του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας
 
Δυό πρόσωπα ἔπαιξαν σπουδαῖο ρόλο στήν ἀνάπτυξη τοῦ Σατανισμοῦ στήν ἀνθρώπινη Κοινωνία. Ὁ Al. Crouley καί ὁ A. LaVey. Ὁ πρῶτος φέρνει τήν προσωνυμία ὁ «Μαύρος Μάγος» ὁ δέ δεύτερος «Ἀρχιερέας τοῦ Σατανᾶ». Ὁ πρῶτος ἀνήλθε ὅλες τίς βαθμίδες τοῦ ἑρμητικοῦ τάγματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί ἀνακήρυξε τόν ἑαυτό του «Ἀντίχριστο». Ἵδρυσε δικό του ἀποκρυφιστικό τάγμα μέ τήν ὀνομασία «Ἀσημένιο Φεγγάρι». Ἡ μεσσιανική του μεγαλομανία τόν ἔκαμε νά πιστεύει ὅτι στό πρόσωπό του συγκεντρωνόταν ὑπερφυσικές δυνάμεις πού τόν ἔκαμαν ἀνώτερο τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Μωάμεθ, ἀπίθανα ταπεινή προσωπικότητα.
 
Ὁ A. LaVey πέρασε ἀπό πολλές ἀσχολίες καί ἐπαγγέλματα, ὅπως μαθήματα ἐγκληματολογίας καί φωτογράφος στήν ἀστυνομία τοῦ San Francisco, καταλήγοντας τέλος νά ἐξελιχθεῖ καί στό ἀξίωμα τοῦ Ναζί. Μαζί μέ τήν δεύτερη γυναίκα του καί μέ μιά ὁμάδα ὀπαδῶν του πού ἐνδιαφέρονταν γιά τίς μαύρες σατανικές τελετές ἵδρυσε τήν κίνηση ὁ «Μαγικός κύκλος».
 
Τό 1966 συγκρότησε στήν Ἀμερική τήν ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ καί ἀνακήρυξε τό ἔτος αὐτό ὡς «ἔτος ἕνα τοῦ Σατανᾶ»1. Ἀρνιόταν τό Θεό μέ μίσος καί ὑποστήριζε μέ πάθος ὅτι καμιά ἀπό τίς ὑπάρχουσες θεότητες δέν ἐνδιαφερόταν γιά τόν ἄνθρωπο. Κόλαση καί Παράδεισος εἶναι ἁπλά φραστικά σχήματα.
 
Στά κηρύγματά του κήρυττε μέ πάθος πώς ἕνας καί μόνον εἶναι ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου, καί αὐτός εἶναι τό ἴδιο τό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου. Δέν ὑπάρχει, λοιπόν, κανένας Θεός καί κανένας Διάβολος. Ὁ ἄνθρωπος παίρνει τή θέση τοῦ Θεοῦ, καί μέ ἄλλα λόγια διαβολοποιεῖται κατά τούς σατανιστές. Πολύ μεγάλη ἀπήχηση βρῆκε ἡ δαιμονοποιημένη ἀνθρωποκεντρική καί ἡδονιστική ἰδεολογία του ἀνάμεσα στούς ἠθοποιούς καί τούς σκηνοθέτες τοῦ Χόλυγουντ. Μάλιστα ἕνας ἀξιόλογος ἀριθμός ἀπό αὐτούς σχετίζονταν ἄμεσα μέ τήν ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ.
 
Ὁ Σατανισμός μέ τίς Πεντάλφες, τίς ἀνατριχιαστικές τελετές των μέ τά κεριά τίς νεκροκεφαλές κ. ἄ. εἶναι μιά ἐπίκινδυνη ὀργάνωση. Μιά ἀποτρεπτική κατάσταση πού ἀποκαλύπτει πλήρως τήν τρομερή «κόψη» τοῦ Σατανᾶ. Καί γι’ αὐτό εἶναι πολύ δύσκολο νά φανταστεῖ κανείς τή καθημερινή πορεία ζωής μιᾶς σατανικῆς ὁμάδας.
 
Οἱ πρακτικές καί ἡ πίστις πού ἀκολουθοῦν οἱ ὁμάδες αὐτές ἔχουν ὡς στόχο νά γεμίζουν φόβο καί τρόμο τόσο τούς ἀδαεῖς ὅσο καί τούς «ὑποψιασμένους». Εἶναι ἕνας κόσμος ἅγριας σκέψης χωρίς κανένα ἠθικό ἕρεισμα καί ἔξω ἀπό τά ὅρια πού θέτουν ἡ κοινωνία και ἡ λογική. Ἡ κινητήρια δύναμη πού βρίσκεται πίσω ἀπό κάθε σατανική ὁμάδα εἶναι τό παρανοϊκό μῖσος ἐνάντια στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού αὐτή ἐκπροσωπεῖται ὡς ἕνας Θεανθρώπινος ὀργανισμός.
 
Οἱ Σατανιστές γνωρίζουν πολύ καλά πώς ὁ Σατανάς εἶναι ὁ ἐκπεσών ἄγγελος, ὁ μεγάλος διαχειριστής τοῦ κακοῦ καί τῆς διαφθορᾶς. Σύμφωνα μέ τόν καθηγητή G. Kasshke ὁ Σατανισμός δημιουργεῖ μιά μαγική ἀντίληψη στόν κόσμο γεμάτη μέ ἀπόλυτο φόβο καί τρόμο προβάλλοντας μακάβριες μορφές βαναυσότητας καί βίας. Πολύ σωστά λέγεται ὅτι τό κακό ἀνθίζει στίς σκοτεινές ρωγμές τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἐκεῖ πού χάνεται ἡ ἐλευθερία καί ἐπαφή μέ Χριστό.
 
Τό κακό ἔχει δύο προσωπεῖα πίσω ἀπό τά ὁποῖα κρύβεται ἡ στέρηση τῆς ἐλευθερίας καί ἡ ἀντιποίηση τοῦ καλοῦ, διά μέσου τοῦ ψεύδους. Ἀνατριχιαστικές μεταμορφώσεις καί ἀνοσιουργήματα μέ ποικίλες ἑρμηνείες. Ἡ λεγόμενη χαλαρή ἠθική τῆς σύγχρονης ἐποχῆς μας, φερμένη ἀπό τούς «ἠθικά ξένους» ἐπηρέασε πολλούς, γι’ αὐτό πρέπει νά ἀξιολογεῖται μέ ἀντικειμενικότητα καί ζῆλο συνεργασίας.
 
Ἕνα ὄργανο ὑπάρχει πρός τοῦτο, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού μέ μιά φυσική καί φιλική ἀγάπη ἀγκαλιάζει τόν ἄνθρωπο. Αὐτόν τόν ἄνθρωπο πού θά θελήσει ἐλεύθερα νά ψάξει γιά τόν ἑαυτόν του ἐπιζητώντας τήν ἀλήθεια.
 
Τό ἑορτολόγιο στό Σατανισμό ἔχει μεγάλη σημασία καί τιμᾶται δεόντως. Ἔτσι λοιπόν διαβάζουμε στή «Σατανιστική Βίβλο» ὅπου ἐκεῖ γίνεται ἀναφορά πώς γιά τόν κάθε σατανιστή «ἡ μεγαλύτερη ἑορτή ἀπό ὅλες εἶναι ἡ ἡμερομηνία τῆς γέννησής του. Αὐτό ἔρχεται σέ ἄμεση ἀντίθεση μέ τήν ἁγιότητα τῶν ἄλλων ἡμερῶν τῶν ἄλλων θρησκειῶν πού ἀποθεώνουν ἕνα συγκεκριμένο θεό». (Σατανική Βίβλος σελ. 96)
 
Στή συνέχεια γιά πληρέστερη ἐνημέρωση ἐπί τοῦ προκειμένου, παραθέτουμε ἀπό τό ἔγκυρο περιοδικό «Θεός καί Θρησκεία» τό ἡμερολόγιο τοῦ Ἑωσφόρου. Εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον καί ἐνδεικτικό τοῦ τρόπου λειτουργίας καί τῶν πρακτικῶν του πού χρησιμοποιεῖ καθώς ἐπίσης καί τίς ἐορτάσιμες ἡμερομηνίες πού ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ καθιέρωσε γιά νά τίς τιμᾶ δεόντως.
 
7η Ἰανουαρίου: Γιά τούς μυημένους Σατανολάτρεις ἡ ἡμερομηνία αὐτή θεωρεῖται ὡς ἡ σπουδαιότερη ἡμέρα, γι’ αὐτό καί τό τυπικό τῆς ἐκκλησίας τους προβλέπει ἀνθρωποθυσία. Τό θῦμα ἐπιβάλλεται νά εἶναι ἀρσενικό 12-13 ἐτῶν.
 
17η Ἰανουαρίου: Ἡ νύχτα τῆς ἡμερομηνίας αὐτῆς εἶναι ἀφιερωμένη σέ διάφορες σαρκικές ἀπολαύσεις. Κυρίαρχο στοιχεῖο της τά σεξουαλικά ὄργια, ἡ ὁμαδική συνουσία καί οἱ βιασμοί.
 
25η Φεβρουαρίου: Τό τελετουργικό τῆς ἡμέρας αὐτῆς προβλέπει παρωδία καί εὐτελισμό τῆς Θείας Κοινωνίας μέ αἷμα ζώου.
 
1η Μαρτίου: Κατά τήν ἡμερομηνία αὐτή ἡ νύχτα εἶναι ἀφιερωμένη στούς δαίμονες καί προβλέπεται ἐπιπλέον παρωδία τῆς Θείας Κοινωνίας.
 
20η Μαρτίου: Τή νύχτα αὐτή γίνονται σεξουαλικά ὄργια πρός τιμήν τῆς ἑαρινῆς ἰσημερίας.
 
20η–26η Ἀπριλίου: Ὁριστικοποιεῖται ἀνάλογα μέ τό πότε ἔχει πανσέληνο ἡ ἀκριβής ἡμέρα γιά τή λατρευτική προετοιμασία μέ τήν ἀνάποδη ἀπαγγελία διαφόρων εὐχῶν τῆς Ἐκκλησίας.
 
26η Ἀπριλίου – 1η Μαΐου: Εἶναι ἡ ἑορτή τῆς μεγάλης κλιμάκωσης. Ἐπίσης καί στήν περίπτωση αὐτή ἔχουμε σεξουαλικά ὄργια μέ διαστροφικές πράξεις τῆς ζωῆς. Τό θῦμα προβλέπεται νά εἶναι ἀπό μωρό ἕως καί 25 ἐτῶν θηλυκοῦ γένους.
 
21η Ἰουνίου: Ἑορτασμός τοῦ θερινοῦ ἡλιοστασίου, συνοδεία μέ διάφορα σεξουαλικά ὄργια.
 
1η Ἰουλίου: Τήν ἡμερομηνία αὐτή γίνεται γλέντι πρός τιμήν τῶν δαιμόνων μέ σεξουαλικά ὄργια, ἀνάμικτα μέ σπέρμα καί αἷμα.
 
3η Αὐγούστου: Ἡ νύχτα αὐτή εἶναι αφιερωμένη στό Σατανά. Τό τελετουργικό προβλέπει σεξουαλικά ὄργια καί ζωοθυσίες ὡς τά ξημερώματα.
 
7η Σεπτεμβρίου: Τή νύχτα τῆς ἡμερομηνίας αὐτῆς οἱ νεοφώτιστοι ὑπογράφουν τό συμβόλαιο μέ τό Σατανά. Προηγεῖται σεξουαλικό ὄργιο θυσία ζώου καί πόση τοῦ αἵματος ἀπό τό νεοφώτιστο.
 
20η Σεπτεμβρίου: Ἑορτή πρός τιμήν τοῦ Μεσονυκτίου Τάγματος.
 
22α Σεπτεμβρίου: Τήν ἡμερομηνία αὐτή ἑορτάζεται ἡ φθινοπωρινή ἰσημερία. Περιλαμβάνει ὁμαδικά σεξουαλικά ὄργια.
 
29η Ὀκτωβρίου: Ἡ νύχτα αὐτή εἶναι ἀφιερωμένη σέ σκληρά σεξουαλικά ὄργια μέ παράλληλη βεβήλωση ἱερῶν ἀντικειμένων πού ἔχουν κλαπεῖ ἀπό κάποιον κοντινό ὀρθόδοξο Ναό.
 
1η Νοεμβρίου: Ἐδῶ ἔχουμε ἐπίκληση δαιμόνων.
 
4η Νοεμβρίου: Σεξουαλικό γλέντι πρός τιμήν τοῦ ἀρχαίου δαίμονα.
 
22α Δεκεμβρίου: Τήν ἡμερομηνία αὐτή ἑορτάζεται τό χειμερινό ἡλιοστάσιο. Σεξουαλικά ὄργια καί παρωδία τῆς Θείας Κοινωνίας.
 
24η Δεκεμβρίου: Τήν ἡμερομηνία αὐτή βεβηλώνεται ἡ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Τό θύμα εἶναι κοπέλα 16 ἐτῶν, παριστάνει τήν Παρθένο Μαρία καί διαπράττει σεξουαλικά ὄργια. Ἡ γιορτή γίνεται πρός τιμή τῶν μεγάλων δαιμόνων καί τοῦ Ἑωσφορικοῦ τάγματος. Περιλαμβάνει ἄγριο σεξουαλικό σέξ, καθώς καί παρωδία τῆς Θείας Κοινωνίας καί προσφέρεται ἀνθρωποθυσία.
 
Ἡ Ἑωσφορικὴ λατρεία ὡς θεότητα ἔχει τὶς ρίζες της στὴν πρὸ τῆς πτώσεως κατάσταση τοῦ Διαβόλου. Τότε πού ἦταν Ἄγγελος καί φώτιζε ὡς λαμπρὸ ἀστέρι. Αὐτὴ ἡ περιγραφὴ χαρακτηρίζει τήν σατανιστικὴ τελετουργία. Ὁ Διάβολος ὡς Ἑωσφόρος πρίν καί μετὰ τήν πτώση του ὡς Σατανάς στὴν σατανιστικὴ λατρεία εἶναι ταυτόσημα. Βέβαια αὐτό δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἕνα σημεῖο παραπληροφόρησης τῶν Σατανιστῶν. Ἡ ἑστίαση καί ὁ τονισμὸς καθὼς καί ἡ περιγραφὴ τοῦ Σατανᾶ καί τῆς λατρείας του μέ τήν «καλὴ» εἰκόνα τοῦ Ἑωσφόρου, πρὶν τήν πτώση, συνδέεται ἄμεσα μέ τήν λατρεία ὡς Σατανά, ὅπως αὐτοί τό ἐπιδιώκουν. Αὐτὴ ἡ «καλὴ» καί ἡ «κακὴ» εἰκόνα δημιουργεῖ καί τά διάφορα τάγματα τῶν Σατανιστῶν, πού στὴν πραγματικότητα ὅλα εἶναι ἕνα καί τό αὐτό. Μελετώντας τή διδασκαλία τους διαπιστώνουμε πώς κεντρική θέση σέ αὐτήν κατέχει ὁ Σατανάς ὡς θεὸς τοῦ φωτός, θεὸς τῆς γνώσης καί θεὸς τῆς μαγείας. Τά δύο πρῶτα στοιχεῖα πού ἀρχικά ἀναφέραμε δείχνουν τό γεγονὸς τῆς πτώσεως τοῦ Σατανᾶ καθότι ἀποτελεῖ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι δημιουργό τοῦ φωτός, ὅπως λανθασμένα κηρύττουν οἱ ὀπαδοί του.
 
Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ βασικοῦ στοιχείου τῆς ἑωσφορικῆς καί σατανιστικῆς λατρείας εἶναι ἡ μίμηση ἀπό μέρους τῶν ὀπαδῶν τοῦ Σατανᾶ τῆς καλῆς καί τῆς κακῆς εἰκόνας στήν ζωή τους. Ἡ προσπάθεια θεοποίησης τοῦ Σατανᾶ μέ τήν ἐπιδίωξη τῆς γνώσης, τήν ἄσκηση τῆς μαγείας καί περισσότερο μέ τήν ἀπόθεση τῆς ψυχῆς τους στόν Ἑωσφόρο εἶναι τό προσδοκώμενο ἀπό αὐτούς ὅλους πού καταφεύγουν σ’ αὐτόν.
 
Αὐτές οἱ δύο εἰκόνες τοῦ Διαβόλου ὡς Ἑωσφόρου καί ὡς Σατανᾶ, «καλὴ» καί «κακὴ» εἰκόνα, ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐπηρεάζονται οἱ διάφορες σατανιστικές ὁμάδες – γκροὺπ καθώς καί οἱ Σατανιστικὲς ἐκκλησίες πού στὴν διδασκαλία τους διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ των. Ἡ ἀπουσία ἑνὸς συγκεκριμένου δόγματος καί πίστης ἀπό ὅλους τούς Σατανιστές, δημιουργεῖ πάρα πολλὲς πεποιθήσεις καί ἐξαιρετικὰ διαφορετικὲς ἀντιλήψεις, τόσο ὡς προσευχή, ὅσο καί ὡς λατρεία. Ἡ ποικιλία τῶν ἀντιλήψεων τῶν Σατανιστῶν δημιούργησε πολλὲς ὁμάδες πού εἶναι πολύ δύσκολο νά μποῦν σέ κάποια κατηγορία.
 
Ἕνας χριστιανὸς καί κάθε ἄνθρωπος ὀφείλει νά διαφυλάξει τόν ἑαυτό του ἀπό κάθε εἴδους σατανικῆς λατρείας μέ τίς διάφορες τελετουργίες πού τήν συνοδεύουν, γιατί σέ διαφορετική περίπτωση οἱ ἐπιπτώσεις καί ἡ δαιμονική ἐπήρεια ποῦ μπορεῖ νά ὑποστεῖ ἡ ψυχή του, εἶναι ἡ ὁλική καταστροφή, τόσο ἡ πνευματική ὅσο καί ἡ σωματική. Τό βασικὸ στοιχεῖο ὅλων αὐτῶν εἶναι πώς ὁ Σατανάς δὲν ἀποτελεῖ μία θεϊκή ὕπαρξη πού μπορεῖ νά λατρεύεται καί κατ’ ἀκολουθίαν δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται στό καθημερινὸ λεξιλόγιο τοῦ χριστιανοῦ. Ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ διάβολος καί ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη προσοχή καί προσευχή, μάλιστα δέ ἡ ἀποφυγή τῆς ὁποιαδήποτε συμμετοχῆς στίς διάφορες σατανικές λατρεῖες, οὔτε καί ὡς παρατηρητές.
 
  Σέ ἔρευνα γιά τήν Μαύρη Μαγεία μέ τίτλο «Ἡ Μεγάλη Ἀλήθεια», τοῦ Κέρεθ Τανάις, πού δημοσιεύθηκε σὲ συνέχειες στό «ΕΘΝΟΣ» (Μάιος – Ἰούνιος 1959), διαβάζουμε τά ἑξῆς (7η συνέχεια): «Στὴν Ἑλλάδα πρὸ δέκα χρόνων συνελήφθη ὁ σατανιστὴς Κάφτ-Ὄστρικοφ πού ἦταν συγχρόνως καί Ρῶσος κατάσκοπος. Πρὶν ὅμως προφθάσει νά μιλήσει γιά τήν “μαύρη μαγεία” καί τοὺς πιστούς της, βρέθηκε κρεμασμένος στὴν καμπίνα ἑνὸς σοβιετικοῦ πλοίου στὴν Αἴγυπτο. Ἀπὸ διάφορες πηγές, ἀκριτομυθίες καί καταδύσεις, μαθεύτηκε ὅτι οἱ σατανιστές, γιά νά κρατοῦν τήν συνοχὴ τῶν μελῶν τους, τούς παρασύρουν σὲ διάφορες ὀργιαστικὲς τελετές, πού κάποτε καταλήγουν στό θάνατο. Ὁμαδικὰ ὄργια, ναρκωτικὰ καί γελοῖες θυσίες μπροστὰ σὲ μικρὰ ἀγάλματα τοῦ Σατανᾶ, εἶναι τά ὄπλα τους. Ἕνας τέτοιος διάσημος σατανιστής, πού ἔδρασε στὴν Ἰταλία, στὰ πρῶτα χρόνια του Φασισμοῦ, ἦταν ὁ Ἄγγλος Κρώουλυ, πού τό βιβλίο πού γράφτηκε γι’ αὐτὸν μέ τόν τίτλο τοῦ «Μεγάλου Θηρίου», εἶναι γεμάτο ἀπό ἀπίστευτα πράγματα, πού φαίνονται ἄλλοτε τρομακτικὰ κι ἄλλοτε γελοῖα στόν ἁπλὸ ἀναγνώστη. Κι ὅμως εἶναι βεβαιωμένο ἀπό τὶς ἐπίσημες ἐκθέσεις τῶν Ἀρχῶν.
 
Τὴν δράση τοῦ Κρώουλυ, πού εἶχε ἐγκαταστήσει τό στρατηγεῖο του σὲ μία βίλλα στή Σικελία, διέκοψε ἀπότομα ἡ Ἰταλικὴ Ἀστυνομία. Ἀφορμή, πού κίνησε τίς ὑπόνοιές της, ὅτι στή«Βίλλα τοῦ Διαβόλου» γίνονταν ἀκατονόμαστα ὄργια, ὑπῆρξεν ἡ τυχαία ἀνεύρεση μιάς νέας γυναίκας πού τριγύριζε μία σεληνοφώτιστη νύχτα, ὁλόγυμνη σχεδόν, στὴν ἀκροθαλασσιὰ καί καλοῦσε τον Ἑωσφόρο. Μερικοὶ ψαράδες πού τήν ἐντόπισαν, εἰδοποίησαν τήν Ἀστυνομία. Στήν ἀσφάλεια πού ὁδηγήθηκε, ἄνδρες τῆς δίωξης τῶν ναρκωτικῶν, διαπίστωσαν ὅτι εἶχε κάμει  χρήση ναρκωτικῶν οὐσιῶν στό σπίτι τοῦ Κρώουλυ. Ἡ Ἀστυνομία στή συνέχεια κατώρθωσε νά προωθήσει πράκτορά της ἀνάμεσα στούς ὀπαδούς, ὁ ὁποῖος κάποια στιγμὴ ἔδωσε τήν μεγάλη κρίσιμη πληροφορία: Ὕστερα ἀπό ἕνα ὁμαδικὸ ὄργιο, ἡ «κόκκινη γυναῖκα», ἡ ἐρωμένη τοῦ Κρώουλυ θ’ αὐτοκτονοῦσε παίρνοντας μεγάλη δόση κοκαΐνης. Μία νύχτα, λοιπόν, ἀφοῦ ἔσφαξαν ἕνα τράγο καί τήν περιέλουσαν μέ τό αἷμα του, οἱ παρευρισκόμενοι ὀπαδοί ὑποχρεώθηκαν νά πιοῦν τά αἵματα ἀπό τό γυμνό της σῶμα ἐνῶ στή συνέχεια ἦταν ἕτοιμοι νά τήν ἀπολαύσουν μέ τὴ σειρά, ἐνῷ ἐκείνη εἶχε περιέλθει πιὰ σὲ κατάσταση ἀποκτηνώσεως λόγω τῆς χρήσης κοκαΐνης. Οἱ Καραμπινιέροι ὤρμησαν στόν κῆπο τῶν ὀργίων μέ τά πιστόλια στό χέρι καί ἡ ὀργιαστικὴ ἀνθρωποθυσία ματαιώθηκε. Μετά ἀπό ὅλα αὐτά διαλύθηκε καί ἡ βασιλεία τοῦ Κρώουλυ»!
 
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά πού ἀναφέραμε ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου εἶναι καθοριστικός: «Μὴ γίνεσθε ἐτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τὶς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καί ἀνομίᾳ; τὶς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τὶς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ; ἢ τὶς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τὶς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω, καί ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καί αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγῶ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Β´ Κορ. 6,14-17).
 
1 Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκα, ὄπ. π. σελ. 261. «Ὁ LaVey μαζί μέ τήν δεύτερη γυναίκα τοῦ Diane καί τόν Anger ἵδρυσε τήν κίνηση Magic Circle, ἀπό τήν ὁποία τό 1966 προῆλθε ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ». Εἶναι ἐνδιαφέρον νά σημειώσουμε ὅτι ἡ σατανική αὐτή «ἐκκλησία» ἱδρύθηκε τή νύχτα τῆς 30ης Ἀπριλίου, δηλαδή τήν Walburgisnacht, πού ἀποτελεῖ βασική σατανιστική ἑορτή. Τό ἔτος αὐτό θεωρεῖται ὡς ἔναρξη τῆς Ἐποχῆς τοῦ Σατανᾶ. Γι’ αὐτό καί ἀπό αὐτό τό ἔτος ἀρχίζει τό ἡμερολόγιο τῆς κίνησης».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος μετέβη στον πανηγυρίσαντα Ενοριακό Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας...

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης δεν… παραιτείται!!

Και αν στις αρχές του καλοκαιριού οι Ιεράρχες της Κρήτης εμφανίζονταν μοιρασμένοι για το πότε πρέπει να τεθεί χρονικά ζήτημα Αρχιεπισκόπου, σήμερα πια όλοι...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ’ ονόματι της Αγίας Σοφίας στη Μύκονο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ τέλεσε χθες τα Θυρανοίξια ιερού Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ' ονόματι της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Πίστεως, Σοφίας και...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό «των ψηφίδων» στη Μύκονο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου "των Ψηφίδων", στην περιοχή "Μαού" Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ και τέλεσε Μνημόσυνο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Εορτάζουμε σήμερα το πρότυπο μιας Αγίας Οικογένειας»

Στο Λιανοκλάδι και στη Λαμία εορτάσθηκε η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Αγίων Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης το διήμερο...

Πανήγυρις Αγίας Σοφίας στις Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωΐ, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Σοφίας, στις Κατασκηνώσεις θηλέων της Μητροπόλεως Άρτης στο Άνω Αθαμάνιο, ελειτούργησε...

Πανηγυρικά εόρτασε η Ενορία της Του Θεού Σοφίας Λαρίσης

Στην Ενορία Της του Θεού Σοφίας Λαρίσης μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, όπου χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Πανηγυρική...

Τον Μητροπολίτη Πρεβέζης επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά

Επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος, σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στο κάστρο της Λιβαδειάς

Το εσπέρας της Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται εντός του...

Διανομή υλικών αγαθών και οικοσκευών στους πυρόπληκτους της Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16/9 και την Παρασκευή 17/9/2021 η Β’ φάση διανομής υλικής βοήθειας στους πυρόπληκτους κατοίκους των χωριών της Αρχιερατικής Περιφέρειας Διαβολιτσίου, της...

140 πρωτότυπα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Π.Ε. με 3.000 συμμετέχοντες εγκαινίασε ο Αρχιεπίσκοπος

Την έναρξη 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α., με 3.000 συμμετέχοντες, τα οποία καλύπτουν 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες, όπως Λειτουργική-Τελετουργική, Εξομολογητική,...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος τέλεσε το Μυστήριο του Γάμου εντός της Θείας Λειτουργίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 12 Σεπτεμβρίου 2021, χοροστάτησε στην ακολουθία...

Επιτυχής η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων στους φιλόξενους χώρους του ξενοδοχείου DOMOTEL XENIA VOLOS, με...

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος πού ἀφόρισε τόν Μητσοτάκη, ἐπανέρχεται μέ νέο κείμενο – φωτιά!

Ἀσεβέστατε Κύριε Πρωθυπουργέ Ἐπιστολή στόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό σταυροπόδι στήν Ἐκκλησία Ἐξοχώτατε, ἤ μᾶλλον Ἀσεβέστατε, Κύριε Πρωθυπουργέ, Μέ πολλή χαρά Σᾶς εἴδαμε νά παρίστασθε στό Μητροπολιτικό...