Την διήμερο 24 και 25 Νοεμβρίου εορτάστηκε στην Κατερίνη η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου, πολιούχου της πόλεως.

Την παραμονή της εορτής το εσπέρας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, Αρκαδίας κ. Βασίλειος (Πατριαρχείο Αντιοχείας), Κορίνθου κ. Διονύσιος και ο οικείος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος.

Ανήμερα της εορτής το πρωί τελέστηκε Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Αρκαδίας κ. Βασίλειος (Πατριαρχείο Αντιοχείας), Κορίνθου κ. Διονύσιος και ο οικείος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος.

Λόγω κακοκαιρίας δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ιερά λιτανεία στους δρόμους της πόλεως.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

«Τήν πανεύφημον νύμφην Χρι­στοῦ ὑμνήσωμεν», μᾶς προτρέπει ὁ ἱερός ὑμνογράφος κατά τή σημε­ρινή ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν παμ­φαῆ μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλο­μά­ρ­τυρος καί πανσόφου Αἰκατερί­νης.

Μᾶς καλεῖ νά τιμήσουμε τήν πα­νεύφημο νύμφη τοῦ Χριστοῦ, τήν πο­λι­­οῦχο τῆς φερωνύμου πόλεώς της, κατά τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἀποδίδει τή ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό­κου, τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς ἀνυμφεύτου νύμφης τοῦ Χριστοῦ εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων.

Καί ἡ ἱερή αὐτή σύμπτωση μᾶς ἐπιτρέπει νά δοῦμε παράλληλα τίς εἰκόνες τῶν δύο ἑορτῶν.

Στή μία εἰκόνα ἡ Παναγία Νύμ­φη, ἡ τριετίζου­σα Μαριάμ, εἰσέρ­χε­ται στόν ναό, γιά νά πι­στο­ποι­ή­σει μέ τήν εἴσοδό της τήν ἀφιέρω­σή της ψυχῇ τε καί σώ­ματι στόν Θεό. Εἰσέρχεται γιά νά σο­φισθεῖ μέ τή μελέτη τοῦ λόγου του, μέ τήν ἁγιαστική χάρη του, μέ τήν προ­σευ­χητική ἐπικοινωνία μαζί του.

Στήν ἄλλη εἰκόνα ἡ πανεύφημος Νύμφη Αἰκατερίνα, εἰσέρχεται καί αὐτή στόν ναό ὄχι τοῦ Θεοῦ ἀλλά τῶν εἰδώλων, γιά νά ὁμολογήσει ἐνώπιον τοῦ ἐπιγείου βασιλέως τήν πίστη της στόν ἐπουράνιο βα­σι­λέα καί μόνο Δυνάστη, στόν βα­σι­λέα τῶν βασιλευόντων Χρι­στό. Εἰσέρχεται γιά νά πιστοποιή­σει καί αὐτή μέ τήν εἴσοδό της τήν ἀφιέ­ρωσή της ψυχῇ τε καί σώματι στόν Χριστό, διότι γνωρίζει ὅτι ἡ εἴσο­δός της αὐ­τή εἶναι τό προανά­κρου­σμα τῆς εἰ­σόδου της στόν ἀχειροποίητο ναό τῆς ἐπουρανίου Ἱερουσαλήμ, στή βασιλεία τῶν οὐ­ρανῶν, διά τοῦ μαρτυρίου της.

Στήν πρώτη εἰκόνα ἡ Παναγία ὁμιλεῖ μέ τήν εὔγλωττη σιωπή της καί μέ τήν πρός Θεόν ἀδολεσχία τῆς προσευχῆς της καί γίνεται ἐκείνη ἐνώπιον τῆς ὁποίας «ρή­το­ρας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώ­­νους ὁρῶμεν».

Στή δεύτερη ρητορεύει ἡ ἁγία Αἰ­κατερίνη μέ τή σοφία τοῦ Θεοῦ καί φιμώνει «τούς κομ­ψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ Πνεύ­ματος τῇ μαχαί­ρᾳ».

Δύο εἰκόνες ἐνώ­πι­όν μας: δύο νύμφες, δύο παρθένοι.

Ἡ πρώτη, ἡ Παναγία μας, γίνεται μέ τήν ἀπό­λυτη ἀφιέρωση στόν Θεό «τεῖ­χος τῶν παρθένων», πρό­τυπο καί ὑπό­δειγμα γιά ὅσους θέ­λη­σαν καί θά θελήσουν νά τήν ἀκολουθήσουν.

Ἡ δεύτερη, ἡ ἑορταζομένη καί λαμπρῶς τιμωμένη πανεύφημος νύμφη τοῦ Χριστοῦ ἁγία Αἰκατε­ρίνα, στήν πανήγυρη τῆς ὁποίας ἤλθαμε καί ἐμεῖς συνεορ­ταστές καί συμ­πα­νηγυριστές ἀντα­πο­κρι­νό­μενοι ἀσμένως στήν εὐγενῆ καί πρό­φρονα πρόσ­κληση τοῦ Σεβα­σμι­ω­τάτου ποιμε­νάρχου σας, Μη­τρο­πολίτου Κί­τρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος καί προσφιλε­στά­του ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κυρίου Γεωργίου, γίνεται μέ τήν ἀφιέρω­σή της στόν Χριστό, μέ τήν ὁμο­λο­γία καί τό μαρτύριό της πρότυπο γιά κάθε χριστιανό ὁ ὁποῖος ἐπι­θυμεῖ καί ἐπιδιώκει νά ζήσει τήν ἐν Χριστῷ ζωή· γιά κάθε πιστό ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ καί ἐπι­διώκει τόν ἁγιασμό τῆς ψυχῆς του καί τήν ἕνωσή του μέ τόν Θεό.

Ἡ σημερινή πρόσκληση τοῦ ἱε­ροῦ ὑμνογράφου νά τιμήσουμε «τήν πανεύφημον νύμφην Χρι­στοῦ, Αἰκατερίναν τήν θείαν», στήν ὁποία ἀνταποκριθήκαμε ὅλοι σπεύδοντες στόν περικαλλῆ αὐτόν ἱερό καθεδρικό ναό τῆς θείας Ἀνα­λήψεως, μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά μήν περιορισθοῦμε σέ μία μόνο «λό­γοις» τιμή τῆς ἑορταζομένης ἁγί­ας μεγαλομάρτυρος καί πολι­ού­­χου τῆς πόλεως αὐτῆς, ἀλλά νά τήν τιμή­σου­με ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῆς ἀφιερώσεώς της στόν Χριστό καί τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης της πρός Αὐτόν.

Ἀδελφοί μου, στόν σύγχρονο κό­σμο μας, κόσμο ὁ ὁποῖος δυστυχῶς εἶναι μόνον κατ᾽ ἐπίφασιν χρι­­στια­νικός, καί στόν ὁποῖο ἡ ἐπιρ­ροή τῶν εἰδώ­λων τῆς ἐποχῆς μας προ­σομοιάζει μέ τή ρητορική τῶν σο­φῶν τῆς Ἀλεξανδρείας, τούς ὁποί­ους κατε­τρόπωσε ἡ ἑορτα­ζομένη πάνσοφος ἁγία Αἰκατερίνη, εἶναι ἀνάγκη νά δώσουμε καί ἐμεῖς τήν ὁμο­λογία τῆς πίστεως καί τῆς ἀγά­πης στόν Χρι­στό. Εἶναι ἀνάγκη νά τήν δώ­σου­με ὄχι μόνο μέ τόν λόγο μας ἀλλά καί μέ τή ζωή μας.

Ἄς μήν φοβηθοῦμε ὅτι δέν δια­θέτουμε τή σοφία καί τήν εὐγλωτ­τία τῆς ἁγί­ας Αἰκατερίνης, διότι ὁ Κύριος ὑπό­σχεται νά δώσει καί σέ μᾶς, ὅπως καί σέ ὅποιον θέλει νά τόν ὁμολογήσει, «στόμα καί σο­φί­αν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν πάν­τες οἱ ἀντικείμενοι».

Ἄς μήν ἀνησυχοῦμε ὅτι δέν ἔ­χου­­με τή δύναμη γιά νά δώσουμε μέ τή ζωή μας τήν καλή μαρτυρία τῆς πίστεως, διότι «ἡ θεία Χάρις, ἡ τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», θά ἐνισχύσει καί ἐμᾶς στήν προσπά­θειά μας αὐτή.

Αὐτό πού χρειάζεται νά εἰσφέ­ρου­­με εἶναι ἡ διάθεσή μας. Εἶναι ἡ θέλησή μας νά ἀνήκουμε στόν Χρι­στό ὄχι στήν ταυτότητα μόνο ἀλλά στήν ψυχή, ὄχι μόνο στή σκέψη ἀλλά καί στή ζωή.

Ἄς ἀφιερώσουμε τή θέλησή μας στόν Χρι­στό καί ἄς γίνουμε καί ἐμεῖς γιά χάρη του ὁμολογητές καί μάρτυρες, ὅπως καί ἡ ἁγία Αἰκα­τε­ρίνη, κάνοντας τή ζωή της ζωή του.

Ἄς γίνουμε μιμητές της, ὅπως καί ἐκείνη ἔγινε μιμητής τοῦ Χριστοῦ, γιά νά τήν τιμοῦμε ἐπα­ξίως καί νά ἀξιωθοῦ­με διά τῶν πρεσβειῶν της νά τή συνα­­ντή­σουμε στόν οὐρανό γιά νά τι­μοῦ­με μαζί της καί μετά πάντων τῶν ἁγίων, τόν ἀρχηγό καί τελει­ω­­τή τῆς πίστεώς μας, Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

Εὐχα­ριστώντας καί πάλιν ἀπό καρδίας καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ καί ἐκ μέρους τῶν Σεβα­σμιωτάτων ἀδελ­φῶν Ἀρχιερέων τόν Σεβασμιώ­τατο Μητροπολίτη Κί­τρους, Κατε­ρίνης καί Πλαταμῶ­νος κύριο Γεώρ­­γιο, γιά τήν πρόσ­κλησή του νά συνεορτάσουμε τήν πολιοῦχο τῆς Κατερίνης ἁγία με­γα­λομάρ­τυρα Αἰκατερίνη, νά συλ­λει­τουργήσουμε στόν περίπυστο αὐτό ναό καί νά λά­βουμε τήν εὐ­λογία καί τή χάρη τοῦ ἱεροῦ της λειψά­νου, εὔχομαι ταπεινά ἡ χάρη της νά ἐνισχύει τόν Σεβασμιώτατο Ποι­με­νάρχη σας, ὁ ὁποῖος γιά ὅλους μας εἶναι ὑπόδειγμα καλοῦ ποιμένος καί καλοῦ ὑποτακτικοῦ, διότι μέ πολλή ἀγάπη καί μέ πολλή στοργή στέκεται δίπλα στόν προκάτοχό του, προσφέροντάς του τήν ἀγάπη, τό ἐνδιαφέρον καί ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται ἕνας ἀσθενής καί ἡλικιωμένος.

Εὐχόμεθα ἐπίσης ἀπό καρδίας ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ἡ πάνσοφος νά χαρίσει σοφία καί δύναμη στούς ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ τόπου καί ὄχι μόνο, ἀλλά καί στούς ἄρχοντες τοῦ κράτους μας, ὥστε ὅ,τι ἀποφασίζουν νά εἶναι ἐν σοφίᾳ Θεοῦ, ὅ,τι ἀποφασίζουν νά εἶναι πρός τό συμφέρον τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, καθώς ἐπίσης εὐχόμεθα καί στόν πιστό καί εὐλογημένο λαό τῆς Κα­τερίνης καί ὅλης τῆς περιοχῆς νά εἶναι κάτω ἀπό τή σκέπη καί τήν εὐλογία τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης. Νά εὐλογεῖ ἡ ἁγία τά ἔργα σας καί τή ζωή σας. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Γιατί κάνουμε το σταυρό μας με το δεξί μας χέρι;

Μια από τις πρώτες κινήσεις που κάνει ο χριστιανός κάθε μέρα που ξυπνάει και από τις τελευταίες πριν κοιμηθεί, είναι το σημείο του σταυρού. Κι...

Κλειστοί Ναοί: Μια πορεία με Σταύρωση αλλά χωρίς προοπτική «Ανάστασης»…!

του π. Αντωνίου Χρήστου Αγαπητοί μου Αναγνώστες, θέλω να πιστεύω ότι διαβάζοντας τις γραμμές αυτές είστε όλοι υγιείς, γεροί και δυνατοί ή τουλάχιστον και να...

Τά δάκρυα τοῦ Θεοῦ

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  Ἡ λειτουργική περίοδος πού θά διανύσουμε κατ' αὐτή την ΣΤ΄ Ἑβδομάδα ταῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς δέν δίδει...

Παναγία μου σε παρακαλούμε λύτρωσε μας όλους και αυτή τη φορά

Όταν με τη χάρη του Αγίου Θεού,τις Ευλογίες της Παναγίας της Βουρλιώτισσας και των Νεομαρτύρων Νεκταρίου και Μιχαήλ ξαναγύρισε η Εικόνα της Παναγίας στο...

Με προσευχή και πίστη θα ξεπεράσουμε τα δύσκολα – Μην παρασύρεστε από όσα λέγονται από τα Μ.Μ.Ε.

Σε αγώνα πίστης και προσευχής, κάλεσε τους πιστούς χριστιανούς της Μητροπόλεώς μας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, στο...

Εξιτήριο για τον 58χρονο ιερέα – Αρνητικό και το δεύτερο τεστ

Έδωσε τη μάχη και ξεπέρασε τον κίνδυνο ο 58χρονος κληρικός από το Αμάρι Ρεθύμνου, ο οποίος φαίνεται να ανάρρωσε από τον κορωνοϊό. Όπως ενημέρωσε ο γιος...
video

Μητρ. Ναυπάκτου: H Εκκλησία κάνει υπακοή, σε όσους έχουν την ευθύνη

–Είναι ένας αόρατος πόλεμος και αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος Στην ενημερωτική εκπομπή της ΕΤ1 Μαζι το Σαββατοκύριακο φιλοξενήθηκε σήμερα...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοποθέτηση βηματοδότη στον Αρχιεπίσκοπο

Σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη, υπεβλήθη το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος εισήχθει στο Ωνάσειο...

Να προτρέψουμε τα μικρά παιδιά, τα αγγελούδια μας που έχουν παρρησία στο Θεό να προσεύχονται

Σε αγώνα μετανοίας και προσευχής, κάλεσε τους πιστούς χριστιανούς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Ακαθίστου...

Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη. Εἶναι ὁ πυρήν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστή...

Η Εκκλησία δεν κλείνεται σε τοίχους. Ο Θεός εντός μας είναι. Πού Τον ψάχνομε, επιτέλους;

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και από ώρας 7:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, τελέστηκε η Ακολουθία του...

«Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;»

Αποστολικά Μηνύματα Ε΄ Κυριακή των νηστειών 5/4/2020 «Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ευαγγελική...

«Οἱ τά ἐπίγεια φρονοῦντες»

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κ. Ἐμμανουήλ  «… Οἵδα αι ταπεινοῦσθαι οἵδα καί περισσεύειν ἐν παντί καί ἐν πᾶσι μεμύημαι καί χορτάζεσθαι και πεινᾶν και περισσεύειν και ὑστερεῖσθαι. Πάντα ἰσχύω ἐν...

Η ευλογημένη γυμνότητα ή Περί της Παρθενίας του Πνεύματος

(ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου Γενικού Διευθυντού Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει καί τιμᾶ την Ε΄ Κυριακή...

Αυστραλίας Μακάριος: «Ο καρπός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα από τη δοκιμασία»

Κεκλεισμένων των θυρών τελέστηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου, η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Ρέντφερν του...