1. Τό μικρό αὐτό περιοδικό τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀγαπητοί χριστιανοί, ἀπευθύνεται σέ σᾶς, πού σᾶς ξέρω πιά ὅτι πιστεύετε καί ἀγαπᾶτε τόν Θεό καί προσεύχεσθε σ᾽ Αὐτόν. Ἡ προσευχή σας ὅμως ἀπό πολλούς γίνεται μέν μέ τήν καρδιά σας, ἀλλά εἶναι γενική. Δηλαδή, λέτε στόν Θεό γιά τά διάφορα καί καυτά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζετε, ἀλλά δέν εἶναι ἐκκλησιολογική προσευχή. Δέν ἔχει, δηλαδή τροπάρια καί προσευχές ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς ἁγίους πατέρες, πού παρέλαβε καί λέγει ἡ Ἐκκλησία μας. Γι᾽ αὐτό σᾶς παρακαλῶ καταφέρατέ τα στήν προσευχή σας καί νά βάζετε καί λίγες ἀπό αὐτές τίς προσευχές.
2. Νά, χριστιανοί μου, τί θέλω νά σᾶς πῶ: (α) Στήν προσευχή σας, εἴτε τό πρωί εἴτε τό βράδυ, νά λέτε μία φορά τό «Πιστεύω». Ἔτσι ὅτι καί ἄν μας συμβεῖ τήν ἡμέρα, καί θάνατος ἀκόμη, δέν πρέπει νά φοβόμαστε, γιατί ὁμολογήσαμε τήν πίστη μας στόν Θεό! Ἀλλά καί ἔτσι θά μάθετε καί τό «Πιστεύω» μας ἀπέξω. Πόσο χάρηκα καί θαύμασα τόν μακαριστό ἅγιο Ἐπίσκοπο Μάνης κυρό Χρυσόστομο, πού σέ κάποια μεγάλη σύναξη ἀνθρώπων τοῦ ποιμνίου του, λίγο πρό τοῦ θανάτου του, μαζί μέ αὐτούς, τραγούδησαν ἕνα τοπικό δημοτικό τραγούδι καί μετά εἶπε σέ ὅλους: Ἐλᾶτε τώρα νά ποῦμε ὅλοι μαζί καί τό «Πιστεύω» μας. Καί ὅλος ὁ λαός, πού ἦταν ἐκεῖ – καί ἦταν πολλοί – εἶπαν ὅλοι βροντόφωνα τό «Πιστεύω». Ἐθαύμασα καί ζήλεψα καί ντράπηκα. Γιατί ἐγώ, ἄν πῶ τό ἴδιο καί σέ σᾶς, πολλοί ἀπό σᾶς θά φανερωθεῖ ὅτι δέν γνωρίζετε τό «Πιστεύω».
(β) Ἀπό τήν καθημερινή σας πάλι προσευχή, χριστιανοί μου, νά μήν ἀπουσιάζει τό «Πάτερ ἡμῶν». Τήν προσευχή αὐτή μᾶς τήν παρέδωσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, γι᾽ αὐτό καί τήν λέμε «Κυριακή προσευχή». Καί ἔχουμε ἐντολή, ἀπό Αὐτόν τόν Κύριο νά τήν λέγουμε. Δέν ἐπιτρέπεται, λοιπόν, ὁ χριστιανός νά μήν λέγει τό «Πάτερ ἡμῶν» στήν προσευχή του.
(γ) Τά παραπάνω πού σᾶς εἶπα, ἀδελφοί, τό «Πιστεύω» καί τό «Πάτερ ἡμῶν» εἶναι βασικές προσευχές καί πρέπει καθημερινά νά λέγονται. Φτάνουν αὐτά. Ναί, ἀλλά ἡ Παναγία δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει ποτέ ἀπό τήν προσευχή μας. Γιατί, ὅπως ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πέρασε ἀπό τήν Παναγία γιά νά ἔλθει ἀνάμεσά μας, ἔτσι καί ἡ προσευχή μας πρέπει νά περάσει ἀπό τήν Παναγία, γιά νά φτάσει στόν Χριστό. Γι᾽ αὐτό εἶπα ὅτι ἡ Παναγία δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει ἀπό τήν προσευχή μας ποτέ. Ἡ καλύτερη δέ προσευχή στήν Παναγία εἶναι αὐτή πού ἔχει τόν χαιρετισμό τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ σ᾽ Αὐτήν, τό «Χαῖρε κεχαριτωμένη». Καί ἡ Ἐκκλησία μας παρέλαβε τόν ἀρχαγγελικό αὐτό χαιρετισμό καί ἔκανε μέ αὐτόν τό μικρό αὐτό χαριτωμένο τροπάριο, πού πρέπει ὅλοι νά τό μάθουμε ἀπέξω: «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ· Εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Αὐτό τό τροπάριο εἶναι τό πρῶτο πού ἔμαθε ἡ μακαριστή μητέρα μου ἀπό ἕνα γεροντάκι, τόν παπποῦ Γιάννη Ρήγα καί ἀπό τήν μητέρα μου τό ἔμαθα καί ἐγώ. Ἄς εἶναι ἀναπαυμένη ἡ ψυχή τοῦ μακαριστοῦ αὐτοῦ παπποῦ. Καί ἡ ἄλλη σύντομη ἐκκλησιολογική προσευχή στήν Παναγία μας εἶναι ὄμορφη καί πολύ δυνατή. Εἶναι ἡ προσευχή: «Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθημι. Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην Σου»!
(δ) Σᾶς ἐπαναλαμβάνω, ἀδελφοί, τίς βασικές αὐτές ἐκκλησιαστικές προσευχές (δηλαδή, προσευχές τῆς Ἐκκλησίας μας), πού σᾶς χιλιοπαρακαλῶ νά μήν ἀπουσιάζουν ἀπό τήν καθημερινή προσευχή σας: Τό «Πιστεύω», τό «Πάτερ ἡμῶν» καί τά δύο μικρά, ἀλλά χαριτωμένα τροπαριάκια στήν Παναγία, τό «Θεοτόκε Παρθένε…» καί τό «Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου…». Αὐτά μάλιστα τά δύο τροπάρια τῆς Παναγίας μας εἶναι ὡραῖα νά τά λέτε τήν νύχτα, πρίν ἀπό τόν ὕπνο. Πρίν ἀπό τόν ὕπνο νά σταυρώνετε τό μαξιλάρι σας τρεῖς φορές λέγοντας τό «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός (ἕνα σταύρωμα) καί τοῦ Υἱοῦ (δεύτερο σταύρωμα) καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (τό τρίτο σταύρωμα), Ἀμήν». Καί ἔπειτα νά λέτε τά δύο τροπάρια τῆς Παναγίας, πού σᾶς εἶπα. Αὐτό βέβαια δέν τό γράφει κανένα ἱερό βιβλίο, γι᾽ αὐτό ὅποιος θέλει τό κάνει. Ὑπῆρχε ὅμως ἀπό παλαιά αὐτή ἡ παράδοση, τό νά σταυρώνουμε τό μαξιλάρι μας πρίν ἀπό τόν ὕπνο. Μοῦ τήν εἶπαν καί μένα, ὅταν ἤμουν μικρός, τήν ἐφήρμοζα ἀπό τότε, γι᾽ αὐτό καί σᾶς τήν λέω.
Τώρα, ἄν κανείς ἀπό σᾶς ἔχει τόν χρόνο καί τήν ἐπιθυμία, ἄς λέει καί ἄλλες μεγάλες λειτουργικές προσευχές. Τέτοιες εἶναι ἡ παράκληση στήν Παναγία, ἡ Πρωινή προσευχή μέ τόν Ἐξάψαλμο, Χαιρετισμούς στήν Παναγία κ.ἄ. Οἱ προσευχές αὐτές εἶναι γραμμένες στό βιβλίο «Σύνοψη», βιβλίο πού, ὅπως καί τό Εὐαγγέλιο, ἔτσι καί τό βιβλίο αὐτό, δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει ἀπό τό σπίτι τοῦ Ὀρθοδόξου χριστιανοῦ. Τέλος, ἄν θυμᾶστε, ἀδελφοί, προσευχηθεῖτε καί γιά μένα τόν ταλαίπωρο Ἐπίσκοπό σας Ἰερεμία. Βαρύνομαι καί ἀπό ἀσθένειες, ἀλλά τό πρῶτον γιά μένα θέλω νά προσεύχεσθε τό νά σωθεῖ ἡ ψυχή μου. Γιατί καλύτερα ἀρρώστιες, ἀλλά μέ τόν Θεό, παρά ὑγεία καί ἡ ψυχή μας νά μή γεύεται τόν Θεό. Εὔχομαι ἡ Παναγία νά εὐλογεῖ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τον Μητροπολίτη Σύρου επισκέφθηκε ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Ν. Αιγαίου

Συνοδευόμενος από την Πύραρχο κα Αναστασία Μαγκλάρα, Διοικήτρια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων, ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής των Υπηρεσιών Ν. Αιγαίου Αρχιπύραρχος κ. Παν....

Στον Μητροπολίτη Δημητριάδος ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιο, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, πραγματοποίησε σήμερα ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου Αντιπύραρχος Ευάγγελος Λιακόπουλος, συνοδευόμενος...

Καλλινίκου τοῦ μακαριστοῦ καί ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Φαλήρου αἰωνία ἡ μνήμη!

Μετά βαθυτάτης συγκινήσεως, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἔτους ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ σεπτοῦ Μητροπολίτου πρώην Πειραιῶς κυροῦ Καλλινίκου, τοῦ ἀγαπητοῦ Γέροντος καί Πατρός,...

«Με τη μνημόνευση οι ψυχές των προσφιλών μας ανθρώπων βρίσκουν ανάπαυση στη Βασιλεία του Θεού»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ. Ιερώνυμος, όπως καθιέρωσε από πέρυσι, από τον πρώτο χρόνο της Αρχιερατείας του, το Σάββατο 20...

Συναξάρι 26ης Φεβρουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος    † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Πορφυρίου, ἐπισκόπου Γάζης. Ὁ Ἅ­γι­ος Πορ­φύ­ρι­ος ἐγεννήθηκε...

Ευχαριστήριο Ι.Μ. Άρτης προς ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ Άρτας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της, πρός τόν ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ Ἄρτας, γιά τήν διενέργεια, στό προσωπικό, τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προληπτικῆς ἐξέτασης...

Πού εξαφανίστηκε η Ιεραρχία; Αρχιερείς άνευ χαρτοφυλακίου…

Του Στρατή Μαζίδη Ελάχιστοι αρχιερείς ακούγονται πια. Κανείς δεν θέτει πλέον το ερώτημα, γιατί να είναι κλειστοί οι ιεροί ναοί, αντί να λειτουργούν με μέτρα,...

Το κόκκινο γράμμα

π.Στρατής Μαμάκος Τα πάντα έξω κάτασπρα!! Ολονυκτίς ο ουρανός πασπάλιζε με χιόνι το μικρό χωριό  με περίσσιο πάθος. Ντριιν ντρααν νρτουουν χτυπούσε το σιδερένιο ξυπνητήρι. Λες...

Έκλεισε με επιτυχία η αυλαία των εκδηλώσεων «Φώτια 2021» που διοργάνωσε η I.M. Κίτρους

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος «Φώτια» με θέμα «Ματωμένα ράσα του ’21 στην...

Ανακοίνωση Μητροπόλεως Μαντινείας περί Πεντηκοστιανών

Γίνεται γνωστό στό Ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι σέ περιοχές τῆς Μητροπόλεώς μας και τοῦ Νομοῦ μας διενεμήθη διαφημιστικό ἔντυπο γιά τήν Ἐφημερίδα...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος σας ενημερώνουμε ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών σε όλα τα διαγνωστικά τεστ (rapid test και μοριακά RT-PCR)...

Συναξάρι 25ης Φεβρουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ταρασίου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Ἅ­γι­ος Τα­ρά­σι­ος ἐγεννήθηκε, ἀνατράφηκε...

Τον Μητροπολίτη Σύρου επεσκέφθη ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας

Τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β΄ επεσκέφθη εθιμοτυπικά ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ Δουρβετάκη, με τον οποίο συζήτησαν αμοιβαίου...

Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως της Παραμυθιάς

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς, τελέσθηκε η Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως της Παραμυθιάς   χοροστατούντος...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης

Μετά την μετάθεση δια λόγους οικογενειακούς του εφημερίου Καλογωνιάς π. Γεωργίου Σκοπαράντζου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ευστάθιος διόρισε στην κενωθείσα θέση τον αιδεσιμολ....