Χθες το α­πό­γευ­μα, 18 Νο­εμ­βρί­ου 2019, δι­ε­ξή­χθη με  ε­πι­τυ­χί­α η Τι­μη­τι­κή Εκ­δή­λω­ση στη μνή­μη του α­οι­δί­μου Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου, τήν ο­ποί­α δι­ορ­γά­νω­σε η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος διά της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος.

Ο ε­κλι­πών Α­κα­δη­μα­ϊ­κός ε­χρη­μά­τι­σε α­πό το έ­τος 2012 Πρό­ε­δρος της Ε­πι­στη­μο­νι­κής Ε­πι­τρο­πής της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, έ­χον­τας την συ­νευ­θύ­νη της δι­ορ­γα­νώ­σε­ως των δέ­κα (10) Δι­ε­θνών Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για την προ­βο­λή του γε­γο­νό­τος της Ε­πα­να­στά­σε­ως του 1821.

Η Τι­μη­τι­κή Εκ­δή­λω­ση έ­λα­βε χώ­ρα στην Αί­θου­σα Πο­λι­τι­στι­κών Εκ­δη­λώ­σε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, ε­πί της ο­δού Ι­α­σί­ου 1 και την έ­ναρ­ξή της κή­ρυ­ξε ο Εκπρόσωπος του Μα­κα­ριω­τάτου Αρ­χι­ε­πι­σκόπου Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύμου, Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου.

Ο Θεοφιλέστατος ανέγνωσε το Μήνυμα του Μακαριωτάτου, στο οποίο, με­τα­ξύ άλ­λων, αναφέρονταν τα ε­ξής: «Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Σβολόπουλος ως ιστορικός του Νεωτέρου Ελληνισμού, με την διεθνή επιστημονική παρουσία του και την πλούσια συγγραφική παρακαταθήκη του, εκδαπανήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του στην αναζήτηση, την μελέτη, την διάσωση και την ανάδειξη των πηγών της ιστορίας, οι οποίες αναδεικνύουν στα τεκμήριά τους την αλήθεια της ιστορίας, ενώ παράλληλα, με την προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων, αναδύει στο έργο του την σημαντική αξία της μελέτης της ιστορίας, η οποία κατά τον ιστορικό Πολύβιο μπορεί πολύ να συντελέσει στη διόρθωση του βίου των ανθρώπων, γιατί από αυτήν ποριζόμαστε πολλά και σοφά βιοτικά διδάγματα».

Για το πρό­σω­πο του Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου ομίλησαν ο Ελ­λο­γι­μώ­τα­τος κ. Γε­ώρ­γιος Μπαμ­πι­νι­ώ­της, Κα­θη­γη­τής Γλωσ­σο­λο­γί­ας και πρώ­ην Πρύ­τα­νης του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών με θέμα «Κων­σταν­τί­νος Σβο­λό­που­λος: Ο άν­θρω­πος, ο πα­νε­πι­στη­μια­κός, ο φί­λος» και η Ελ­λο­γι­μω­τά­τη κ. Χρύ­σα Μαλ­τέ­ζου, Α­κα­δη­μα­ϊ­κός με θέμα «Κων­σταν­τί­νος Σβο­λό­που­λος: Ο ι­στο­ρι­κός του Νε­ω­τέ­ρου Ελ­λη­νι­σμού».

Την Εκ­δή­λω­ση έκλει­σε με Χαι­ρε­τι­σμό ο Πρό­ε­δρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τριά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Ο αείμνηστος Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Σβολόπουλος σεβόταν την Εκκλησία, υπηρετούσε την ιστορική αλήθεια, καλλιεργούσε στους φοιτητές το ερευνητικό πνεύμα, μάς δίδασκε με τον ήπιο χαρακτήρα του, ενέπνεε τον σεβασμό σε όλους, ακόμη και σε εκείνους που διαφωνούσαν με τις απόψεις του».

Πρίν τη λή­ξη της Τι­μη­τι­κής Εκ­δη­λώ­σε­ως, ο Θε­ο­φι­λέ­στα­τος Αρ­χι­γραμ­μα­τεύς της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου πα­ρέ­δω­σε στη σύ­ζυ­γο του ε­κλι­πόν­τος Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου, Ε­ρί­τι­μο κ. Αι­κα­τε­ρί­νη Χέλ­μη – Σβο­λο­πού­λου, τον Χρυ­σούν Σταυ­ρό του Πα­ρα­σή­μου του Α­πο­στό­λου Παύ­λου και α­νε­γνώ­σθη το Ε­πι­βρα­βευ­τή­ριο Γράμ­μα της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος.

Στην Τιμητική Εκδήλωση παρέστησαν ο Α’ Γραμματέας-Πρακτικογράφος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Αρχιμ. Δωρόθεος Πάπαρης, πλήθος Ακαδημαϊκών και Πανεπιστημιακών Καθηγητών, μέλη του Διπλωματικού Σώματος και των Στρατιωτικών Σχολών της Αθήνας καθώς και πολλοί φιλίστορες.

Την ευθύνη του συντονισμού της Εκδηλώσεως είχε ο Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Αρ­χι­μαν­δρί­της κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, Γραμ­μα­τέ­ας της Ει­δι­κής Συνο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι ο Μητρ. Κορίνθου για την Παράκληση της Παναγίας

Στον Ι. Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι τέλεσε την Ι. Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, ομιλώντας στους...

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τή Γιόγκα

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας ἡ ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου τῆς Γιόγκα, γιά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ἐπανειλημμένως...

Νέα Μοναχή στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπηδώνος

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της περιοδείας του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου, τον φετινό Δεκαπενταύγουστο, κατά τον οποίο χοροστάτησε στις ακολουθίες των Παρακλητικών Κανόνων στην Υπεραγία Θεοτόκο,...

Τό Θεοτοκάριον

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι μεγάλη Θεο­μητορική ἑορτή πού δείχνει τό μεγαλεῖο καί τήν δόξα...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στις Ι. Μονές Δήμιοβας καί Βουλκάνου για τον εορτασμό της Παναγίας

Με λαμπρότητα και την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη θα εορτασθεί και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος,...

Η Παράκληση της Παναγίας στον ιστορικό Ναό της Παναγίας Μέτζαινας Πατρών

Ὃπως κάθε χρόνο, ἒτσι καί ἐφέτος ἐτελέσθη ἡ Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὑπαιθρίως, στόν αὒλειο χῶρο τοῦ ἱστορικοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Μέτζαινας (Πλατανόβρυση)...

Η Παράκληση της Θεοτόκου στην «Κυρά του Πόντου», στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου  το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα...

Κοζάνης Παύλος: Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τήν ὕπαρξιν τοῦ Τριαδικοῦ Θεο

«Τήν φύσιν ἀνεκαίνισας, φθαρεῖσαν τοῦ προπάτορος ὑπερφυῶς συλλαβοῦσα, ἀπειράνδρως τεκοῦσα τόν πλάστην πάσης φύσεως» (Ἐξαποστ. 2α Νοεμβρίου).  Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί εὐλογημένε, «Πάσχα μετά τό Πάσχα…»...

Καρπενησίου: Δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι δέν ὑπάρχει κομμάτι τῆς Ἑλληνικῆς γῆς στό ὁποῖο νά μήν ὑπάρχει ναός ἀφιερωμένος...

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί Γιά ἄλλη μιά χρονιά ἀξιωνόμαστε νά ἑορτάσουμε τήν κοίμηση καί μετάσταση τῆς Παναγίας μας. Ἡ Παναγία μας εἶναι τό πρόσωπο ἐκεῖνο τοῦ...

Η Παράκληση της Παναγίας στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πυργετού

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στην...

Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πρωτάτου

Τήν Τετάρτη 12 Αὐγούστου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος Πρωτάτου καί ἐν...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Σύρου στην Άνδρο

Την Άνδρο επισκέπτεται από το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’, ο οποίος το απόγευμα, με τη συμμετοχή Εφημερίων της Άνδρου και του Εφημερίου...

Η Παράκληση της Παναγίας στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πεύκα

Στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πεύκα, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας, για να χοροστατήσει στην Ακολουθία του Μικρού...

Αγρυπνία στην Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βράχου Νεμέας

Την Δευτέρα το απόγευμα, 10 Αυγούστου 2020, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος χοροστάτησε στην Ι. Παράκληση, που τελέστηκε στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της...

Η Ι. Μητρόπολη Χιου ενισχυει το Καστελλοριζο

Στο πλαίσιο της εθνικής της προσφοράς και λόγω των επικρατουσών συνθηκών η Ι. Μητρόπολις Χίου προσέφερε στην Ι. Μητρόπολη Σύμης το ποσόν των 1000...