Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ἐποίησαν οὖν αὐτῶ δεῖπνον ἐκεῖ» (Ἰωάν. 12,2)

Πόσες εἰκόνες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, δὲν μεταδίδει στὴ σκέψη μας τὸ σημερινό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τῶν Βαῒων! Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ εἰκόνα τοῦ δείπνου, ποὺ ἑτοίμασε μὲ πολλή, ὅπως πάντα, ἐπιμέλεια ἡ οἰκογένεια τοῦ Λαζάρου. Ἦταν τὸ δεῖπνο τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης, ποὺ ἀκολούθησε τὸ δεῖπνο τῆς παρηγοριᾶς. Στὴν οἰκογένεια τους εἶχε ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ ὁ λόγος τοῦ Ψαλμωδοῦ. «Τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται κλαυθμὸς καὶ εἰς τὸ πρωῒ ἀγαλλίασις» (Ψαλμ. 29,6). Tό βράδυ θρῆνος καί κλαυθμός καί τό πρωί χαρά καί ἀγαλλίαση!

Τί μεταβολὴ ἀπροσδόκητη τῶν πραγμάτων! Χθὲς ἔκλαιγαν καὶ θρηνοῦσαν τὸν ἀγαπημένο τους ἀδελφὸ καὶ σήμερα τὸν ἔχουν μαζί τους στὸ τραπέζι τῆς εὐχαριστίας μαζὶ μὲ τὸν Νεκρεγέρτη Χριστό, ὁ Ὁποῖος «τὴν κοινὴν ἀνάστασιν πιστούμενος», ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἐκ νεκρῶν μελλοντική ἀνάσταση ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνέστησε τὸν φίλον Του Λάζαρον τετραήμερον νεκρόν.

Ἦτο ἕνα σπάνιο, μοναδικὸ Δεῖπνο. Μὲ συνδαιτημόνα ἕναν ποὺ πρὶν λίγο ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸν ἄλλο κόσμο, τὸν κόσμο τῶν πνευμάτων. Μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Κύριο τῆς Δόξης, Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι «ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις». Τί ἀτμόσφαιρα θὰ ἐπεκράτησε! Ποιὰ αἰσθήματα θὰ κυριάρχησαν στὴν καρδιὰ των! Ἕνας πρώην νεκρὸς! Ὁ Θεάνθρωπος, ποὺ ἑτοιμάζεται γιὰ τὸν ἑκούσιο καὶ φρικτὸ θάνατο! Οἱ μαθητὲς μὲ τὸν ἄστατο ἀκόμη ἐσωτερικό, ψυχικό κόσμο!

Ποιὸς δὲν θὰ ἤθελε νὰ παρευρίσκεται στὸ Δεῖπνο αὐτὸ καὶ νὰ ζοῦσε κάτι ἀπὸ τὰ συναισθήματα, ποὺ συγκλόνιζαν τοὺς συνδαιτημόνες του! Νὰ ὅμως ποὺ ὁ Κύριος μᾶς ὑπέδειξε παρόμοια δεῖπνα, ὅπου μπορεῖ καὶ Ἐκεῖνος νὰ εἶναι παρὼν! Μάλιστα, παρών ! Στὸ δεῖπνο τῆς οἰκογένειας. Ἐξάλλου σαφέστατα δὲν μᾶς ἐξήγησε, ὅτι «οὗ εἰσὶ δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν»; (Ματθ. 18,20). Ἀκόμη καί δύο-τρεῖς συγκεντρωμένοι στό Ὄνομα Μου, Ἐγώ θά εἶμαι ἀνάμεσα τους!

Νὰ-ἄς τολμήσουμε νά τό παρουσιάσωμε – τὸ δεῖπνο τῆς οἰκογένειας, ὅπου ὑπάρχει μεγίστη πιθανότητα, παρὼν – φρικτὸν εἰπεῖν! – νὰ εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας. Ὅταν διοργανώνεται εἰς τὸ Ὄνομά Του! Καὶ πότε ἕνα οἰκογενειακὸ δεῖπνο ἑτοιμάζεται στὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ; Ὅταν προσκαλοῦνται ἐπισκέπτες στὸ σπίτι γιὰ νὰ μετάσχουν στὸ δεῖπνο αὐτοί, ποὺ ἐπιθυμεῖ Ἐκεῖνος. Καὶ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἐξάλλου σὲ ἕνα τραπέζι δὲν νιώθουμε τόσο εὐχάριστα, ὅταν δίπλα μας κάθονται ἄνθρωποι, ποὺ δὲν εἶναι τῆς ἀρεσκείας μας.

Καὶ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἐπισκέπτες, ποὺ ὅταν τοὺς δεῖ ὁ Κύριος νὰ φθάνουν στὸ σπίτι μας τόσο θὰ χαρῆ, ποὺ ἀοράτως θὰ ἔλθη καὶ Ἐκεῖνος νὰ μετάσχη στὸ δεῖπνο μας; Μᾶς τὸ ἐξήγησε ὁ Ἴδιος. Ἀκοῦστε Τον. «Ὅταν ποιῆς ἄριστον ἤ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ σὲ ἀντικαλέσωσι, καὶ γενήσεταί σοι ἀνταπόδομα. Ἀλλ’ ὅταν ποιῆς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς. Καὶ μακάριος ἔση, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναι σοι. Ἀνταποδοθήσεται γὰρ ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων» (Λουκᾶ 14,12-14).

Ὁρίστε μὲ ποιὰ σύνθεση προσκεκλημένων ὁ Κύριος μας θὰ τιμήση μὲ τὴν Παρουσία Του τὸ δεῖπνο μας, ὅπως ἐτίμησε τὸ Δεῖπνο τοῦ Λαζάρου καὶ τῶν ἀδελφῶν του, Μάρθας καὶ Μαρίας. Δεῖπνο εὐλογημένο, τοῦ Χριστοῦ μας Δεῖπνο, ὄχι ἀπὸ τὰ δεῖπνα ἐκεῖνα τῆς σκοπιμότητος, τὰ δεῖπνα τοῦ συμφέροντος, τὰ δεῖπνα τῆς συναλλαγῆς καὶ τῆς διαφθορᾶς. Δεῖπνα ὀλέθρου. Δεῖπνα τοῦ πονηροῦ.

Γι’ αὐτὸ καὶ τέτοιες ἅγιες ἡμέρες στὸ Βυζάντιο, ὅπου τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας καὶ οἱ ἐπιθυμίες Του εἶχαν κάποτε τὴν πρέπουσα θέση στή ζωή του, οἱ Αὐτοκράτορες καλοῦσαν στὸ παλάτι μὲ τοὺς ἀξιωματούχους των πτωχοὺς ἀνθρώπους, ἄρρωστους, ἀνάπηρους καὶ μάλιστα μιμούμενοι τὸν Δεσπότη Χριστὸ ἔσκυβαν καὶ τοὺς ἔπλυναν τὰ πόδια, ἔτρωγαν μαζί τους στὸ ἐπίσημο τραπέζι, καὶ τοὺς φιλοδωροῦσαν γενναίως.

Ἀσφαλῶς ἐκείνη τὴν ἡμέρα ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ Κύριος τῶν κυριευόντων καὶ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, παρεκάθητο στὴ βασιλικὴ Τράπεζα εὐλογώντας τοὺς πιστούς του ἄρχοντας.

Δεῖπνο, λοιπόν, οἰκογενειακὸ μὲ προσκεκλημένο τὸν Ἰησοῦ Χριστό μας! Ἄς δώσωμε τὴν πρέπουσα σημασία στὰ λόγια Του. Δὲν εἶναι ὅλα αὐτά ἀνεδαφικοὶ θρησκευτικοὶ ρομαντισμοί. Ἤ ἀποκυήματα γραφικῆς, νο- σηρῆς θρησκευτικότητας. Δέν εἶναι χίμαιρες καί θρησκευτικές φαντασιώσεις. Ὅσοι τὰ ἐφήρμοσαν-καί δέν εἶναι λίγοι αὐτοί- ἔζησαν ὅλο τὸ μεγαλεῖο τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ ταπεινώσεως. Γένοιτο ἀπὸ ὅλους μας. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ποιμαντική Ἑβδομάδα τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Κατανυκτικός Ἑσπερινός Γ´ Κυριακῆς Νηστειῶν Τήν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου ἔ.ἔ, πραγματοποιήθηκε ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριᾶς, χοροστατοῦντος τοῦ...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης

Τίς τελευταῖες ἡμέρες παρατηρεῖται καί πάλι ὑπερδραστηριότητα καί ἰδιαίτερη κινητικότητα τῶν λεγομένων «Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ὁ Χιλιασμός εἶναι μία ξενόφερτη και ξενοκίνητη ὀργάνωση μέ...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: …υπάρχουν νέοι που «πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα»

Για λίγες ακόμη ημέρες θα είναι αναρτημένη η Έκθεσης Βυζαντινής Ζωγραφικής - Αγιογραφίας των Καθηγητών και Φοιτητών του ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ...

«Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως» – Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Η λέξη ανάπλαση ως έννοια, προσδοκία και ιδανικό καθώς και η επίτευξή της απασχόλησε την ανθρωπότητα από την...

«Χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας»

Ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ ἀποτελεῖ τήν πηγή τοῦ συγκεκριμένου χαιρετισμοῦ. Ἐκεῖνος, μέσα ἀπό ἕνα ὅραμά του, χαρακτηρίζει τήν Παναγία, καί μάλιστα τό ἀειπάρθενο αὐτῆς, ὡς...

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία»

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία» (Χαίρε Παναγία, που είσαι η θεραπεία του σώματός μου και η σωτηρία της ψυχής μου). Σε...

Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα

῾Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα᾽ Στήν τελευταία στάση τῶν Χαιρετισμῶν πού ἀκούγεται σήμερα, ἡ ᾽Εκκλησία μας...

«Χαίρε, λουτήρ εκπλύνων συνείδησιν»

«Χαίρε, λουτήρ εκπλύνων συνείδησιν» (Χαίρε Παναγία που είσαι ο λουτήρας που πλένεις τη συνείδησή μας) Δεν πρόκειται να μιλήσουμε για τη συνείδηση από πλευράς της...

Λαμπρός ο εορτασμός απελευθερώσεως της Καλαμάτας

Με κάθε λαμπρότητα και σε κλίμα συγκίνησης εορτάστηκε σήμερα Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, η επέτειος απελευθερώσεως της Καλαμάτας από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις εορτασμού...

«Η επιείκεια στο μυστήριο της εξομολογήσεως»

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, στις 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Σύναξις των Πνευματικών της Ι. Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας με ομιλητή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη...
video

Bεροίας Παντελεήμων: «Η Κυρία Θεοτόκος πρότυπο πνευματικής εργασίας»

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Εορταστική εκδήλωση για την 25η Μαρτίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, το απόγευμα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση...

Ένας άγγελος συνομιλεί με την Παρθένο, για να μην ξαναμιλήσει ο διάβολος με γυναίκα

Πάλι σήμερα έχουμε χαρμόσυνες ειδήσεις, πάλι έχουμε μηνύματα ελευθερίας, πάλι έχουμε μια ανάκληση από την πτώση και μια επάνοδο στη ζωή, μια υπόσχεση ευφροσύνης...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ στον Μητροπολίτη Χαλκίδος

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολικές...

Αντιπροσωπεία από το Βατικανό θα επισκεφθεί τον Μακαριώτατο

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αύριο Παρασκευή 24 Μαρτίου ε.ε. στις 14:30 θα δεχθεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών αντιπροσωπεία από το Βατικανό, η οποία...