Τη Δευτέρα 1 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων Βεργίνης επί τη εορτή της Οσίας Ματρώνης εκ Ρωσίας, της οποίας η μνήμη τιμάται ιδιαιτέρως στην Ιερά Μονή καθώς θησαυρίζεται τεμάχιο του Ιερού της Λειψάνου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ευχήθηκε στον εορτάζοντα Αρχιμ. Ιερεμία Γεωργαλή, Αρχιερατικό Επίτροπο Βεργίνης και στην αδελφή Ματρώνα, που άγουν τα ονομαστήρια τους, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Χθές ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑόρ­τασε τίς Μυροφόρες γυναῖκες, τίς εὐγενεῖς ἐκεῖνες ὑπάρξεις, πού ἀφι­έ­ρωσαν τή ζωή τους στόν Χρι­στό καί τόν ἀκολούθησαν μέ πίστη καί ἀφοσίωση ὄχι μόνο στή Γαλι­λαία, ἐκεῖ ὅπου θαυματουργοῦσε, ἀλλά καί στόν Γολγοθᾶ, τήν ὥρα τῆς σταυρικῆς θυσίας καί τοῦ θα­νά­­του του, καί ἀκόμη μέχρι τόν κῆπο, ὅπου ἐνεταφίασε τό ἄχραντο σῶμα του ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμα­θαίας, γιά νά τοῦ προσφέρουν «εἰς ἀγάπης ἀντέ­κτισιν» τά μύρα τῆς ἀφοσιώ­σεώς τους.

Καί σήμερα ἑορτάζουμε καί πανη­γυρίζουμε στήν Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων Πάντων μία ἄλλη εὐγενῆ καί ἀφοσιωμένη στήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας ψυχή, τήν ἁγία Ματρώ­να τήν ἀόμματη μαζί μέ τόν προφήτη Ἱερεμία.

Ἄν συγκρίνουμε τά ἐξωτερικά στοιχεῖα τῆς ζωῆς τῆς ἁγίας Μα­τρώ­νης μέ αὐτά τῶν ἁγίων Μυρο­φόρων γυναικῶν, δέν θά βροῦμε πολλές ὁμοιότητες.

Ἡ ἁγία Ματρώνα δέν ἔζησε τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ οὔτε στούς τό­πους ὅπου βάδισε Ἐκεῖνος. Γεν­νή­θηκε πρίν ἀπό 140 περίπου χρόνια, χιλιόμετρα μακριά ἀπό ἐκεῖ ὅπου ἔζησε καί ἔδρασε ὁ Κύριός μας. Ἦταν μία ταπεινή καί ἀδύναμη κόρη, πού δέν εἶχε τήν ἄνεση πού εἶχαν οἱ Μυροφόρες, νά ἀγορά­σουν, δηλαδή, καί νά προσφέρουν στόν Χριστό τό πολύτιμο μύρο πού τοῦ προσέφεραν ἐκεῖνες.

Ἐάν ὅμως σέ αὐτά τά ἐξωτερικά διέ­φερε ἀπό τίς πιστές μαθήτριες τοῦ Κυρίου, στά ἐσωτερικά στοιχεῖα τῆς ζωῆς της θά μποροῦσε νά δια­κρίνει κανείς πολλές ὁμοιότητες.

Κοινό τους χαρακτηριστικό ἦταν ἡ πίστη στόν Χριστό. Πίστη ἀκρά­δαντη καί βαθειά πού δέν ὑποχω­ροῦσε οὔτε στόν φόβο τῶν Ἰουδαί­ων οὔτε στόν φόβο τῶν ἀθέων τῆς ἐποχῆς τῆς ἁγίας. Πίστη εἰλικρινής καί ἀπόλυτη, ὅπως τήν περιγράφει ὁ πρωτο­κο­ρυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή του: «Πί­στις ἐστιν ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομέ­νων».

Ἔβλεπαν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες στό πρόσωπο τοῦ Διδασκάλου τους τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή τῶν ἀν­θρώπων. Ἔβλεπε καί ἡ ἁγία Μα­τρώνα, ἄν καί στερεῖτο τῆς φυσι­κῆς ὁράσεως, ὄχι μόνο ὅσα συνέ­βαιναν ἀλλά καί ὅσα ἐπρόκειτο νά συμβοῦν.

Καί αὐτή ἡ πίστη, πού τούς ἔδινε τή δύναμη νά ἀκολουθοῦν τόν Χριστό κάτω ἀπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες, αὔξανε καί τήν ἀγάπη τους πρός Αὐτόν, ὥστε ὄχι μόνο νά μήν θέλουν νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό κοντά του, ἀλλά νά προσπα­θοῦν μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους νά ζοῦν σύμφωνα μέ τό θέ­λημά του καί νά ἐφαρμόζουν τίς ἐντολές του.

Ἡ ὑπακοή αὐτή στό θέλημα τοῦ Χριστοῦ εἶναι «ὀσμή εὐωδίας πνευ­­­ματικῆς», πιό εὐώδης καί πιό εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Χριστό ἀκό­μη καί ἀπό τό πιό βαρύτιμο μύρο. Αὐτήν προσέφεραν οἱ ἁγίες Μυρο­φό­ρες γυναῖκες, αὐτήν προ­σέ­φερε καί ἡ ἁγία Ματρώνα. Καί ἔλαβαν τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Χρι­στοῦ. Οἱ Μυροφόρες γυναῖ­κες ἀξι­ώ­θηκαν νά τόν δοῦν μέ τά σω­μα­­τικά τους μάτια ἀναστημένο καί νά τόν προσκυνήσουν ὡς θρι­αμ­βευτή κατά τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρ­τίας. Καί ἡ ἁγία Ματρώνα ἀξιώθη­κε νά τόν δεῖ μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς της, μιά καί τά χοϊκά της μάτια ἦταν κλειστά, καί ἀκόμη ἔλαβε καί τό χάρισμα νά προβλέπει καί νά προλέγει ὅσα ἐπρόκειτο νά συμ­βοῦν, στηρίζοντας καί μέ τόν τρό­πο αὐτό τούς ἀνθρώπους στήν πί­στη.

Τό παράδειγμα τῆς ζωῆς τῆς ἑορ­ταζομένης ἁγίας Ματρώνας τῆς τυφλῆς, τῆς ὁποίας ἡ Ἱερά αὐτή Μονή ἔχει τή μεγάλη εὐλογία νά κατέχει ἕνα μικρό τμῆμα τοῦ ἱεροῦ της λειψάνου ἀλλά μέ μεγάλη χάρη, ἄς παρακινήσει καί ἐμᾶς νά ἀγωνισθοῦμε περισσότερο, γιά νά ἀποκτήσουμε πίστη βαθειά καί εἰλικρινῆ, ἡ ὁποία δέν θά ἐπη­ρεάζεται ἀπό τίς ἐξωτερικές συν­θῆκες καί δυσκολίες πού μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζουμε ὅλοι μας. Ἄς ἀγωνιζό­με­θα γιά νά μετατρέπουμε αὐτή τήν πίστη σέ ἀκλόνητη καί οὐσιαστική ἀφοσίωση στόν Χριστό.

Καί ἄς ἀποδείξουμε τήν ἀφοσίω­σή μας στόν Κύριό μας μέ τήν ὑπα­κοή μας στίς ἐντολές του, μέ τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς μας , μέ τή μελέτη καί τήν προσευχή. Καί τότε ἴσως ὁ Χριστός δώσει καί σέ ἐμᾶς τήν εὐλογία νά τόν δοῦμε καί νά τόν συναντήσουμε ὄχι στόν κῆπο τοῦ Ἰωσήφ, ὅπως οἱ ἁγίες Μυρο­φόρες γυναῖκες, ἀλλά στόν κῆπο τῆς ψυχῆς μας, ἐκεῖ ὅπου δέν ὑπάρχει τό κενό μνημεῖο, ἀλλά τά εὔοσμα ἄνθη τῶν ἀρετῶν καί τῶν καλῶν μας ἔργων, ὅπως ὑπῆρχαν καί στήν ψυχή τῆς ἁγίας Ματρώ­νης τῆς τυφλῆς, καί ἀξιώθηκε νά δεῖ ἀπό αὐτή τή ζωή τά μεγαλεῖα τοῦ οὐρανοῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το άβατο του Αγίου Όρους

Το Άγιο Όρος ή αλλιώς το “Περιβόλι της Παναγίας”, γεωγραφικώς βρίσκεται στο τρίτο και ίσως στο ομορφότερο πόδι της Χαλκιδικής. Τη δεύτερη ονομασία του...

Mητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ: οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας υφίστανται βία εξαιτίας της πίστεώς τους

Ο μητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, όπου έθιξε ειδικότερα το θέμα των διώξεων κατά της Ουκρανικής Ορθοδόξου...

«Υπάρχουν άγιοι;»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή των Αγίων Πάντων «Υπάρχουν  άγιοι;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής και την κάθοδο του Αγίου...

Συνάντηση του Μητροπολίτη Ταμασού με την Υπουργό Υγείας της Κύπρου

Την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας επισκέφθηκε την Υπουργό Υγείας, Δρ Πόπη Κανάρη, με την οποία συζήτησαν...

Επίσημη πρόσκληση στον Περιφερειάρχη Αττικής για το Συνέδριο του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Επίσημη πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να παραστεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επί τη συμπληρώσει εκατό ετών (1923-2023) από της ιδρύσεως...

Λήξη του ΙΗ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Ολοκληρώθηκαν χθες, 8 Ιουνίου, οι εργασίες του ΙΗ' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος...

Επίσκεψη δημάρχου Μεγαρέων στον Μητροπολίτη Κορίνθου

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2023, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Σταμούλης στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο, υπό την παρουσία και του...

Ανακοίνωση εορτής των ονομαστηρίων Μητρ. Λαρίσης

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοινώνεται ὅτι λόγῳ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου...
video

Bεροίας Παντελεήμων: «Φιλοξενία: το αντίτιμο του Παραδείσου»

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Επίσκεψη του τ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Μητροπολίτη Βεροίας

Το απόγευμα της Πέμπτης, 8ης Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από τον...

Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητρ. Καλαβρύτων Ιερώνυμος

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, την ερχόμενη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023,...

Σύσκεψη της διοικούσας επιτροπής Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Συνήλθε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στα Γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου,...

«Μουσικό ταξίδι στη Μεσόγειο» Συναυλία της Φιλαρμονικής της Ι.Μ. Ταμασού

Μια θαυμάσια συναυλία της φιλαρμονικής της Μητροπόλεως Ταμασού υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Μάκη Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε στό προαύλιο της Μητροπόλεως Ταμασού στο Επισκοπειό...

32000 έτοιμα γεύματα για το καλοκαίρι από το «Μαζί όπου υπάρχει ανάγκη» στην Μητρόπολη Φθιώτιδος

Τριάντα δυο χιλιάδες έτοιμα γεύματα, χιλιάδες χαμόγελα αισιοδοξίας και αγάπης προσέφερε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών και ο κ. Ιωάννης Μασούτης, Διευθυντής...