ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός τόν Ἀξιότιμον Κύριον

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ ΜΠΟΝΑΝΟΝ

Ἀντιπεριφειάρχην Δυτ. Ἑλλάδος

Ν.Ε.Ο. Πατρῶν-Ἀθηνῶν, 28

264 41 ΠΑΤΡΑΣ

Ἀγαπητέ μοι κ. Ἀντιπεριφερειάρχα,

Μέ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον παρηκολούθησα σήμερον τήν συνέντευξίν Σας εἰς τόν Δημοσιογράφον κ. Πιτταρᾶν και εἰς τήν πρωϊνήν ἐκπομπήν τῆς ΕΡΤ 1 περί τήν 08.30’πρωϊνήν ὥραν!

Κατ’ ἀρχήν παρακαλῶ νά δεχθῆτε τάς θερμάς εὐχαριστίας μου διά τόν ἐκ μέρους Σας καί μετά τόσης ἐπιμονῆς εὐτελισμόν τοῦ προσώπου μου διά τῶν Μ.Μ.Ε. ἐξ ἀφορμῆς τῆς παρουσίας μου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τόν Ριόλον Ἀχαΐας κατά τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν τῆς 29ης Αὐγούστου καί μιᾶς συντόμου ὁμιλίας μου περί τό τέλος τῆς θείας λειτουργίας καί της ἀναφορᾶς μου εἰς τήν χρησιμότητα τοῦ Μεγάλου Ἁγια-σμοῦ ὡς ἕνα φάρμακον τῆς Ἐκκλησίας κατά τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Ἡ σημειωθεῖσα ἀντίδρασίς Σας ἔδωσε τήν ἀφορμήν, ὥστε ὅλα σχεδόν τά Μέσα Ἐνημερώσεως χθές νά σχολιάζουν τό γεγονός καί νά παρουσιάζουν τάς άπόψεις Σας, μή ἐξαιρουμένης καί τῆς ἐγκρίτου Ἐφημερίδος ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ μέ τόν τίτλον «Οργή Μπονάνου για τον “φαρμακευτικό αγιασμό” του Αμβροσίου» (βλ. σελ. 3).

Ἐπιτρέψατέ μοι, λοιπόν, νά Σᾶς ἀπαντήσω δι’ ὀλίγων.

Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος κατοχυρώνει τήν ἐλευθερίαν τοῦ λόγου! Διατί, λοιπόν, ἐξεγείρεσθε ἐναντίον μου; Δέν ἔχω τό δικαίωμα νά ἐκθέτω τάς ἀπόψεις μου;
Μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας τυγχάνω Ἀρχιερεύς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ὡς ἐκ τούτου ἔχω καθῆκον νά διδάσκω τόν λόγον του Κυρίου μας, ἐφαρμόζων τήν ἐντολήν Του: «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται· ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.  Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ἀκολουθήσει ταῦτα: ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις   λαλήσουσιν καιναῖς, ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν (Μάρκ. κεφ.16, στ. 16-19).
Ἡ Ἐκκλησία βιώνει τό θαῦμα, δηλ. τήν θαυμαστήν ὑπέρ-βασιν τῶν νόμων τῆς φύσεως! Άρκεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐν ταπεινώσει ψυχῆς καί μέ θερμήν πίστιν νά ἐπιζητῇ εἴτε τήν θεραπείαν του, εἴτε την προστασίαν του ἀπό τίς άσθένειες καί τίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς! Ὡς κλασσικόν παράδειγμα Σᾶς ἀναφέρω τήν περίπτωσιν τοῦ Ἱερομονάχου τῆς Σπιναλόγκα π. Χρυσάνθου Κουτσουλο-γιαννάκη, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησεν ἐπί πολλά ἔτη ὡς Ἐφημέριος τῆς νήσου, ἐκεῖ δηλ. ὅπου ἀπεστέλλοντο οἱ πάσχοντες ἀπό τήν λέπραν ἀδελφοί μας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης! Ἐκεῖ, λοιπόν, συναν-εστρέφετο συνεχῶς μετά τῶν λεπρῶν, μετέδιδεν εἰς αὐτούς τήν Θείαν Κοινωνίαν, κατέλυε τό ὑπόλοιπον τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου μέ τήν ἰδίαν Ἁγίαν Λαβίδα καί όχι μέ τά πλαστικά κουταλάκια τοῦ Σεβ.Άρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ.Ἐλπιδοφορου!!!!!ΚΑΙ ΟΜΩΣ Ε- ΜΕΙΝΕΝ ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΝ ΤΗΣ ΛΕΠΡΑΣ!
Παρακαλῶ νά μελετήσεστε τήν πτωχήν μελέτην μου μέ τίτλον «ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ, ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», Αίγιον, Μάρτιος 2020,β διά νά πληροφορη-θῆτε περισσότερα!
Ἑπομένως τί καί ποῖος εἶσθε Σεῖς, ὁ ὁποῖος μέ περισσεύουσαν τήν ἀσέβειαν ἐπιτίθεσθε ἐναντίον ἑνός Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος κηρύσσει τόν Χριστόν καί τούς θησαυρούς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως εἰς τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ;
Νά Σᾶς εἴπω ἐγώ ποῖος εἶσθε; Σᾶς προσκαλῶ νά ἀναλογι-σθῆτε, τό γεγονός, ὅτι οἱ πιστοί Χριστιανοί, οἱ παρευρισκόμενοι εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἤκουον μέ πολλήν προσοχήν καί εὐλάβειαν τήν ὁμιλίαν ἑνός λειτουργοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυττε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Ὁ ὁμιλη- τής περιέγραφε τήν δύναμιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Μεγά-λου Ἁγιασμοῦ! Ἡ ἐκκλησιαστική ἐμπειρία διδάσκει, ὅτι ὅταν τελοῦμεν ἤ ὅταν χρησιμοποιοῦμεν τόν Ἁγιασμόν τότε ὁ Διάβολος διεγείρεται, ἀναστατώνεται καί …ἐξαφανίζεται! Δηλ. τρέπεται εις φυγήν! Καθ’ ὅν χρόνον, λοιπόν, οἱ πιστοί μέ ἱκανοποίησιν ἤκουον τόν λόγον περί τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι καί φάρμακον κατά τοῦ Κορωνοϊοῦ, Ὑμεῖς, πλήρης ὀργῆς καί θυμοῦ, ἐτράπητε εἰς φυγήν! Βεβαίως ὁ εὐσεβής Λαός του Ριόλου ὄχι ἁπλῶς δέν Σᾶς ἠκολούθησεν, ἀλλ’ ἀντιθέτως Σᾶς ἠγνόησεν καί Σᾶς ἀπεδοκίμασεν μέ τήν ἀδιαφορίαν του, δηλ. μέ ἄλλα λόγια «σᾶς ἔγραψεν εἰς τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του», καθώς λέγει ἡ λαϊκή παροιμία!!!!!
Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νά ἐξετάσετε τόν ἑαυτόν Σας. Μήπως Σᾶς ἔχει κυριεύσει ὁ Διάβολος; Μήπως εἶσθε τέκνον τοῦ Σατανᾶ; Μήπως εἶσθε ὄργανον τοῦ Ἀντιχρίστου;
Ὅθεν, ἐπαναμβάνω, ὅτι ἀντιθέτως πρός τήν Ὑμετέραν συμπεριφοράν, οἱ κάτοικοι τοῦ Ριόλου ἔνοιωσαν πολλήν χαράν, ἀκούοντες τά πτωχά λόγια ἑνός γηραιοῦ Μητροπο-λίτου! Τί εἴπομεν; Ἡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ τό διασώζει: «Αυτό είναι το φάρμακο για κάθε αμαρτία, όπως και το φάρμακο για τον Κορωνοϊό» (βλ. φ. της 30.08.2021, σελ. 3). Ναί, άσεβέστατε κύριε Ἀντιπεριφερειάρχα, οἱ ἐκκλησιαζόμενοι κάτοικοι τοῦ Ριόλου τῆς παρελθούσης Κυριακής ἀμέσως μετά τήν ὁμιλίαν μας μέ ἀξιοθαύμαστον ζῆλον ἔσπευσαν νά παραλάβουν τήν μικράν μέλετην μας μέ τίτλον: «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ!», τά ἑκατόν (100) ἀντί-τυπα τῆς ὁποίας ἔγιναν ἀνάρπαστα, τά ὁποῖα ἄλλωστε ἀπετέλουν μίαν προσφορά τῆς πατρικῆς μας ἀγάπης!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καί πιστοί χριστιανοί εἰς τόν Ριόλον, δηλ. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, κατά τήν παρελ-θοῦσαν Κυριακήν ἔνοιωσαν ΧΑΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ! Ἀντιθέτως, ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ἀνεστατώθησαν καί ἐξῆλθον πάραυτα ἐκ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ!
Ἡ Ἐφημερίς ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ σημειώνει ἐπί λέξει τά ἑξῆς: «Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονά-νος αντέδρασε άμεσα. Γύρισε την πλάτη του στον Ιεράρχη, φώναξε δυνατά τη λέξη “ντροπή“ και αποχώρησε…. Ο κ. Αμβρόσιος πάντως δεν έδωσε συν-έχεια στο θέμα. Οι υπόλοιποι συνέχισαν να ακούν την ομιλία του……»! Θά τὀ ἐπαναλάβω, λοιπόν, διά νά τό κατανοήσετε: ὁ Λαός ἀπεφάνθη! Σᾶς κατεδίκασε, ἀγαπητέ μοι Ἀντιπεριφερειάρχα κ. Μπονάνο!

ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ πρός ἐνημέρωσίν Σας. Ἡμεῖς, ὅταν τελοῦμεν τόν Μεγάλον Ἁγιασμόν κατά τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ἱκετεύομεν τόν Κύριον μέ τά ἑξῆς λόγια:

ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ: «Ὑπέρ τοῦ γενέσθαι τό ὕδωρ τοῦτο ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καί σώματος, καί πρός πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
«Ὑπέρ τοῦ γενέσθαι αὐτό πρός καθαρισμόν ψυχῶν καί σωμάτων, πᾶσι τοῖς ἀρυομένοις πίστει καί μεταλαμβάνου-σιν ἐξ αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
«Ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς ἐμπλησθῆναι ἁγιασμοῦ διά τῆς τῶν ὑδάτων τούτων μεταλήψεως, τῇ ἀοράτῳ ἐπιφανείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΧΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ:«Αὐτὸς οὖν, φιλάν-θρωπε Βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, καί ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο … Καὶ δὸς αὐτῷ τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. Ποίησον αὐτὸ ἀφθαρσίας πηγήν, ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων ἀλεξιτή-ριον, δαίμοσιν ὀλέθριον, ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσιν ἀπρόσιτον, ἀγγελικῆς ἰσχύος πεπληρωμένον. Ἵνα πάντες οἱ ἀρυόμενοι καὶ μεταλαμβάνοντες, ἔχοιεν αὐτὸ πρὸς καθαρισμὸν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, πρὸς ἰατρείαν παθῶν, πρὸς ἁγιασμὸν οἴκων, πρὸς πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον».
Καἱ ἡ ἑρμηνεία: «Εσύ λοιπόν, φιλάνθρωπε Κύριε, έλα και τώρα εδώ, με την επιφοίτηση του Αγίου σου Πνεύματος, και αγίασε αυτό εδώ το νερό ….. Και δώσε του τη χάρη να απελευθερώνει, (δώσε του) την ευλογία των αγιασμένων υδάτων του Ιορδάνη. Κάνε το να πηγάζει την αφθαρσία, να δωρίζει τον αγιασμό, να ελευθερώνει από τα αμαρτήματα, να διώχνει μακριά τις αρρώστιες, να εξολοθρεύει τους δαίμονες και να μην μπορούν να το πλησιάσουν οι δυνάμεις του κακού, αλλά να είναι γεμάτο από τη δύναμη που διαθέτουν οι άγγελοι. Ώστε όλοι, όσοι παίρνουν από το νερό αυτό και το πίνουν, να το έχουν για τον καθαρισμό των ψυχών και των σωμάτων, για να γιατρεύει από τα πάθη και τις αρρώστιες, για να αγιάζει τα σπίτια και τις οικογένειες των ανθρώπων και να μπορεί σε κάθε περίπτωση να ωφελεί».
Τί εἶσθε, λοιπόν, κ. Μπονάνο; Ἕνας ἀγράμματος χριστιανός; Ἕνας προδότης τοῦ Χριστοῦ; Ἤ μήπως ἕνα ὄργανον τοῦ Διαβόλου;

Ταῦτα μετά πολλῆς ἀγάπης ἔγραψα πρός Ὑμᾶς! Ἐπί δέ τούτοις, συγχωρῶν Ὑμᾶς ἐκ βάθους καρδίας, ἐπικαλούμενος δέ ἐφ’ Ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, εὔχομαι πρός Ὑμᾶς καλήν μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν εἰς τήν πατρικήν ἀγκάλην τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ μετά πατρικῶν εὐχῶν

+ Ὁ πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Πρός τίς ἐφημερίδες α) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ τῶν Πατρῶν

Καί β) ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επίσκεψη Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου στη Μητρόπολη Ταμασού

Το απόγευμα της Κυριακής, 22 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας δέχθηκε στη Μητρόπολή του τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο,...

Το Σαββατοκύριακο πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, την εορτή της...

Τίμησαν τη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κυθήρων Μελετίου

Την Κυριακή 22 Μαΐου 2022, στην ιστορική Ι.Μ Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης, τελέσθηκαν ο Όρθρος και η Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία με τη συμμετοχή του...

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 23η Μαΐου 2022 Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ...

Στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε σήμερα, αντιπροσωπεία του νέου Διοικητι­κού Συμβουλίου του κηνυγετικού συλλόγου Καλαμάτας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Γεώργιο...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στα Γιαννιτσά

Την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, 22 Μαΐου 2022, στον ιστορικό ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Γιαννιτσών μετά τον Όρθρο και την Θ. Λειτουργία τελέσθηκε...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Κόρινθο

Με Εκκλησιαστική λαμπρότητα πανηγύρισε, κατά το διήμερο 21 και 22 Μαΐου 2022, το ιστορικό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος στην Κόρινθο. Το...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Παύλος ο Πελοποννήσιος

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού   Οι Νεομάρτυρες λαμπρύνουν την Εκκλησία μας ως αστέρες απαστράπτοντες. Με την αμετακίνητη πίστη τους στον αληθινό Τριαδικό Θεό και...

Στον Αρχιεπίσκοπο ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμο πραγματοποίησε ο νέος Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα κ. Τζορτζ Τσούνης. Το κατώφλι της Αρχιεπισκοπής πέρασε ο Πρέσβης...

Μαγιάτικο Παιδικό Πανηγύρι στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού

Μια ξεχωριστή ημέρα στα μέσα του Μάϊου στο υπαίθριο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής είχαν τη ευκαιρία να περάσουν σήμερα τα παιδιά...

Αύτη η πίστις των Ορθοδόξων | Λιτάνευση Ιεράς Εικόνος της Αγίας Φωτεινής στον Υμηττό

Ο φετινός εορτασμός της Αγίας Φωτεινής στον Υμηττό, σκόρπισε χαρά στους πιστούς που συμμετείχαν στους εορτασμούς καθώς πραγματοποιήθηκε μετά από δύο χρόνια λόγω των...

Η Κοινότητα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βρισβάνης μετατράπηκε σε Ενορία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος επισκέφθηκε την Ενορία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Mount Gravatt Βρισβάνης, όπου και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής,...

Αγρυπνία για τον Άγιο Ευμένιο τον Νέο στην Καλαμάτα

Ιερά Αγρυπνία, προς τιμήν του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Αγίου Ευμενίου του Κρητός, τελέσθηκε το εσπέρας της Κυριακής 22 Μαΐου, στον Ιερό Ναό...

Αυστραλίας Μακάριος σε νέο Διάκονο: «Να πείσεις τους ανθρώπους ότι πρέπει να χαίρονται»

«Θα είσαι επιτυχημένος και ευλογημένος κληρικός εάν καταφέρεις να πείσεις τους ανθρώπους ότι πρέπει να χαίρονται. Μέσα σε μια κοινωνία θλίψεως και καταθλίψεως χρειαζόμαστε...

40νθήμερο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων Χρυσοστόμου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δαμαριώνος Νάξου, τελέσθηκε την Κυριακή της Σαμαρείτιδος 22-5-2022, η Θεία Λειτουργία και το 40νθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού...