Τη 16η Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας εορτάζει την Σύναξη πάντων των εν Βεροία διαλαμψάντων Αγίων παράλληλα με την επέτειο της απελευθέρωσης της Βεροίας.

Την Παρασκευή το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡμέρα ἐλευθερίων τῆς πόλεώς μας ἡ σημερινή ἡμέρα καί συγ­χρό­νως ἡμέ­ρα μνήμης. Ἡμέρα μνήμης γιά τούς πατέρες μας πού ἀγωνί­σθη­καν γιά τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπό τόν μακραίωνα καί βαρύ τουρ­­κικό ζυγό. Ἡμέρα μνήμης γιά τούς προγόνους μας πού μέσα στό σκοτάδι τῆς Τουρκοκρατίας, μέσα σέ ἕνα περιβάλλον στό ὁποῖο «ὅλα τἄσκιαζε ἡ φοβέρα καί τά πλάκω­νε ἡ σκλαβιά», κατά τόν ἐθνικό μας ποιητή, ἀγωνίσθηκαν νά κρα­τή­σουν ἀναμμένο τό φῶς. Νά κρα­τήσουν ἀναμμένο τό φῶς τῆς πίστε­ως στόν Χριστό, τό φῶς τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας, τό φῶς τῆς ἐλπίδος γιά τήν ἐλευθερία.

Δέν εἶναι εὔκολο νά πιστεύεις στήν ἐλευθερία, ὅταν ἔχεις γεν­νη­θεῖ στή σκλαβιά. Δέν εἶναι εὔκολο νά ἐλπίζεις ὅτι θά ἐλευθερωθεῖς, ὅταν δέν γνώρισες τήν ἐλευθερία. Καί ὅμως αὐτό εἶναι τό ἐπίτευγμα τῶν πατέρων μας καί γι᾽ αὐτό τούς τιμοῦμε σήμερα. Γι᾽ αὐτό ἀξίζουν καί τήν ἀναγνώριση καί τόν σεβα­σμό μας.

Τούς τιμοῦμε γιά τήν πίστη τους στήν ἐλευθερία ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη τους γι᾽ αὐτήν, γιατί τούς ἔδωσε τή δύναμη νά ἀντέξουν, νά ἀγωνισθοῦν, νά πολεμήσουν, νά θυσιασθοῦν γιά νά τήν κερδίσουν. Πολλοί δέν κατόρθωσαν νά τήν ζήσουν καί νά τήν ἀπολαύ­σουν. Ἔφυγαν ἀπό τή ζωή μέ τήν ἐλπίδα καί τήν προσμονή της. Ἔφυγαν ἀγωνιζόμενοι γιά νά τήν χαρίσουν σέ ὅσους ἔμεναν πίσω.

Τί ἦταν αὐτό ὅμως πού ἔκανε τούς πατέρες μας νά πιστεύουν τό­σο πολύ στήν ἐλευθερία καί νά ἀγω­νίζονται γι᾽ αὐτήν;

Ἦταν ἡ πίστη στόν Θεό, πού ἔπλα­σε τόν ἄνθρωπο ἐλεύθερο καί σεβάσθηκε τήν ἐλευθερία του, ἀκό­μη καί ὅταν ἐκεῖνος θέλησε νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ του. Ἦταν ἡ πίστη στόν Θεό, πού θυσίασε τόν Υἱό του γιά νά ἐλευθερώσει τόν ἀποστάτη ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρ­τίας καί τοῦ διαβόλου καί νά τοῦ χαρίσει τήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Ἦταν ὅμως καί ἡ πίστη στίς ἀρ­χές καί τίς ἀξίες τοῦ Γένους μας, ὅπως αὐτές διαμορφώθηκαν μέσα ἀπό τή μακραίωνη συμπόρευσή του μέ τόν χριστιανισμό, καί ἀνα­δείχθηκαν μέ τήν ἑκούσια θυσία τῶν μαρτύρων καί τῶν νεομαρ­τύ­ρων γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ἀφιέρωση στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀνθρώπων τῶν ἀποστόλων, τῶν ἱεραρχῶν καί τῶν ἁγίων, ἀλλά καί μέ τή θεληματική ἀποταγή τοῦ κό­σμου καί τῶν τοῦ κόσμου γιά τήν κατάκτηση τῆς ἐλευθερίας ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων καί μητέ­ρων μας, πάντων τῶν ἐν Βεροίᾳ διαλαμψάντων καί τῷ Θεῷ εὐαρε­στη­σάντων ἁγίων, τῶν ὁποί­ων τή Σύναξη ἐπιτελοῦμε σήμερα, ἡμέρα τῶν ἐλευθερίων τῆς Βεροί­ας, ἑορ­τά­ζοντας καί τιμώντας τους μαζί μέ ὅσους ἀγωνίσθηκαν καί ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν γιά τήν ἀπε­λευθέρωση τῆς πόλεώς μας.

Καί ἄν οἱ πατέρες μας ἀγωνί­σθη­καν γιά νά μᾶς χαρίσουν τήν ἐλευ­θερία, ἄν οἱ ἅγιοι νεομάρτυρες πότι­σαν μέ τό αἷμα τους τό χῶμα αὐτό, στό ὁποῖο βλάστησε μέ πολ­λούς κόπους τό δένδρο τῆς ἐλευ­θε­ρίας, οἱ παλαιότεροι ἅγιοί μας δέν ἔμει­ναν ἀμέτοχοι σέ αὐτή τήν προ­σπά­θεια. Πρέσβευαν καί ἱκέ­τευ­αν ἐκτενῶς καί ἀδιαλείπτως, μαζί μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρ­­μαχο Στρατηγό μας, τόν Θεό, γιά νά ἐνισχύει τόν Ἑλληνικό στρατό ὁ ὁποῖος πολεμοῦσε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδο­νίας μας.

Οἱ προσευχές τους εἰσακούσθη­καν, οἱ θυσίες καί τά αἵματα τῶν πατέρων μας βρῆκαν τή δι­καί­­ωσή τους καί ἡ ἐλευθερία ἐπέ­στρεψε στόν ἁγιασμένο καί μαρ­τυρικό αὐτόν τόπο, γιά νά ἀπο­λαμβάνου­με ἐμεῖς σήμερα τά ἀγα­θά της.

Ἑορτή τῶν ἐλευθερίων τῆς πό­λεώς μας σήμερα καί συγχρ­όνως ἑορτή τῶν ἁγίων της, καί ἔχουμε χρέος νά τιμοῦμε καί τίς δύο ἑορ­τές. Νά τιμοῦμε καί νά ὑποκλι­νό­μεθα ἐνώπιον τῶν ἡρωικῶν προ­γόνων μας πού θυσιάσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία μας, ἀλλά καί νά ἐκφράζουμε τόν σεβασμό καί τήν τιμή μας στούς ἁγίους προστάτες τῆς πόλεώς μας, τούς ἁγίους τῆς Βεροίας καί τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι συμπανηγυ­ρί­ζουν ἀπό τόν οὐρανό μαζί μας τά ἐλευθέρια τῆς πόλεώς μας.

Ἡ σημερινή διπλῆ ἑορτή γιά τήν πόλη μας ἄς γίνει ἀφορμή νά σκε­φθοῦμε ὅλοι καί πάλι τό νόημα τῆς ἐλευθε­ρίας. Νά συνειδητο­ποι­ή­­σουμε τό χρέος καί τήν εὐθύνη μας ἔναντι τῆς πατρίδος μας καί τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Νά ἀρ­θοῦμε στό ὕψος τῶν περιστά­σεων πού δη­μιουργοῦν τούς τε­λευ­ταί­ους μῆ­­­νες τόσο ἡ πανδημία τοῦ κο­ρω­νοϊοῦ ὅσο καί ἡ προ­κλη­τική στάση τῶν  γειτόνων μας καί νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν ἀγώνων καί τῆς θυ­σίας τῶν πατέρων μας, ἀντάξιοι τῆς πίστεως καί τῆς εὐσε­βείας τῶν ἁγίων μας, γιά νά ἔχου­με τίς πρε­σβεῖ­ες τους καί νά μᾶς συνο­δεύει στή ζωή μας ὡς ἀτόμων καί ὡς Ἔθνους ἡ πανσθενουργός χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἡ κραταιά προ­στα­­σία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος

Η μνήμη του αποστόλου Ιακώβου του αδελφοθέου και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων γιορτάσθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου, όπου ο πιστός λαός...

Μνημόσυνο αοιδίμου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ Αρχιμ. Μακάριου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ σήμερα το πρωί ιερούργησε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής του Μεγαλόχαρου Ταξιάρχη Μιχαήλ Σερίφου και τέλεσε το ετήσιο Μνημόσυνο...

Μητροπολίτης Κοσμάς: «..ας έλθουμε ουσιαστικά εις εαυτόν!»

Με ιδιαίτερη κατάνυξη αλλά και εκκλησιαστική λαμπρότητα τελέσθηκε η πρωτοχριστιανική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου, το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου 2020, ημέρα...

Μητροπολίτες της Κύπρου κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο και ζητούν έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου

Έντονη αντίδραση προκάλεσε η μνημόνευση από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου του «Μητροπολίτη» Ουκρανίας. Με ανακοίνωσή τους οι Μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιος, Κύκκου Νικηφόρος, Ταμασού Ησαΐας και ο...

Tεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο μακαριστῆς Βερονίκης Μοναχῆς Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καλτεζῶν

Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν, τελέστηκε τό Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου 2020, τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Γεροντίσσης Βερονίκης Μοναχῆς, Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,...

Μέ τέτοια ἡγεσία καί παιδεία νικοῦν οἱ λαοί…

Γιορτάζουμε τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ», τρία γράμματα, μία ἐλαχιστότατη λέξη πού περικλείει μέσα της τό μεγαλεῖο τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας!! Μέ τά «ΟΧΙ» ἀνήλθαμε...

Ο Άγιος Δημήτριος σώζει την Θεσσαλονίκη από λοίμωξη χειρότερη του Κορωνοϊού

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ Ποιοί εἶναι Νεοβαρλααμίτες, οἱ μασκοφόροι...

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Αρέθας και οι συν αυτώ Μάρτυρες

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η σημερινή αραβική χερσόνησος, πριν κατακτηθεί από τους μουσουλμάνους, ήταν γεμάτη από ακμάζουσες χριστιανικές κοινότητες. Το ίδιο και η...

Έναρξη επιμορφωτικού προγράμματος για το πένθος στην Ι.Μ. Εδέσσης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα ξεκίνησε, στις 21 Οκτωβρίου, το διά ζώσης επιμορφωτικό πρόγραμμα για κληρικούς και λαϊκούς που υλοποιεί το...

Ιματισμένοι – Κυριακή ΣΤ’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο» (Λουκᾶ 8,27) Καὶ πάλι, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Θείας Λειτουργίας μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ δαιμονιζομένου...

Εννιάμηνο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κυρού Κωνσταντίνου

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Ιωνίας τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια το εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως...

Τα εγκώμια του Αγίου Δημητρίου εις τον φερώνυμο Ναό της Χρυσαυγής Λαγκαδά

Το εσπέρας της 23ης Οκτωβρίου ε.έ., ετελέσθη μέσα σε κλίμα κατανύξεως, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου, η Ακολουθία του...

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Ι.Μ. Ρεθύμνης

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, συνοδευόμενος από τον...

Υπακοή στην επίσημη Εκκλησία

Λέγαμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στό προηγούμενο κήρυγμά μας περί τοῦ Ἐπισκόπου καί εἴπαμε ὅτι χωρίς τόν Ἐπίσκοπο δέν νοεῖται Ἐκκλησία. Καί ἄλλος πατήρ...

Η δολοφονία της πίστης των μαθητών

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Καθηγητή Θεολόγου, Υπ. Δρ. Θεολογίας, Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Η Υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως έβαλε εγγράμματους, επιστήμονες της Θεολογικής Επιστήμης(!)...