«Εὐ­λο­γη­μέ­νη ἡ Βα­σι­λεί­α τοῦ Πα­τρός καί τοῦ Υἱ­οῦ καί τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, δι­ό­τι μᾶς ἐ­χά­ρι­σε τό σω­τή­ριον ἔ­τος 2021, κα­τά τό ὁ­ποῖ­ον ἑ­ορ­τά­ζο­μεν τήν δι­α­κο­σι­ο­στήν ἐ­πέ­τει­ον ἀ­πό τῆς ἐ­νάρ­ξε­ως τοῦ ἱ­ε­ροῦ ἀ­γῶ­νος τῆς ἐ­θνι­κῆς πα­λιγ­γε­νε­σί­ας (1821), ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­γέ­νε­το «γιά τοῦ Χρι­στοῦ τήν Πί­στιν τήν Ἁ­γί­αν καί τῆς Πα­τρί­δος τήν ἐ­λευ­θε­ρί­αν».

            Εἰς τό πλαί­σιον τοῦ ἑ­ορ­τα­σμοῦ αὐ­τοῦ καί κα­τά τόν μῆ­να Ἰούλιον 2021 ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν ἐ­πραγ­μα­το­ποί­η­σεν:

            α) Τήν Κυριακήν 18ην Ἰουλίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Παραβήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν  εἰς τιμήν καί μνήμην τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Λυγερῆς εἰς   τό χωρίον Ἀνάβατος τῆς Χίου (γενετείραν τῆς ἁγίας).

            Ἡ  Ἁγία Nεομάρτυς καί Παρθενομάρτυς Λυγερή ἐγεννήθη εἰς τάς ἀρχάς  τοῦ 19ου αἰώνος μ.Χ. εἰς τό ἱστορικόν χωρίον Ἀνάβατος τῆς Χίου. Ἀνετράφη μέ τά νάματα τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, ἐνῶ διεκρίνετο διά τό ψυχοσωματικόν της κάλλος, γεγονός πού προεκάλεσε τό ἄνομον ἐνδιαφέρον τοῦ Τούρκου τυράννου. Παρά τάς ὑποσχέσεις καί τάς πιέσεις του διά πλούτη καί τιμάς, ἡ πάνσεμνος Λυγερή ἔμεινεν σταθερά εἰς τήν πίστιν της καί ἠρνήθη τόν γάμον της μέ τόν ἀλλόπιστον Ἀγαρηνόν. Εἰς τάς 6 Σεπτεμβρίου 1822, ἡμέραν ἑορτασμοῦ τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, κατέφθασαν εἰς τό χωρίον οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Τούρκου τυράννου. Τότε, μετά ἀπό προκληθεῖσαν ἀναστάτωσιν, ἥρπαξαν βιαίως τήν πάνσεμνον Λυγερήν,  καί, παρά τήν ἄρνησίν της, τήν ὁδήγησαν εἰς αὐτόν. Κατά τήν διαδρομήν ἡ Λυγερή ἐνηγκαλίσθη μέ ὅλας της τάς δυνάμεις ἕνα δένδρον, διακηρύσσοντας μετά παρρησίας ὅτι δέν πρόκειται νά ἀρνηθῇ τόν Χριστόν. Τότε, ἕνας ἀκόλουθος τήν ἀποκεφάλισεν καί μέ τήν τιμίαν της κεφαλήν ἔφυγεν τρέχοντας πρός τήν παραλίαν Ἐλίντα, ὅπου ἐπερίμενεν ὁ Τοῦρκος τύραννος. Ἀπό τό αἷμα τῆς ἀθληφόρου Παρθενομάρτυρος ἐχάραξεν ἡ μητέρα της εἰς τούς παρακειμένους βράχους τρεῖς σταυρούς, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας ἔχει διασωθῆ μέχρι σήμερα.

            Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 17ην Ἰουλίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος προσῆλθεν ἐν πομπῇ φέρων μεθ’ ἑαυτοῦ Ἱερά Λείψανα ἁγίων μαρτύρων, τά ὁποῖα καί ἐτοποθέτησεν ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, καί ἀκολούθως ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, κατά τόν ὁποῖον ἐκήρυξεν τόν Θ. Λόγον ἐνώπιον πλήθους πιστῶν καί ἐτόνισεν τήν πρός τόν Χριστόν ἀγάπην τῆς ἁγίας, ἡ ὁποία καί τήν ὡδήγησεν εἰς τήν ὁμολογίαν τῆς πίστεως καί τό μαρτύριον.

            Τήν Κυριακήν 18ην Ἰουλίου 2021 ἐτελέσθησαν, μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς  λαμπρότητος, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί ἡ πρώτη  Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαισιομένου ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Παπανικολάου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ταξιαρχῶν Ἀναβάτου,  καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀποστόλου Λάρδα, Πτυχιούχου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. Τούς χορούς τῶν Ἱεροψαλτῶν διηύθυνε  ὁ Πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

            Ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κατά τήν ὁμιλίαν του, μεταξύ ἄλλων, ἀνεφέρθη, μετά πολλῆς συγκινήσεως, εἰς τήν ὑπό τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἁγιοκατάταξιν εἰς τάς Δέλτους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων Διονυσίου Ἐπισκοπου Ἐφέσου (τοῦ Καλλιάρχου) καί Δωροθέου ἐπισκόπου Ἀδριανουπόλεως (τοῦ Πρωΐου), ὡς  καί  τῶν Ἁγίων Πλάτωνος Ἱερομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου καί τῶν σύν αὐτῷ 43 ἁγίων Χίων Ἱερομαρτύρων, ἐν οἷς καί οἱ ἐξ Ἀναβάτου Χίου Ἱερεῖς  Ἰωάννης (ὁ Καλαμάρης) καί Ἰωάννης (ὁ Σιδερᾶτος).

            Περί τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησεν τήν, ἐκ τῶν ὁλίγων κατοίκων τοῦ χωρίου Ἀναβάτου, γηραιοτέραν μόνιμον κάτοικον κ. Σμαράγδαν Παπαστυλιανοῦ, προσφέροντας εἰς αὐτήν τήν Ἱεράν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

            β). Τό Σάββατον 31ην Ἰουλίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Παραβήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λειβαδίων πόλεως Χίου,  εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Χίου.

            Ὁ  Ὅσιος Νικηφόρος ἐγεννήθη, περί τό 1750 εἰς τά Καρδάμυλα τῆς Χίου καί, μετά ἀπό μίαν ἐπικίνδυνον ἀσθένειαν, οἱ γονεῖς του τόν ἀφιέρωσαν εἰς τήν Παναγίαν τήν Νεαμονήτισσαν, ὅπου ἔγινε Μοναχός. Ἐμαθήτευσεν πλησίον ἐξόχων δασκάλων τῆς Χίου. Ἔγινεν διδάσκαλος καί ἀργότερον Ἡγούμενος εἰς τήν Νέαν  Μονήν, τῆς ὁποίας τήν ἱστορίαν συνέγραψεν. Ἔργον του εἶναι καί τό Νέον Χιακόν Λειμωνάριον, ὅπου συνεκέντρωσεν τούς βίους καί τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Χίου, τό ὁποῖον ἐξεδόθη εἰς τήν Βενετίαν τό 1819. Ἐδίδασκεν ὁμοῦ μετά τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου εἰς τήν περίφημον Σχολήν τῆς Χίου καί ἐμόνασεν εἰς τά Ρεστά μετ’αὐτοῦ. Ἐκοιμήθη εἰς τήν οἰκίαν τῆς ἀδελφῆς του τό 1821, ἐνῶ ἡ μνήμη του καθιερώθη νά ἑορτάζεται τήν 1ην Μαΐου, μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Γυμνασιάρχου καί ἱστορικοῦ Γεωργίου Ζολώτα. Τό 1907 ὁ Πρωτοσύγκελλος Κύριλλος Τρεχάκης ἐδημοσίευσεν τόν βίον καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὁσίου. Mαθηταί του ἔγιναν Νεομάρτυρες, ὅπως ὁ Μᾶρκος ὁ Νέος, ὁ Ἀγγελῆς ὁ ἐν Χίῳ, ὁ Δημήτριος ἀπό τήν Πελοπόννησον καί ὁ Ἀρχιδιάκονος Μακάριος Γαρρῆς, ὁ ὁποῖος ἀπηγχονίσθη μετά τοῦ  Μητροπολίτου Πλάτωνος Φραγκιάδου, τό 1822. Ἀξιοσημείωτος εἶναι ἡ οἰκολογική του εὐαισθησία, ἐνῶ καθιερώθη ὡς προστάτης τῶν οἰκολόγων, διότι ὁλόκληρον τό δάσος τῆς περιοχῆς τῶν Ρεστῶν εἶναι ἰδικόν του δημιούργημα, ὅπως καί οἱ ἐλαιῶνες τῶν Καρδαμύλων, ἀφοῦ ἐπέβαλε ὡς ἐπιτίμιον τήν δενδροφύτευσιν. Διά δέ τήν γενέτειράν του, τά Καρδάμυλα, ἐθεώρει τήν θάλασσαν ὡς τόν «ὑγρόν κάμπον», ὁ ὁποῖος θά ἐξησφάλιζεν τόν πλοῦτον καί τήν πολύμορφον ἀνάπτυξιν τῆς περιοχῆς.

            Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 30ῆς Ἰουλίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος προσῆλθεν ἐν πομπῇ φέρων μεθ’ ἑαυτοῦ Ἱερά Λείψανα ἁγίων μαρτύρων, τά ὁποῖα καί ἐτοποθέτησεν ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, καί, ἀκολούθως, ἐτελέσθη ὁ Ἀρχιερατικός Μέγας Ἑσπερινός μέ τήν παρουσίαν πλήθους πιστῶν.

            Τό Σάββατον 31ην Ἰουλίου 2021 ἐτελέσθησαν, μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς  λαμπρότητος, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαισιομένου ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Μπογῆ, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κηρύκου Φαράκλα, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Μπογῆ, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνστατίνου Βιτάκη, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί τοῦ Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀποστόλου Λάρδα, Πτυχιούχου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ἐνῶ ἔψαλλον οἱ Ἱεροψάλται τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Νικόλαος Φλάμος καί ὁ κ. Ἰάκωβος Μπιρλῆς. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κ. Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς τόν ὁσιακόν βίον τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Χίου, ὡς καί τήν ἀναμορφωτικήν καί ἀναγεννητικήν ἐκκλησιαστικήν καί ἐθνικήν προσφοράν τῶν Κολλυβάδων πατέρων εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανήγυρις Μεταστάσεως Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Άρτα

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη...

«Σταυρός, πιστών το στήριγμα…» – Συνεχίζεται το προσκύνημα του ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ και του Ι. Λειψάνου του Αγ. Λουκά...

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης της οἰκουμένης. Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα. Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα. Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα» (Ἐξαποστειλάριον) Μεγίστη τιμή και...

Μηνύματα από τι Ιερό νησί

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. Χωρίς καμμιά ἀμφιβολία ἡ Πάτμος εἶναι τόπος ἱερός. Εἶναι δεύτερη μετά τά Ἱεροσόλυμα. Τόπος Θεοβάδιστος ὁ ἕνας. Θεοφάνειας...
video

Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε αδελφοί του!

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, που τιμάται η Μετάσταση του...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου στην πανέμορφη Βελίτσα (Τιθορέα)

Την Ακολουθία των Θυρανοιξίων του νέου Ιερού Παρεκκλησίου προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Τιθορέα (Βελίτσα), το οποίο χτίστηκε δαπάναις της εριτίμου...

Η εορτή της Οσίας Ευφροσύνης στην Φθιώτιδα

Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευφροσύνης του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων «Παράρτημα προστασίας ΑΜΕΑ Φθιώτιδος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδος»  στο Δομοκό χοροστάτησε και...

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Κόνιτσα

Μέσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλιάσεως, τελέστηκε 23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Χειροτονία...

Ο Γέροντας Νεκτάριος μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο

Από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έπειτα από δυο χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο και το ιερό...

Θεμελίωση Κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος εθεμελίωσε Κοιμητηριακό Ναό επ’ ονόματι της Αναλήψεως του Κυρίου, ανεγερθησόμενο στο...

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο ομώνυμο Ιερό της Προσκύνημα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή της εικόνα που...

Φθιώτιδος: «Η πανδημία είναι ένας σταθμός αυτής της κατρακύλας, που βιώνει ο κόσμος».

Στον Ιστορικό ορεινό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστό ως «Παναγία Γόργιανη» στη Σπερχειάδα, ο οποίος αποτέλεσε καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής πόλεως...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: Ἑνότητα ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἁγίου Σωφρονίου

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Ἑορτάζει σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ μεγάλος αὐτός ἐμπειρικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου μπορῶ...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα εόρτασε η Πύλος

Με λαμπρότητα και λειτουργική μεγαλοπρέπεια εόρτασε και φέτος η γραφική κωμόπολη της Πύλου την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ενοριακό Ιερό...

Η απολογία Ελπιδοφόρου…

Ως Ελληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών...