Ὁ πρω­τό­κλη­τος ἀ­πό­στο­λος Ἀν­δρέ­ας κα­τα­γό­ταν ἀ­πὸ τὴν πό­λη Βηθ­σα­ϊ­δά. Οἱ γο­νεῖς του ὀ­νο­μά­ζον­ταν Ἰ­ω­νὰς καὶ Ἰ­ω­άν­να, ὁ δὲ ἀ­δελ­φός του ἦ­ταν ὁ ἄλ­λος κο­ρυ­φαῖ­ος Ἀ­πό­στο­λος, ὁ Πέ­τρος. Μα­ζὶ μὲ τὸν ἀ­δελ­φό του, κα­θὼς καὶ τὰ ἀ­δέλ­φια Ἰ­ω­άν­νη καὶ Ἰ­ά­κω­βο, με­τερ­χό­ταν τὸ ἐ­πάγ­γελ­μα τοῦ ψα­ρᾶ στὴ λί­μνη τῆς Τι­βε­ρι­ά­δος.

Ὁ ἀ­πό­στο­λος Ἀν­δρέ­ας ἦ­ταν «ἀ­νὴρ τὰ τὲ ἄλ­λα σε­μνὸς καὶ αἰ­δέ­σι­μος», μὲ βά­θος φρο­νή­σε­ως. Ἔ­τσι, ἀρ­κε­τὰ ἐ­νω­ρὶς προ­σκολ­λή­θη­κε στὸν Ἰ­ω­άν­νη τὸν Πρό­δρο­μο ὡς μα­θη­τής του. Μα­ζὶ μὲ τὸν Ἰ­ω­άν­νη ἀ­ξι­ώ­θη­κε νὰ γνω­ρί­σει τὸν Ἰ­η­σοῦ, ὅ­ταν ὁ Πρό­δρο­μος τοὺς εἶ­πε: «ἴ­δε ὁ ἀ­μνὸς τοῦ Θε­οῦ». Ἀρ­γό­τε­ρα ἔ­σπευ­σε μὲ με­γά­λο ἐν­θου­σι­α­σμὸ νὰ συ­ναν­τή­σει τὸν ἀ­δελ­φό του Πέ­τρο καὶ νὰ τὸν πλη­ρο­φο­ρή­σει, λέ­γον­τάς του: «εὑ­ρή­κα­μεν τὸν Μεσ­σί­αν˙ ὅ ἐ­στι με­θερ­μη­νευ­ό­με­νον Χρι­στός», γε­νό­με­νος ἔ­τσι ὁ νυμ­φα­γω­γός του εἰς Χρι­στόν.

Ὁ Ἀν­δρέ­ας με­τὰ τὴν Ἀ­νά­στα­ση πῆ­γε μὲ τὸν ἀ­δελ­φό του Πέ­τρο, καὶ ἄλ­λους μα­θη­τὲς τοῦ Χρι­στοῦ, στὴ Σι­νώ­πη τοῦ Εὐ­ξεί­νου Πόν­του καὶ ἔ­χον­τας γιὰ ὁρ­μη­τή­ρι­ο μί­α νη­σί­δα στὴν ἐν λό­γῳ πε­ρι­ο­χή, ἔ­δρα­σε ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κὰ ἀ­νά­με­σα στοὺς Ἐ­θνι­κοὺς καὶ τοὺς Ἰ­ου­δαί­ους. Ἀ­πὸ τὴ Σι­νώ­πη ὁ Ἀν­δρέ­ας μα­ζὶ μὲ τὸν Ματ­θί­α καὶ ἄλ­λους μα­θη­τές, πῆ­γαν στὴν Ἀ­μι­σό (Σαμ­ψούν­τα), ὅ­που ἵ­δρυ­σαν Ἐκ­κλη­σί­α. Ἀ­φοῦ πε­ρι­ῆλ­θε τὶς πε­ρι­ο­χὲς τοῦ Πόν­του, τῆς Ἰ­βη­ρί­ας καὶ τῆς Παρ­θί­ας, γύ­ρι­σε στὰ Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα. Κα­τὰ τὴ δεύ­τε­ρη πε­ρι­ο­δεί­α του, δι­ὰ μέ­σου τῆς Ἀν­τι­ο­χεί­ας, πῆ­γε στὴν Ἔ­φε­σο, Λα­ο­δί­κει­α τῆς Φρυ­γί­ας, Ὀ­δυσ­σού­πο­λη τῆς Μυ­σί­ας, στὴ Νί­και­α καὶ τὴν πε­ρι­ο­χὴ τῆς Βι­θυ­νί­ας, τὴ Νι­κο­μή­δει­α, Χαλ­κη­δό­να, Ἄ­μα­στρη καὶ ἐν τέ­λει κα­τέ­λη­ξε πά­λι στὴ Σι­νώ­πη. Ἀρ­γό­τε­ρα ἐ­πι­σκέ­φτη­κε τὴ Σαμ­ψούν­τα καὶ Τρα­πε­ζούν­τα, τοὺς Ἀ­λα­νούς, Ζηκ­χούς, Βο­σπο­ρι­νοὺς καὶ Χερ­σο­νῆ­τες γιὰ νὰ κα­τα­λή­ξει ξα­νὰ στὴ Σι­νώ­πη. Με­τὰ ἀ­πὸ τὰ πι­ὸ πά­νω μέ­ρη πῆ­γε ξα­νὰ στὸ Βυ­ζάν­τι­ο, ὅ­που ἐγ­κα­τέ­στη­σε ὡς πρῶ­το ἐ­πί­σκο­πο τὸν Στά­χυ. Συ­νέ­χι­σε ἔ­πει­τα στὴν Ἡ­ρά­κλει­α τῆς Θρά­κης, τὴ Μα­κε­δο­νί­α, τὴν Πε­λο­πό­ννησ­ο καὶ τε­λι­κὰ στάθ­μευ­σε στὴν Πά­τρα.

Στὴν Πά­τρα τὸ κή­ρυγ­μα καὶ τὰ πολ­λά του θαύ­μα­τα ἔ­φε­ραν ἐ­ξαι­ρε­τι­κοὺς καρ­πούς. Μά­λι­στα μὲ ὁρ­μη­τή­ρι­ο τὴν πό­λη αὐ­τὴ ὁ Ἀν­δρέ­ας κή­ρυτ­τε σὲ ὅ­λη τὴν Ἀ­χα­ΐ­α, τὴν ἐ­πο­χὴ ποὺ ἦ­ταν ἀν­θύ­πα­τοι ὁ Λέ­σβι­ος καὶ ὁ δι­ά­δο­χός του Αἰ­γε­ά­της. Ὁ πρῶ­τος μα­ζὶ μὲ τὴ σύ­ζυ­γό του Μα­ξι­μίλ­λα προ­ση­λυ­τί­στι­καν στὸν Χρι­στι­α­νι­σμό. Ἡ Πά­τρα ἀ­πε­τέ­λε­σε ἐν τέ­λει τὸν τό­πο τοῦ μαρ­τυ­ρί­ου τοῦ ἀ­πο­στό­λου Ἀν­δρέ­α, ὁ ὁ­ποῖ­ος πέ­θα­νε στὸν σταυ­ρό, πι­θα­νῶς τὴν ἐ­πο­χὴ τοῦ διω­γμοῦ τοῦ Νέ­ρω­να, ὅ­ταν ἀν­θύ­πα­τος ἦ­ταν ὁ Αἰ­γε­ά­της.

Ἡ μνή­μη τοῦ πρωτόκλητου ἀ­πο­στό­λου Ἀν­δρέ­α ἂς ἑ­ορ­τα­στεῖ ἀ­πὸ ἐ­μᾶς ὀρ­θὰ καὶ ἂς κα­τα­στεῖ ὁ­δο­δεί­κτης πρὸς τὸν Μεσ­σί­α. Ὁ ἴ­διος ὁ ἀ­πό­στο­λος Ἀν­δρέ­ας δὲν αὐ­το­προ­βάλ­λε­ται, πα­ρὰ μό­νο ἐ­πι­δι­ώ­κει τὴ δό­ξα τοῦ Χρι­στοῦ, ἐ­νῶ τὸ πρό­σω­πό του προ­σφέ­ρε­ται πρὸς φα­νέ­ρω­ση τοῦ Μεσ­σί­α. Ὁ Θε­ὸς ἀ­να­παύ­ε­ται στοὺς Ἁ­γί­ους του, οἱ ὁ­ποῖ­οι καὶ ἀν­τα­να­κλοῦν τὴ δό­ξα του στὸν κό­σμο. Τὸ ἦ­θος τῶν Ἁ­γί­ων εἶ­ναι ἦ­θος Χρι­στοῦ, ἀλ­λὰ καὶ μί­μη­ση καὶ συμ­μόρ­φω­ση μὲ τὴ ζω­ὴ τοῦ Χρι­στοῦ. Ἔ­τσι ἀ­πο­κτᾶ νό­η­μα καὶ γιὰ ἐ­μᾶς ὁ λό­γος τοῦ ἀ­πο­στό­λου Ἀν­δρέ­α: «εὑ­ρή­κα­μεν τὸν Μεσ­σί­αν». Καὶ βρί­σκου­με τὸν Μεσ­σί­α ὄ­χι θε­ω­ρη­τι­κά, ἀλ­λὰ οὐ­σι­α­στι­κά, ἀ­να­γνω­ρί­ζον­τάς τον ὡς Κύ­ρι­ο καὶ Σω­τῆ­ρα καὶ ζῶν­τας σύμ­φω­να μὲ τὸ θέ­λη­μά του, ὅ­πως ἀ­κρι­βῶς ἔ­κα­ναν καὶ ὁ ἀ­πό­στο­λος Ἀν­δρέ­ας καὶ ὁ ἀ­δελ­φός του Πέ­τρος, ἀλ­λὰ καὶ ὅ­λοι ὅ­σοι τὸν δέ­χθη­καν στὴ ζω­ή τους.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Τίμιος Σταυρός πυξίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου»

Με λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο εόρτασε η όμορφη πόλη της Μαλεσίνας  τους Προστάτες και Πολιούχους της Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη.           Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της...

Ομιλία εις την Κυριακή της Σαμαρείτιδος επί του Ευαγγελίου

Όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, επεκτεινόμενη σε πενήντα μέρες, εορτάζομε την από τους νεκρούς ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας...

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των και κτιτόρων του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου. Το Σάββατο...

Πανδήμως ο λαός της Γλυφάδας τίμησε τους πολιούχους και προστάτες του Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄ και...

Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της Νέας Περάμου

Με σεμνότητα εορτάσθηκε, το Σάββατο 21 Μαΐου 2022, η μνήμη των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης σε Μεγαλόπολη και Καραβά

Την μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 η Εκκλησία μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και Τοποτηρητής της Ιεράς...

Λαμπρή η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο

Μετά από δύο χρόνια περιορισμών και έντονης προσμονής, η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε φέτος, με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, την ιερά μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων...

Η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής

Την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό...

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Καλαμάτα

Με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο...

O Εσπερινός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Πάρο

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός τελέσθηκε την Παρασκευή 20-5-2022 το απόγευμα στο Πανηγυρίζον Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου. Ο Σεβασμιώτατος...

Πανηγυρικός Εσπερινός των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων στη Βέροια

Την Παρασκευή 20 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο...

Ο πανηγυρικός Εσπερινός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συκούριο

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Μεγάλο Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Ο Σεβασμιώτατος...

Το πυροσβεστικό όχημα της Μητροπόλεως Ταμασού σε κατάσβεση δύο πυρκαγιών

Μελη της Μητροπόλεώς μας, οι Ανδρέας Γεωργίου, Παναγιώτης Χαραλάμπους και Αλέξανδρος Δημοσθένους, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιών, έσπευσαν σήμερα Παρασκευή, 20 Μαΐου...

Απότμημα Τιμ. Ξύλου και Λείψανα των Αγ. Κων/νου και Ελένης υποδέχθηκε η Καλαμάτα

Με λαμπρότητα και κατάνυξη η πόλη της Καλαμάτας υποδέχθηκε απόψε απότμημα εκ του Τιμίου Σταυρού και αποτμήματα Λειψάνων των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τα...

Σερρών Θεολόγος: »Η Οδύσσεια των ιερών κειμηλίων της Μακεδονίας»

Του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Unesco, ότι αρχίζουν επίσημα συνομιλίες ανάμεσα στα Υπουργεία Πολιτισμού του Ηνωμένου...