Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, κατόπιν τιμητικής προσκλήσεως του Σωματείου Κοινωφελών Έργων Πετρίνας, μετέβη στην κεντρική πλατεία του χωρίου, όπου και τέλεσε αγιασμό για την νέα κρήνη (βρύση), ενώπιον αρχών του τόπου και πλήθους κόσμου.

Ο Σεβ. μάλιστα ανέγνωσε και την κάτωθι ευχή την οποία συνέταξε ο ίδιος:

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ πάσης κτίσεως Δημιουργέ, ὁ στερεώσας τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὁ ἐξαποστέλλων ὑετὸν καὶ χιόνα καὶ καταπέμπων αὐτῇ ὄμβρον εἰρηνικόν, Οὗ ὁ Μονογενής Υἱὸς καὶ Θεὸς Λόγος ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθῆναι κατεδέξατο καὶ ἐν τῇ πηγῇ τοῦ Ἰακὼβ καθεσθεὶς τῇ Σαμαρείτιδι γυναικὶ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν ἀπεκάλυψε, Αὐτὸς Πανάγαθε Κύριε, εὐλόγησον καὶ στερέωσον τὴν κρήνην ταύτην, ἵνα οἱ ἐκ τοῦ ἀναβρύοντος ἀφθόνου ὕδατος λαμβάνοντες διὰπαντὸς ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ὑμνῶσι καὶ δοξάζωσι τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά Σου εἰς τοὺς αἰῶνας. ΑΜΗΝ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.