Την Τρίτη 26 Μαΐου το βράδυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Ιερά Αγρυπνία και κήρυξε το θείο λόγο επί τη εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Φωτίζου, φωτίζου ἡ νέα Ἱερου­σαλήμ, ἡ γάρ δόξα Κυρίου ἐπί σέ ἀνέ­τειλε».

Πρίν ἀπό σαράντα ἡ­μέ­ρες ἡ Ἐκ­κλησία μας ἔψαλε πανηγυρικά τόν ἀναστάσιμο αὐτόν ὕμνο, κα­λώ­ντας ὅλους τούς πιστούς, ἐμᾶς πού παροικοῦμε στή νέα Ἱε­ρου­σα­λήμ, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι­στοῦ, νά χα­ροῦμε καί νά ἀπολαύ­σουμε τό φῶς τοῦ ἀναστάντος Κυ­ρίου, τοῦ Σω­τῆ­ρος καί λυτρωτοῦ μας, νά χα­ροῦμε γιά τή δόξα τοῦ Κυ­ρίου μας πού ἔλαμψε διά τῆς Ἀναστά­σεώς του καί φώτισε τόν κόσμο.

Μᾶς κάλεσε ἡ Ἐκκλησία μας νά φωτισθοῦ­με ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἀπό τό ἄδυτο φῶς τῆς δόξης τοῦ Κυρίου μας, καί νά τό μεταφέρουμε στόν κόσμο ὡς μήνυμα λυτρώσεως ἀπό τόν θάνα­το καί τήν ἁμαρτία.

Ὅμως ὁ ἀναστάσιμος αὐτός ὕμνος ἀκούσθηκε φέτος «τῶν θυ­ρῶν κεκλεισμένων», ἐξαιτίας τῶν μέτρων προστασίας γιά τήν ἐξά­πλω­ση τοῦ κορωνοϊοῦ πού ἴσχυαν ἀναγκαστικά καί τή νύκτα τῆς Ἀνα­στάσεως. Γι᾽ αὐτό καί ἀπόψε, καθώς ἡ Ἐκκλησία μας, μία ἡμέρα πρίν ἀπό τήν εἰς οὐρανούς ἔνδοξη Ἀνά­ληψη τοῦ Χριστοῦ μας, ἀποδίδει τή μεγάλη ἑορτή τοῦ Πάσχα καί ἐπαναλαμ­βάνει τήν πανηγυρική ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, τόν ψάλουμε γιά ἄλλη μία φορά πανη­γυρικά καί χαρμόσυνα, ἐκφρά­ζο­ντας τήν εὐχαριστία καί τήν εὐ­γνω­μοσύνη μας στόν Χρι­στό, γιατί μᾶς ἀξίωσε νά ζήσουμε καί φέτος, ἔστω καί μέ ἕναν δια­φο­ρετικό τρό­πο, τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεώς του.

Γιατί ἕνα θαῦμα εἶναι ὅτι περά­σαμε σχεδόν ἀλώβητοι ἀπό αὐτή τή μεγάλη δοκιμασία τῆς πανδη­μίας, ἡ ὁποία προκάλεσε τόση ὀδύ­νη καί τόσο πόνο σέ ὅλο τόν κό­σμο. Ἕνα θαῦμα εἶναι ὅτι βρισκό­με­θα καί πάλι στούς ναούς μας, ἔστω καί ὑπό διαφορετικές συνθῆ­κες, γιά νά ψάλουμε ὅλοι μαζί τήν πασχάλιο Ἀκολουθία.

Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας βεβαίως τό θαῦμα τῆς Ἀναστά­σεως δέν περιορίζεται οὔτε στήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα οὔτε στίς σαρά­ντα ἡμέρες τῆς μεταπασχα­λίου πε­ριόδου πού ὁλοκληρώνε­ται αὔ­ριο. Εἶναι ἕνα διαρκές γεγονός πού εἶναι παρόν στή ζωή τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας καί στή ζωή τοῦ κάθε πιστοῦ, καί ἀνατροφοδοτεῖ καί ἀνα­ζωογονεῖ τή ζωή μας.

«Ὁσάκις γάρ ἄν ἐσθίητε τόν ἄρ­τον τοῦτον καί τό ποτήριον τοῦτο πίνητε, τόν ἐμόν θάνατον καταγ­γέ­λετε καί τήν ἐμήν ἀνάστασιν ὁμο­λογεῖτε», λέγει ὁ οὐρανοβά­μων Μέγας Βασίλειος, ἐπαναλαμ­βά­νοντας τούς λόγους τοῦ Κυρίου στήν εὐχή τῆς θείας του Λειτουρ­γίας πρό τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν τιμίων Δώρων.

Ἔτσι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τή βάση καί τό θε­μέ­λιο τῆς πίστεώς μας, γίνεται διαρ­κής ἐμπειρία στή ζωή τῶν πιστῶν διά τῆς μετοχῆς τους στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, στό μυστήριο ὄχι ἁπλῶς τῆς κοι­νωνίας τῶν μαθητῶν μέ τόν Διδά­σκαλό τους ἀλλά καί τῆς ἑνώσεώς τους μαζί του, μαζί μέ τόν ὑπέρ ἡμῶν Σταυρωθέντα καί Ἀναστά­ντα Κύριο καί Θεό μας.

Καί αὐτό τό γεγονός τῆς συνε­χοῦς μετοχῆς καί κοινωνίας μέ τόν Χριστό εἶναι ἕνα ἀκόμη θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως, πού ἐπιτρέπει καί μᾶς τούς ταπεινούς καί χοϊ­κούς ἀνθρώπους νά ζοῦμε τή δόξα της, τή δόξα τοῦ Ἀνα­στάντος Χρι­στοῦ, πού δέν τόν δοξάζουμε μόνο γιατί κατέλυσε τόν θάνατο, «θα­νά­τῳ θάνατον πα­τή­σας», ἀλλά καί γιατί κατέλυσε «τόν τό κράτος ἔχον­τα τοῦ θανά­του, τοὐτέστι τόν διάβολον», ὅπως γράφει ὁ πρωτο­κορυφαῖος ἀπό­στο­λος Παῦλος, καί μαζί του καί τή δύναμη τῆς ἁμαρ­τίας.

Γι᾽ αὐτό καί δέν θά πρέπει νά δί­δουμε σημασία σέ ὅσα ἀκούο­νται καί λέγονται ἀπό κάποιους σχε­τι­κά μέ τό ἱερώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καί τά ὁποῖα δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό συκο­φαντία καί βλασφημία κατά τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο κα­θα­γιάζει τά προσφερόμενα δῶρα, καθαγιάζει τόν ἄρτο καί τόν οἶνο, καί τά με­του­σιώνει σέ Σῶμα καί Αἷμα Χρι­στοῦ, ἡ κοινωνία τοῦ ὁποίου καθιστᾶ τούς μετέχοντες κοινωνούς καί μετόχους τῆς Ἀνα­στάσεως τοῦ Κυ­ρίου, κοινωνούς καί μετόχους τῆς χαρᾶς καί τῆς δόξης τῆς Ἀνα­στά­σεώς του.

Πάντοτε ὑπῆρχαν καί πάντοτε θά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού θά ἀμφι­σβητοῦν καί θά βλασφημοῦν τό θαῦμα τῆς Ἀναστά­σεως, ὅμως ἡ ἀμφισβήτησή τους εἴκοσι αἰῶνες τώρα παραμένει χωρίς ἀποτέλεσμα καί ἰσχυροποιεῖ ἀκόμη περισσότερο τήν πίστη μας στό ὑπερκόσμιο γεγονός πού ἄλ­λαξε τόν κόσμο καί ἔχει τή δύ­ναμη νά ἀλλάξει καί τήν ψυχή τοῦ κάθε ἄνθρωπου, τήν ψυχή ὅλων μας. Ἀρκεῖ νά τό πιστεύουμε, ἀρκεῖ νά τό ζοῦμε, ἀγωνιζόμενοι καί ἐμεῖς μέ τή δύναμη καί τή χάρη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου νά νικήσουμε τήν ἁμαρτία μέσα μας. Ἀρκεῖ νά γινόμεθα καί ἐμεῖς σύσ­σωμοι καί σύναιμοι Χριστοῦ, μετέ­χοντας στό μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας, ὥστε νά ἔχουμε καί στήν ψυχή μας τό φῶς τῆς Ἀνα­στά­σεως, τό φῶς πού ἀνέτειλε ἀπό τό κενό μνημεῖο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί φωτίζει καί θά φωτίζει πάντοτε τίς ψυχές ὅσων πιστεύ­ουν καί ὅσων θέλουν καί ἐπιθυμοῦν νά τό δοῦν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ετήσιο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Ανακοινώνεται, ότι την Δευτέρα 27 Ιουλίου συμπληρώνεται ένα έτος από την αιφνίδια εκδημία του Mακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου (Πρωτοπαπά). Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με...

Η Ιερά Σύνοδος για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει την απογοήτευσή Της, την έντονη διαμαρτυρία Της και τον προβληματισμό Της για την μετατροπή του Ιερού...

Η Γερόντισσα της Κρήτης χάρισε το μαντήλι της στον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδος Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Ιεράς Μονής Κουδουμά ευρέθη στην Κρήτη για λίγες ημέρες, προς τιμήν...

Τοποθέτηση λειψάνων στο αρχιερατικό μνημείο

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στον κοιμητηριακό Ιερό Ναό Νεαπόλεως. Μετά την Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο τοποθετήθηκαν τα ιερά λείψανα των...

Τριακονταετές μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Δημητρίου

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης τίμησε κλήρος και λαός, τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας κυρό Δημήτριο, επί τη συμπληρώσει τριάντα χρόνων από την εις Κύριον εκδημία του...

Μητροπολίτης Πέτρας Δημήτριος: Ένας αληθινός Επίσκοπος

Η επιμνημόσυνος ομιλία Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη συμπληρώσει 30 ετών από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας κυρού Δημητρίου «Κύκλῳ τῆς...

Μητρ. Χαλκίδος: Θλιβερή και επώδυνη η είδηση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος ερωτηθείς από δημοσιογράφο της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ», σχετικά με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, δήλωσε τα παρακάτω· Θλιβερή...

Αγρυπνία εις μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 τελέστηκε πανηγυρική Αγρυπνία στην Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, εις μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, προεξάρχοντος του...

Επαναλειτουργία Ι.Μ Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, κουρά Μοναχού και εις Διάκονον χειροτονία

Χαρμόσυνη ημέρα ήταν η Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 για την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, καθώς επαναλειτούργησε, ύστερα από 130 χρόνια, η Ιερά Μονή...

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εόρτασε η Πέρθη τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας εόρτασε τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στη μοναδική εκκλησία, τιμωμένη επ' ονόματι του Οσίου,...

Κορίνθου Διονύσιος: Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία

Στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, χθες Κυριακή πλαισιούμενος από τους Πανοσ. Αρχιμ. π. Αρκάδιο...

Επίσκοπος Μελόης: Να παραδειγματιστούμε από το φιλότιμο του Αγίου Παϊσίου

Να βάλουν στην άκρη το «εγώ» τους και ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου, προτάσσοντας το φιλότιμο και την ανιδιοτελή αγάπη, προέτρεψε τους πιστούς...

Ο Φιώτιδος από το μπαλκόνι της Ρούμελης (Κουμαρίτσι) για την Αγία Σοφία και την απόφαση του Τούρκου Προέδρου

«Αγαπητοί  μου Πατέρες και αγαπητοί μου Αδελφοί,  Βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Κουμαρίτσι, σε αυτό το μπαλκόνι της Ρούμελης, σε αυτό το μπαλκόνι της Οίτης, σε...
video

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με επίκεντρο την Μακρακώμη, στην οποία ο Όσιος Παΐσιος υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως ασυρματιστής του Τάγματος Διαβιβάσεως, την...

Εορτάσθηκε η μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 και στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος εορτάσθηκε η μνήμη του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Οσίου Παϊσίου του διορατικού. Ο Σεβασμιώτατος...