Τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Νιπτήρος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:  «Tῇ μυστικῇ ἐν φόβῳ τραπέζῃ προ­σεγ­γίσαντες πάντες, καθαραῖς ταῖς ψυ­χαῖς τόν ἄρτον ὑποδε­ξώ­μεθα συμπαρα­μένοντες τῷ Δεσπό­τῃ».

Tό τραπέζι τό ὁποῖο ἑτοίμαζαν οἱ μα­θητές τοῦ Xρι­στοῦ κατ᾽ ἐντολή του εἶναι ἤδη ἐστρωμ­μένο, ὄχι γιά νά ἑορτάσουν, ὅπως πίστευαν ἐκεῖνοι, τό Πάσχα τῶν ᾽Iουδαίων, ἀλλά γιά νά ἑορτάσουν γιά πρώτη φορά τό νέο Πά­σχα, τό Πάσχα τῆς θυσίας τοῦ Διδα­σκά­λου τους ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.

Σ᾽ αὐτό τό τραπέζι, στό ὁποῖο προσ­­φέ­ρων καί προσ­φε­ρόμενος εἶ­ναι ὁ ἴδιος ὁ Xρι­στός, σ᾽ αὐτό τό τραπέζι, τό ὁποῖο προεικονίζει τό μεγάλο καί ἀτε­λεύτητο Δεῖπνο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, εἴμεθα προσ­κε­κλημένοι καί ὅλοι ἐμεῖς· προσ­κεκλη­μένοι ἑνός ὑψηλοῦ καί ταυ­τόχρο­να ταπεινοῦ οἰκο­δε­σπό­του, ὁ ὁποῖος μέ πολλή συγκατάβαση μᾶς περιμέ­νει, ὅπως τότε τούς μαθητές του, γιά νά πλύνει ὄχι τά πόδια μας ἀλλά τίς ψυχές μας στό μυστή­ριο τῆς ἱερᾶς ἐξομο­λο­γήσεως καί νά τίς λευκάνει ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας μέ τό πανάχραντο αἷμα του· προσκεκλημένοι σέ ἕνα τρα­πέζι μυστι­κό καί πνευματικό, στό ὁποῖο τά ἐδέ­σμα­τα δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καί δέν ἀναφέ­ρο­νται στό σῶμα μας ἀλλά στήν ψυχή μας.

Ἄρτος τό πα­νακήρατο σῶμα τοῦ δεσπότου Xριστοῦ, οἶνος τό τίμιο αἷμα του. «Ἡ τράπεζα γέμει», γιατί ὁ οἰκο­δε­σπότης εἶναι φι­λάν­θρω­πος καί μᾶς καλεῖ ὅλους· σέ ὅλους μας ἐπιθυμεῖ νά προσφέ­ρει τό δεῖ­πνο τῆς βασιλείας του. «᾽Eπι­θυμίαν ἐπεθύμη­σα», λέγει στόν κα­θένα μας, «τοῦτο τό Πάσχα φαγεῖν μετά σοῦ».

Ἄς ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόσ­κλη­ση τοῦ οὐρανίου οἰκοδε­σπότου μέ θάρ­ρος, γιατί ὁ Δεσπό­της εἶ­ναι φιλεύσπλαγχνος καί συγχωρεῖ καί κα­θαί­ρει καί ἐκεί­νους πού σάν τόν Πέτρο διστάζουν νά δεχθοῦν νά τούς πλύνει τά πόδια.

Ἄς προ­στρέ­ξουμε, ἀλλά μέ φόβο, γιατί ἡ πρό­σκληση εἶναι οὐράνια καί δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά πα­ρεξη­γήσουμε τήν καλω­σύνη καί τήν συγ­κατά­βαση τοῦ Δε­σπό­του Xρι­στοῦ καί νά προσέλ­θουμε ἀπρο­ετοίμαστοι, νά προσέλθουμε μέ ἀνοί­­κειο θάρ­ρος καί στιγματι­σμέ­νη ἀπό τήν ἁμαρ­τία ψυ­χή.

«Tῇ μυστικῇ ἐν φόβῳ τραπέζῃ προ­σεγ­γίσαντες πάντες, καθαραῖς ταῖς ψυ­χαῖς τόν ἄρτον ὑποδε­ξώ­μεθα», μᾶς προτρέπει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος.

Ὅσοι βρισκόμαστε αὐτή τήν ὥρα μέσα στόν ναό τοῦ Θεοῦἤ καί ὅσοι παρακολουθεῖτε τήν ἀποψινή κα­τα­νυκτική ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος μέσα ἀπό τή συχνότητα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὅσοι αὔ­ριο θά πλη­σιάσουμε τό Πο­τήριο τῆς ζωῆς, ὅσοι θά θελήσουμε νά παρα­καθί­σουμε στήν πνευματική τρά­πε­ζα τοῦ Δεσπότου Xρι­στοῦ, ἄς προσέλ­θουμε μέ ἐπίγνω­ση τῆς ἀνα­­ξιό­τητός μας καί συναίσθηση τοῦ μεγαλείου τοῦ προσκαλοῦντος μας Kυ­ρίου.Ἄς προσέλθουμε, ἐγκα­­ταλείποντας μακρυά ἀπό τό θεϊκό τραπέζι τήν ὑψη­λο­φρο­σύνη, τήν κακία, τήν ἀδικία, τή συκοφαντία, τήν ἔλλειψη ἀγάπης, τήν ὑποκρισία, τήν κά­θε εἴδους ἀνομία.Ἄς προσέλθουμε στήν τράπεζα τοῦ κα­θαρωτάτου Θεοῦ «ἐν καθα­ρᾷ καρδίᾳ», διότι μόνο οἱ κα­θαροί τῇ καρδίᾳ ἔχουν θέση κοντά του, διότι μόνο στούς ἔχοντας «ἔνδυμα γά­μου» προσφέ­ρει τόν ἑαυτό του, ὡς ἄρτο «ζωῆς αἰωνι­ζού­σης».

Ἄν ὅμως ἡ καθαρότης τῆς ψυχῆς εἶ­ναι ἡ πρώ­τιστη προϋπόθεση γιά νά προ­σέλ­θου­με ἀκατακρί­τως στή μυστική τρά­πεζα τοῦ Kυρίου, ὑπάρ­χει καί μία δεύ­­τερη προ­ϋπό­θεση τήν ὁποία ὑπο­γραμ­­­μί­ζει στόν Οἶκο, πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο, ὁ ἱερός ὑμνογράφος. «Tῇ μυ­στικῇ ἐν φόβῳ τραπέζῃ προ­σεγ­γί­σα­ντες πάντες, καθαραῖς ταῖς ψυ­χαῖς τόν ἄρτον ὑποδε­ξώ­μεθα συμπαραμέ­νο­ν­­τες τῷ Δε­σπότῃ».

Ἄς μήν μιμη­θοῦμε τή συμπεριφο­ρά τοῦ ᾽Iούδα, ὁ ὁποῖος παίρνοντας τόν ἄρτο πού τοῦ προσέφερε ὁ Xρι­στός ἔφυγε ἀπό τό δεῖπνο γιά νά προετοιμά­σει μέ τούς ᾽Iουδαίους τήν προδοσία τοῦ διδα­σκά­λου του. Ἄς μείνουμε κοντά του, σάν τόν ἀγα­πη­μένο του ᾽Iωάννη, γιά νά δι­δα­χθοῦμε ἀπό τήν ἀναστροφή του, γιά νά διδα­χθοῦ­με ἀπό τήν τα­πεί­νωσή του, ἀπό τή διακριτικό­τητά του, ἀπό τήν ὑπομονή μέ τήν ὁποία ἀντιμε­τωπίζει τό ἐπερ­χόμε­νο πά­θος. Ἄς μεί­νουμε κοντά του, γιά νά ἀπο­λαύ­σουμε τή γλυκύτητα τῆς πα­ρου­σίας του, γιά νά ἀκού­σουμε τήν ἀρχιερατική προ­σευ­χή του, γιά νά ἀγρυπνή­σουμε μαζί του τή νύ­κτα τῆς ἀγω­νίας του. Ἄς μήν θεω­ρήσουμε τά ἱερά γεγονότα, πού ἀναμι­μνήσκεται ἡ ᾽Eκκλησία αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, ὡς γεγονότα στιγ­μιαῖα, πού θά περάσουν σέ λίγες ἡμέρες, ἀλλά ἄς τά ζήσουμε ὡς βιώματα διαρκῆ καί σωτή­ρια, γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά συν­ευ­φρανθοῦμε μαζί του στό αἰώνιο καί ἀτε­λεύ­τητο δεῖπνο τῆς βασι­λεί­ας του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το μήνυμα της ΣΤ’ Κυριακής Ματθαίου

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος την προηγούμενη Κυριακή στο Ευαγγέλιό του μας περιέγραψε πώς καταστρέφεται...

Υπό το «φόβο»… η I.M. Εδέσσης εξέδωσε ανακοίνωση γιατί δεν αναγνώσθηκε η εγκύκλιος της Συνόδου

Λόγω της εκτός Ελλάδος απουσίας του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ την προηγούμενη εβδομάδα, η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για το...

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου

H νηστεία πάντα ήταν από τα πλέον σημαντικά στοιχεία των Oρθοδόξων. Θεωρείται ο πιο αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η νηστεία της Παναγίας ξεκινά την...

Ο Αρχιεπίσκοπος Benjamin Atas στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 28ης Ιουλίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας υπεδέχθη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τον...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η Επετειακές Εκδηλώσεις της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επιτυχία και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η επετειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην εορτάζουσα Ενορία στον Κώστο της Πάρου

Την Τρίτη 27-7-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στον Κώστο της Πάρου όπου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος χοροστάτησε στον Όρθρο,...

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Θεοκτίστης εκ Λέσβου

Λέσβου τὸ θρέμμα, παρθένος Θεοκτίστη, Κτίστῃ Θεῷ πρόσεισι νύμφη παγκάλη. Με μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μεταφορά των λειψάνων της Αγίας Θεοκτίστης της Μηθυμναίας στην...
video

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι;

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι; Εξομολογημένα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα τι γίνεται με αυτά;. Όταν κρύβω στην εξομολόγηση και δεν λέω την αλήθεια στον ιερέα...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ζωής μας είναι η διχόνοια»

Ποιμαντική επίσκεψη στο όμορφο χωριό Μακρυρράχη Δομοκού, καθώς την περίοδο με τις διαδοχικές καραντίνες, δεν ήταν εφικτό να το επισκεφθεί,  πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα...

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στα Γηροκομεία της I.M. Φθιώτιδος

Η ALVO εξοπλίζει τις κοινωνικές δομές της Μητρόπολης Φθιώτιδος με τον αυτόματο αιματολογικό ταχύ-αναλυτή υψηλής τεχνολογίας OLO Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της...

Εξόδιος ακολουθία του Συγκέλλου π. Αθανασίου Γκότση

Στο χωριό Αθίκια Κορινθίας και στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετέβησαν χθες Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στα εγκαίνια του Ε.ΣΥ.Κ. Αστυνόμευσης Καλαμάτας

Τα εγκαίνια του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη...

Ποιμαντική περιοδεία του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου στην Σκόπελο

Την Σκόπελο επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, αμέσως μετά την πανήγυρη της Πολιούχου Χαλκίδος Αγίας Παρασκευής για να επικοινωνήσει με...

Χαμός με αντιεμβολιαστές στη Μητρόπολη Νεαπόλεως

Ξέφυγε η κατάσταση κατά την διάρκεια του εσπερινού στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όταν ο Μητροπολίτης προέτρεψε τους πιστούς να προστατέψουν την...