Ἀδελφοί συμπρεσβύτεροι Ἱερεῖς,

  1. Ἐπιθυμῶ, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς εὐλογημένης αὐτῆς ἐπαρχίας μας, ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς νά ἱερατεύουμε μέ καθαρότητα τόν Κύριό μας Σαβαώθ, κατά τήν τάξη, πού ἐθέσπισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Ἔτσι θά ἔχουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἐμεῖς καί οἱ χριστιανοί μας πού διακονοῦμε καί θά γευόμαστε τόν Θεό μας καί ἐδῶ κάτω στήν γῆ καί στήν Βασιλεία Του τήν Ἐπουράνιο.

Πῆρα τήν ἀπόφαση, ἀγαπητοί μου Πατέρες, νά σᾶς ἀποστέλλω ἀνά δεκαπενθήμερο μία ἐπιστολή, ἡ ὁποία θά ἀναφέρεται στήν λειτουργική καί ποιμαντική μας διακονία. Παρακαλῶ ὄχι ἁπλῶς νά διαβάζετε, ἀλλά καί νά ἐφαρμόζετε τά ὅσα θά σᾶς γράφω. Ἔχω διαπιστώσει πολλά λάθη καί ἀταξίες μας καί ἡ ἐνοχή γι᾽ αὐτά βαρύνει ἐμένα, γιατί δέν σᾶς ἐδίδαξα δεόντως ἤ, τέλος πάντων, καί ἄν σᾶς ἐδίδαξα, δέν ἐτιμώρησα τούς ἐνόχους.

  1. Τό πρῶτον, πού θέλω νά θίξω στήν σειρά αὐτή τῶν ἐπιστολῶν μου πρός σᾶς, ὦ Ἱερεῖς, εἶναι τά σχετικά μέ τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας. Γιά τήν θεία Λειτουργία θέλω νά ξέρετε γενικά ὅτι αὐτή εἶναι ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτή ἐκφράζει τήν Ἐκκλησία καί ὅλα τά ἄλλα, γιά νά λάβουν δύναμη καί Χάρη, τελοῦνται ἑνωμένα μέ αὐτήν, ὅπως ἔτσι γινόταν κατά τό παλαιότερο τυπικό. Παλαιότερα, καί ὁ γάμος καί ἡ κηδεία γινόταν μέ θεία Λειτουργία, ὅπως τώρα βλέπουμε καί αὐτό τό Μνημόσυνο ὑπέρ τῶν νεκρῶν νά γίνεται μέ θεία Λειτουργία.

Πολύ παλαιά (ἐποχή τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου) τήν θεία Λειτουργία τήν ἐτέλει μόνον ὁ Ἐπίσκοπος καί ὅλοι οἱ χριστιανοί, ἀπό τά διάφορα χωριά, ἔρχονταν στήν μία θεία Λειτουργία, πού τελοῦσε ὁ Ἐπίσκοπος. Ἀλλά ἐπειδή αὐτό, λόγω τῶν διωγμῶν, λόγῳ γήρατος τῶν χριστιανῶν καί λόγω ἄλλων αἰτιῶν, ἐπειδή αὐτό, λέγω, τό νά ἔρχονται στήν μία θεία Λειτουργία, πού ἐτέλει ὁ Ἐπίσκοπος, δέν ἦταν πάντοτε δυνατόν, γι᾽ αὐτό παραχωρήθηκε ἡ ἄδεια νά τελοῦν τήν θεία Λειτουργία καί οἱ Πρεσβύτεροι, οἱ ὁποῖοι τώρα ἔλαβαν τήν ὀνομασία «ἱερεῖς», ἀκριβῶς, γιατί τελοῦσαν καί αὐτοί τήν Θυσία, τήν θεία Λειτουργία.

Ἀκόμη, γιά τήν θεία Λειτουργία, θέλω νά γνωρίζετε ὅτι δέν μπορεῖ νά τήν τελέσει μόνος του ὁ ἱερεύς, χωρίς νά ἔχει παρόντα ἔστω καί ἕναν χριστιανό, ἔστω ἕνα μωρό  βαπτισμένο. Γι᾽ αὐτό τήν λέμε «Λειτουργία», γιατί εἶναι «ἔργον» τοῦ «λείτους», δηλαδή τοῦ λαοῦ. Καί ἐδῶ θίγω ἕνα θέμα, γιά τό ὁποῖο ἐρωτήθηκα ἀπό δικό μας ἀδελφό ἱερέα: Εἶναι χειμώνας. Καί ὁ ἱερεύς κτύπησε τήν καμπάνα, γιά νά λειτουργήσει. Ἔκανε τήν Προσκομιδή καί μόνος του, χωρίς ψάλτη, ἔκανε καί τόν Ὄρθρο. Ἀλλά ὁ χειμώνας ἦταν βαρύς καί ἀπό τό μικρό του τό χωριό (15 γέροντες) δέν πῆγε κανείς γιά νά λειτουργηθεῖ. Τί θά κάνει ὁ ἱερεύς στήν περίπτωση αὐτή; Θά διακόψει τήν Λειτουργία, ἐπειδή δέν ἔχει κανένα χριστιανό ἤ θά τήν συνεχίσει; Θά τήν συνεχίσει, πατέρες, ἔστω καί μόνος του. Κατ᾽ οἰκονομίαν βέβαια αὐτό καί κατ᾽ ἀνάγκην.

  1. Ἄλλο σχετικό θέμα εἶναι τό ἑξῆς: Μοῦ ἔχει συμβεῖ νά ἐρωτήσω τόν ἱερέα γιά τήν θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς καί μοῦ ἀπάντησε ὅτι δέν λειτούργησε, ἐπειδή δέν εἶχε ψάλτη!… Αὐτό μᾶς ἔλειπε! Ἔχουμε πού ἔχουμε τά τόσα ἐφημεριακά κενά (70)!.. Ἄν δημιουργοῦμε μόνοι μας καί ἄλλα κενά μέ τό νά μήν λειτουργοῦμε, λόγω ἐλλείψεως ψαλτῶν, τότε ἀλλοίμονό μας!… Ἀκοῦστε, Πατέρες: Ὅταν δέν ἔχετε ψάλτη, δέν θά ἀφήνετε ἀλειτούργητο τό χωρίο σας, ἀλλά θά κάνετε ἐσεῖς καί τόν παπᾶ καί τόν ψάλτη. Θά κάνετε ἕνα ὑποτυπώδη καί ὄχι πλήρη Ὄρθρο. Θά τόν κάνετε διαβαστά, ἄν δέν μπορεῖτε (δηλαδή, δέν ξέρετε) νά ψάλλετε. Στήν συνέχεια θά ἀρχίζετε τήν θεία Λειτουργία. Σέ κάθε αἴτησή σας θά λέγετε ἐσεῖς πεζά τό «Κύριε ἐλέησον» ἤ τό «Παράσχου, Κύριε» ἤ τό «Σοί, Κύριε» ἤ ὅ,τι ἄλλο λέγει ὁ Ψάλτης κατά τήν θεία Λειτουργία. Τίς «εὐχές» θά τίς λέγετε δυνατά κάπως, γιά νά μή φανεῖ στούς πιστούς, ἄν τίς λέτε σιωπηλά, ὅτι δέν λέτε τίποτε. Ἔτσι θά συνεχίσετε ὅλη τήν θεία Λειτουργία, ἀρκεῖ μόνο νά εἶναι στόν Ναό ἕνας πιστός, μιά γιαγιούλα ἤ καί ἕνα μωρό βαπτισμένο. Τό θέμα τοῦ ψάλτου, τό ὁποῖο ἐθίξαμε, εἶναι πολύ σοβαρό καί θά μιλήσουμε γι᾽ αὐτό σέ ἄλλη μας ἐπιστολή. Τί νά τόν κάνω ἐγώ ὁ λειτουργός ἱερέας τόν ψάλτη, ἄν αὐτός εἶναι ἀσεβέστατος, ἀκόμη δέ καί ἄπιστος; Ἔχει συμβεῖ, ὡς παπᾶς, νά πετάξω ψάλτη ἀπό τό ψαλτήρι γιά τήν ἀσέβειά του. Μπορεῖτε νά φανταστεῖτε ψάλτη τήν ὥρα τοῦ Εὐαγγελίου νά βγαίνει ἀπό τόν Ναό γιά νά καπνίσει; Νά τό φανταστεῖτε! Ἔχει συμβεῖ σέ ἐμένα αὐτό!…
  2. Ἀκόμη ἱερεύς μοῦ εἶπε ὅτι δέν λειτούργησε, ἐπειδή δέν εἶχε πρόσφορο. Ἐννοεῖται, πατέρες, ὅτι ὁ ἱερεύς θά φροντίσει ἐνωρίς ἀπό τήν προηγούμενη ἡμέρα νά ἔχει καί πρόσφορο καί νάμα, αὐτά τά ἀναγκαῖα γιά τήν θεία Λειτουργία. Ἡ ἀδιαφορία του ὅμως τόν κάνει νά μήν ἔχει τήν ἔννοια αὐτή. Ἄν, ἱερεῖς μου, σᾶς συμβεῖ νά μήν ἔχετε πρόσφορο, καί πάλι δέν θά ἀφήσετε ἀλειτούργητο τό ποίμνιό σας, ἀλλά θά ζητήσετε ἀπό μία εὐσεβῆ κυρία ἕνα τεμάχιο ἄρτου καί σ᾽ αὐτό θά χαράξετε μέ τήν ἁγία λόγχη τά γράμματα καί τά σχήματα τοῦ προσφόρου καί θά τελέσετε ἔπειτα μέ αὐτό τήν ἁγία Προσκομιδή. Ἀλλά περί τοῦ προσφόρου καί τοῦ νάματος θά κάνουμε πάλι λόγο σέ ἰδιαίτερη ἐπιστολή, γιατί πρόκειται περί σοβαροῦ θέματος.

Φθάνουν αὐτά πού σᾶς ἔγραψα στήν πρώτη μου αὐτή πρός σᾶς ἐπιστολή, ἀγαπητοί καί σεβαστοί πατέρες ἱερεῖς. Γιά νά πετύχουμε στήν ἱερατική μας διακονία καί γιά νά εὐλογηθοῦμε ἀπό τόν Θεό, νά προσπαθοῦμε νά εἴμαστε ταπεινοί στήν συμπεριφορά μας καί νά προσευχόμαστε γιά τόν ἑαυτό μας καί τό ποίμνιό μας. Νά γλυκαινόμαστε μέ τήν προσευχή.

Εὔχεσθε καί ὑπέρ ἐμοῦ,

Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Φθιώτιδος Συμεών στις φυλακές Δομοκού

Στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού μετέβη σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντού του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών κ. Νικολάου...

Εξάμηνο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά

Με τη συμπλήρωση έξι μηνών από την εκδημία του Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρού Κοσμά, την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στον Ιερό...

Φθιώτιδος Συμεών: «Έχουμε αγάπη; Έχουμε τα πάντα!»

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος  η Ιερά μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ελευθερούπολη

Με εκκλησιαστική τάξη και λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος με λατρευτικές εκδηλώσεις η Μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο ομώνυμο παρεκκλήσιο της Ελευθερούπολης...

Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ’

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα τὴ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ μνῆμές τους σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ι.Μ.Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σε όλους τους Ιερούς Ναούς που τιμώνται...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Μέσα σε μία πανηγυρική ατμόσφαιρα τελέσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουνίου ε.έ., ο μεθεόρτιος Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με τον οποίον και κορυφώθηκαν οι...

Με λαμπρότητα τελέσθηκε η πανήγυρις των πολιούχων των Γιαννιτσών Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Με λαμπρότητα τελέσθηκε η πανήγυρις των πολιούχων της πόλεως των Γιαννιτσών, Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον ομώνυμο ιερό ενοριακό ναό προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου...

Εσπερινός στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου των Εθνών Παύλου

Για ακόμη μια χρονιά τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Μεγάλη απουσία του...

Με τη συμμετοχή Αρχιερέων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των Ηρωΐδων Αγίων Γυναικών της...

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ΚΗ΄ Παυλείων, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των Ηρωΐδων Αγίων Γυναικών και παίδων της Αράπιτσας...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τον ιδρυτή της Εκκλησίας των Βεροιέων

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε με λαμπρότητα Πολυαρχιερατικό...

Λόγος στούς Δώδεκα Ἀποστόλους

Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου Αδελφοί και πατέρες, ιδού τα εμφορώτατα κλήματα της αγίας και αθάνατης και αποτελούσης την αρχή της ζωής αμπέλου, που είναι ο...

Πανήγυρις Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Βαθύκαμπο Άρτης

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, το πρωΐ, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον Βαθύκαμπο Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος...

«Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου» Η εορτή του Πολιούχου και Φωτιστού της Πρωταποστολικής Εκκλησίας της Ι.Μ. Φιλιππων

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο εφετινός εορτασμός του Αγίου Αποστόλου Παύλου στην πόλη της Καβάλας, η οποία εορτάζει και τα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της, στον πανηγυρίζοντα...

Η εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λάρισα

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λαρίσης χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και...