Το Σάββατο 17 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, ενώπιον της Ιεράς Εικόνας της «Παναγίας του Όρους των Ελαιών» από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Ο Σεβασμιώτατος για ακόμη μία φορά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις θερμότατες ευχαριστίες του προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλο, με την άδεια και την ευλογία του οποίου μεταφέρθηκε η Ιερά Εικόνα της «Παναγίας του Όρους των Ελαιών», ενόψει της Πανηγύρεως του Ιερού Ναού, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε και τον Ιεροδιάκονο π. Δημήτριο Μπίζαο οποίος και την συνόδευσε.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σε Αναγνώστες τέσσερις ιερόπαιδες της ενορίας που διακονούν το ιερό Βήμα, τους Παναγιώτη Λαμπρόπουλο, Παπαδόπουλο Γεώργιο, Αθανασιάδη Κωνσταντίνο και Πετρόπουλου Αλέξανδρο.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην αίθουσα του Επισκοπείου επισκέφθηκε την έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς και κοσμήματος της κ. Όλγας Σβώλου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνει η ενορία με αφορμή τις εορταστικές ημέρες του Δεκαπενταυγούστου.

 ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Δέχου παρ᾽ἡμῶν, ᾠδήν τήν ἐξόδιον, Μῆτερ τοῦ ζῶντος Θεοῦ, καί τῇ φωτοφόρῳ σου καί θείᾳ ἐπισκίασον χάριτι».

Πρίν ἀπό ἑπτά ἡμέρες ὑποδεχθή­καμε μέ εὐλάβεια ἐδῶ στήν Ἀλε­ξάν­δρεια, στόν ἱερό ναό τῆς Κοι­μήσεως τῆς Θεοτόκου, μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία τοῦ Μακα­ριω­τάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύ­μων κ.κ. Θεοφίλου, τήν χαριτό­βρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν. Τήν ἀσπα­σθή­καμε, τήν προσκυνήσαμε, τῆς ἐκ­φράσαμε τήν ἀγάπη καί τήν εὐ­γνω­μοσύνη μας, τῆς ἐμπιστευθή­κα­με τά αἰτήματα τῆς ψυχῆς μας καί τῆς ζωῆς μας.

Ἐνώπιόν της ψάλαμε τίς τελευ­ταῖες Παρακλήσεις, τούς ἑορτίους ὕμνους τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεώς της, ἀλλά καί τά Ἐγκώμιά της. Τήν ράναμε μέ μύρα καί ἄνθη ἀλ­λά καί μέ τά δάκρυα τῆς προσευ­χῆς καί τά μύρα τῆς ψυχῆς μας. Τήν συντροφεύαμε καί μᾶς συντρό­φευε ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες.

Καί σήμερα, τρίτη ἡμέρα ἀπό τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεώς της, ἡμέρα κατά ὁποία σύμφωνα τήν παρά­δο­ση ἄνοιξαν οἱ ἀπόστολοι τόν τάφο της, γιά νά προσκυνήσει τό πανά­χραντο σῶμα της ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς, πού δέν εἶχε προλάβει νά φθάσει ἐγκαίρως γιά νά τήν ἀπο­χαιρετίσει, καί δέν βρῆκαν μέσα τό σῶμα τῆς Παναγίας μας, ἦρθε ἡ ὥρα νά τήν ἀποχαιρετίσουμε καί ἐμεῖς, νά τῆς ψάλουμε «ᾠδήν τήν ἐξόδιον» ὄχι γιά τήν Κοίμησή της ἀλλά γιά τήν ἀναχώρησή της ἀπό τήν πόλη μας.

Τότε, τό πανάγιο Σῶμα της ἀνῆλ­θε στά χέρια τοῦ Υἱοῦ στόν οὐ­ρα­νό, σήμερα ἡ ἱερή καί χαριτόβρυτη εἰκόνα της ἐπιστρέφει στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

Ἀποχαιρετοῦμε τήν ἱερή της εἰκόνα, ἀποχαιρετοῦμε τήν Παναγία μας πού ἐπιστρέφει γιά νά συνεχίσει νά φυλάσσει τόν ἱερό τόπο, στόν ὁποῖο εὐλαβεῖς πιστοί τήν ἀφιέρωσαν. Νά φυλάσσει καί ὅλους τούς Ἁγιοταφίτες πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται νά διατη­ροῦν κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆ­κες τά Πανάγια Προσκυνήματα ὀρθόδοξα καί ἑλληνικά.

Τήν ἀποχαιρετοῦμε ἀπευθύνο­ντάς της μία ἀκροτελεύτια δέηση, αὐτήν πού τῆς ἀπευθύναμε καί προχθές, μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνο­γράφο, τιμώντας τήν Κοίμησή της: «Δέχου παρ᾽ἡμῶν, ᾠδήν τήν ἐξό­διον, Μῆτερ τοῦζῶντος Θεοῦ, καί τῇ φωτοφόρῳ σου καί θείᾳ ἐπι­σκίασον χάριτι».

Τήν παρακαλέσαμε στή σημερινή θεία λειτουργία νά δεχθεῖ τούς ὕμνους μας καί νά μᾶς ἐπισκιάσει μέ τή χάρη της, τήν ὁποία ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη στή ζωή μας.

Καί ἡ χάρη τῆς Παναγίας μας, ἡ χάρη τῆς ἱερῆς της εἰκόνος τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἡ ὁποία μᾶς μεταφέρει τή ζῶσα χάρη τοῦ ἱεροῦ τόπου, τόν ὁποῖο ἁγίασε μέ τήν πα­ρουσία του καί μέ τήν προσευχή του τόσο ὁ Χριστός ὅσο καί ἡ Πα­ναγία Μητέρα του, μπορεῖ νά πα­ρα­μείνει κοντά μας, ἀκόμη καί τώ­ρα πού ἡ χαριτόβρυτη εἰκόνα της θά ἐπιστρέψει στά Ἱεροσό­λυμα.

Διότι, ὅπως ἡ Παναγία μας «ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλι­πε», ἔτσι καί ἡ χάρη τῆς ἱερᾶς εἰκόνος δέν ἐγκαταλείπει ἐκείνους πού τήν προσκύνησαν μέ εὐλάβεια καί σεβασμό, ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τιμοῦν καί ἀγαποῦν τήν Παναγία μας, ἀλλά κυρίως ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν καί ἀγωνί­ζο­νται νά ζοῦν ὅπως ζοῦσε καί ἡ ἴδια.

Καί πῶς ζοῦσε ἡ Παναγία μας; Ζοῦσε μέ ἁπλότητα καί καθαρό­τη­τα. Ζοῦσε ἐφαρμόζοντας μέ πιστό­τητα τίς ἐντολές καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί ἀκολουθώντας τό θέ­λημα τοῦ Θεοῦ, δέν ἄφηνε περι­θώρια στήν ἁμαρτία καί στόν πει­ρασμό νά μολύνουν τήν ψυχή της καί νά ἐκδιώξουν ἔτσι τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἐάν, λοιπόν, καί ἐμεῖς προσπα­θοῦ­με νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέ­λημα τοῦ Θεοῦ, ἐάν προσπα­θοῦ­με νά διατηροῦμε καθαρή τήν ψυ­χή μας ἀπό τήν ἁμαρτία, καί νά τήν καθαίρουμε ἀπό αὐτήν μέ τά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, τότε ὄχι μόνο θά διατηροῦμε τή χάρη πού λάβαμε προσκυνώντας αὐτές τίς ἡμέρες τήν ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας μας ἀπό τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀλλά καί θά ἔχουμε διαρ­κῶς τή χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τόκου, ἡ ὁποία θά μᾶς ἐπισκιάζει πάντοτε.

Προπέμποντας τήν χαρι­τόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας μας θά ἤθελα νά ἐκφράσω γιά ἀκόμη μία φορά τήν εὐγνωμοσύνη καί τίς θερμότατες εὐχαριστίες μου πρός τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσο­λύ­μων κ.κ. Θεόφιλο, ὁ ὁποῖος καί φέτος ἀνταποκρίθηκε στήν παράκλησή μας καί ἔδωσε τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία του γιά νά ἔλθει αὐτή τή σεβάσμια εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαι­ῶν τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπε­νταυ­γούστου στήν πόλη μας, ὥστε νά τήν προσκυνήσουμε καί νά λά­βουμε τή χάρη καί τήν εὐλογία της.

Εὐχαριστῶ ἀκόμη ἀπό καρδίας καί τόν π. Δημήτριο, τόν διάκονο, ὁ ὁποῖος τή συνόδευσε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα μέχρι τήν πόλη μας καί τήν Ἱερά Μη­τρόπολή μας, καί εὔχομαι τα­πεινά ἡ χάρη της νά μᾶς ἐνισχύει καί νά μᾶς καθοδηγεῖ πάντοτε. Ἄς κρατήσουμε στήν ψυχή μας ἀλλά καί στή σκέψη μας καί στά μάτια μας τή γλυκειά της ὄψη, τή γλυκειά ὄψη μιᾶς μάννας, ἡ ὁποία χαίρεται νά βρίσκεται κοντά στά παιδιά της καί ἡ ὁποία πάντοτε δέεται καί προσεύχεται γιά ὅλους μας. Ἀμήν.

  ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στήν Πάτρα

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Βουλευτοῦ, (Μετόχιον Ἱ .Μ. Μαρίτσης) ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Τήν...

Μεγαλειώδης λιτάνευση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στη νήσο Νάξο

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας συμμετείχε συμπροσευχόμενος εκ του Ιερού Βήματος στον τελεσθέντα Μεθέορτο Εσπερινό και την Ακολουθία της Ιεράς...

Η εορτή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Την ιερά μνήμη του επιφανούς εκπροσώπου των Κολλυβάδων Αγίων, Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος συγκαταλέγεται και στην σεπτή χορεία των Ευβοέων Αγίων, αφού...

Μια ηχηρή μαρτυρία της ορθόδοξης πίστης και της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με εντολή του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού του Οργανισμού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, απεστάλη στους 705 Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού...

Eθελοντική αιμοδοσία στην Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως

Για πρώτη  φορά στην ιστορία της τράπεζας αίματος του ναού της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, προγραμματίστηκε και έγινε αιμοδοσία πριν από το πανηγύρι της παιδομάρτυρος...

Ονομαστήρια Πρωτοσύγκελου Μητροπόλεως Καρυστίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η ιερά και σεβάσμιος μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημων Νικοδήμου του Αγιορείτου ενός εκ των Ευβοέων Αγίων ο οποίος...

Μπράβο στα παιδιά μας!

Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σπύρος Τσικνής έστειλε στον πνευματικό του πατέρα Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο την παραπάνω φωτογραφία που εικονίζει ένα Έ λληνα...

Με την συμμετοχή 20 Ιερέων και Διακόνων λειτούργησε ο Μητρ. Παροναξίας στον πανηγυρίζοντα Ναό του Αγ. Νικοδήμου

Την Τρίτη 14-7-2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, με την συμμετοχή 20 Ιερέων και Διακόνων της...

Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Γένους μας

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος, ἀπό τούς ἀκριτικούς Φούρνους, ὅπου ἐλειτούργησε τήν Κυριακή 12η Ἰουλίου 2020, ἐξέφρασε τήν θλίψη του γιά τήν ἀπόφαση...

Φθιώτιδος: «Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ηγέτης πνευματικός σε εποχές κρίσης και δοκιμασίας»

Στο Ερημητήριο του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο ευρίσκεται στο οροπέδιο Καράϊνες της Δίβρης Φθιώτιδος, χοροστάστησε και ωμίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ....

Ο Μητρ. Κορίνθου στα εγκαίνια του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Σοφικό

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020, τα Εγκαίνια του Εποχικού, Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Σοφικό Κορινθίας. Την τελετή των Εγκαινίων τέλεσε ο Μητροπολίτης μας κ....

Επίσκεψη Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως στο Δήμαρχο Παγγαίου

Επίσκεψη στο Δήμαρχο Παγγαίου, κ. Φίλιππο Αναστασιάδη, πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον...

Στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας o Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίη­σε σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, ο Υφυ­πουρ­γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κων/νος Σκρέκας, συνο­­δευόμενος από...

Ρασοφορία νέας Μοναχής στην Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου

Στην Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου χοροστάτησε την Δευτέρα 13/7 ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής του Αγίου Νικοδήμου του...

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γιά τό 2ο «γάμο» τῶν Κληρικῶν…!

Ὁ μὲν κς΄. (26ος) Κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διορίζει, ὅτι μόνον οἱ Ἀναγνῶσται καὶ Ψάλται ἔχουν ἄδειαν νὰ ὑπανδρευτοῦν ὕστερα ἀπὸ τὴν χειροτονίαν.* Ὅλοι δὲ...