Συ­νέρ­χε­ται ἀπό τήν Δευτέρα 4 ἕως καί τήν Πα­ρα­σκευή 8 Ὀ­κτω­βρίου 2021, στήν Tα­κτική Σύγ­κλησή Tης, ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 26ης Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Τό πρωί τῆς Δευτέρας, 4 Ὀ­κτω­βρίου, ἀπό ὥ­ρας 6:30 ἕως 8:30 θά τε­λε­σθεῖ Ἀρ­χι­ε­ρα­τική Θεία Λει­τουρ­γία στό Κα­θο­λικό τῆς ῾Ι­ε­ρᾶς Μο­νῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, ὑ­πό τοῦ νε­ω­τέ­ρου τῇ τά­ξει Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱεροθέου. Στίς 9:00 θά ἀρ­χί­σουν οἱ ἐρ­γα­σίες τῆς Συ­νε­δρι­ά­σεως μέ ἐ­ναρ­κτή­ρια ῾Ι­ερά Ἀ­κο­λου­θία στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου.

Στήν συ­νέ­χεια ὁ Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος, Πρό­ε­δρος τῆς ῾Ι­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς ῾Ι­ε­ραρ­χίας, θά προ­σφω­νή­σει τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Συ­νο­δι­κούς Συ­νέ­δρους καί θά ἀν­τι­φω­νή­σει ὁ πρῶ­τος τῇ τά­ξει Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της ἐκ τῶν με­λῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας.

Θά ἀ­κο­λου­θή­σει ἡ ἐ­κλογή τῆς ἐξ Ἀρ­χι­ε­ρέων Ἐ­πι­τρο­πῆς γιά τίς ἀ­να­κοι­νώ­σεις στόν Τύπο.

Κα­τό­πιν θά πα­ρου­σι­α­σθοῦν οἱ Ἐκ­θέ­σεις Πε­πρα­γμέ­νων τῶν Συ­νο­δι­κῶν Ἐ­πι­τρο­πῶν γιά τά ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά ἔ­τη 2019 – 2020 καί  2020 – 2021 ὑπό τῶν Σε­βα­σμι­ω­τά­των Προ­έ­δρων αὐτῶν καί θά ἀ­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τηση.

Mετά τό δι­ά­λειμμα ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Γου­με­νίσ­σης, Ἀ­ξι­ου­πό­λεως καί Πο­λυ­κά­στρου κ. Δη­μήτριος θά ἀναγνώσει τήν Εἰσήγησή του μέ θέμα: «Κα­νο­νι­σμός «Περί Ἡ­συ­χα­στη­ρίων»» καί κατόπιν θά συμ­πλη­ρω­θεῖ ὁ κα­τά­λο­γος τῶν πρός Ἀρ­χι­ε­ρα­τείαν Ἐ­κλο­γί­μων.

Τήν Τρίτη 5 Ὀ­κτω­βρίου, ὥρα 9:00,  θά  ἀ­να­γνω­σθοῦν καί θά ἐ­πι­κυ­ρω­θοῦν τά Πρα­κτικά τῆς προ­η­γου­μέ­νης Συ­νε­δρίας. Ἀ­κο­λού­θως ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δι­δυ­μο­τεί­χου, Ὀ­ρε­στι­ά­δος καί Σου­φλίου κ. Δα­μα­σκη­νός θά ἀναγνώσει τήν Εἰσήγησή του μέ θέ­μα: «Κα­νο­νι­σμός «Περί συστά­σεως, ὀρ­γα­νώ­σεως καί λει­τουρ­γίας τοῦ Μη­τρῴου Ἐ­φη­με­ρίων, Δι­α­κό­νων, Ἱ­ε­ρο­κη­ρύ­κων καί Μο­να­χῶν τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος (Μ.Ε.Δ.Ι.Ε.Μ.)»». Θά ἀκολουθήσει ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰ­λίου, Ἀ­χαρ­νῶν καί Πε­τρου­πό­λεως κ. Ἀ­θη­να­γό­ρου μέ θέμα: «Συμ­με­τοχή τοῦ λα­ϊ­κοῦ στοι­χείου εἰς τό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κόν γε­γο­νός». Μετά τίς Εἰ­ση­γήσεις θά ἀ­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τηση ἐπ᾿ αὐ­τῶν.

Τήν Τετάρτη, 6 Ὀ­κτω­βρίου, ὥρα 9:00, θά  ἀ­να­γνω­σθοῦν καί θά ἐ­πι­κυ­ρω­θοῦν τά Πρα­κτικά τῆς προ­η­γου­μέ­νης Συ­νε­δρίας. Κα­τό­πιν ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πει­ραιῶς κ. Σε­ρα­φείμ θά ἀναγνώσει τήν Εἰσήγησή του μέ θέ­μα: «Κα­νο­νι­σμός «Περί κώ­δι­κος ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς δι­οι­κη­τι­κῆς δι­α­δι­κα­σίας»». Θά ἀκολουθήσει ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ἰ­ω­νίας, Φι­λα­δελ­φείας, Ἡ­ρα­κλείου καί Χαλ­κη­δό­νος κ. Γα­βριήλ μέ θέμα: «Ἐ­πι­στη­μο­νική καί Θε­ο­λο­γική προ­σέγ­γι­σις τοῦ ἰοῦ τῆς παν­δη­μίας. Ἀ­παν­τή­σεις εἰς θε­ω­ρίας συ­νω­μο­σίας». Μετά τίς Εἰ­ση­γήσεις θά ἀ­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τηση ἐπ᾿ αὐ­τῶν.

Τήν Πέμπτη, 7 Ὀ­κτω­βρίου, ὥρα 9:00, θά  ἀ­να­γνω­σθοῦν καί θά ἐ­πι­κυ­ρω­θοῦν τά Πρα­κτικά τῆς προ­η­γου­μέ­νης Συ­νε­δρίας. Κα­τό­πιν ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Μεσ­ση­νίας   κ. Χρυ­σόστομος θά ἀναγνώσει τήν Εἰσήγησή του μέ θέ­μα: «Τρο­πο­ποί­η­σις τῶν ὑπ᾿ ἀ­ριθ. 1/1977 καί 2/1977 Κα­νο­νι­σμῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου «Περί ἐρ­γα­σιῶν τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας καί τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 275/23.9.1977)». Θά ἀκολουθήσει ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­πο­λί­του Κη­φι­σίας, Ἀ­μα­ρου­σίου καί Ὠ­ρω­ποῦ κ. Κυρίλλου μέ θέμα: «Τρο­πο­ποί­η­σις τοῦ ὑπ᾿ ἀ­ριθ. 8/1979 Κα­νο­νι­σμοῦ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου «Περί Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν καί Ἐ­νο­ριῶν» (ΦΕΚ Α΄ 1/5.1.1980)» καί μετά τό διάλειμμα ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Μά­νης κ. Χρυ­σο­στό­μου μέ θέμα: «Ἡ ἀ­ξία, ἡ ση­μα­σία καί ἡ ὑ­πα­κοή εἰς τό Συ­νο­δι­κόν Πο­λί­τευμα τῆς Ἐκ­κλη­σίας» Μετά τίς Εἰ­ση­γήσεις θά ἀ­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τηση ἐπ᾿ αὐ­τῶν.

Τήν Πα­ρα­σκευή, 8 Ὀ­κτω­βρίου, ὥρα 9:00, θά  ἀ­να­γνω­σθοῦν καί θά ἐ­πι­κυ­ρω­θοῦν τά Πρα­κτικά τῆς προ­η­γου­μέ­νης Συ­νε­δρίας. Στήν συ­νέ­χεια ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος θά προ­βεῖ στήν πλή­ρωση τῶν κενῶν Ἱ­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λεων: 1) Λαγ­καδᾶ, Λη­τῆς καί Ρεν­τί­νης, 2) Κα­στο­ρίας, 3) Πο­λυ­α­νῆς καί Κιλ­κι­σίου, 4) Περιστερίου καί 5) Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων, ὡς καί τυ­χόν κε­νω­θη­σο­μέ­νων Ἱ­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λεων.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς (18 Οκτωβρίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού  Οι τέσσερις Ιεροί Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης, κατέχουν ιδιαίτερη τιμή μέσα στην Εκκλησία...

Μνημόσυνο της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα μνήμης των θεοφόρων πατέρων των συγκροτησάντων την Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 787μ.Χ. και του...

​Η πανήγυρις του Ευαγγελιστού Λουκά στο Μπέρμιγχαμ

Πανηγυρικά εορτάστηκε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του Μπέρμιγχαμ. Της ιεράς πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συνοδευόμενος...

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου στην Καλαμάτα

Με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021, η Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου νεομάρτυρας Ιωάννου...

Χειροτονία εις Διάκονον στην Ι.Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας τέλεσε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, την εις διάκονο χειροτονία του νεόκουρου Μονάχου π. Σεραφείμ Τερζή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ευκαρπία. Ο Σεβασμιώτατος, μέσα...

Η Ελευθερούπολη εόρτασε τα Ελευθέρια της

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2021 η 109η επέτειος απελευθέρωσης της Ελευθερούπολης από τους Οθωμανούς (17 Οκτωβρίου 1912). Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά Πολιούχου Λαμίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε απόψε ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά στην πόλη της Άρτας

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα ερειπιώδη Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά, στην πόλη της Άρτας, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του...

Σερρών Θεολόγος: «H Αρχιερωσύνη δεν είναι έπαθλο αλλά μαρτύριο και μαρτυρία Ιησού Χριστού

Αρχιερατική θ. Λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, τελέσθηκε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία τιμάται εθνοπρεπώς η έναρξη...

Άξιος Άξιος Άξιος – Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου

Εν πληθούση εκκλησία τελέσθηκε σήμερα Κυριακή 17/10 η  χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγορίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο προκαθήμενος της...

Ο Μητροπολίτης Σύρου ιερουργός στο Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Εμπορειό της Θήρας

Στον περικαλλή και κατακεκοσμημένο με καλαίσθητα έργα Εκκλησιαστικής τέχνης ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Εμπορειό της Θήρας ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος...

Η ηρωική Νάουσα εόρτασε την 109η επέτειο της απελευθερώσεως της

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως...

Ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την Εορτή του Πολιούχου της Λαμίας

Με τον Αναστάσιμο Αρχιερατικό Εσπερινό χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών το απόγευμα του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την...

Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού

Κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία, με την αρχαιοπρεπή πρωτοχριστιανική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, θα τελεσθεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, με...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητρ. Σύρου στη Σαντορίνη

Την Σαντορίνη επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β’ , ως Τοποτητητής της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων. Άμα τη αφίξει του, συνεργάσθηκε...