Παῦ­λος, κανένας δέν στε­­φα­νώ­νεται στούς ἀγῶ­νες, ἐάν δέν ἀγωνι­σθεῖ σύμ­φω­να μέ τούς ὅρους καί τούς κανόνες. «Καί ἐάν τις ἀθλῇ οὐ στεφα­νοῦται, ἐάν μή νομί­μως ἀθλῇ».

Αὐτή ὅμως ἡ νό­μι­μη ἄθληση πού εἶ­ναι συν­ώ­νυμη καί ταυ­τόσημη τῆς ἀ­κρι­βοῦς καί ἀπα­ρεγ­­κλίτου τη­ρήσεως τῆς πίστεως δέν ἦταν μόνο ζητού­με­νο καί προ­ϋπόθεση γιά τούς μάρτυρες. Εἶναι ζητού­με­νο καί προϋπόθεση καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού θέ­λου­με νά εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας, μέ­λη τοῦ σώματος τοῦ Χρι­στοῦ.

Καί αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχουμε χρέος νά ζοῦμε καί νά πορευ­ό­με­θα στή ζωή μας σύμ­­φωνα μέ τίς ἐν­το­λές τοῦ Θεοῦ, σύμ­­­φωνα μέ τή δι­δα­σκα­λία τῶν πατέ­ρων καί τή ζωή τῶν ἁγίων. Διότι ἡ ὀρ­θό­δοξη πί­στη δέν εἶναι μία συλλογή κανό­νων καί ἀρχῶν ἀπό τίς ὁποῖες ἐπι­λέ­γου­με ὅσες μᾶς ἱκα­νο­ποιοῦν, ὅσες δέν μᾶς ἐνοχλοῦν ἤ ὅσες δέν προ­σ­κρού­ουν στά πάθη καί τίς ἀδυ­ναμίες μας, καί αὐτές τίς ἀκο­λου­­θοῦ­με, ἐνῶ τίς ἄλ­λες τίς ἀπορρίπτου­με καί τίς ἀθετοῦμε.

Ἡ ὀρθόδοξη πίστη εἶ­ναι μία θεόσ­δοτη ἀλή­θεια, γιά τήν ἀπο­κά­λυψη τῆς ὁποίας ἔγι­νε ἄνθρωπος ὁ ἴδι­ος ὁ Υἱός τοῦ Θε­οῦ, γιά τήν διά­δοση τῆς ὁ­ποί­ας οἱ ἀπό­στολοι διέ­τρε­ξαν ὅλη τήν οἰκου­μένη, ἀγω­νίσθη­καν καί τήν παρέδωσαν στούς διαδόχους τους, τούς πα­τέρες καί τούς ἁγί­ους, πα­ραδίδο­ντάς τους ταυ­τόχρονα καί τήν ἐν­τολή τοῦ Κυρίου νά μήν ἀλλοιώ­σουν «ἰῶτα ἕν ἤ μία κε­ραία» ἀπό τόν λό­γο του.

Αὐτή τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως οἱ πα­τέ­ρες καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλη­σίας μας δέν τήν δίδα­ξαν μόνο, ἀλλά καί τήν βί­ω­σαν, γιατί ἡ ἀλή­θεια τῆς πίστε­ώς μας δέν εἶναι θεω­­ρία ἀλλά πρά­ξη, δέν εἶναι κήρυγμα ἀλλά ζωή· καί ἐπιπλέον ἀγω­νί­σθηκαν καί ἐδιώ­χθη­σαν καί μαρτύ­ρη­­σαν γιά νά τήν πα­ρα­δώ­σουν καί σέ μᾶς ἀπα­ρα­χάρακτη. Διότι κα­νείς δέν ἔχει δι­καίωμα νά τήν ἀλ­­­λοιώσει· καί ὅ­ποι­ος τό ἐπι­χει­ρήσει εἶ­ναι σάν νά ἀμ­φισ­βητεῖ τόν ἴδιο τόν Χριστό, τόν ἀρ­χη­γό καί τελειωτή τῆς πί­στεώς μας· εἶναι σάν νά ἀμ­φι­σβητεῖ καί ἀκυ­­ρώνει τούς πό­νους καί τούς ἱδρῶ­τες τῶν ἁγί­ων πατέ­ρων· εἶναι σάν νά ἀρ­­νεῖ­ται καί νά ἀπορ­­ρίπτει τά τίμια αἵ­μα­τα τῶν μαρτύ­ρων, οἱ ὁποῖοι θυ­σίασαν τή ζωή τους γιά τήν πίστη.

Ἀσφαλῶς δέν μπο­ρεῖ νά νοεῖται πι­στός ὁ ὁποῖος ἀρ­νεῖται καί ἀμ­φι­­σβη­τεῖ αὐτά τά ἐκλε­κτά μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ· δέν μπο­ρεῖ νά νοεῖται πι­­στός πού ἀκο­λου­θεῖ ἐπιλεκτικά τίς ἐντολές τῆς κεφα­λῆς τοῦ σώματος στό ὁποῖο ἀνή­κει. Ὅποιος τό ἐπιχειρεῖ ὄχι μόνο δέν μπορεῖ νά ἀνήκει στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δέν μπορεῖ νά εἶναι μέ­λος τῆς Ἐκ­κλη­σίας, ἀλ­λά γίνε­ται καί ἐ­χθρός της ἐπι­κίν­δυ­νος, καθώς εἶ­ναι σάν νά ἐπιχειρεῖ νά κρημνίσει τό οἰκο­δό­­­μημά της ἀφαι­­ρώ­­ν­τας κάποια ἀπό τά στοιχεῖα πού τό στη­ρί­ζουν.

Ὅσοι, λοιπόν, τι­μοῦμε καί πανη­γυ­­ρί­ζουμε σήμερα τήν ἁγία μεγα­λο­­μάρ­­­τυρα Εὐ­φ­η­μία, ἄς ἀκολου­θή­σουμε τό παράδειγμα τῆς ζω­­ῆς της καί ἄς βα­δίσουμε στόν δρόμο τῆς ὀρθοδό­ξου πί­στεως, χωρίς νά πα­ρεκ­κλίνουμε ἀπό αὐ­­τόν, γιατί μόνο αὐ­τός θά μᾶς ὁδηγεῖ στή σω­τηρία, γιά τήν ὁποία πρεσ­βεύει δι­η­­­νεκῶς ἡ ἁγία Εὐ­φη­μία γιά ὅλους μας, καί θά πρεσβεύει, ἄν τήν πα­ρα­καλοῦμε αὐτό τό διάστημα ἰδι­αιτέρως, καί γιά νά μᾶς λυτρώ­σει ὁ Θεός καί ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ κο­ρωνοϊοῦ καί γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τίς ἐπίβουλες διαθέσεις τῶν γειτόνων μας, πού ἀπειλοῦν τά σύνορά μας καί τά νησιά μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...

Κατηγορείται γιατί σταμάτησε τους Τούρκους στον Έβρο!!!…Τι άλλο θα ακούσουμε;

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας τονίζει ότι για το περιστατικό με τον κτηνοτρόφο «η...

Αγιασμός στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Δημητριάδος

Με ελπίδα και αισιοδοξία, ξεκίνησε η νέα χρονιά στην Σχολή Βυζ. Μουσικής της Τοπικής μας Εκκλησίας. Χθες, τελέστηκε ο ανεπίσημος Αγιασμός από τον Πρωτοσύγκελλο...

Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής στην Ι.Μ. Βεροίας

Το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. Την παραμονή της εορτής το...

Zάεφ: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχες για εμάς» – η εξαπάτηση του Ελληνικού λαού από τους «Μακεδονομάχους»!

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη την ευκαιρία να δείξει τη στάση του απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Έδωσε μάχες για εμάς, μάχες για το...

Ερωτήματα σχετικά με την ικανοποίηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Καθηγητή Θεολόγου – Υπ. Δρ. Θεολογίας Συχνά στο δημόσιο βίο κατατίθεται η πρόταση - αίτημα οι θέσεις – απόψεις που κατατίθενται στο δημόσιο...

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καλτεζῶν Μαντινείας

Τήν Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, τό ἀπόγευμα, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Βερονίκης, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν Μαντινείας.   Ἡ κατά κόσμον...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στην Μητρόπολη Φθιώτιδος

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε το διήμερο 16 & 17 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Λαμίας και στο Λιανοκλάδι η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών...