«Εὐ­λο­γη­μέ­νη ἡ Βα­σι­λεί­α τοῦ Πα­τρός καί τοῦ Υἱ­οῦ καί τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, δι­ό­τι μᾶς ἐ­χά­ρι­σε τό σω­τή­ριον ἔ­τος 2021, κα­τά τό ὁ­ποῖ­ον ἑ­ορ­τά­ζο­μεν τήν δι­α­κο­σι­ο­στήν ἐ­πέ­τει­ον ἀ­πό τῆς ἐ­νάρ­ξε­ως τοῦ ἱ­ε­ροῦ ἀ­γῶ­νος τῆς ἐ­θνι­κῆς πα­λιγ­γε­νε­σί­ας (1821), ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­γέ­νε­το «γιά τοῦ Χρι­στοῦ τήν Πί­στιν τήν Ἁ­γί­αν καί τῆς Πα­τρί­δος τήν ἐ­λευ­θε­ρί­αν».

            Εἰς τό πλαί­σιον τοῦ ἑ­ορ­τα­σμοῦ αὐ­τοῦ καί κα­τά τόν μῆ­να Ἰούλιον 2021 ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν ἐ­πραγ­μα­το­ποί­η­σεν:

            α) Τήν Κυριακήν 18ην Ἰουλίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Παραβήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν  εἰς τιμήν καί μνήμην τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Λυγερῆς εἰς   τό χωρίον Ἀνάβατος τῆς Χίου (γενετείραν τῆς ἁγίας).

            Ἡ  Ἁγία Nεομάρτυς καί Παρθενομάρτυς Λυγερή ἐγεννήθη εἰς τάς ἀρχάς  τοῦ 19ου αἰώνος μ.Χ. εἰς τό ἱστορικόν χωρίον Ἀνάβατος τῆς Χίου. Ἀνετράφη μέ τά νάματα τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, ἐνῶ διεκρίνετο διά τό ψυχοσωματικόν της κάλλος, γεγονός πού προεκάλεσε τό ἄνομον ἐνδιαφέρον τοῦ Τούρκου τυράννου. Παρά τάς ὑποσχέσεις καί τάς πιέσεις του διά πλούτη καί τιμάς, ἡ πάνσεμνος Λυγερή ἔμεινεν σταθερά εἰς τήν πίστιν της καί ἠρνήθη τόν γάμον της μέ τόν ἀλλόπιστον Ἀγαρηνόν. Εἰς τάς 6 Σεπτεμβρίου 1822, ἡμέραν ἑορτασμοῦ τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, κατέφθασαν εἰς τό χωρίον οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Τούρκου τυράννου. Τότε, μετά ἀπό προκληθεῖσαν ἀναστάτωσιν, ἥρπαξαν βιαίως τήν πάνσεμνον Λυγερήν,  καί, παρά τήν ἄρνησίν της, τήν ὁδήγησαν εἰς αὐτόν. Κατά τήν διαδρομήν ἡ Λυγερή ἐνηγκαλίσθη μέ ὅλας της τάς δυνάμεις ἕνα δένδρον, διακηρύσσοντας μετά παρρησίας ὅτι δέν πρόκειται νά ἀρνηθῇ τόν Χριστόν. Τότε, ἕνας ἀκόλουθος τήν ἀποκεφάλισεν καί μέ τήν τιμίαν της κεφαλήν ἔφυγεν τρέχοντας πρός τήν παραλίαν Ἐλίντα, ὅπου ἐπερίμενεν ὁ Τοῦρκος τύραννος. Ἀπό τό αἷμα τῆς ἀθληφόρου Παρθενομάρτυρος ἐχάραξεν ἡ μητέρα της εἰς τούς παρακειμένους βράχους τρεῖς σταυρούς, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας ἔχει διασωθῆ μέχρι σήμερα.

            Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 17ην Ἰουλίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος προσῆλθεν ἐν πομπῇ φέρων μεθ’ ἑαυτοῦ Ἱερά Λείψανα ἁγίων μαρτύρων, τά ὁποῖα καί ἐτοποθέτησεν ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, καί ἀκολούθως ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, κατά τόν ὁποῖον ἐκήρυξεν τόν Θ. Λόγον ἐνώπιον πλήθους πιστῶν καί ἐτόνισεν τήν πρός τόν Χριστόν ἀγάπην τῆς ἁγίας, ἡ ὁποία καί τήν ὡδήγησεν εἰς τήν ὁμολογίαν τῆς πίστεως καί τό μαρτύριον.

            Τήν Κυριακήν 18ην Ἰουλίου 2021 ἐτελέσθησαν, μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς  λαμπρότητος, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί ἡ πρώτη  Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαισιομένου ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Παπανικολάου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ταξιαρχῶν Ἀναβάτου,  καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀποστόλου Λάρδα, Πτυχιούχου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. Τούς χορούς τῶν Ἱεροψαλτῶν διηύθυνε  ὁ Πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

            Ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κατά τήν ὁμιλίαν του, μεταξύ ἄλλων, ἀνεφέρθη, μετά πολλῆς συγκινήσεως, εἰς τήν ὑπό τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἁγιοκατάταξιν εἰς τάς Δέλτους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Διονυσίου Ἐπισκοπου Ἐφέσου (τοῦ Καλλιάρχου) καί Δωροθέου ἐπισκόπου Ἀδριανουπόλεως (τοῦ Πρωΐου), ὡς  καί  τῶν Ἁγίων Πλάτωνος Ἱερομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου καί τῶν σύν αὐτῷ 43 ἁγίων Χίων Ἱερομαρτύρων, ἐν οἷς καί οἱ ἐξ Ἀναβάτου Χίου Ἱερεῖς  Ἰωάννης (ὁ Καλαμάρης) καί Ἰωάννης (ὁ Σιδερᾶτος).

            Περί τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησεν τήν, ἐκ τῶν ὁλίγων κατοίκων τοῦ χωρίου Ἀναβάτου, γηραιοτέραν μόνιμον κάτοικον κ. Σμαράγδαν Παπαστυλιανοῦ, προσφέροντας εἰς αὐτήν τήν Ἱεράν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

            β). Τό Σάββατον 31ην Ἰουλίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Παραβήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λειβαδίων πόλεως Χίου,  εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Χίου.

            Ὁ  Ὅσιος Νικηφόρος ἐγεννήθη, περί τό 1750 εἰς τά Καρδάμυλα τῆς Χίου καί, μετά ἀπό μίαν ἐπικίνδυνον ἀσθένειαν, οἱ γονεῖς του τόν ἀφιέρωσαν εἰς τήν Παναγίαν τήν Νεαμονήτισσαν, ὅπου ἔγινε Μοναχός. Ἐμαθήτευσεν πλησίον ἐξόχων δασκάλων τῆς Χίου. Ἔγινεν διδάσκαλος καί ἀργότερον Ἡγούμενος εἰς τήν Νέαν  Μονήν, τῆς ὁποίας τήν ἱστορίαν συνέγραψεν. Ἔργον του εἶναι καί τό Νέον Χιακόν Λειμωνάριον, ὅπου συνεκέντρωσεν τούς βίους καί τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Χίου, τό ὁποῖον ἐξεδόθη εἰς τήν Βενετίαν τό 1819. Ἐδίδασκεν ὁμοῦ μετά τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου εἰς τήν περίφημον Σχολήν τῆς Χίου καί ἐμόνασεν εἰς τά Ρεστά μετ’αὐτοῦ. Ἐκοιμήθη εἰς τήν οἰκίαν τῆς ἀδελφῆς του τό 1821, ἐνῶ ἡ μνήμη του καθιερώθη νά ἑορτάζεται τήν 1ην Μαΐου, μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Γυμνασιάρχου καί ἱστορικοῦ Γεωργίου Ζολώτα. Τό 1907 ὁ Πρωτοσύγκελλος Κύριλλος Τρεχάκης ἐδημοσίευσεν τόν βίον καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὁσίου. Mαθηταί του ἔγιναν Νεομάρτυρες, ὅπως ὁ Μᾶρκος ὁ Νέος, ὁ Ἀγγελῆς ὁ ἐν Χίῳ, ὁ Δημήτριος ἀπό τήν Πελοπόννησον καί ὁ Ἀρχιδιάκονος Μακάριος Γαρρῆς, ὁ ὁποῖος ἀπηγχονίσθη μετά τοῦ  Μητροπολίτου Πλάτωνος Φραγκιάδου, τό 1822. Ἀξιοσημείωτος εἶναι ἡ οἰκολογική του εὐαισθησία, ἐνῶ καθιερώθη ὡς προστάτης τῶν οἰκολόγων, διότι ὁλόκληρον τό δάσος τῆς περιοχῆς τῶν Ρεστῶν εἶναι ἰδικόν του δημιούργημα, ὅπως καί οἱ ἐλαιῶνες τῶν Καρδαμύλων, ἀφοῦ ἐπέβαλε ὡς ἐπιτίμιον τήν δενδροφύτευσιν. Διά δέ τήν γενέτειράν του, τά Καρδάμυλα, ἐθεώρει τήν θάλασσαν ὡς τόν «ὑγρόν κάμπον», ὁ ὁποῖος θά ἐξησφάλιζεν τόν πλοῦτον καί τήν πολύμορφον ἀνάπτυξιν τῆς περιοχῆς.

            Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 30ῆς Ἰουλίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος προσῆλθεν ἐν πομπῇ φέρων μεθ’ ἑαυτοῦ Ἱερά Λείψανα ἁγίων μαρτύρων, τά ὁποῖα καί ἐτοποθέτησεν ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, καί, ἀκολούθως, ἐτελέσθη ὁ Ἀρχιερατικός Μέγας Ἑσπερινός μέ τήν παρουσίαν πλήθους πιστῶν.

            Τό Σάββατον 31ην Ἰουλίου 2021 ἐτελέσθησαν, μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς  λαμπρότητος, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαισιομένου ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Μπογῆ, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κηρύκου Φαράκλα, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Μπογῆ, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνστατίνου Βιτάκη, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί τοῦ Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀποστόλου Λάρδα, Πτυχιούχου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ἐνῶ ἔψαλλον οἱ Ἱεροψάλται τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Νικόλαος Φλάμος καί ὁ κ. Ἰάκωβος Μπιρλῆς. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κ. Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς τόν ὁσιακόν βίον τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Χίου, ὡς καί τήν ἀναμορφωτικήν καί ἀναγεννητικήν ἐκκλησιαστικήν καί ἐθνικήν προσφοράν τῶν Κολλυβάδων πατέρων εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητρ. Φιλίππων στην πανήγυρη του Πανεπιστημιακού Ναού Φοιτητικών Εστιών Α.Π.Θ.

Με την ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου και δύο μήνες μετά την επαναλειτουργία του ο Ιερός Πανεπιστημιακός Ναός των Αγίων Τριών Ιεραρχών...

«Η Παιδεία μέσα στα Μέσ@» από την Ι.Μ. Φθιώτιδος και την Γεν. Γραμμ. Επικοινωνίας & Ενημέρωσης.

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο της Εορτής των Τριών Ιεραρχών, διεξήχθη στη Λαμία η ημερίδα με θέμα «Παιδεία στα...

«…Τρέξε νά ἐμπνεύσῃς τούς Ἂρχοντας καί τόν Ἑλληνικό Λαό, ἀοίδιμε Κολοκοτρώνη…»

Σέ κλῖμα βαθειᾶς συγκινήσεως, ἐτελέσθη τό Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 ἡ Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν καί τό ἱερό Μνημόσυνο, ὑπέρ...

Ο Μητρ. Παροναξίας ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιττα της Κοινότητος Ναούσης

Την Πέμπτη 2-2-2023 το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητος Ναούσης Πάρου κ. Παντελή Μπαφίτη, μετέβη...

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου π. Δημητρίου Πιλάτη

Εκοιμήθη  εν κυρίω ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Πιλάτης γεννηθεϊςεξ Αγίου Ιωάννου  Αλιβερίου εκ της γενετείρας του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Ο εκλιπών ιερέας υπήρξε σεμνός με...

«Ἀντί στεφάνου»

«Ἀντί στεφάνου» πρός τόν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας Μακάριο Ὀ ἐμβληματικός Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί σεβάσμιος ἀδελφός καί συλλειτουργός, κορυφαῖος θεολόγος...

Mνημόσυνο μακαριστής Γερόντισσας Μεθοδίας

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Ναούσης τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής, Γερόντισσας Μεθοδίας Βεντούρη. Στο Αρχιερατικό...

Η Μητρόπολη Λαρίσης προετοιμάζει το νέο τεύχος του Περιοδικού “ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ”

Τηλεδιάσκεψη έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου 2023 από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ιερωνύμου,...

Ο όλεθρος της εγωπάθειας και η ευλογία ταπεινώσεως

(Θεολογικό σχόλιο στην Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Με τη χάρη και την ευσπλαχνία του Αγίου Θεού φθάσαμε για...

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου:Οι δύο τύποι πιστών ανθρώπων

«Θεέ μου, σπλαχνίσου με, τὸν ἁμαρτωλό». Σήμερα ἀκοῦμε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦμετανοημένου τελώνου τὴν πιό γλυκιὰ καὶ ἀποτελεσματικότερη προσευχή. Λίγα λόγια μὲ πολλὴ οὐσία....

Τελώνου και Φαρισαίου (Αρχή Τριωδίου)

«Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς».  Τριώδιο ονομάζεται...

Η εορτή της Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού στη Χαλκίδα

Με την ευκαιρία της μεγάλης Δεσποτικής εορτής της Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε δύο Ενορίες της...
video

Ενεργοποιήστε οι χριστιανοί τον αντιρατσιστικό νόμο

Ενεργοποιήστε οι χριστιανοί τον αντιρατσιστικό νόμο. Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τον αντιρατσιστικό νόμο. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14...

Επίδοση διοριστηρίων μελών Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Πάρου-Αντιπάρου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, την Παρασκευή 4-2-2023, η σύναξη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ενοριών Πάρου-Αντιπάρου με αφορμή την έναρξη...

Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαβίδ στην Άμμο Βεροίας

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και Οσίου Ιακώβου του Τσαλίκη στην Άμμο Βεροίας πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της...