Τη 16η Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας εορτάζει την Σύναξη πάντων των εν Βεροία διαλαμψάντων Αγίων παράλληλα με την επέτειο της απελευθέρωσης της Βεροίας.

Την Παρασκευή το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡμέρα ἐλευθερίων τῆς πόλεώς μας ἡ σημερινή ἡμέρα καί συγ­χρό­νως ἡμέ­ρα μνήμης. Ἡμέρα μνήμης γιά τούς πατέρες μας πού ἀγωνί­σθη­καν γιά τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπό τόν μακραίωνα καί βαρύ τουρ­­κικό ζυγό. Ἡμέρα μνήμης γιά τούς προγόνους μας πού μέσα στό σκοτάδι τῆς Τουρκοκρατίας, μέσα σέ ἕνα περιβάλλον στό ὁποῖο «ὅλα τἄσκιαζε ἡ φοβέρα καί τά πλάκω­νε ἡ σκλαβιά», κατά τόν ἐθνικό μας ποιητή, ἀγωνίσθηκαν νά κρα­τή­σουν ἀναμμένο τό φῶς. Νά κρα­τήσουν ἀναμμένο τό φῶς τῆς πίστε­ως στόν Χριστό, τό φῶς τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας, τό φῶς τῆς ἐλπίδος γιά τήν ἐλευθερία.

Δέν εἶναι εὔκολο νά πιστεύεις στήν ἐλευθερία, ὅταν ἔχεις γεν­νη­θεῖ στή σκλαβιά. Δέν εἶναι εὔκολο νά ἐλπίζεις ὅτι θά ἐλευθερωθεῖς, ὅταν δέν γνώρισες τήν ἐλευθερία. Καί ὅμως αὐτό εἶναι τό ἐπίτευγμα τῶν πατέρων μας καί γι᾽ αὐτό τούς τιμοῦμε σήμερα. Γι᾽ αὐτό ἀξίζουν καί τήν ἀναγνώριση καί τόν σεβα­σμό μας.

Τούς τιμοῦμε γιά τήν πίστη τους στήν ἐλευθερία ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη τους γι᾽ αὐτήν, γιατί τούς ἔδωσε τή δύναμη νά ἀντέξουν, νά ἀγωνισθοῦν, νά πολεμήσουν, νά θυσιασθοῦν γιά νά τήν κερδίσουν. Πολλοί δέν κατόρθωσαν νά τήν ζήσουν καί νά τήν ἀπολαύ­σουν. Ἔφυγαν ἀπό τή ζωή μέ τήν ἐλπίδα καί τήν προσμονή της. Ἔφυγαν ἀγωνιζόμενοι γιά νά τήν χαρίσουν σέ ὅσους ἔμεναν πίσω.

Τί ἦταν αὐτό ὅμως πού ἔκανε τούς πατέρες μας νά πιστεύουν τό­σο πολύ στήν ἐλευθερία καί νά ἀγω­νίζονται γι᾽ αὐτήν;

Ἦταν ἡ πίστη στόν Θεό, πού ἔπλα­σε τόν ἄνθρωπο ἐλεύθερο καί σεβάσθηκε τήν ἐλευθερία του, ἀκό­μη καί ὅταν ἐκεῖνος θέλησε νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ του. Ἦταν ἡ πίστη στόν Θεό, πού θυσίασε τόν Υἱό του γιά νά ἐλευθερώσει τόν ἀποστάτη ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρ­τίας καί τοῦ διαβόλου καί νά τοῦ χαρίσει τήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Ἦταν ὅμως καί ἡ πίστη στίς ἀρ­χές καί τίς ἀξίες τοῦ Γένους μας, ὅπως αὐτές διαμορφώθηκαν μέσα ἀπό τή μακραίωνη συμπόρευσή του μέ τόν χριστιανισμό, καί ἀνα­δείχθηκαν μέ τήν ἑκούσια θυσία τῶν μαρτύρων καί τῶν νεομαρ­τύ­ρων γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ἀφιέρωση στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀνθρώπων τῶν ἀποστόλων, τῶν ἱεραρχῶν καί τῶν ἁγίων, ἀλλά καί μέ τή θεληματική ἀποταγή τοῦ κό­σμου καί τῶν τοῦ κόσμου γιά τήν κατάκτηση τῆς ἐλευθερίας ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων καί μητέ­ρων μας, πάντων τῶν ἐν Βεροίᾳ διαλαμψάντων καί τῷ Θεῷ εὐαρε­στη­σάντων ἁγίων, τῶν ὁποί­ων τή Σύναξη ἐπιτελοῦμε σήμερα, ἡμέρα τῶν ἐλευθερίων τῆς Βεροί­ας, ἑορ­τά­ζοντας καί τιμώντας τους μαζί μέ ὅσους ἀγωνίσθηκαν καί ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν γιά τήν ἀπε­λευθέρωση τῆς πόλεώς μας.

Καί ἄν οἱ πατέρες μας ἀγωνί­σθη­καν γιά νά μᾶς χαρίσουν τήν ἐλευ­θερία, ἄν οἱ ἅγιοι νεομάρτυρες πότι­σαν μέ τό αἷμα τους τό χῶμα αὐτό, στό ὁποῖο βλάστησε μέ πολ­λούς κόπους τό δένδρο τῆς ἐλευ­θε­ρίας, οἱ παλαιότεροι ἅγιοί μας δέν ἔμει­ναν ἀμέτοχοι σέ αὐτή τήν προ­σπά­θεια. Πρέσβευαν καί ἱκέ­τευ­αν ἐκτενῶς καί ἀδιαλείπτως, μαζί μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρ­­μαχο Στρατηγό μας, τόν Θεό, γιά νά ἐνισχύει τόν Ἑλληνικό στρατό ὁ ὁποῖος πολεμοῦσε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδο­νίας μας.

Οἱ προσευχές τους εἰσακούσθη­καν, οἱ θυσίες καί τά αἵματα τῶν πατέρων μας βρῆκαν τή δι­καί­­ωσή τους καί ἡ ἐλευθερία ἐπέ­στρεψε στόν ἁγιασμένο καί μαρ­τυρικό αὐτόν τόπο, γιά νά ἀπο­λαμβάνου­με ἐμεῖς σήμερα τά ἀγα­θά της.

Ἑορτή τῶν ἐλευθερίων τῆς πό­λεώς μας σήμερα καί συγχρ­όνως ἑορτή τῶν ἁγίων της, καί ἔχουμε χρέος νά τιμοῦμε καί τίς δύο ἑορ­τές. Νά τιμοῦμε καί νά ὑποκλι­νό­μεθα ἐνώπιον τῶν ἡρωικῶν προ­γόνων μας πού θυσιάσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία μας, ἀλλά καί νά ἐκφράζουμε τόν σεβασμό καί τήν τιμή μας στούς ἁγίους προστάτες τῆς πόλεώς μας, τούς ἁγίους τῆς Βεροίας καί τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι συμπανηγυ­ρί­ζουν ἀπό τόν οὐρανό μαζί μας τά ἐλευθέρια τῆς πόλεώς μας.

Ἡ σημερινή διπλῆ ἑορτή γιά τήν πόλη μας ἄς γίνει ἀφορμή νά σκε­φθοῦμε ὅλοι καί πάλι τό νόημα τῆς ἐλευθε­ρίας. Νά συνειδητο­ποι­ή­­σουμε τό χρέος καί τήν εὐθύνη μας ἔναντι τῆς πατρίδος μας καί τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Νά ἀρ­θοῦμε στό ὕψος τῶν περιστά­σεων πού δη­μιουργοῦν τούς τε­λευ­ταί­ους μῆ­­­νες τόσο ἡ πανδημία τοῦ κο­ρω­νοϊοῦ ὅσο καί ἡ προ­κλη­τική στάση τῶν  γειτόνων μας καί νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν ἀγώνων καί τῆς θυ­σίας τῶν πατέρων μας, ἀντάξιοι τῆς πίστεως καί τῆς εὐσε­βείας τῶν ἁγίων μας, γιά νά ἔχου­με τίς πρε­σβεῖ­ες τους καί νά μᾶς συνο­δεύει στή ζωή μας ὡς ἀτόμων καί ὡς Ἔθνους ἡ πανσθενουργός χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἡ κραταιά προ­στα­­σία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επίσκεψη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ανταποδοτική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι εμβολιασμοί στα Ιδρύματα της Ι.M. Μεσσηνίας

Κατά το διήμερο 25 & 26 Ιανουαρίου 2021 υπεβλήθησαν σε εμβολιασμό, κατά του ιού Covid-19, οι τρόφιμοι, το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του...

Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Δημητριάδος

Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος ανακοινώνει ότι, λόγω της σοβούσης πανδημίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος δεν θα εορτάσει, με τον καθιερωμένο τρόπο, τα...

Συναξάρι 26ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ξενοφῶντος καί τῆς συμβίου αὐτοῦ Μαρίας καί τῶν τέκνων...

Κουρά Μοναχού στην Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας

Η Ιερά μας Μητρόπολη την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου γιόρτασε μία πολύ χαρούμενη κι ελπιδοφόρα μέρα, μία πνευματική αναλαμπή μέσα στο βαρύ κλίμα της πανδημίας...

Μνημόσυνο πνευματικών πατέρων του Μητροπολίτου Κορίνθου

Δισαρχιερατική Θ. Λειτουργία τελέσθηκε χθες Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021, στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ....

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης ευλόγησε την βασιλόπιτα στη Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων

Στη Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού της Σμήναρχου (Ε) κ. Θεοφάνη Σακοράφα. Ο σεπτός...

Η θρησκευτική πανήγυρις στο Προσκύνημα του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου στη Νέα Καρβάλη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μέσα στην δυσκολη συγκυρία των περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγιείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωναϊού...

Περί θρησκευτικού αναλφαβητισμού ερωτήματα

Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου Διάβασα σε κάποια μέσα επικοινωνίας την απόφανση ότι «είναι θρησκευτικά αναλφάβητος όποιος πιστεύει ότι δεν μεταδίδεται ο κορωνοϊός μέσω της θείας ευχαριστίας»...

Ο Μητρ. Χρυσόστομος στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική της Αγίας Παρασκευής Χαλκίδος

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, πρώτη Κυριακή με την φυσική παρουσία πιστών εντός των Ι. Ναών μετά από τις 7 Νοεμβρίου 2020, ο Σεβασμιώτατος...

Η εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στον Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων...

Ο νέος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Το νέο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Οικονόμου, Βουλευτή Φθιώτιδος,  εδέχθη στο Γραφείο του, στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στη Νέα...

Φθιώτιδος Συμεών: «Το αληθινό φως βρίσκεται στην θέα των αοράτων»

Μετά από δυόμιση μήνες χωρίς την παρουσία πιστών στους Ιερούς μας Ναούς, σήμερα Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 και σύμφωνα πάντα με την πιστή τήρηση...

Όταν κάποιος έχει συναίσθηση της αμαρτωλότητάς του δεν κρίνει, δεν κατακρίνει

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Νεάπολη τελέστηκαν,  την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, δυο Θείες Λειτουργίες με σκοπό να αποφευχθεί  ο συνωστισμός,...

«Ιησού Υιέ Δαυΐδ, Ελέησον Με…»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, σήμερα, εορτή της οσίας και θεοφόρου μητρός ημών...