Την Κυριακή 15 Μαρτίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την εις Διάκονον χειροτονία του κ. Αγγέλου Γεροντόπουλου, εγγάμου κληρικού, ενώ χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και ανέγνωσε την ευχή εις εισερχομένους «εις εκκλησιαστικήν διακονίαν» στον κ. Χρήστο Θανάση.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του νέου κορωνοϊού και τέλεσε την ειδική δέηση προς τον Οικτίρμονα Κύριον για προστασία από την λοιμική νόσο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

«Ἥτις ἀρχήν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διά τοῦ Κυρίου ὑπό τῶν ἀκου­σάν­των εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη».

Κανένα σχέδιο στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος δέν διαρκεῖ τόσους αἰῶνες οὔτε ὑπηρετεῖται ἀπό τόσα πρόσωπα ὅσα τό σχέδιο τῆς σω­τηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς παρα­κοῆς καί τῆς πτώσεως τῶν πρω­τοπλάστων ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐ­σπλαγ­χνία τοῦ Θεοῦ γιά τό πλά­σμα του ὀργανώνει τό σχέδιο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Θά χρειασθεῖ νά περάσουν πολ­λοί αἰῶνες μέχρι νά ἔλθει τό πλή­ρωμα τοῦ χρόνου καί νά βρεθεῖ ἡ «Κεχαριτωμένη ἐν γυναιξί», ἡ Πα­ναγία Παρθένος, γιά νά δανείσει τήν ἀνθρώπινη σάρκα στόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, πού θά ἔρθει στή γῆ γιά νά σώσει τούς ἀνθρώ­πους· διότι «τοσοῦτον ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδω­κεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόλλυται».

Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἀφε­τηρία τό εὐαγγέλιο τοῦ Χρι­στοῦ. Ἀλλά, ὅπως ἀκούσαμε νά μᾶς διαβεβαιώνει σήμερα ὁ πρω­τοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, δέν περιορίζεται στό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, δέν περιορίζεται στούς ἀνθρώπους πού τό ἄκουσαν τότε. Συνέχισε καί συνεχίζει νά γίνεται πραγματικότητα διά τῶν ἀποστό­λων, τῶν πατέρων καί τῶν διδα­σκάλων, τῶν ἁγίων ἱεραρχῶν καί ὅλων τῶν ἐπισκόπων καί τῶν κλη­ρικῶν, οἱ ὁποῖοι κατά ἀποστο­λική διαδοχή συνεχίζουν τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, τό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, μέσα στήν Ἐκ­κλη­σία πού εἶναι τό σῶμα τοῦ Χρι­στοῦ, πού εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Χρι­στοῦ παρατεινόμενη μέσα στόν χρόνο γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώ­πων, «ἥτις ἀρχήν λαβοῦσα λαλεῖ­σθαι διά τοῦ Κυρίου ὑπό τῶν ἀκου­σάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη».

Καί αὐτή τή διαβεβαίωση γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί γιά τή θέωσή του μᾶς τήν δίδει καί ὁ ἑορ­τα­ζόμενος σήμερα μέγας Πατήρ καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τόν ὁποῖο τιμᾶ ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά αὐτή Μονή τοῦ τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας καί ἡ Ἱερά Μη­τρό­πολή μας, γιατί καί ἐκεῖνος μᾶς τίμησε καί ἁγίασε τόν τόπο μας μέ τήν παραμονή του ἐδῶ καί τήν ἄσκη­σή του σέ αὐτή τήν περιοχή τήν ὁποία ἰδιαιτέρως εὐλόγησε.

Διότι τό ἄκτιστο φῶς, ἀπό τό ὁποῖο ἀξιώθηκε νά καταυγασθεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, καί τό ὁποῖο ὑπερασπίσθηκε, ὅταν οἱ δυ­τι­κόφρονες Βαρλαάμ καί Ἀκίν­δυ­νος τό θεωροῦσαν κτιστό καί κα­τα­συκοφαντοῦσαν τούς ἡσυχαστές καί τούς Ἁγιορεῖτες πατέρες πού τό ἔβλεπαν καί πίστευαν ὅτι εἶναι ἄκτιστο, ὅπως τό φῶς τῆς Μετα­μορ­φώσεως τοῦ Κυρίου, εἶναι ἡ πιό πειστική ἀπάντηση ὅτι ἡ σω­τη­ρία τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ διαρ­κῆ πραγματικότητα μέσα στήν Ἐκκλησία, γιά ὅσους θέλουν καί ἀγωνίζονται νά τήν οἰκειοποιη­θοῦν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία διανέμεται διά τῶν ἱερῶν μυστη­ρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτή τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀλλοιώνει καί μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο, καί τόν καθιστᾶ, ἄν καί χοϊκό καί ἁμαρτωλό, ἱκανό νά δια­κονεῖ τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ, νά διακονεῖ κατά ἀποστολική διαδο­χή τό μυστήριο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, προσέρχεσαι καί σύ γιά νά λάβεις σήμερα.

Καί θά τήν λάβεις μαζί μέ τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, τόν βαθμό τοῦ διακόνου, γιά νά συνε­χίσεις τήν ἱερή ἁλυσίδα ὅσων ὑπη­ρέ­τησαν καί ὑπηρετοῦν τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀν­θρώπων.

Ὁ Χριστός θά σέ ἀξιώσει σέ λίγο διά τῆς χάριτός του, ἡ ὁποία θά κατέλθει διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἐπισκόπου γιά νά ἀναπληρώσει τά ἐλλείποντα, νά καταστεῖς διά­κο­νος τῶν μυστηρίων του, ἐκπλη­ρώνοντας ἔτσι καί τόν πόθο τῆς ψυ­χῆς σου παιδιόθεν. Ἡ δωρεά καί ἡ τιμή πού σοῦ προσφέρει ὁ Θεός σήμερα, κατά τήν ἡμέρα μάλιστα πού ἡ Ἐκ­κλησία μας τιμᾶ τόν ἅγιο Γρη­γόριο τόν Παλαμᾶ, ἕναν ὄντως με­γάλο ἱεράρχη της, εἶναι πολύ με­γά­λη καί πολύ ὑψηλή. Θά διακο­νεῖς τούς ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου, θά διακονεῖς τά ἱερά μυστήρια τοῦ Θεοῦ, στά ὁποῖα καί οἱ ἅγιοι ἄγ­γελοι ἀκόμη παρακύπτουν τρόμῳ καί φόβῳ. Ἐσύ ὅμως θά μπορεῖς νά τά ἐγγίζεις μέ τά χοϊκά σου χέ­ρια.

Ἀγωνίσου, λοιπόν, νά φανεῖς ἀντάξιος τῆς μεγάλης αὐτῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, ἀνταποκρινόμενος σέ αὐ­τήν μέ τήν καθαρότητα τῆς ζω­ῆς καί τῆς ψυχῆς σου. Διότι σέ αὐ­τήν ἀναπαύεται ὁ Θεός, καί μόνον οἱ κα­θαροί τῇ καρδίᾳ μποροῦν νά τόν διακονοῦν «ἀκαταγνώ­στως καί ἀπροσκόπτως».

Μιμήσου καί σύ τήν καθαρότητα τῶν ἁγίων ἀγγέλων, τῶν ὁποίων φέρεις τό ὄνομα. Μιμήσου ὅμως καί τήν ταπείνωση καί τήν προ­θυ­μία καί τήν ὑπακοή τους στό θέ­λημα τοῦ Θεοῦ καί ἀγωνίζου γιά νά διακονεῖς τήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι­στοῦ, πού σέ τιμᾶ σήμερα, μέ τα­πείνωση, μέ ὑπακοή στόν Ἐπί­σκο­πό σου, μέ προθυμία, μέ εὐλά­βεια καί μέ φόβο Θεοῦ.

Ἡ ἱερωσύνη δέν εἶναι ἕνα ἐπάγ­γελ­μα, εἶναι διακονία τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων, καί ἔτσι θά πρέπει νά αἰσθάνεσαι στό ἑξῆς καί τή ζωή σου, ἐάν θέλεις νά διακο­νεῖς πραγματικά τόν Θεό καί νά ἔχεις τή χάρη του νά σέ συνοδεύει καί νά σέ στηρίζει στή ζωή σου.

Γνωρίζεις ἀσφαλῶς ὅτι ὁ δρόμος πού ἐπέλεξες δέν εἶναι εὔκολος καί χρειάζεται ἀγώνα. Ἀλλά στόν ἀγώνα αὐτόν δέν θά εἶσαι μόνος. Θά σέ συνοδεύουν οἱ εὐχές τῆς εὐ­λαβοῦς συζύγου σου καί τῶν οἰ­κείων σου, οἱ εὐχές ὅσων ἦλθαν γιά νά συμπροσευχηθοῦν μαζί σου τή σημαντική αὐτή ἡμέρα τῆς ζω­ῆς σου, οἱ εὐχές τοῦ πνευματικοῦ σου, τῶν πατέρων καί τοῦ Ἐπισκόπου σου, ὥστε διά πρε­σβειῶν καί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ἀρχιεπισκόπου Θεσ­σα­λονίκης, τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ θαυματουργοῦ, νά εὐαρεστήσεις τόν Θεό καί νά φα­νεῖς ἄξιος τῆς τιμῆς πού σοῦ κάνει ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία.

Εἴσελθε, λοιπόν, παιδί μου εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου, γιά νά λάβεις τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μένουμε σπίτι, συντροφιά με ένα βιβλίο! 50% όλα τα βιβλία της Αποστολικής Διακονίας

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, συμπαραστεκόμενη στον λαό μας, προσφέρει όλα τα βιβλία των εκδόσεών της, με έκπτωση 50% και ταχυδρομική αποστολή...

Η θεολογική και αισθητική αξία του Ακάθιστου Ύμνου

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η ορθόδοξη υμνολογία αποτελεί ένα κορυφαίο κεφάλαιο στον παγκόσμιο πολιτισμό. Είναι  η αδιάκοπη συνέχεια της ανεπανάληπτης αρχαιοελληνικής ποίησης, καθότι,...

«Ο Ακάθιστος Ύμνος»

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Την πέμπτη Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Εκκλησία μας ψάλλει τον Ακάθιστο Ύμνο προς το πρόσωπο της Υπεραγίας...

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις»

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις» (Χαίρε Παναγία που κυοφορείς τον οδηγό σ’ αυτούς που πλανώνται) Η αμαρτία ως εκτροπή από το θέλημα του Θεού οδήγησε τον...

Θὰ εἶμαι ἐκεῖ…

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ (στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μου) γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 1. γιατί εἶμαι παπάς, 2. γιατί Ἐφημερεύω γιὰ ὅλους τους Ἐνορίτες μου, 3. γιατί εἶμαι...

«Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ»

Ἅγιος Τύχων Ζαγκόρσκ Ἰησοῦ Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με. Νά εἶσαι τροφὴ καὶ ποτὸ τῆς ψυχῆς μου. Νά εἶσαι πηγὴ γιά τή διψῶσα ψυχή μου. Νά...

Γέροντας Νεκτάριος: Σας θυμίζω τι λέγατε για τον μακαριστό Χριστόδουλο…

Γέροντας Νεκτάριος: Σας θυμίζω τι λέγατε για τον μακαριστό Χριστόδουλο... Επειδή ο φερόμενος ως θεολόγος κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος ασχολήθηκε με την ταπεινότητά μου και μάλιστα...

Ψηφίστε τώρα: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το κλείσιμο των εκκλησιών στην Κύπρο

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των Κυπρίων αδελφών μας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια δημοσκόπηση, ώστε να εκφράσουν όσο περισσότερα άτομα από την Κύπρο, αν συμφωνούν η...

Κάθαρση

του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ Ο σκοπός της ζωής του πιστού ανθρώπου είναι να ενωθεί με Τον Θεό Πατέρα με την υιοθεσία του...

Αίσχος! Βεβήλωσαν τον Εσταυρωμένο στην Πάτρα

"Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμά μου χολήν καί εἰς τήν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος..." Λίγες μέρες προ του εκουσίου Πάθους του Κυρίου μας, προ των...

Τρισάγιο στο άγαλμα του Ελευθερωτή της Λιβαδειάς Αθανασίου Διάκου

Τιμήθηκε, 199 χρόνια μετά, λιτά λόγω των δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε, η επέτειος Απελευθέρωσης της Λιβαδειάς, που έγινε την 1 Απρίλη του 1821. Σήμερα 1η...

Δ.Ι.Σ.: Θα εορτάσουμε την Ανάσταση με Παννυχίδα κατά την Απόδοση στις 26 προς 27

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος,  η οποία συνήλθε την 1η Απριλίου 2020, με την μέθοδο της τηλεδιασκέψεως μεταξύ άλλων «επισημαίνει με πολύ πόνο και «αίμα...

«Εχει ανάγκη ο Ήλιος να επιστρατεύσει επιχειρήματα για να καταξιωθεί;;; »

Ιεροδιακόνου Ραφαήλ Μισιαούλη   «Εχει ανάγκη ο Ήλιος να επιστρατεύσει επιχειρήματα για να καταξιωθεί;;;»   Σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα που απασχολούν την κοινωνία των ανθρώπων ανά το...

Η Δ.Ι.Σ. βάζει «φίμωτρο» στις αυθαίρετες και αντισυνοδικές τοποθετήσεις

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος,  η οποία συνήλθε την 1η Απριλίου 2020, με την μέθοδο της τηλεδιασκέψεως μεταξύ άλλων «καλεί όλους να εμπιστεύονται την κρίση...

Δὲν γίνεται νὰ σωπαίνουν οἱ καμπάνες ἐνῶ τὰ παντοπωλεῖα εἶναι ὑποχρεωτικά ἀνοικτὰ καὶ τὶς Κυριακές

Ἀθῆναι, 24/3/20 Σεβαστοί μας πατέρες τῆς Δ.Ἱ.Σ καὶ τῆς Ἱ.Ἀ. δὲν θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω πὼς σὲ δύσκολες ὥρες καὶ σὲ ἐπιδημίες, ἡ Ἐκκλησία μας ἦταν μπροστὰ, φύλαξ...