Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στην Ραψωμανίκη.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ενορίας σε συνεργασία με Δημοτικά σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων συνεχάρη τον δραστήριο εφημέριο της ενορίας Πρωτοπρ. Νικόλαο Γιοβάνο για την πρωτοβουλία και ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἀπό ἀρκετές ἤδη ἡμέρες ἡ Ἐκ­κλη­σία μας μᾶς προετοιμάζει γιά μία ἀπό τίς πιό μεγάλες ἑορτές τοῦ χρόνου, γιά μία ἀπό τίς πιό μεγά­λες ἑορτές τῆς πίστεώς μας, τήν ἑορτή τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς προετοιμάζει μέ τούς ὕμνους καί τά ἀναγνώσματά της, ἀλλά καί μέ τίς λοιπές χριστουγεννιάτικες ἐκδηλώσεις πού ὀργανώνονται καί θά πραγματοποιηθοῦν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ὅπως καί αὐτή ἡ ὡραία ἐκδήλωση πού ἑτοίμασε ἡ ἐνορία σας, δηλαδή ὁ π. Νικόλαος, καί θά πραγματοποιη­θεῖ στή συνέχεια, γιά νά μπορέ­σου­με νά αἰσθανθοῦμε καί νά ζήσουμε μέσα μας τό νόημα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Δέν ὑπάρχει πιό σημαντικό γεγο­νός στόν κόσμο ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Καί μόνο ἄν σκεφθοῦ­με ὅτι αὐτό τό γεγονός εἶναι τό μοναδικό πού χώρισε τήν ἱστορία τοῦ κόσμου σέ δύο ἐποχές, στήν ἐποχή πρίν ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί στήν ἐποχή μετά τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, μποροῦμε νά σχηματίσουμε μιά ἰδέα γιά τό πόσο σημαντικό εἶναι αὐτό τό γεγονός.

Ὅμως ὁ Χριστός δέν γεννήθηκε γιά νά χωρίσει τόν κόσμο καί τόν χρόνο. Ἦρθε γιά νά ἀλλάξει τήν πορεία τῶν ἀνθρώπων. Ἦρθε γιά νά ἀλλάξει τή ζωή τοῦ κάθε ἀν­θρώπου, ὄχι μόνο ἐκείνων πού ζοῦ­σαν στήν ἐποχή του, πού τόν εἶδαν καί τόν ἄκουσαν, ἀλλά ὅλων τῶν ἀνθρώπων σέ κάθε ἐποχή.

Δύο χιλιάδες χρόνια ἀπό τή γέννησή του ὁ Χριστός συνεχίζει νά ἀλλάζει τούς ἀνθρώπους. Ὄχι ὑποχρεωτικά, ὄχι μέ τή βία, ἀλλά μέ τήν ἀγάπη. Γιατί τό μεγαλεῖο καί ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ εἶναι αὐτά πού ἀλλάζουν τόν κόσμο.

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος σάν καί ἐμᾶς καί γεννήθηκε ὡς βρέφος στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς. Δέν ἤθελε νά μᾶς βλέπει μέσα στήν ἁμαρτία. Δέν ἤθελε νά μᾶς βλέπει ἀπομακρυ­σμένους ἀπό κοντά του, ἀποξενω­μένους ἀπό τή χάρη του. Καί ὅπως ἐμεῖς, καί ὅπως οἱ γονεῖς, ὅταν βλέ­πουμε ἕνα μικρό παιδί νά παίζει στίς λάσπες, νά παίζει στά σκου­πίδια τρέχουμε νά τό ἀπομα­κρύ­νου­με μέ ἀγάπη καί νά τοῦ ποῦμε πώς δέν μπορεῖ νά παίζει ἐκεῖ καί νά λερώνει τά χέρια του καί τά ροῦχα του, τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ Χριστός. Ἄφησε τόν θρόνο του, ἄφησε τόν Θεό-Πατέρα του, ἄφησε τόν οὐρανό καί ἦλθε στή γῆ, γιά νά μᾶς ἀπομακρύνει μέ ἀγάπη ἀπό τόν ρύπο τῆς ἁμαρτίας καί νά μᾶς ὑπο­δείξει μέ ἀγάπη ὅτι δέν εἶναι καλό νά λερώνουμε τά χέρια μας, νά λερώνουμε τήν ψυχή μας μέ τή λάσπη καί τά σκουπίδια πού ὑπάρ­χουν γύρω μας.

Καί ὅπως οἱ γονεῖς κάνουν στά παιδιά τους ὑποδείξεις ἀπό ἀγάπη, ἔτσι καί ὁ Χριστός μᾶς ἔκανε ὑπο­δεί­ξεις γιά τή ζωή μας ἀπό ἀγάπη. Γιατί ἡ ἀγάπη ἦταν τό κίνητρό του γιά νά ἔλθει στή γῆ. Ἡ ἀγάπη τόν παρακίνησε νά ταπεινωθεῖ, νά γί­νει ἄνθρωπος γιά χάρη μας. Ἡ ἀγάπη του γιά τούς ἀνθρώπους τόν ἔκανε νά μήν ἔλθει στή γῆ μέ τή λάμψη τῆς Θεότητός του, ἀλλά νά ἔρθει ὡς ἕνα ταπεινό βρέφος, ὅμοι­ος μέ ἐμᾶς.

Δέν ἦλθε ὁ Χριστός ὅμως μόνο ἀπό ἀγάπη, ἦλθε καί γιά νά μᾶς διδάξει τήν ἀγάπη, μέ τό παράδειγ­μά του καί μέ τή δική του ἀγάπη πρός ὅλους μας. Ἦλθε γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι ἡ ἀγάπη κάνει τόν ἄνθρωπο νά θυσιάζεται γιά τόν ἄλλον, νά ταπεινώνεται γιά τόν ἄλλον, νά ἀγκαλιάζει καί νά βοηθᾶ ὅποιον ἔχει ἀνάγκη, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ποιός εἶναι. Ἦλθε γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι ὅποιος ἀπό ἐμᾶς δείχνει ἀγάπη στούς ἀνθρώπους, πού εἶναι παιδιά του, αὐτός δείχνει ἀγάπη καί στόν ἴδιο τόν Χριστό, αὐτός μπορεῖ νά τόν πλησιά­σει καί νά ἑνωθεῖ μαζί του.

Αὐτή, λοιπόν, τήν ἀγάπη πού μᾶς ἔδειξε καί μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός καλούμεθα νά δείξουμε καί ἐμεῖς πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους γύρω μας καί ἰδιαιτέρως στά παιδιά πού ἔχουν περισσότερη ἀνάγκη ἀπό τήν ἀγάπη καί τή στήριξη τῶν με­γα­λυτέρων, πού χρειάζονται πε­ρισ­σότερο τήν προστασία καί τή φροντίδα ὅλων μας.

Αὐτή τήν ἀγάπη προσφέρει ἀπόψε ἁπλόχερα ὁ π. Νικόλαος, ἡ ἐνορία σας, ἡ ἐνο­ρία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, σέ ὅλα τά παιδιά πού συμμετέχουν στήν χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε καί πάλι φέτος, καί ἰδιαι­τέρως στά παιδιά μέ εἰδικές δεξιότητες, θέλοντας νά προσφέρει χαρά αὐτές τίς ἡμέρες πού προε­τοιμαζόμεθα γιά τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, πού εἶναι ἡμέ­ρες χαρᾶς καί γιά τόν οὐρανό καί γιά τή γῆ, ἀλλά πιό πολύ ἀπό ὅλους γιά τά παιδιά μας.

Μέ πολλή χαρά, λοιπόν, βρίσκο­μαι καί ἐγώ καί φέτος ἀνάμεσά σας, γιά νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀγάπη μου καί νά δώσω τίς πατρικές εὐχές μου, νά χαρεῖτε τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καί νά διδα­χθοῦμε ὅλοι ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πού θά γεννηθεῖ ἀπό ἀγά­πη γιά ὅλους ἐμᾶς.

Ἄς τοῦ ἀνταποδώσουμε τήν ἀγά­πη του μέ τή δική μας ἀγάπη, καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι αὐτό εἶναι τό πολυτιμότερο δῶρο πού μποροῦμε νά τοῦ κάνουμε, γιά νά ἔχουμε καί ἐμεῖς τή χάρη καί τήν εὐλογία του.

                                                              Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Καταβασίες Υπαπαντής του Κυρίου | Ψάλλει ο Σάμου Ευσέβιος

Καταβασίες Υπαπαντής του Κυρίου, ψάλλει ο Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιος. Η εγγραφή έγινε στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Καλαμάτας την ημέρα της Πανηγύρεως 2...

Οι Νάξιοι εόρτασαν την Ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου του Ιερού Χρυσοστόμου στο Μοναστήρι του στη Νάξο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη εορτάστηκε στη Νάξο η Ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο...

Αποκαλυπτήρια προτομής του αειμνήστου Μητροπολίτου Περιστερίου κυρού Χρυσοστόμου

Τρία χρόνια πέρασαν απ'την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Περιστερίου κυρού Χρυσοστόμου (+7 Νοεμβρίου 2019). Το Σάββατο 29η Ιανουαρίου, στο επισκοπικό παρεκκλήσιο της Μητροπόλεως Περιστερίου όπου...

«Ο Μακαριστός Χριστόδουλος έδωσε τα πάντα για την Εκκλησία και την Πατρίδα»

Με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, η Τοπική Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε και φέτος την μνήμη του αειμνήστου Ποιμενάρχου της και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης...

Κοσμοσυρροή στή μνήμη του

Κοσμοσυρροή στή μνήμη του. Κατάμεστος ὁ περικαλλής Ἱ. Ναός Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, ὅπου, ἐπί τριήμερον, ἐτελεῖτο ἡ Θεία Λειτουργία, "ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αίωνίου...

Μνημόσυνο Καθηγουμένης Αλεξίας

Στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας τελέσθηκε το Σάββατο, 28 του μηνός Ιανουαρίου ε.έ., το Μνημόσυνο της μακαριστής Γερόντισσας Αλεξίας, επί τη...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου σε Αεροπορία και Αστυνομία

Τις μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν στο Διδυμότειχο, και συγκεκριμένα την 1η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου & Προειδοποίησης (1η ΜΣΕΠ) και τον 7ο Σταθμό...

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60» – ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

"Αγάπη χωρίς σύνορα! Πίστη ακλόνητη και εμπιστοσύνη. Υπομονή, επιμονή και ταπείνωση. Ο Χριστός ξεπερνάει τα σύνορα και θεραπεύει την κόρη μιάς Χαναναίας, δηλαδή μιάς...

Μνημόσυνο Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου

Με αφορμή τα 15 χρόνια από την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, τα πνευματικά του τέκνα τέλεσαν Θεία λειτουργία και...

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 1ου Π.ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΡΟΥΣ

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου Κατερίνης στη Βέροια. Συμμετείχαν 50 μαθητές α΄και β΄ λυκείου, συνοδευόμενοι από καθηγητές της...

Κυριακή ΙΖ’ Ματθαίου. Όταν ο Θεός δεν απαντά

ΙΖ΄ Ματθαίου: Ματθ. ιε΄ 21-28 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων...

Κυριακή ΙΖ΄Ματθαίου – Περί προσευχής

Ευαγγέλιον: Ματθ. ιε´ 21 – 28 Ήχος: δ´ .– Εωθινόν: Δ Περί προσευχής «Η δε ελθούσα προσεκύνησεν αυτώ λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι» Α´ Είναι αναγκαιοτάτη η προσευχή. Το βλέπομεν...

Ἡ πίστη καί ἡ ταπείνωση τῆς Χαναναίας

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Κάθε Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία διαλέγει καὶ ἕνα ξεχωριστὸ ἀγώνισμα, γιὰ νὰ μᾶς ἀσκήση. Σήμερα μᾶς καλεῖ νὰ ἀγωνισθοῦμε σ’ ἕνα διπλὸ πνευματικὸ...

Η δοκιμασία της πίστεως

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΧΑΝΑΙΑΣ) Ματθ. 15, 21-28 Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ «Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις…» (Ματθ. 15,...

Η λιτανεία στους δρόμους του Περιστερίου της Τιμίας και Χαριτοβρύτου Χειρός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Κλήρος και λαός, με προεστώτα τον Σεβ. Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγόριο, λιτάνευσε το εσπέρας της Παρασκευής 27ης Ιανουαρίου την Τιμία Χείρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκ της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής...