Το Σάββατο 23 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Κἀγώ δίδωμι αὐτοῖς ζωήν αἰώ­νιον». Τήν περασμένη Κυριακή ὁ Χρι­στός ἀπευθυνόμενος στή Σαμαρεί­τιδα, πού συνάντησε στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, τῆς ὑποσχέθηκε νά τῆς δώ­σει τό «ὕδωρ τό ζῶν», τό ὁποῖο «πᾶς ὁ πίνων … οὐ μή διψήσει εἰς τόν αἰῶνα».

Καί σήμερα, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἀποδίδει τήν ἑορτή τῆς Σαμαρείτιδος, ὁ Ἰη­σοῦς δίδει σέ ὅλους ὅσους τόν πι­στεύουν μιά ἀκόμη ὑπόσχε­ση. Ὑπόσχεται νά μᾶς χαρίσει τήν αἰώνιο ζωή.

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι μία ἔννοια ἡ ὁποία πάντοτε σαγηνεύει τούς ἀν­θρώπους. Καί δέν εἶναι τυχαῖο. Ὀφεί­λεται στό γεγονός ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε αἰωνίους. Μᾶς ἔπλασε γιά νά ἀπολαύσουμε κοντά του τή μακαριότητα τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἡ ὁποία δέν ἔχει τέλος.

Ὁ Θεός δέν μᾶς ἔπλασε γιά νά πε­θάνουμε. Ἡ πτώση καί ἡ παρα­κοή τῶν πρωτοπλάστων καί ἡ ὑπο­δούλωσή τους στήν ἁμαρτία ἦταν αὐτή ἡ ὁποία εἰσήγαγε τόν θά­νατο στή ζωή μας, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ὁ πνευματικός θάνα­τος, ὁ χωρι­σμός δηλαδή τοῦ ἀν­θρώπου ἀπό τόν Θεό ἐξαιτίας τῆς ἀνυπακοῆς του. Ὁ σωματικός θάνατος τοῦ ἀν­θρώ­που ἀκολούθησε, κατά παρα­χώ­ρη­ση τοῦ Θεοῦ, γιά νά μή μείνει ἀθάνατο τό κακό.

Ὅμως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἦταν τόσο μεγάλη γιά τό πλάσμα του, ὥστε ἔστειλε τόν Υἱό του τόν μονογενῆ γιά νά τό σώσει διά τῆς σταυρικῆς θυσίας καί τῆς ἀνα­στά­σεώς του.

Θά μποροῦσε ὁ Θεός ἀσφαλῶς νά σώσει τόν ἄνθρωπο μέ πολλούς ἴσως ἄλ­λους τρόπους. Ἐάν ἔστειλε τόν Υἱό του, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι­στό, ὡς ἄνθρωπο στή γῆ, τό ἔκανε ἀπό ἀπέραντη ἀγάπη γιά μᾶς. Καί ἐάν ὁ Χριστός μᾶς χάρισε τή σωτηρία, «θανάτῳ … πατήσας» τόν αἴτιο τοῦ θανάτου τοῦ ἀν­θρώ­που, τόν διάβολο, καί ἄν στή συνέ­χεια ἀναστήθηκε, τό ἔκανε γιά νά μᾶς δώσει τή βεβαιότητα ὅτι ἡ σω­τηρία μας συνδέεται καί μέ τήν ἀνά­στα­ση τῶν σωμάτων μας, διότι ἡ ἀνάσταση εἶναι ἡ κατάρ­γη­ση τοῦ θανάτου καί ἡ ἀπαρχή τῆς νέας βιο­τῆς, τῆς αἰωνίου ζω­ῆς, τήν ὁποία στερηθήκαμε ἐξαι­τίας τῆς ἁμαρτίας.

Ὁ Χριστός ὑπόσχεται τήν αἰώνιο ζωή, ὑπόσχεται δηλαδή τήν ἀπο­κα­τάστασή μας στήν προπτωτική κατάσταση, ἀπαλλάσσοντάς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί τίς συνέπειές της. Ἡ ἀπαλλαγή αὐτή γίνεται διά τῆς πίστεως στόν Ἰησοῦ Χριστό, γί­νεται διά τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἀν­θρώπου νά ζήσει ἐν Χριστῷ καί νά μετάσχει στή ζωή τοῦ Χριστοῦ, ἑνούμενος μέ Αὐτόν διά τοῦ μυ­στη­ρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, μεταλαμβάνοντας Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ κατά τή διαβεβαίωση τοῦ ἴδιου τοῦ Χρι­στοῦ μας τό μέσον διά τοῦ ὁποίου ὁ ἄνθρωπος «ἔχει ζωήν αἰώνιον».

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι­στοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πι­στεύει ἀκράδαντα καί χωρίς κα­μία ἀπολύτως ἀμφιβολία ὅτι ἡ θεία Κοι­νωνία ἀποτελεῖ «φάρμακον ἀθα­­νασίας», καί ἡ «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης» προσέ­λευση καί μετοχή σέ αὐτήν δέν εἶναι δυνατόν νά μεταδώσει στόν πιστό οὔτε ἀσθένειες οὔτε πολύ περισσότερο τόν θάνατο, ἀλλά μό­νο τόν ἴδιο τόν Χριστό. Γιατί ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος πού μεταλαμ­βά­νουμε δέν εἶναι τά ὑλικά δῶρα πού προσφέρουμε γιά τή θεία Λει­τουργία, οὔτε συμβολίζουν ἁπλῶς τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά εἶναι μετουσιω­μένα σέ Σῶμα καί Αἷμα διά τοῦ Παναγίου Πνεύματος, εἶναι αὐτό τό Σῶ­μα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ πού θυσιάσθηκε γιά χάρη μας, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος προσφέ­ρει τήν αἰώνιο ζωή σέ αὐτούς πού τόν λαμβάνουν διά τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Γι᾽ αὐτό, παρακαλῶ ἄς μήν ἀκοῦμε καί ἄς μήν ἐπηρεαζόμεθα πολύ περισ­σό­τερο ἀπό ὅσα βλάσφημα ἀκούο­νται καί γράφονται τελευταίως σχε­­τικά μέ τό ἱερό μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας, ἀλλά ἄς προσερ­χόμεθα μέ πίστη σέ αὐτό γιά νά λαμβάνουμε τή χάρη καί νά γινό­μεθα καί ἐμεῖς σύσσωμοι καί σύ­ναιμοι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας.

Αὐτό ἔκανε καί ἡ ἀείμνηστη ἀδελ­­­φή μας, τήν ὁποία γνώριζα πολύ καλά, καί τῆς ὁποίας τελοῦμε σήμερα τό ἐτήσιο μνημόσυνο. Πί­στευε στόν Χριστό, ζοῦσε μέ τόν Χριστό, ζοῦσε σύμφωνα μέ τό θέ­λη­μά του, ζοῦσε μία ζωή εὐ­σε­βεί­ας καί σεμνότητος, ὡς ἄνθρω­πος τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλεημοσύνης. Κοινωνοῦσε τόν Χριστό καί κοι­νω­­νοῦσε μέ τόν Χριστό διά τῆς προσευχῆς καί τῶν ἱερῶν μυστη­ρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί γι᾽ αὐ­τό πιστεύουμε καί ἐλπίζουμε ὅτι ὁ ἐλεήμων Κύριος θά τῆς χαρίσει τήν αἰώνιο ζωή καί ἀνάπαυση κο­ντά του καί θά τήν ἀξιώσει νά ἀπο­λαύσει καί τά ἀγαθά τῆς αἰω­νίου βασιλείας του μετά πάντων τῶν ἁγίων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εορτάστηκε η μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Νησέλι

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου...

Φθιώτιδος Συμεών: «Να γίνουμε και εμείς επιστήθιοι φίλοι του Κυρίου μας»

Στις παραθαλάσσιες ενορίες της Κουβέλας και του Θεολόγου Φθιώτιδος, ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο  25 & 26 Σεπτεμβρίου, κατά την...

Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται…

Η μάχη του Ορμενίου, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1371, ήταν καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις στο χώρο της Βαλκανικής. Η κυριαρχία των Οθωμανών στην...

Ἂρχισαν οἱ ἑορτασμοί τῆς ἑορτῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα

Συμπληρώνονται ἐφέτος 56 χρόνια ἀπό τήν ἐπανακομιδή τῆς Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀπό τήν Ρώμη στήν Πάτρα (26 Σεπτεμβρίου 1964- 26 Σεπτεμβρίου 2020). Ὃπως κάθε...

Η εορτή της Μεταστάσεως του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Mε λαμπρότητα εορτάσθηκε την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος.  Στον...

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ανήκει στα ιερά εκείνα πρόσωπα που αποτελούσαν το στενό κύκλο των μαθητών του Κυρίου....

Επικίνδυνη σίγουρα δεν είναι η Θεία Κοινωνία…

Του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου Διάβασα σε ιστότοπο την είδηση, ότι ο δημοσιογράφος κ. Μανώλης Καψής, συνομιλών σε τηλεοπτικό διάλογο, σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού...

Η εορτή της Μεταστάσεως του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στην Άνδρο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί , εν πληθούση Εκκλησία και την παρουσία πολλών παιδιών, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου...

Μνημόσυνο Γέροντος π. Συμεών Κραγιόπουλου

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, τελέσθηκε το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου ε.έ., εις το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος Πανοράματος, το πενταετές...

«Πρώτα η υγεία μου ή η σωτηρία της ψυχής μου;»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού φθάσαμε σήμερα στο τέλος της φετινής ιεραποστολικής και...

Ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης – Κυριακή Α’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες  οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου  χαλάσω τὸ δίκτυον»  (Λουκᾶ 5,5) Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ἀγαπητοί Ἀδελφοί,...

Η αναβολή της Ιεραρχίας

Του Γιώργου Ν. Πασπαθανασόπουλου Η αναβολή – ματαίωση της ετήσιας υποχρεωτικής συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχει καμία δικαιολογία. Ούτε φυσικά τον κορωνοϊό....

Περί κανονικής προσκτήσεως της μοναχικής ιδιότητος (μέ ἀφορμή Ἀνακοινωθέν μας διά τόν ἐκπεσόντα Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνδρέαν Κονάνον)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ Ὁ πολιός καί πολυσέβαστος καί βαθυνούστατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ.κ. Γερμανός μέ τήν ὀξυδέρκεια καί τόν δυναμισμό πού τόν...

Η εορτή του Αγίου Σιλουανού στην Μητρόπολη Θηβών

Στην  Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) στο Ακραίφνιο λειτούργησε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε...

Ἡ Ἐξόδιος Άκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας στήν Τρίπολη

Τήν Παρασκεύη 25 Σεπτεμβρίου 2020, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας, στόν Ἱερό Ναό Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου Τριπόλεως. Ἡ Μοναχή Νειλία (κατά κόσμον Χρυσούλα)...