Σέ συγκινητικό κλῖμα, τήν Κυριακή πρό τῶν Χριστουγέννων, 19.12.2021, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο, τόν εὐλαβέστατο Διάκονο Δημήτριο Κανελλόπουλο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἒγγαμος καί μέ τήν εὐλαβεστάτη σύζυγό του Χρυσάνθη, εἶναι γονεῖς τριῶν τέκνων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος πρός τόν χειροτονηθέντα Πρεσβύτερο, τοῦ μίλησε γιά τήν μεγάλη, τήν ὑψίστη τιμή πού ἒλαβε ἀπό τόν Θεό, νά Τόν ὑπηρετήσῃ ὡς Ἱερεύς καί νά τελῇ τά θεῖα καί Ἃγια Μυστήρια, μεταφέροντας τήν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως στό Λαό τοῦ Θεοῦ καί μεταδίδοντάς τους τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου.

Ἐν συνεχείᾳ τοῦ μίλησε γιά τίς ἀρετές πού πρέπει νά κοσμοῦν τό Ἱερέα καί ἑστίασε σέ τρεῖς, χρησιμοποιώντας τά λόγια τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

α) Ταπείνωση β) Ὑπομονή γ) Ἀγάπη.

Ἂν πάντοτε αὐτές οἱ ἀρετές, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἦταν ἀπαραίτητες, πόσο μᾶλλον σήμερα, πού ὁ κόσμος ζεῖ στήν δαιμονική ἐγωπάθεια, δέν ἒχει ὑπομονή καί τοῦ λείπει ἡ ἀγάπη.

Αὐτές τίς ἀρετές πρέπει να καλλιεργήσῃ ὁ Ἱερεύς γιά τόν ἑαυτό του καί νά τίς μεταδώσῃ καί στό λογικό ποίμνιο πού τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Θεός.

Ἂκουε παιδί μου τί λέγει ὁ Ἃγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος γι’ αὐτές τίς ἀρετές, εἶπε, μεταξύ τῶν ἂλλων, ὁ Σεβασμιώτατος.

Ταπείνωσις
Λέγει ὁ Κύριος: «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὃτι πρᾶος εἰμί καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ».

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος παραγγέλλει:

«Ὁ ταπεινός καί ἐπίχαρις γίνεται καί πᾶσιν ἡδύς καί εἰρήνῃ σύντροφος διηνεκεῖ καί οὐδεμίαν ἒχων πολέμων ὑπόθεσιν. Κἂν γάρ ὑβρίσῃς, κἂν λοιδορήσῃς κἂν ὁτιοῦν εἲπῃς, σιγήσεται καί πρᾶος οἲσει καί τοσαύτην ἓξει τήν εἰρήνην πρός πάντας, ὃσων οὐδέ ἐστίν εἰπεῖν…

(Εἰς Α’ Κορ, Ὁμιλ. Α’, ΕΠΕ 18, 28, MG 61, 15).

Δηλαδή: «Ὁ ταπεινός ἂνθρωπος εἶναι καί εὐχάριστος καί σέ ὃλους γλυκύς καί παντοτινός εἰρηνικός σύντροφος καί δέν δίνει ποτέ ἀφορμή γιά φιλονικεῖες καί συγκρούσεις. Ἀκόμη καί ἂν τόν ὑβρίσῃς καί ἂν τόν κακολογήσῃς καί ἂν τοῦ πῇς  ὃ, τι δήποτε, θά σιωπήσῃ καί θά ὑποφέρῃ μέ πραότητα καί θά δείξῃ πρός ὃλους τόσο εἰρηνική συμπεριφορά, πού δέν εἶναι δυνατόν νά περιγραφῇ».

Καί γιά τήν ὑπομονή λέγει:

«Οὐδέν  ὑπομονῆς ἲσον καί καρτερίας (πέτρα γάρ ἒοικεν). (Ἐπιστολή ΡΚΓ’, πρός τούς ἐν Φοινίκῃ πρεσβυτέρους καί μονάζοντας τούς κατηχούντας τούς Ἓλληνας, ΕΠΕ, 38, 228- MG 52,677).

«Ὑπομονῆς γάρ οὐδέν ἲσον, ἀλλ’ αὓτη μάλιστα ἐστίν ἡ βασιλίς τῶν ἀρετῶν, ὁ θεμέλιος τῶν  κατορθωμάτων, λιμήν ὁ ἀκύμαντος, ἡ ἐν πολέμοις εἰρήνη, ἡ ἐν κλύδωνι γαλήνη, ἡ ἐν ἐπιβουλαῖς ἀσφάλεια, ἡ τόν κατωρθωκότα αὐτήν ἀδάμαντος στερρότερον  ποιοῦσα, ἣν οὐχ ὃπλα κινούμενα, οὐ στρατόπεδα παραταττόμενα, οὐ μηχανήματα προσαγόμενα, οὐ τόξα, οὐ δόρατα ἀφιέμετα, οὐκ αὐτό τῶν δαιμόνων στρατόπεδον, οὐχ αἱ ζοφεραί φάλαγγες τῶν ἀντικειμένων δυνάμεων, οὐκ αὐτός ὁ διάβολος μετά πάσης αὐτοῦ παραττόμενος τῆς στρατιᾶς καί τῆς μηχανῆς παραβλάψαι δυνήσεται». (ΕἰςὈλυμπιάδα ἐπιστολ. ΙΓ, 4δ, ΕΠΕ 37, 528- ΜΕ 52, 606, Ἐπιστολ.Ζ’).

Δηλαδή,

«Τίποτε δέν εἶναι ἲσο μέ τήν ὑπομονή,  αὐτή πρό πάντων εἶναι ἡ τῶν ἀρετῶν βασίλισσα, τό θεμέλιο τῶν κατορθωμάτων, τό λιμάνι τό ἀκύμαντο, ἡ εἰρήνη στόν καιρό τοῦ πολέμου, ἡ γαλήνη στήν τρικυμία, ἡ ἀσφάλεια στίς μηχανορραφίες, ἡ δύναμη πού κάνει ὃποιον τήν πετύχει πιό σταθερό καί ἀπό τό διαμάντι. Αὐτή τήν ἀρετή δέν θά μπορέσουν νά τήν βλάψουν οὒτε τά ὃπλα πού κινοῦνται ἐναντίον της, οὒτε τά στρατεύματα παρατεταγμένα, οὒτε πολιορκητικές μηχανές, οὒτε τόξα, οὒτε δόρατα πού ρίχνονται ἐναντίον της, οὒτε τά ἲδια τά στρατεύματα τῶν δαιμόνων, οὒτε οἱ φοβερές φάλαγγες τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων, οὒτε ὁ ἲδιος ὁ διάβολος παραταγμένος μέ ὃλα τά στρατεύματα καί τά τεχνάσματά του».

Καί συνεχίζει ὁ Χρυσολόγος Ἰωάννης, μιλώντας τώρα γιά τήν ἀγάπη:

«Tά μέν ἂλλα πάντα εἲκει χρόνῳ καί παραχωρεῖ παλαιούμενα καί γηράσκοντα καί σωμάτων ἂνθη καί οἰκοδομημάτων μεγέθη καί λειμῶνες καί παράδεισοι καί τά ἀπό γῆς ἃπαντα. Μόνη δέ ἡ ἀγάπη  τήν ἐντεῦθεν διέφυγε βλάβην, καί οὐ μόνον οὐ μαραίνεται χρόνου πλήθει, ἀλλ’ οὐδέ αὐτῷ διακόπτεται τῷ θανάτῳ».

(Ἐπιστ. ΞΓ’, Τραγουλίνῳ, ΕΠΕ 38, 120-122-MG, 643).

Δηλαδή,

«Ὃλα τά ἂλλα βέβαια μέ τόν χρόνο φεύγουν καί ὑποχωροῦν παλιώνοντας καί γηράσκοντας, καί ἡ ἀνθηρότητα τῶν σωμάτων καί τά λιβάδια καί οἱ κῆποι καί ὃλα ὃσα προέρχονται ἀπό τή γῆ. Μόνον ἡ ἀγάπη ξεφεύγει ἀπό τήν φθορά καί ὂχι μόνο δέν μαραίνεται ἀπό τόν πολύ καιρό, ἀλλά δέ διακόπτεται οὒτε καί μέ αὐτόν τόν θάνατο».

Τέλος, εὐχήθηκε ὁ Σεβασμιώτατος τά δέοντα στόν νέο Πρεσβύτερο, ἐπήνεσε τήν σύζυγό του διότι ἐδέχθη νά συμπορευθῇ μαζί του στόν δρόμο τό δύσκολο πού βαδίζει ὡς Ἱερεύς καί εὐχαρίστησε τούς Γονεῖς του γιά τήν κατά Θεόν ἀνατροφή τοῦ παιδιοῦ τους.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Παραίτηση «βόμβα» του δικηγόρου του ιερέα

Την παραίτησή του υπέβαλε ο δικηγόρος του ιερέα, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης στα Πατήσια. Αναλυτικά, ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αναφέρει στη...

Η εορτή της Οσίας Ξένης στο Ομώνυμο Μετόχιο της Ι.M. Σύρου στην Αθήνα

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο τιμώμενο επ` ονόματι της Οσίας Ξένης Μετόχιο της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Αχαρνών,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου Γρηγορίου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2022, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη...

Ποιμαντικές επισκέψεις του Τοποτηρητή στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Ιερόθεος πραγματοποίησε σειρά ποιμαντικών επισκέψεων σήμερα το πρωί...

Πανηγύρισε η ιστορικότερη Βυζαντινή Ιερά Μονή του Ολύμπου

Με λαμπρότητα και κατά τη μοναστηριακή τάξη πανηγύρισε η νέα Μονή στο Λιτόχωρο Πιερίας τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Διονυσίου. Ο εορταζόμενος Άγιος είναι...

Όσιε του Θεού Νικάνωρ πρέσβευε υπέρ της Υφυπουργού

Τό Σάββατο 22 Ἰανουαρίου τό ἀπόγευμα ἡ ὑφυπουργός Τουρισμοῦ κ. Σοφία Ζαχαράκη, στά πλαίσια τῆς ἐπίσκεψής της στήν Καστοριά, ἐπισκέφθηκε, μέ τήν συνοδεία της,...

Φύλακας άγγελος των αναγκεμένων συνανθρώπων μας ο Φθιώτιδος Συμεών

Τις πατρικές ευχές για τη νέα χρονιά και την ευγνωμοσύνη του για ακόμη μία φορά κατέθεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ευλογώντας την...

Έκοψαν τη βασιλόπιτα στη Μητρόπολη Μεσσηνίας οι κληρικοί

Ιερατική Σύναξη πραγματοποιήθηκε σήμερα, 24 Ια­νουα­ρίου 2022, στην Ιερά  Μητρόπολη Μεσσηνίας.  Η Σύναξη έλαβε χώ­ρα στόν Ιερό Ναό Παμμεγί­στων Ταξιαρχών Καλαμάτας, υπό την προεδρία...

Το «παράπονο» του Πειραιώς

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Ἐν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Ἰανουαρίου 2022 Μετ’ ικανοποιήσεως παρακολουθήσαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν...

Η θεραπεία του τυφλού αποδεικνύει περίτρανα γιατί θα πρέπει να δεχόμαστε την θλίψη όχι ως θεϊκή τιμωρία, αλλά ως...

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, πόλεως Αγίου Νικολάου. Στο κήρυγμα του Θείου Λόγου ο Σεβασμιώτατος...

Νέο Διάκονο χειροτόνησε ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Σήμερα, Σάββατο 22 Ιανουαρίου, εορτάστηκε με λαμπρότητα στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικής, το υπερφυές θαύμα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης "Παραμυθίας". Του όρθρου και της...

Σύρου και Βρεσθένης εσπέρισαν στο εορτάζον Μετόχιο της Ι.Μ. Σύρου στην Αθήνα

Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου και του προς τούτο προσκαλέσαντος αυτόν Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’ τελέσθηκε απόψε Δισαρχιερατικός Εσπερινός στο Ιερό Παρεκκλήσιο...

Τον κτίτορα της, Όσιο Διονύσιο τον εν Ολύμπω, εόρτασε η Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου Βεροίας

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου...

Φθιώτιδος Συμεών: «Χάρη στον Όσιο Βησσαρίωνα στεκόμαστε όρθιοι»

Ήταν 22 Ιανουαρίου του 1991, ημέρα μνήμης του Αγίου Αναστασίου του Πέρσου, όταν άνοιξαν οι πόρτες του Ουρανού, για να δεχθεί ο Θεός στην...

Μην λυπείσθαι, ουκ απέθανεν ο Ιερεμίας αλλά καθεύδει… 40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ιερεμίου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως τελέσθηκε απόψε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του αοιδίμου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μαγαλοπόλεως Ιερεμίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας...