Ἁγία Πόλις Ἱερουσαλήμ, 5 Αὐγούστου 2019

Τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων θεωρεῖ τάς ἀποπείρας τῶν ἐξτρεμιστικῶν Ὀργανώσεων Ateret Cohanim, νά καταλάβουν ἰδιοκτησίας τῆς ἐκκλησίας, εὑρισκομένας εἰς τήν ἐν Ἱεροσολύμοις Πύλην τοῦ Δαυΐδ καί εἰς τήν Ἀλ-Μουαζαμίγιε, ὡς ἕνα κτύπημα εἰς τήν αὐτόχθονα Χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν.

Τό Πατριαρχεῖον διαβεβαιώνει ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ Καθεστῶτος εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, ἰδίως εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν κυρίαν εἴσοδον τῶν διαφόρων Πατριαρχείων καί τῶν προσβάσεων τῶν προσκυνητῶν πρός τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Τάφου, ἀπειλεῖ τό ἀδιάκοπον καί ἀπό ἑκατοντάδας ἐτῶν μωσαϊκόν καί τήν ἰσορροπίαν, ἡ ὁποία στηρίζει τάς καλάς σχέσεις μεταξύ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν καί τῶν διαφόρων θρησκευμάτων.

Τό Πατριαρχεῖον ὑπογραμμίζει ὅτι αἱ ἰδιοκτησίαι αὐτοῦ ἐντός τῶν τειχῶν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων διατίθενται διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν προσκυνητῶν καί ἐπισκεπτῶν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως, ἰδίως ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦν τήν προσκυνηματικήν αὐτῶν πορείαν πρός τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Τάφου. Τό Πατριαρχεῖον θά ἐξακολουθήσῃ νά ἐξασκῇ τά δικαιώματά του καί τό καθῆκόν του, νά προστατεύῃ τόν ἑαυτόν του, τά Ἅγια προσκυνήματα καί τήν ἐκκλησιαστικήν κληρονομίαν.

Ἀφ᾽ ὅτου τό Ἰσραηλινόν Ἀνώτατον Δικαστήριον πλημμελῶς ἀπέρριψε τήν ἔφεσιν τοῦ Πατριαρχείου ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως τοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστηρίου, τό ὁποῖον ἀνεγνώρισε ὡς νομίμους τάς ἀμφιβόλους συμφωνίας, ἀφορώσας τάς ὡς ἄνω ἀναφερθείσας ἰδιοκτησίας, ἡμεῖς παραμένομεν πιστοί εἰς τήν πεποίθησίν μας ὅτι ἡ δικαιοσύνη πάντοτε θά ἐπικρατῇ. Τό Πατριαρχεῖον μέσω τῶν νομικῶν συμβούλων καί δικηγόρων του, ἐπέτυχε νά ἀποκτήσῃ ἀδιαμφισβήτητον μαρτυρίαν, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τήν ἀκυρότητα τῶν συναλλαγῶν καί τόν διεφθαρμένον χαρακτῆρα τῶν συμφωνιῶν, τάς ὁποίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ΙΙΙ, ἀπέρριψε μετά τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καθώς καί μεθ᾽ ὅλων τῶν  Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων διά τῶν κοινῶν αὐτῶν δηλώσεων, ἐκδοθεισῶν τό 2017 ὡς καί τήν 12ην Ἰουνίου 2019.

Μεταξύ τῶν μαρτυριῶν, τάς ὁποίας ἀπέκτησε τό Πατριαρχεῖον, εὑρίσκονται τεκμήρια, ἀναγόμενα εἰς τό 1996 καί ἀποδεικνύοντα ὅτι ὁ οἰκονομικός ὑποστηρικτής τῶν ἐξτρεμιστῶν, δισεκατομμυριοῦχος καί οἰκονομολόγος  Irving Moskowitz, εἶχε κατορθώσει μίαν συμφωνίαν μέ ἕναν ἀπό τούς ἐνοικιαστάς τοῦ ξενοδοχείου Petra νά ἀγοράσῃ τά δικαιώματα τοῦ προστατευομένου ἐνοικιοστασίου ἔναντι 4.5 ἑκατομμυρίων USD$ καί ἐπί πλέον ἐξεδήλωσε τήν διάθεσίν του του νά πληρώσῃ καί δι᾽ ἄλλα ἔξοδα καθώς καί διά τό προσκείμενον εἰς τό ξενοδοχεῖον Petra μικρόν “Little Petra Hostel”.  Τοῦτο εἶναι καθαρά ἀπόδειξις τῆς διαφθορᾶς τῶν ὑπόπτων συμφωνιῶν τοῦ 2004, ἐπειδή εἶναι παράδοξον νά συμφωνήσῃ κάποιος νά ἀγοράσῃ τά δικαιώματα τοῦ προστατευομένου ἐνοικίου ἀντί 4.5 ἑκατομμυρίων USD$ τό 1996, ἐν ᾧ ἐννέα ἔτη ἀργότερα (τό 2004) νά ἰσχυρίζηται ὅτι ἔχει ἀγοράσει ἀπό τό Πατριαρχεῖον (τό ὁποῖον εἶναι ἰδιοκτήτης τῶν περιουσιῶν) αὐτήν τήν ἰδίαν περιουσίαν, μέ ἕνα ἀκόμη hostel, ἤτοι τό ξενοδοχεῖον “Little Petra Hostel” ἀντί μόνον πεντακοσίων χιλάδων (500.000 USD$).

Τό Πατριαρχεῖον ἐπίσης ἀνεκάλυψεν ὅτι ἡ Ateret Cohanim μέσῳ τοῦ  ἀξιωματικοῦ της κ. Mati Dan, ἐσυνήθιζε νά πληρώνῃ καί νά δωροδοκῇ, διά νά “διευθετηθοῦν τά θέματά της” ἐν σχέσει μέ τάς ἐκκλησιαστικάς περιουσίας. Αἱ προσπάθειαι αὐταί συνέπεσαν τόν ἴδιον χρόνον μέ τάς ἐνεργείας πολιτικῶν Ἀρχῶν, ὡς τῆς Δημαρχίας τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐπιτροπῆς Φορολογικῆς Ἀρχῆς, αἱ ὁποῖαι ἐπέβαλoν αὐθαίρετα μέτρα εἰς βάρος ἐνοικιαστῶν περιουσιῶν τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἐξασθένησιν τῆς θέσεώς των.

Ἡ νέα μαρτυρία, τήν ὁποίαν ἀπέκτησε τό Πατριαρχεῖον, ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ  Ateret Cohanim καί αἱ ἑταιρεῖαι αὐτῆς ἐπλαστογράφησαν ἔγγραφα καί ἤνοιξαν δικαστικήν διαδικασίαν βασιζομένην εἰς αὐτά τά πλαστά ἔγγραφα παρά τήν γνῶσιν τῆς  Ateret Cohanim ὅτι αὐτά ἦσαν πλαστογραφημένα. Ἡ μαρτυρία αὕτη δεικνύει ὅτι αἱ ὕποπτοι αὐταί συμφωνίαι τοῦ 2004 περιεῖχαν δωροδοκίας ὑπό τῆς Ateret Cohanim καί ὅλαι αἱ ἐνδείξεις καταδεικνύουν ὅτι αἱ δωροδοκίαι ἐπληρώθησαν εἰς τόν τότε ὑπάλληλον τοῦ Πατριαρχείου κ. Νικόλαον Παπαδήμαν.

Τό Πατριαρχεῖον παρατηρεῖ ὅτι ἡ νέα μαρτυρία περιλαμβάνει ἔγγραφα ὑπογεγραμμένα ἀπό ἀρχηγούς τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργανώσεως Ateret Cohanim, καθώς ἐπίσης ἀκουστικάς μαγνητοφωνήσεις ἀπό τόν διευθύνοντα δικηγόρον της Mati Dan καί τόν δικηγόρον Eitan Gevaa, αἱ ὁποῖαι ἀποδεικνύουν ὅτι αὐταί ἐψεύσθησαν καί ἀπέκρυψαν γεγονότα κατά τήν διάρκειαν τῶν νομικῶν διαδικασικῶν εἰς τό δικαστήριον.

Ἅμα τῇ λήψει τῆς νέας αὐτῆς μαρτυρίας, οἱ νομικοί σύμβουλοι συνεπέραναν ὅτι ἡ νέα μαρτυρία, ἀποκτηθεῖσα ἀπό τό Πατριαρχεῖον, ἡ ὁποία ἦλθε μετά τήν ἀπόφασιν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου  Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία εὐνοεῖ τήν ριζοσπαστικήν  Ateret Cohanim, τό Πατριαρχεῖον ὀφείλει νά παρακαλέσῃ τό Δικαστήριον νά ἀναθεωρήσῃ τήν ἀπόφασίν του.

Ἐπί τῇ βάσει τῶν ὡς ἄνω καί παρά τό γεγονός ὅτι ἡ σχεδιασθεῖσα νομική πρᾶξις τοῦ Πατριαρχείου εἶναι σπανία καί δύσκολος καί παρά το γεγονός ὅτι διεθνεῖς διαδικασίαι, ἀφορῶσαι εἰς τάς ὡς ἄνω ἀναφερθείσας ἰδιοκτησίας, ἔχουν ἐξαντλήσει τό Πατριαρχεῖον ἐπί  μίαν καί ἡμίσειαν δεκαετίαν, τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων θεωρεῖ τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων ὡς “κόκκινην γραμμήν” καί τόν πυρῆνα τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Τό Πατριαρχεῖον ἐγγυᾶται- δεσμεύεται ὅτι θά τηρήσῃ αὐτάς τάς ἀρχάς καί θά ἀπαιτήσῃ ἐκ νέου τάς ἰδιοκτησίας του, εἴτε μέσω δικαστικῶν ἤ διπλωματικῶν προσπαθειῶν καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν εἰρηνευτικῶν ὀργανώσεων, αἱ ὁποῖαι ἀπαρτίζονται ἀπό τούς  ἀνά τόν κόσμον Χριστιανούς καί αἱ ὁποῖαι προστατεύουν τήν ἐκκλησιαστικήν κληρονομίαν εἰς τάς πύλας τοῦ Ἁγίου Τάφου καί εἰς τήν καρδιάν τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας.

Ὅθεν, τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀνακοινώνει ὅτι σήμερον ἔχει πρωτοκολλήσει νέαν δίκην ἐναντίον τῆς ὀργανώσεως Ateret Cohanim καί τῶν ἑταιρειῶν της, προκειμένου νά ἀνατρέψῃ τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου, ἡ ὁποία ἐπεκύρωσε τάς δυσοιώνους συμφωνίας τῶν περιουσιῶν τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ καί τῆς  Ἀλ-Μουαζαμίγιε, ἐκθέτοντας τάς πρακτικάς τῆς ἀπάτης, δόλου καί δωροδοκίας εἰς τό πλαίσιον τῶν ἄνευ πληρεξουσιοδοτήσεως ὑπογραφεισῶν συμφωνιῶν ἐπί τῆς ἐν λόγῳ περιουσίας.

Τό Πατριαρχεῖον κάμνει ἔκκλησιν πρός τούς Ἀρχηγούς Κρατῶν καί Ἐκκλησιῶν ἀνά τόν κόσμον καί πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν τήν εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, νά προστατεύσουν τό ἱστορικόν καί νόμιμον δόγμα τοῦ “Status Quo”, τό ἀφορῶν τά Ἅγια Προσκυνήματα καί νά προστατεύσῃ τούς Ἁγίους Τόπους ἀπό ὅλας τάς ὑπούλους καί ἀνηθίκους ἀγοραπωλησίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Λουσμένος από τις ακτίνες του δύοντος ηλίου και τη Θάλασσα ο βράχος της Χρυσοπηγής υποδέχθηκε την ομώνυμη εικόνα της...

Η Αγία Εικόνα της Παναγίας «Χρυσοπηγής», αφού μεταφέρθηκε με αυτοκινητοπομπή από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Εξαμπέλων Σίφνου, όπου φιλοξενήθηκε επί ένα έτος,...

Φθιώτιδος: Να μην ζούμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, γιατί αυτή η ζωή είναι ζωή δυστυχίας και κόλασης

Στο ερημικό Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Θερμοπυλών, το οποίο είναι κτισμένο στην ορεινό όγκο της Ανάβρας Φθιώτιδος, μετέβη το πρωί του Σαββάτου...

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο μακαριστού πατρός Διονυσίου Πιτσικοπούλου

Το Σάββατο 4 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου...

Εστερήθημεν ενός ιεροπρεπούς κληρικού…

Το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού ιερέως Γεωργίου Τσομπανίδη ετελέσθη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου Καναδά, του τέως Δήμου Τριγώνου, το Σάββατο 4 του...

Λαμπερά εγκαίνια του Ιερού Ναού Παναγίας Χιλιαδούς Διρφύων

Με την καθιερωμένη εκκλησιαστική τάξη και μεγάλη εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, τέλεσε την Ακολουθία των...

Moνή Γκούρας: Πάνω στα βράχια

Σε απόσταση 2 χλμ., δυτικά από το Αηδονοχώρι και πάνω σε μια χαρακτηριστική βραχώδη και οχυρή τοποθεσία, βρίσκεται η Μονή Ταξιαρχών Γκούρας,. Η Μονή...

Ὁ ἑκατόνταρχος ὑπόδειγμα πίστεως

Ὁ ἑκατόνταρχος ὑπόδειγμα πίστεως «Μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου» (Ματθ. 8,8) (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία...

Εν πληθούση εκκλησία ιερούργησε ο Μητρ. Σύρου στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής Κάτω Πεταλιού Σίφνου

Με τη συμμετοχή των Εφημερίων της Σίφνου και την παρουσία της Βουλευτού Κυκλάδων κας Αικατερίνης Μονογιού, της Δημάρχου Σίφνου κας Μαρίας Ναδάλη, του Προέδρου...

Με επιτυχία οι εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στην Φθιώτιδα

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με την αυτοπρόσωπη παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών, Πρόεδρου της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως «Γερμανός ο...

Ο Αρχιεπίσκοπος στο μνημόσυνο του αδελφού του Μητροπολίτου Σπάρτης

Από την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, στον Ενοριακό Ι.Ν Αγίου Αθανασίου Βαλύρας Μεσσηνίας, θα τελεσθεί Αρχιερατικό...

Απάντηση της Μητρόπολης Βεροίας στην ανακοίνωση της ΕΛΜΕ για τα θρησκευτικά

Σε απάντηση δημοσιεύματος της τοπικής ΕΛΜΕ, από 1/7/2020 στα τοπικά ΜΜΕ, σχετικό με τη διδασκαλία των θρησκευτικών η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας τονίζει...

Καταδικάζεται η περιφορά επιταφίου, αλλά επιτρέπεται o… θαυμασμός σιντριβανιών!

Γράφει ο Ελευθέριος Ανδρώνης Πήρε και πάλι μπρος η αμερόληπτη δικαιοσύνη. Καταδίκη τεσσάρων ατόμων σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών στον καθένα και χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτου Σύρου στη Σίφνο

Τη Σίφνο επισκέπτεται από το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ , τον οποίο υπεδέχθησαν άμα τη αφίξει ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βρύσης...

«Η υπακοή γεννά την ζωή. Η παρακοή γεννά τον θάνατο»

Αποστολικό Μήνυμα, Κυριακή Δ' Ματθαίου 5/7/2020 «Η υπακοή γεννά την ζωή. Η παρακοή γεννά τον θάνατο». Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Η...

Εορτάστηκε η Σύναξη της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης στην Χαλκίδα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Σύναξη της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, στον οποίο και φυλάσσεται, ως πολύτιμος θησαυρός, η...