ΔΗΛΩΣΙΣ
Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ
μετά τήν δικάσιμον εἰς τό Β’ Τριμελές Πλημμελειοδικεῖο Πειραιῶς
(22 Νοεμβρίου 2022)

Μετά τήν αἰσίαν ἔκβασιν καί τήν ἀθωοτικήν ἀπόφασιν τοῦ ὡς ἄνω Δικαστηρίου δέν εἶχα σκοπόν νά κάμω κάποιαν δήλωσιν. Ὅμως, ἐπειδή μία ἀναληθής πληροφορία, ἡ ὁποία μετεδόθη διά τοῦ τοπικοῦ τύπου, ἐάν μείνῃ ἀναπάντητος εἶναι δυνατόν νά προκαλέσῃ τήν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ ἀθώωσις ἐβασίσθη εἰς τό ψέμα καί τήν ἐξαπάτησιν τοῦ Δικαστηρίου, διά τοῦτο δημοσιεύω τήν ἀκόλουθον δήλωσιν.
Εἰς τήν ἐφημερίδα «Κυθηραϊκά» (ἀριθ. φύλλου 385, Δεκέμβριος 2022, σελ.16) καί εἰς τήν στήλην «στά πεταχτά» δημοσιεύεται σέ 10 σειρές τῆς στήλης τό ἑξῆς: «Ἀθωώθηκε στίς 22 Νοεμβρίου ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων ἀπό τήν κατηγορία τῆς τέλεσης ἱεροπραξίας τόν Ἀπρίλιο 2020 (Χαιρετισμοί) καίτοι εἶχαν ἀπαγορευθεῖ λόγῳ covid. Στήν Ἀστυνομία τότε εἶχε ἐπικαλεσθεῖ ὅτι δέν εἶχε φθάσει ἡ σχετική ἐγκύκλιος κάτι τό ὁποῖο, προφανῶς, ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν ἀπό τό Δικαστήριο».

Εἰς τήν «Καθημερινή» τῆς 20ῆς Μαρτίου 2020, μεταξύ ἄλλων ἀναγράφεται καί τό ἀκόλουθο: «…Τήν ἑπομένη ὁ Μητροπολίτης παρουσιάστηκε στό ΑΤ τοῦ νησιοῦ καί ὑποστήριξε ὅτι δέν εἶχε φτάσει ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Ἱερωνύμου. Σχηματίστηκε δικογραφία καί ἀφέθηκε ἐλεύθερος».

Καί εἰς τά δύο ὡς ἄνω δημοσιεύματα ἡ εἴδησις ὅτι εἶχα τότε ἐπικαλεσθῆ εἰς τήν Ἀστυνομία ὅτι δέν εἶχε φθάσει ἡ σχετική ἐγκύκλιος (τῆς Ἱερᾶς Συνόδου) εἶναι ἀναληθής. Ἡ Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ τό ὑπ’ ἀριθ. 1371/619/17-3-2020 Ἐγκύκλιο Σημείωμα ἀπέστειλε συνημμένως τό ὑπ’ ἀριθ. 872/16-3-2020 Φ.Ε.Κ. τεῦχος Β’, τό ὁποῖο περιελάμβανε τήν ὑπ’ ἀριθ. 2867/Υ1 Κ.Υ.Α. μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-3-2020 ἕως 30-3-2020 καί παρακαλεῖ διά τά καθ’ ὑμᾶς». Τά δύο αὐτά ἔγγραφα ἀπεστάλησαν αὐθημερόν ἠλεκτρονικά.

Ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος (διευρυμένη μέ τήν παρουσίαν τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς) ἀπεφάσισε, μέ τήν ἀπό 16-3-2020 Ἀπόφασιν Αὐτῆς, τήν τέλεσιν μόνον τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς ἀπό 7-8 π.μ. μέ τήρησιν τῶν ὑγειονομικῶν κανονισμῶν. Ὅμως, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐκυκλοφορήθη ἡ ἐν θέματι ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., ἡ ὁποία ἀκύρωσε ἐν τῇ πράξει τήν σχετικήν Συνοδικήν Ἀπόφασιν καί κατόπιν τούτου ἡ Δ.Ι.Σ. μέ τό ὡς ἄνω Ἐγκύκλιο Σημείωμά της ἐκοινοποίησε εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τήν ἀπόφασιν αὐτήν.

Ἑπομένως θά ἦτο χονδροειδές ψέμα ἐάν ἐπεκαλούμην ἄγνοιαν τῆς λήψεως τῶν ἐγγράφων αὐτῶν. Ἀπορῶ πῶς καί πόθεν προέκυψε ἡ πληροφορία αὐτή, ὅτι δηλ. ἐδήλωσα εἰς τήν Ἀστυνομίαν Κυθήρων ἄγνοιαν, διότι δέν εἶχε φθάσει ἐγκαίρως ἡ σχετική ἐγκύκλιος. Πρός ἀναίρεσιν αὐτῆς τῆς ἀναληθοῦς εἰδήσεως δύνανται οἱ ἀγαπητοί μας δημοσιογράφοι, καί ὅποιοι ἄλλοι ἐνδιαφέρονται, νά προσέλθουν εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί νά ἀναγνώσουν ἐπί τόπου τά δύο σχετικά ἔγγραφα: 1. «Ἔκθεση Ἐξέτασης Κατηγορουμένου (Κ.Π.Δ.)», συνταχθεῖσα εἰς τά Κύθηρα τήν 21η Μαρτίου 2020 ὑπό τοῦ Ὑπαρχ/κα Τριάντη Ἰωάννη τοῦ Α.Τ. Κυθήρων καί 2.Ἀπολογητικό Ὑπόμνημα τοῦ ὑποφαινομένου ἐνώπιον τοῦ κ.Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν Πειραιῶς (Διά τοῦ κ.Προϊσταμένου τοῦ Α.Τ. Κυθήρων), ὑποβληθέν τήν 23ην Μαρτίου 2020.

Κατά τήν διεξαγωγήν τῆς ἐν θέματι δίκης παρίστατο ὡς μάρτυς ὑπερασπίσεως ὁ συμπατριώτης μας κ.Γαβριήλ Νικηφοράκης, Δικηγόρος, ὁ ὁποῖος δύναται νά βεβαιώσῃ ὅτι εἰς τό Δικαστήριον δέν ἔγινε λόγος περί ἀγνοίας μου τῆς ἀπαγορευτικῆς διατάξεως τῆς ἐν λόγῳ Κ.Υ.Α., ἡ ὁποία παρεκώλυε τήν Θείαν Λατρείαν καί πᾶσαν Θείαν Ἱερουργίαν κατά τόν Μάρτιον 2020 (ἀπό 16ης ἕως 30ῆς τοῦ μηνός αὐτοῦ). Συνεπῶς ἡ δικαίωσίς μου δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν μέ τό ἀναγραφόμενο εἰς τά «Κυθηραϊκά»: «Στήν Ἀστυνομία τότε εἶχε ἐπικαλεσθεῖ (ὁ Μητροπολίτης) ὅτι δέν εἶχε φθάσει ἡ σχετική ἐγκύκλιος κάτι τό ὁποῖο, προφανῶς, ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν τοῦ Δικαστηρίου».

Βασικοί λόγοι τῆς ἀθωώσεώς μου ἦσαν: Σύγκρουση καθηκόντων, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 33 Π.Κ., ἡ ἔλλειψις δόλου καί ἡ μή ὕπαρξις θλιβερῶν ἀποτελεσμάτων (κρουσμάτων ἤ θανάτου προσώπων) ἐκ τῆς ἐνέργειάς μου αὐτῆς. Δέν συνετελέσθη δηλ. παραβίασις τοῦ ἄρθρου 285, παρ.3 τοῦ Π.Κ. Αὐτά ἐπεσήμανε κατά τήν κατάθεσιν τῆς μαρτυρίας του καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.Σεραφείμ, εἰδήμων περί τά νομικά θέματα.

Ὡς πρός τήν σύγκρουσιν καθηκόντων θά ἤθελα νά ἐπισημάνω ὅτι, ἐνῷ ὡς Μητροπολίτης κατά τε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν μου καί τήν Διαβεβαίωσιν ἐνώπιον τοῦ Ἀνωτάτου Ἄρχοντος τῆς Πολιτείας ὑπεσχέθην νά τηρῶ τούς Ἱερούς Κανόνας, τά Θεῖα Δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας καί τό Σύνταγμα, ἡ ἐκδοθεῖσα τότε Κ.Υ.Α. μέ ὑπεχρέωνε νά παραβῶ ἀμφότερα (τούς Ἱερούς Κανόνας καί τήν Συνταγματική ἐπιταγή, τό ἄρθρον 13, παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, ὁρίζοντος τά τῆς Θείας Λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). Τό ἄρθρον αὐτό τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος δέν ἀναστέλλεται ἀκόμη καί ἐν καιρῷ πολιορκίας ἤ πολέμου, οὔτε σχετίζεται μέ τάς ἀναστελλομένας Συνταγματικάς διατάξεις. Καί, ἐνῷ αὐτά θεσμοθετεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας, ἐκαλούμην νά παραβλέψω τήν Ἀπόφασιν τῆς διευρυμένης τήν ἡμέραν ἐκείνην τῆς 16ης Μαρτίου 2020 Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἀπεφάσισε, κατ’ οἰκονομίαν, τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, ἀπό 7-8 π.μ. καί νά σφραγίσω τούς Ἱερούς Ναούς.

Αὐτά ἐπιθυμῶ νά δηλώσω, περαιωθείσης τῆς ἐν θέματι δίκης, πρός ἄρσιν ἐσφαλμένων εἰδήσεων καί ἐντυπώσεων.

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Καλήν συνέχειαν εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων καί Εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Εὐχετικῶς
Ὁ Μητροπολίτης

†ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Σε αγαπώ περισσότερο, γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό»

 «Σε αγαπώ περισσότερο γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό». Με αυτά τα λόγια και με βουρκωμένα μάτια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών απευθύνθηκε στον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ζητώ παντού την ενότητα, ζητώ να ζούμε το Άγιο Πνεύμα»

  Με μία λαμπρή και πανηγυρική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα είκοσι πέντε χρόνια Θεοφιλούς Ποιμαντορίας του Σεβ. Μητροπολίτου...

«Αυτός που πραγματικά διψά, αρκείται και σε μία μόνο σταγόνα αγάπης του Χριστού»

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φραντζή Λαμίας ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.           Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε απευθείας από τηλεοράσεως,...

25 χρόνια Αρχιερατείας Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου

Διπλή χαρά μάς σύναξε απόψε στη σεμνή τούτη εκδήλωση. Η ονομαστική σας εορτή, αφ΄ενός, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, αλλά και η χρονική συγκυρία της, καθώς...

Ο Αρχιεπίσκοπος στην εκδήλωση του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης της Βοιωτίας Διαχρονικά

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου Έρευνας και...

Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου λειτούργησε την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τον Προιστάμενο...

Τό Σαββατοκύριακο τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας στήν Ι.Μ. Κλεισούρας καί στό Χιλιόδενδρο

Τό Σάββατο 28 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ.Καλλίνικος, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, τήν Ἱερά...

Είη Αυτού η μνήμη αιωνία!

Το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, τιμώντας την μνήμη του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου του...

Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς πόλεως Ναυπάκτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τήν Κυριακή τῆς Χαναναίας ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό...
video

«Life coaching» από τον Ιερό Χρυσόστομο

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου το βράδυ χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό της εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων...

Με επιτυχία η εορτή των γραμμάτων της Ι.Μ. στη Νάουσα

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η Εορτή των Γραμμάτων της Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και...

Ο Καππαδόκης άγιος που τιμάται στον Έβρο

Ο άγιος Δημήτριος ο εκ Μιστίου της Νίγδης της Καππαδοκίας έζησε βίο οσιακό και ανεδείχθη κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Τα χαριτόβρυτα λείψανά του βρέθηκαν...

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου στο Ελαιοχώρι Παγγαίου

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου...

Ο Μητρ. Χαλκίδος εισηγητής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

Το τριήμερο 27-29 Ιανουαρίου 2023, στο αμφιθέατρο του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας πραγματοποίησε το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η χαρά του Υπουργού είναι χαρά για όλους μας»

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που διοργανώθηκε από Αμπλιανίτες επιστήμονες προς τιμήν του Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδος κ. Χρήστο Σταϊκούρα, παραβρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...