παπα Γιώργης Δορμπαράκης

Ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ ἀποτελεῖ τήν πηγή τοῦ συγκεκριμένου χαιρετισμοῦ. Ἐκεῖνος, μέσα ἀπό ἕνα ὅραμά του, χαρακτηρίζει τήν Παναγία, καί μάλιστα τό ἀειπάρθενο αὐτῆς, ὡς τήν κλεισμένη πύλη, ἀπό τήν ὁποία θά περάσει μόνο ὁ Μεσσίας προκειμένου νά ἔλθει στόν κόσμο, καί θά παραμείνει ἔπειτα γιά πάντα κλειστή. Κατά τά ἴδια τά λόγια τοῦ προφήτη (πρβλ. 44, 1-3): «Κατόπιν μέ ἔστρεψε πάλι πρός τόν δρόμο πού ὁδηγοῦσε στήν ἐξωτερική πύλη τῶν ἁγίων, ἡ ὁποία βρίσκεται ἀνατολικά, καί αὐτή ἦταν κλειστή. Καί ὁ Κύριος μοῦ εἶπε· Αὐτή ἡ πύλη θά παραμείνει κλειστή, καί δέν θά ἀνοιχτεῖ, καί κανείς δέν θά περάσει ἀπό αὐτήν, διότι ὁ Κύριος ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ θά εἰσέλθει δι’ αὐτῆς, καί θά παραμείνει καί πάλι κλεισμένη». Χαιρετίζουμε λοιπόν τήν Παναγία ἡ ὁποία εἶναι ἡ πύλη τῆς σωτηρίας.

  1. Κι ὑπενθυμίζουμε βέβαια ὅτι ὅταν μιλᾶμε γιά σωτηρία μιλᾶμε γιά τή ζωντανή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, σχέση πού προϋποθέτει ἀκριβῶς τόν ἐρχομό Του στόν κόσμο καί τήν πρόσληψη τοῦ ἀνθρώπου ἀπό Αὐτόν, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά θεραπευθεῖ ἀπό τά τραύματα τῆς ἁμαρτίας καί νά καταστεῖ καί πάλι σῶος καί ὁλόκληρος ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα – χωρίς Χριστό ὁ ἄνθρωπος δέν θεωρεῖται ἄνθρωπος μέ τήν ἀληθινή ἔννοια τοῦ ὅρου, ὡς ἐκεῖνος δηλαδή πού εἰκονίζει τόν Χριστό καί κατατείνει στήν ὁμοίωσή του μέ Ἐκεῖνον. Γιά νά θυμίσουμε τό ἁγιογραφικό: ὁ ἄνθρωπος λόγω τῆς ἁμαρτίας του «παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς».
  2. Λοιπόν, ἡ Παναγία μας θεωρεῖται καί εἶναι ἡ πύλη τήν ὁποία διῆλθε ὁ Δημιουργός καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Ἡ διέλευσή Του ὅμως ἀπό τήν πάναγνη κόρη δέν ἔχει χαρακτήρα ἐξωτερικό καί ἐπιφανειακό, σάν νά ἔφερνε Αὐτός ἕνα δικό Του οὐράνιο σῶμα· ὁ Χριστός ἐρχόμενος γίνεται πραγματικός καθ’ ὅλα ἄνθρωπος μέσω τῆς Παναγίας, πού σημαίνει ὅτι τό ἀνθρώπινό Του ἔχει τά στοιχεῖα τῆς Μητέρας Του, τή σάρκα Της καί τό αἷμα Της. Γι’ αὐτό καί ὁ χαρακτηρισμός τῆς Παναγίας ὡς πύλης ἀποτελεῖ στήν οὐσία μία διακήρυξη περί τοῦ ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός· ναί, εἶναι μία ὁμολογία τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος – τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος χωρίς ἁμαρτίας. Γι’ αὐτό καί ποτέ ὁ Χριστός δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἀνεξάρτητα ἀπό τήν Παναγία Μητέρα Του· Ἐκείνη εἶναι ἡ Θεοτόκος, γιατί Αὐτός εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός. Ἡ Παναγία ὄντως εἶναι «ἡ κλῖμαξ δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεός», ὅπως εἶναι καί «ἡ γέφυρα ἡ μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν».
  3. Δέν ἐξαγγέλλεται ὅμως μόνο τό χριστολογικό δόγμα μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ὡς πύλης· ἐξαγγέλλεται καί τό δόγμα περί Ἐκκλησίας, μέ τήν ἔννοια ὅτι ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τόν ὅρο, βεβαίως γιά νά γνωρίσουμε τόν Χριστό, ἀλλά πάντοτε μαζί μέ Αυτήν πού εἶναι τό «ἐξαίρετον» μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι δι’ Αὐτῆς ὁ Χριστός προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση καί συνιστᾶ μ’ ἕναν μοναδικό τρόπο τό ἄκτιστο σῶμα Του, μέλη τοῦ Ὁποίου εἶναι καί ἡ Παναγία – ἄρα ὡς Αὐτή πού δέχεται πρώτη τίς συνέπειες τῆς σωτηρίας πού ἔφερε ὁ Υἱός καί Θεός Της – ἀλλά καί ὅλοι ἐμεῖς πού Τόν ἔχουμε πιστέψει καί Τόν ἔχουμε ἀποδεχτεῖ ὡς Σωτήρα τῆς ζωῆς μας. Ἡ Παναγία εἶναι ὅ,τι πιό ἰσχυρό ὑπάρχει γιά τήν πίστη μας ὅτι σωζόμαστε «σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς». Σωτηρία ἀπό τόν Κύριο χωρίς Ἐκείνην καί χωρίς τούς ἁγίους μας, δηλαδή ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, δέν ὑφίσταται. Γι’ αὐτό καί ἡ δική μας ἡ ἀνταπόκριση, ὁ ἀγώνας γιά νά στεκόμαστε στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, εἶναι καί «κομμάτι» τῆς Παναγίας: «πονᾶμε» ὄχι μόνον τόν Κύριο μέ τήν ἀπιστία μας καί τήν ἁμαρτία μας, ἀλλά καί τήν Παναγία μας, ὅπως καί ὅλους τούς ἁγίους.
  4. Ἀλλά ἡ Θεοτόκος, πέραν τῶν παραπάνω, εἶναι καί ἡ πύλη τῆς σωτηρίας, γιατί μᾶς ὑποδεικνύει τόν μόνο τρόπο πού πρέπει νά στεκόμαστε ἔναντι τοῦ Θεοῦ μας, γιά νά καθίσταται ἐνεργής ἡ παρουσία Του στή ζωή μας. Καί ὁ τρόπος αὐτός εἶναι ἡ ἀπόλυτη ὑπακοή στό ἅγιο θέλημά Του. Ὅπως Ἐκείνη μέ τό «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά Σου» σάρκωσε τόν Θεό στήν πανάγια μήτρα Της, κατά τόν ἴδιο τρόπο ὑποδεικνύει καί σέ μᾶς ὅτι ἔξω ἀπό τήν ὑπακοή καί συνεπῶς τήν ταπείνωση, ὁ Χριστός παραμένει ξένος πρός τή ζωή μας. Ἡ Παναγία εἶναι τό καθοδηγητικό πρότυπό μας: στά χνάρια Ἐκείνης βαδίζοντας, ἀφήνοντας δηλαδή τό δικό μας θέλημα καί τό «ἔτσι μ’ ἀρέσει» πού σάν χάλκινο τεῖχος μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Θεό, πατᾶμε στά χνάρια Ἐκείνου, μέ ἀποτέλεσμα νά σαρκώνεται Αὐτός, κατά τήν ἀψευδή ὑπόσχεσή Του, καί στή δική μας ὕπαρξη. Ὁπότε, ὄχι μόνο βιώνουμε κι ἐμεῖς οἱ ταπεινοί ἀπό τόν κόσμο τοῦτο τή σωτηρία μας, ἀλλά φτάνουμε στό σημεῖο νά γινόμαστε χάριτι Θεοῦ «πύλη» σωτηρίας καί γιά ἄλλους συνανθρώπους μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Δήμος Αγίας Νάπας παρέθεσε γεύμα στα 55 παιδιά από την Ουκρανία στην παρουσία του Μητρ. Ταμασού

Γεύμα στα πενήντα πέντε παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία φιλοξενούνται αυτές τις μέρες στο νησί μας υπό την επίβλεψη του Μητροπολίτη Ταμασσού Ησαϊα,...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου του Αγίου Πολυκάρπου στην Μενεμένη

Τα θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του ομώνυμου Ιερού Ναού του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου της Σμύρνης στην Μενεμένης της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, τέλεσε...

Στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής ΔΙΚΕ Πελοποννήσου

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, ο νέος Διοι­κη­τής της Διοίκησης Κέντρων Πελοποννήσου Υποστράτηγος Δημή­τριος Σκουφίδης,...

Συνάντηση του Προέδρου της Αιγύπτου με τους Προκαθημένους της Μ. Ανατολής

Ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ.Abdel Fattah El-Sisi δέχθηκε τηνν 17η Μαΐου 2022 στο Προεδρικό Μέγαρο του Καΐρου τους επικεφαλής των...

Κάλυψη κενών θέσεων θεολόγων εκπαιδευτικών με μόνιμους διορισμούς

ΠΡΟΣ: Κυρία Νίκη Κεραμέως Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αθήνα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Θέμα:  Κάλυψη κενών θέσεων θεολόγων εκπαιδευτικών με μόνιμους διορισμούς Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Με αφορμή την πρόσφατη ανακίνηση του...

«Τον Θεόν σεβομένη … Λυδία Φιλιππησία»

Του Σεβ. Μητροπολίτου Φ.Ν.Θ. Στεφάνου «Τον Θεόν σεβομένη … Λυδία Φιλιππησία» Ήταν τότε περίπου το 50 μ.Χ. που εδώ στον τόπο μας, όπως περιγρά­φει και ο...

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας με τον Πρωθυπουργό της Βικτώριας

Συνάντηση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 16 Μαΐου, στη Μελβούρνη, και συγκεκριμένα στο κτίριο του τοπικού Κοινοβουλίου της Βικτώριας, με...

Τί είναι η Μεσοπεντηκοστή;

«Ο Μεσσίας (= Χριστός), όταν η εορτή ήταν στο μέσο, στάθηκε ανάμεσα στους διδασκάλους του μωσαϊκού Νόμου και τους δίδασκε». Την εορτή της Μεσοπεντηκοστής την...
video

Θεία Λειτουργία – αναπαράσταση της ζωής του Χριστού

Η Θεία λειτουργία είναι μια αναπαράσταση της ζωή του Χριστού μας πάνω στην γη. Όσα γίνονται στη Θεία Λειτουργία:Τι συμβολίζει η προσκομιδή;Τι είναι η...

Λιτάνευση Παναγίας Ελεούσης και Πανηγυρικός Εσπερινός στην Έδεσσα

Την Τρίτη 17 Μαΐου, στις 18.00, πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα η καθιερωμένη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας Ελεούσας από το Μητροπολιτικό Οίκημα στον Ιερό...

Πολυαρχιερατικός εορτασμός της Ι. Μνήμης του Αγ. Πλάτωνος Μητροπολίτου Χίου

Ἡ Κυριακή τοῦ Παραλύτου, 15η Μαΐου 2022, ἀπετέλεσε τήν ἱερή, λαμπρά καί μεγαλειώδη ἡμέρα, κατά τήν ὁποία, στά πλαίσια μάλιστα τοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν 200 χρόνων...

Επίσκεψη στο Λύκειο Αμφιλοχίας και στο Εργαστήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Το Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Μαΐου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και...

Νέοι, Κορονοϊός και Εκκλησία – 7η Ιερατική Σύναξη στον Βόλο

Η 7η και τελευταία, για το τρέχον εκκλ/κό έτος, Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, υπό την...

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην 12η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής

Η ΑΘΜ ΣΤΗΝ 12η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Την 16η Μαΐου 2022 η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης  Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος...