Τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Νιπτήρος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:  «Tῇ μυστικῇ ἐν φόβῳ τραπέζῃ προ­σεγ­γίσαντες πάντες, καθαραῖς ταῖς ψυ­χαῖς τόν ἄρτον ὑποδε­ξώ­μεθα συμπαρα­μένοντες τῷ Δεσπό­τῃ».

Tό τραπέζι τό ὁποῖο ἑτοίμαζαν οἱ μα­θητές τοῦ Xρι­στοῦ κατ᾽ ἐντολή του εἶναι ἤδη ἐστρωμ­μένο, ὄχι γιά νά ἑορτάσουν, ὅπως πίστευαν ἐκεῖνοι, τό Πάσχα τῶν ᾽Iουδαίων, ἀλλά γιά νά ἑορτάσουν γιά πρώτη φορά τό νέο Πά­σχα, τό Πάσχα τῆς θυσίας τοῦ Διδα­σκά­λου τους ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.

Σ᾽ αὐτό τό τραπέζι, στό ὁποῖο προσ­­φέ­ρων καί προσ­φε­ρόμενος εἶ­ναι ὁ ἴδιος ὁ Xρι­στός, σ᾽ αὐτό τό τραπέζι, τό ὁποῖο προεικονίζει τό μεγάλο καί ἀτε­λεύτητο Δεῖπνο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, εἴμεθα προσ­κε­κλημένοι καί ὅλοι ἐμεῖς· προσ­κεκλη­μένοι ἑνός ὑψηλοῦ καί ταυ­τόχρο­να ταπεινοῦ οἰκο­δε­σπό­του, ὁ ὁποῖος μέ πολλή συγκατάβαση μᾶς περιμέ­νει, ὅπως τότε τούς μαθητές του, γιά νά πλύνει ὄχι τά πόδια μας ἀλλά τίς ψυχές μας στό μυστή­ριο τῆς ἱερᾶς ἐξομο­λο­γήσεως καί νά τίς λευκάνει ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας μέ τό πανάχραντο αἷμα του· προσκεκλημένοι σέ ἕνα τρα­πέζι μυστι­κό καί πνευματικό, στό ὁποῖο τά ἐδέ­σμα­τα δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καί δέν ἀναφέ­ρο­νται στό σῶμα μας ἀλλά στήν ψυχή μας.

Ἄρτος τό πα­νακήρατο σῶμα τοῦ δεσπότου Xριστοῦ, οἶνος τό τίμιο αἷμα του. «Ἡ τράπεζα γέμει», γιατί ὁ οἰκο­δε­σπότης εἶναι φι­λάν­θρω­πος καί μᾶς καλεῖ ὅλους· σέ ὅλους μας ἐπιθυμεῖ νά προσφέ­ρει τό δεῖ­πνο τῆς βασιλείας του. «᾽Eπι­θυμίαν ἐπεθύμη­σα», λέγει στόν κα­θένα μας, «τοῦτο τό Πάσχα φαγεῖν μετά σοῦ».

Ἄς ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόσ­κλη­ση τοῦ οὐρανίου οἰκοδε­σπότου μέ θάρ­ρος, γιατί ὁ Δεσπό­της εἶ­ναι φιλεύσπλαγχνος καί συγχωρεῖ καί κα­θαί­ρει καί ἐκεί­νους πού σάν τόν Πέτρο διστάζουν νά δεχθοῦν νά τούς πλύνει τά πόδια.

Ἄς προ­στρέ­ξουμε, ἀλλά μέ φόβο, γιατί ἡ πρό­σκληση εἶναι οὐράνια καί δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά πα­ρεξη­γήσουμε τήν καλω­σύνη καί τήν συγ­κατά­βαση τοῦ Δε­σπό­του Xρι­στοῦ καί νά προσέλ­θουμε ἀπρο­ετοίμαστοι, νά προσέλθουμε μέ ἀνοί­­κειο θάρ­ρος καί στιγματι­σμέ­νη ἀπό τήν ἁμαρ­τία ψυ­χή.

«Tῇ μυστικῇ ἐν φόβῳ τραπέζῃ προ­σεγ­γίσαντες πάντες, καθαραῖς ταῖς ψυ­χαῖς τόν ἄρτον ὑποδε­ξώ­μεθα», μᾶς προτρέπει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος.

Ὅσοι βρισκόμαστε αὐτή τήν ὥρα μέσα στόν ναό τοῦ Θεοῦἤ καί ὅσοι παρακολουθεῖτε τήν ἀποψινή κα­τα­νυκτική ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος μέσα ἀπό τή συχνότητα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὅσοι αὔ­ριο θά πλη­σιάσουμε τό Πο­τήριο τῆς ζωῆς, ὅσοι θά θελήσουμε νά παρα­καθί­σουμε στήν πνευματική τρά­πε­ζα τοῦ Δεσπότου Xρι­στοῦ, ἄς προσέλ­θουμε μέ ἐπίγνω­ση τῆς ἀνα­­ξιό­τητός μας καί συναίσθηση τοῦ μεγαλείου τοῦ προσκαλοῦντος μας Kυ­ρίου.Ἄς προσέλθουμε, ἐγκα­­ταλείποντας μακρυά ἀπό τό θεϊκό τραπέζι τήν ὑψη­λο­φρο­σύνη, τήν κακία, τήν ἀδικία, τή συκοφαντία, τήν ἔλλειψη ἀγάπης, τήν ὑποκρισία, τήν κά­θε εἴδους ἀνομία.Ἄς προσέλθουμε στήν τράπεζα τοῦ κα­θαρωτάτου Θεοῦ «ἐν καθα­ρᾷ καρδίᾳ», διότι μόνο οἱ κα­θαροί τῇ καρδίᾳ ἔχουν θέση κοντά του, διότι μόνο στούς ἔχοντας «ἔνδυμα γά­μου» προσφέ­ρει τόν ἑαυτό του, ὡς ἄρτο «ζωῆς αἰωνι­ζού­σης».

Ἄν ὅμως ἡ καθαρότης τῆς ψυχῆς εἶ­ναι ἡ πρώ­τιστη προϋπόθεση γιά νά προ­σέλ­θου­με ἀκατακρί­τως στή μυστική τρά­πεζα τοῦ Kυρίου, ὑπάρ­χει καί μία δεύ­­τερη προ­ϋπό­θεση τήν ὁποία ὑπο­γραμ­­­μί­ζει στόν Οἶκο, πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο, ὁ ἱερός ὑμνογράφος. «Tῇ μυ­στικῇ ἐν φόβῳ τραπέζῃ προ­σεγ­γί­σα­ντες πάντες, καθαραῖς ταῖς ψυ­χαῖς τόν ἄρτον ὑποδε­ξώ­μεθα συμπαραμέ­νο­ν­­τες τῷ Δε­σπότῃ».

Ἄς μήν μιμη­θοῦμε τή συμπεριφο­ρά τοῦ ᾽Iούδα, ὁ ὁποῖος παίρνοντας τόν ἄρτο πού τοῦ προσέφερε ὁ Xρι­στός ἔφυγε ἀπό τό δεῖπνο γιά νά προετοιμά­σει μέ τούς ᾽Iουδαίους τήν προδοσία τοῦ διδα­σκά­λου του. Ἄς μείνουμε κοντά του, σάν τόν ἀγα­πη­μένο του ᾽Iωάννη, γιά νά δι­δα­χθοῦμε ἀπό τήν ἀναστροφή του, γιά νά διδα­χθοῦ­με ἀπό τήν τα­πεί­νωσή του, ἀπό τή διακριτικό­τητά του, ἀπό τήν ὑπομονή μέ τήν ὁποία ἀντιμε­τωπίζει τό ἐπερ­χόμε­νο πά­θος. Ἄς μεί­νουμε κοντά του, γιά νά ἀπο­λαύ­σουμε τή γλυκύτητα τῆς πα­ρου­σίας του, γιά νά ἀκού­σουμε τήν ἀρχιερατική προ­σευ­χή του, γιά νά ἀγρυπνή­σουμε μαζί του τή νύ­κτα τῆς ἀγω­νίας του. Ἄς μήν θεω­ρήσουμε τά ἱερά γεγονότα, πού ἀναμι­μνήσκεται ἡ ᾽Eκκλησία αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, ὡς γεγονότα στιγ­μιαῖα, πού θά περάσουν σέ λίγες ἡμέρες, ἀλλά ἄς τά ζήσουμε ὡς βιώματα διαρκῆ καί σωτή­ρια, γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά συν­ευ­φρανθοῦμε μαζί του στό αἰώνιο καί ἀτε­λεύ­τητο δεῖπνο τῆς βασι­λεί­ας του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Νάξο

Το Σάββατο της Διακαινησίμου  8-5-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στην Κεραμωτή της Νάξου όπου στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ιερούργησε...

Η εορτή του Αγίου Δονάτου πολιούχου και προστάτου της Ι.Μ. Παμυθίας

Την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά 9 Μαΐου 2021 εορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα εκ μεταθέσεως λόγω του Πάσχα η μνήμη  του Αγίου Δονάτου επισκόπου Ευροίας του Θαυματουργού...
video

Θα αναστηθούν οι νεκροί και πώς;

Θα αναστηθούν οι νεκροί και πώς; Τι διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη και στην ακολουθία των κεκοιμημένων για την ανάσταση των νεκρών; Με ποιον τρόπο...

Η Κυριακή του Αντίπασχα στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού,  στην πόλη της Καλαμάτας,  προέστη της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.  Χρυσόστομος,  σήμερα Κυριακή...
video

Ένας εκ των τελευταίων μεγάλων Ιεραρχών ο Πατρών Νικόδημος ψάλλει καταβασίες του Αντίπασχα

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών κυρός Νικόδημος Βαλληνδράς, ένας εκ των τελευταίων μεγάλων Ιεραρχών, που ήταν παράλληλα άριστος γνώστης και εκτελεστής της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής μας...

Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία σε πόλεις και μικρά χωριά της Φθιώτιδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ιερούργησε στον Θεολόγο Λοκρίδος και στην...

Το «Παναγιοσκέπαστο» Αίγιο τίμησε υποδειγματικά και μεγαλόπρεπα την πολιούχο του Παναγία Τρυπητή

Η Μεγαλόχαρη παραχώρησε, ο Ιερός Κλήρος συνέπραξε, οι Αρχές σεβάστηκαν, ο λαός συνηγόρησε, ώστε ο πάνδημος εορτασμός της πολιούχου του Αιγίου, Παναγίας Τρυπητής, να...

Σερρών Θεολόγος: «Σε τάμα μετέτρεψαν το θαύμα οι σοφοί Σερραίοι πατέρες μας»

Ιεροπρεπώς και σε πνευματικώς αναστάσιμο κλίμα, τελέσθηκε και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, με επίκεντρο τον εορτάζοντα εμβληματικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Θωμά! (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή του Θωμά. “Κυριακή του Θωμά και βιαστήκαμε να...

«Ρώννυσι Τας Ψυχάς, Το Ύδωρ Της Παρθένου…»

Μεθέορτος Εσπερινός τελέσθηκε στον Ενοριακό Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Προ της...

Κερί στη μνήμη του αετού της Σκριπούς που πέταξε ψηλά

Όταν οι αετοί πετούν, ακόμα και τα αηδόνια σιωπούν, έτσι σιώπησαν όλοι παπά – Χαράλαμπε, σαν ήρθε η είδηση πως πέταξες ψηλά για να...

Η Μητρόπολις Άρτης πανηγύρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο

Το Σάββατο της Διακαινησίμου, 8 Μαΐου 2021, το πρωί, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως...

Φθιώτιδος Συμεών: «Να απλώσουμε τα χεράκια μας στην αγκαλιά της Παναγίας»

Στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στον Γοργοπόταμο και στον Ιερό Ναό της Παναγίας Δέσποινας Λαμίας ιερούργησε για την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής ο...
video

Που να ποντάρω;

Που να ποντάρω; Οι δουλειές, οι μέριμνες, τα προβλήματα, η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα αυτών δεν σταματάνε ποτέ. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι...