Δυσκολίες… δυσκολίες… δυσκολίες… παντοῦ δυσκολίες καὶ ἐνῶ ἡ ζωὴ εἶναι τόσο ὄμορφη, τόσο ὡραία, ταυτόχρονα, ὅμως, καὶ τόσο δύσκολη!
Ὄχι μόνο στὴν ἐνήλικη ζωή, ποὺ εἶναι γνωστὸ ὅτι, δὲν κυλάει πάντα ἤρεμη κι εὐτυχισμένη, ὄχι ὄχι! ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὡς παιδιά… ἄλλοι περισσότερο καὶ ἄλλοι λιγότερο, ἀντιμετωπίζουν προβλήματα, δυσκολίες, καταστάσεις ποὺ προκαλοῦν ἀγωνία ἢ πόνο…
Εἶναι ἀναπόφευκτο, φίλοι μου, σὲ κάποιες στιγμὲς τῆς ζωῆς μας νὰ βρεθοῦμε ἀντιμέτωποι μὲ δύσκολες καὶ δυσάρεστες καταστάσεις: ἕνας πενηντάχρονος χάνει τὴ δουλειά του… μιὰ κοπέλα ἐγκαταλείπεται ἀπὸ τὸ σύντροφό της… ἕνα παιδὶ ζεῖ καθημερινὰ τοὺς καβγάδες τῶν γονιῶν του… μιὰ οἰκογένεια χάνει τὸ σπίτι της ἀπὸ σεισμὸ ἢ ἀπὸ πυρκαγιά… μιὰ νέα γυναίκα μαθαίνει ὅτι πάσχει ἀπὸ σοβαρὴ ἀρρώστια… κλπ, κλπ…
Ὁ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς πρέπει νὰ δώσῃ μάχη… ἔχει νὰ παλέψῃ μὲ πολλὲς πρακτικές, κοινωνικὲς καὶ συναισθηματικὲς ἀντιξοότητες!
Καὶ ὅλοι μας ψάχνουμε… ψάχνουμε νὰ βροῦμε χίλιους μύριους τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους νὰ μπορῇ κάποιος νὰ ἀντέχῃ καὶ νὰ ξεπερνᾷ τὶς δυσκολίες, τὰ «χτυπήματα», τὶς κρίσεις…
Καὶ ὅμως, φίλοι μου, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ «πνίγονται σὲ μιὰ κουταλιὰ νερὸ» καὶ ἄλλοι ποὺ βγαίνουν ἀλώβητοι μέσα ἀπὸ τὶς πιὸ μεγάλες ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς!
Τελικά, ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ τρόποι καὶ πόσο μᾶς βοηθοῦν;
Μέσα στὴν Ἐκκλησία μας, ὅλες αὐτὲς οἱ δυσκολίες καὶ ἀντιξοότητες ὀνομάζονται “Προσωπικὸς Σταυρός”.
Ὁ κάθε χριστιανὸς ποὺ πιστεύει στὸ Θεό, ἐκεῖνος, δηλαδή, ποὺ εἶναι προορισμένος νὰ κληρονομήσῃ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν σταυρό!
Πρέπει νὰ σηκώνουμε τὸ Σταυρό: μὲ κουράγιο, ὑπομονή, καρτερία, μυστικὴ χαρά, προσβλέποντας στὴν οὐράνια ἀμοιβή.
Τὸ Σταυρό, πρέπει νὰ τὸν βλέπουμε, ὡς προσωπικὸ ὑπαρξιακὸ γεγονός, ὡς βίωμα δικό μας, ποὺ μᾶς κάνει νὰ μετέχουμε σ᾽ Αὐτόν… ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τὸ εἶπε: «῞Οστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι».
Ὁ ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος λέγει: «οὐδεὶς γὰρ ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν μετὰ ἀνέσεως»!!!
῎Ετσι ὁ χριστιανός, ἄν εἶναι ἀληθινὸς χριστιανός, δέν μπορεῖ νὰ ἀφήσῃ χῶρο μέσα στὴν καρδιὰ καὶ τὸ νοῦ του γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ὅποιας ἁμαρτίας. Κάθε κίνημα ἐμπαθές: εἴτε φιληδονίας, εἴτε φιλαργυρίας, εἴτε φιλοδοξίας, νεκρώνεται ἐν τῇ γενέσει, διαφορετικὰ ὁ φιλήδονος βίος εἰσάγει στὴν αἰώνια κόλαση!
Ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε ἕνα σταυρό, αὐτὸν τὸ σταυρὸ πρέπει νὰ δεχθοῦμε εὐχαριστιακὰ καὶ χωρὶς γογγυσμό… νὰ σηκώσουμε τὸ σταυρὸ τῆς φτώχειας… τῆς ἐγκαταλείψεως… τῆς περιφρονήσεως… Τὸν μεγαλύτερο ὅλων τῶν σταυρῶν, τὸν σταυρὸ μιᾶς ἐπώδυνης ἀθεράπευτης, ἰσόβιας ἀσθένειας… Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι, αὐτὸς ὁ σταυρὸς θὰ μᾶς ἐξασφαλίσῃ τὴν πιὸ ὄμορφη θέση στὸν παράδεισο!!!
Γιατί νὰ διαμαρτυρόμαστε καὶ νὰ γογγύζουμε ὅταν σηκώνουμε σταυρό; Μᾶλλον νὰ χαιρόμαστε, διότι ὁ σταυρὸς αὐτὸς εἶναι ἀπόδειξη τῆς εὔνοιας τοῦ Θεοῦ, ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς θέλει νὰ κληρονομήσουμε τὴ βασιλεία του… ἂς πανηγυρίζουμε γιὰ ὁποιονδήποτε σταυρό, ὑψώνοντας τὰ μάτια στοὺς οὐρανούς.
Πρέπει μὲ πολλὴ ταπείνωση καὶ χωρὶς τὸν παραμικρὸ γογγυσμὸ καὶ διαλογισμὸ νὰ δεχόμαστε ὅλες τὶς δοκιμασίες καὶ τὶς θλίψεις, ποὺ μᾶς στέλνονται ἀπὸ τὸ Θεό, ἔχοντας τὴν ταπεινὴ πεποίθηση, ὅτι μὲ αὐτὰ ὁ Θεὸς μᾶς κατευθύνει καὶ ὄχι ὅτι ξεσπᾷ ἐπάνω μας τὴν ὀργή Του.
Ἂς τιμήσουμε τὸ παρελθόν μας καὶ τὶς δυσκολίες του, διότι εἶναι οἱ εὐκαιρίες τῆς ζωῆς μας!
Μὲ κάθε δευτερόλεπτο ποὺ περνᾶμε προσκολλημένοι στὸ παρελθόν, κλέβουμε ἕνα δευτερόλεπτο ἀπὸ τὸ μέλλον μας… μὲ κάθε λεπτὸ ποὺ περνᾶμε μεμψιμοιρώντας γιὰ τὶς δυσκολίες μας, ἀφαιροῦμε ἕνα λεπτὸ ἀπὸ τὸ χρόνο ποὺ ἔχουμε γιὰ νὰ βροῦμε λύσεις σὲ αὐτά!
Ὅταν σκέφτομαστε ὅλα ἐκεῖνα ποὺ θὰ εὐχόμασταν νὰ μὴ μᾶς εἶχαν συμβεῖ ποτέ, δὲν ἐπιτρέπουμε νὰ ἔρθουν στὴ ζωή μας ὅλα ὅσα θέλουμε νὰ μᾶς συμβοῦν… καὶ μὴ ξεχνᾶμε πὼς οἱ μεγαλύτερες δυσκολίες τῆς ζωῆς, μᾶς ἀποκαλύπτουν τὶς μεγαλύτερες εὐκαιρίες τῆς ζωῆς μας…
Ἂν ἔχουμε ἀντιμετωπίσῃ πολλὰ προβλήματα στὴ ζωή μας, τότε, ἴσως, νὰ προετοιμαζόμαστε νὰ ὑπηρετήσουμε κάποιον ἀνώτερο σκοπό, ὁ ὁποῖος θὰ ἀπαιτῇ νὰ ἤμαστε ἐφοδιασμένοι μὲ τὴ σοφία ποὺ ἀποκτήσαμε μέσα ἀπὸ τὶς δοκιμασίες… ἂς ἀξιοποιήσουμε αὐτὰ τὰ μαθήματα ζωῆς… ἂς θυμόμαστε ὅτι, οἱ εὐτυχισμένοι ἄνθρωποι συχνὰ ἔχουν ἀντιμετωπίσει τόσες ἀντιξοότητες, ὅσες καὶ οἱ δυστυχισμένοι, ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι, οἱ πρῶτοι διαθέτουν ἕναν θετικὸ τρόπο σκέψης ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἀξιοποιοῦν τὶς ἀναμνήσεις τους γιὰ νὰ ἐμπλουτίζουν τὴ ζωή τους!
Αὐτὸ ἂς ζήσουμε, φίλοι μου, γιατὶ αὐτὲς οἱ δοκιμασίες, αὐτὸς ὁ σταυρός, ὅταν γίνεται τρόπος ζωῆς, ὁ ἄνθρωπος ζεῖ τὴ λύτρωση, γεύεται τὴ θεραπεία, ἀναπνέει τὴ σωτηρία καὶ κοινωνεῖ τὴν Ἀνάσταση!!!

Στοχαστής

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Τήν Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 καί ὥρα 8.30 τό βράδυ, στόν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς...

Μόρια: Λαθρομετανάστες κατέστρεψαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου – Απίστευτες εικόνες

Οι αλλοδαποί έφτασαν στο σημείο να σκίσουν πολλές εικόνες και να γεμίσουν με σκουπίδια το σημείο. Την απόλυτη καταστροφή άφησαν πίσω τους οι μετανάστες, οι οποίοι...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο Βραχωρίτης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ανάμεσα στη χορεία των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται: «εξ Αγαρηνών». Πρόκειται για πολλούς...

Ἡ Ἀπόκρυφος Γραμματεία – Τό ἀπόκρυφο βιβλίο τοῦ Ἐνώχ

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ὁ Ἐνώχ θεωρεῖται πώς εἶναι ὁ ἕβδομος μετά τόν Ἀδάμ Πατριάρχης τῶν Ἑβραίων, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια πρίν τοῦ Κατακλυσμοῦ....

Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;!

Tοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου Γράφομεν τὸ παρὸν προκειμένου νὰ προφθάσωμεν τὰς ἐξελίξεις καὶ νὰ περισωθῆ ὅ,τι εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ συνοδικὸν σύστημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἕκαστον...

«Κλείνουν το Άγιο Όρος με πρόσχημα τον κορονοϊό ενόψει της επίσκεψης Μισούστιν, δεν υπάρχει έξαρση»

Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Άγιο Όρος την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ προγραμματίζεται να καταλύσει στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος. Η επικείμενη...
video

Φθιώτιδος Συμεών: «Συμπάσχουμε όλοι – Να γίνουν σωστά έργα και όχι μπαλώματα»

Ποιμαντική περιοδεία σε πληγείσες περιοχές πραγματοποιεί ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών ο οποίος απο την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους πληγέντες και εμφανίστηκε συγκινημένος απο τα...

Ζάεφ σε Βαρθολομαίο: Να δοθεί αυτοκεφαλία στη Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ ζήτησε με επιστολή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη η αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία...

Τα πάντα για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου του Ακριτοχωρίου Σερρών

Όταν ρώτησαν οι Ιεροσολυμίτες τον Πρόδρομο να τους πει για τον εαυτό του, ποιος είναι, εκείνος απάντησε: «Εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Μέσα...

Πρώτος στον τρύγο των σταφυλιών ο Μητροπολίτης Μαντινείας

Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέ ἐθελοντική ὁμάδα, ἀποτελούμενη ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά ἄλλη μία χρονιά βρέθηκε τήν Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2020...

Αυτόφωρο για τους «αρνητές της μάσκας» ζητά με εγκύκλιο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα και να ακολουθούν ακόμα και την αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι συγκεκριμένοι πολίτες αρνούνται τη χρήση μάσκας παρά τα μέτρα, ζητά...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Στομίου

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου παραλίας Στομίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, παραμονή της εορτής της Συλλήψεως...

Ίδρυση νέας Μητροπόλεως;;; Υπάρχει εκλεκτός;;

Πολλές συζητήσεις και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο οικονομικός έλεγχος σε όλους τους Ναούς μίας Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας τον οποίον ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος και αποφάσισε να...

Τρισάγιο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Δωρόθεο

Στο Α´ Κοιμητήριο Αθηνών μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και τέλεσε τρισάγιο επί του Τάφου του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και...