Μέ ὀδύνην ψυχῆς ἀνακοινοῦμεν τά ἑξῆς:

Πρίν παραδώσουμε τό πηδάλιον τῆς τοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας εἰς τόν ἐκλεγέντα Διάδοχόν μας ἐθεωρήσαμεν ἀναγκαῖον, ὅπως προβῶμεν εἰς ἔλεγχον τῆς οἰκονομικῆς Διαχειρίσεως τόσον του Ταμείου της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅσον καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων καί Δραστηριοτήτων, καθώς ἐπίσης καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν Μεγάλου Σπηλαίου, Ἁγίας Λαύρας καί Ταξιαρχῶν.

Οὕτω, λοιπόν, ἀπό τῆς 5ηε Ἰουλίου ἐ.ἔ. παρεκαλέσαμεν τόν ἐκλεκτόν Συνεργάτην μας καί Πρωτοψάλτην κ. Φώτιον Θεοδωρακόπουλον, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ Λογιστικόν Γραφεῖον, ὅπως ἐλέγξῃ τά σχετικά στοιχεῖα τῶν ἐπί μέρους διαχειρίσεων καί μᾶς γνωστοποιήσῃ τό πόρισμα τῆς ἐρεύνης του.

Μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου εἰς ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἐκκλη-σιαστικῆς μας δραστηριότητος ἡ Διαχείρισις ἀπεδείχθη ΑΨΟΓΟΣ καί ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ!

Ἐξαίρεσιν ἀπετέλεσαν δύο Μοναί, ἤτοι τῶν Ταξιαρχῶν καί τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἐκ τῶν ὁποίων ἐζητήθησαν νά μᾶς ὑποβάλουν ὡρισμένα συμπληρωματικά στοιχεῖα της διαχειρίσεώς των.

Ἡ Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν μετά πολλῆς προθυμίας ἔσπευσεν νά μᾶς ὑποβάλῃ τά αἰτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεῖα!

Ἀντιθέτως ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας, παρά τάς ἐπανειλημμένας ὑπομνήσεις καί παρακλήσεις ἡμῶν μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας ἐνεφάνισεν μίαν ἀδιαφορίαν, ἵνα μή εἴπωμεν καί περιφρόνησιν, πρός τήν Προϊσταμένην αὑτῆς Ἀρχήν! Τελευταία ὑπόμνησις καί προτροπή πρός τόν Πανοσ. Καθηγούμενον καί πολύ ἀγαπητόν μας π. Εὐσέβιον ἐγένετο τήν 26ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὁπότε μᾶς ἐδόθη ἡ ἑξῆς ἀπάντησις:

«Ἀρχάς τῆς ἐρχομένης ἑβδομάδος θά τά ἀποστείλῃ ὅλα μαζί».

Ματαίως ἀνεμένομεν τήν πραγματοποίησιν τῆς δοθείσης ὑποσχέσεως μέχρι προχθές Σάββατον 16 Νοεμβρίου! Δυστυ-χῶς, οὔτε τά αἰτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεῖα ἐλάβομεν, ἀλλ’ οὔτε καί κάποια ἄλλη ἐνημέρωσις ἤ καί ἐξήγησις μᾶς ἐδόθη διά τήν μή ἀποστολήν τῶν ταμειακῶν παραστατικῶν. Δυστυχῶς ὁ ἀγαπητός μας π. Εὐσέβιος μᾶς… ἐτίμησεν, ἐπιδεικνύοντας μίαν ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΝ!

Προκειμένου, λοιπόν, νά διορθώσωμεν τήν ἐπιδειχθεῖσαν παρακοήν καί περιφρόνησιν, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 1113/ 18.11.2019 ἡμετέρου ἐγγράφου, ἐπεβάλομεν εἰς αὐτόν τό ἐκ-κλησιαστικόν ἐπιτίμιον τῆς ἀργίας καί τῆς ἀποχῆς ἀπό πάσης ἱεροπραξίας ἀπό τῆς 19ης Νοεμβρίου ἕως καί τῆς 1ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.

Τό ἡμέτερον ἔγγραφον παρεδόθη διά εἰδικοῦ ἀπεσταλ-μένου εἰς τόν π. Εὐσέβιον Σπανόν, ὁ ὁποῖος ἀντί νά σπεύσῃ ἵνα ζητήσῃ συγγνώμην ἀπό τόν πνευματικόν του Πατέρα καί Ἐπίσκοπον, ἐπιδεικνύων τόν ἐποφειλόμενον σεβασμόν, μᾶς ἔδωσε γραπτῶς τήν ἑξῆς ἀσεβεστάτην καί συνεπῶς ἀπαράδεκτον ἀπάντησιν: «παρέλαβον τό ὑπ’ ἀριθμ. 1113/18.11.2019 ἔγγραφον μέ τήν ρητή ἐπιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων καί ἐμοῦ τοῦ ἰδίου μέ τήν ἰδιότητά μου ὡς Ἡγουμένου».

Ἄς ἔλθωμεν τώρα καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ταξιαρχῶν. Ὁ Πανοσ. Καθηγούμενος καί ἀγαπητός μας π. Καλλίνικος Πουλῆς μᾶς ὑπέβαλεν ἀμέσως τά αἰτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεῖα. Πλήν ὅμως ὁ διεξαχθείς ἔλεγχος διεπίστωσεν οὐσιώδη τινά λογιστικά λάθη καί παραλείψεις, τά ὁποῖα ἀποκαλύπτουν μίαν πλημμμελῆ οἰκονομικήν διαχείρισιν! Ἐπαναλαμβάνομεν, μίαν πλημμελῆ διαχείρισιν καί οὐχί βεβαίως κάποιαν ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ! Παρά ταῦτα ἡ πλημμελής καταγραφή καί διαχείρισις τῶν τῆς Μονῆς ἱερῶν χρημάτων συνιστᾶ λάθος, τό ὁποῖον κατ’ ἀνάγκην ἐπιφέρει κυρώσεις. Ἐπί παραδείγματι ἡ οἰκονομική διαχείρισις ἐμφανί-ζει ἕνα μή δικαιολογημένον περίσσευμα:
Διαχείρισις ἀπό 01.01-31.08.2019:
Ἔσοδα 52.221,14 €
Ἔξοδα 50.135,29 €
Ὑπόλοιπον 22.704,74 €
Ἀδικαιολόγητον πλεόνασμα εἰς χεῖρας τοῦ π. Καλλινίκου τό ποσόν τῶν 673,94 €.

Ὑπάρχει ἐπίσης ἕνα πρόβλημα μέ τήν διακίνησιν καί τήν διαχείρισιν τοῦ γνωστοῦ προϊόντος «Ροδοζάχαρη» τῆς Μονῆς.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ὁ π. Καλλίνικος μᾶς παρεκάλεσε νά τόν ἀπαλλάξωμεν ἀπό τά καθήκοντα τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς, καθ’ ὅσον, ἐπιφορτισμένος μέ τό πνευματικόν καί ἱεραποστολικόν ἔργον, δέν δύναται νά παρακολουθῇ ἐπιμε-λῶς τά τῆς καλλιεργείας τῶν κτημάτων τῆς Μονῆς καί τά τῆς οἰκονομικῆς Διαχειρίσεως.

Ὅθεν καί ἡμεῖς, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τήν ἐπιθυμίαν του, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 1086/11.11.2019 ἡμετέρου ἐγγράφου, τόν ἀπηλλάξαμεν ἐκ τῶν καθηκόντων τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν, ὡρίσαμεν δέ ὡς προσωρινόν Ἡγού-μενον τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἱερόθεον Παπαθανασίου, ἀδελ-φόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τέλος, μετά τήν ἐκλογήν ὡς Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας τοῦ ἕως χθές Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Σπηλαίου π. Ἱερωνύμου Κάρμα ὡρίσαμεν ὡς προσωρινόν Καθηγούμενον τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Καλλίνικον Ἀποστολόπουλον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ
+ Ο πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εορτάσθηκε η μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 και στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος εορτάσθηκε η μνήμη του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Οσίου Παϊσίου του διορατικού. Ο Σεβασμιώτατος...

Η Ιερότητα της Κυριακής. Τι λέγει ο γέροντας Παίσιος για την ιερότητα της ημέρας αυτής;

Κανονικά πριν από τον Εσπερινό της γιορτής ή της Κυριακής σταματάει κάθε εργασία. Καλύτερα είναι να δουλέψη κανείς περισσότερο την προπαραμονή, όταν αυτό μπορή...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου δίπλα στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Την ώρα που οι γείτονές μας αυθαίρετα και προκλητικά μετατρέπουν σε τζαμί το αιώνιο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, την Αγία Σοφία, οι...

Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στην Κατασκήνωση της Ι.Μ. Νεαπόλεως

Στην κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως στο θαλασσολουσμένο Ποσείδι βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας, για να προστεί της Ιεράς Πανηγύρεως προς τιμήν του λαοφιλούς Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Ναΰδριο του οποίου κοσμεί το...

Μητροπολίτης Φωκίδος: Θα ηχήσουν και πάλι οι καμπάνες της Αγιά Σοφιάς

Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ως χειροποίητος Ναός της Υπάτης Σοφίας του Ενσάρκου Λόγου, μετά από δεκαετίες ουδετερότητας φαίνεται πως επεθύμησε την με αντίστροφη...

Η Σύναξη της Παναγίας Τριχερούσης στον Πειραιά – Χειροθεσία Πνευματικού

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η Σύναξη της Παναγίας της επονομαζομένης Τριχερούσης, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς όπου υπάρχει...

Επικοινωνία Αρχιεπισκόπου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο επικοινώνησε σήμερα το μεσημέρι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή...

Πανηγύρισε τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στόν Μητροπολιτικό Ναό Ναυπάκτου

Τήν Κυριακή 12 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ναυπάκτου. Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου στόν Ἑσπερινό...

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Γ΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 13 Ἰουλίου † Μνήμη τῶν ἁγίων ὁσιομαρτύρων Ἀμμωνίου, Ἐπαφροδίτου (ἤ Παμφοδίτου), Εὐσθενίου, Ἡλιοφώτου, Παμμεγίστου καί Χου-λελαίου, τῶν...

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου, με τη συμμετοχή των Εφημερίων του Ναού...

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στην Νέα Ηρακλείτσα Ελευθερών

Με λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 η μνήμη του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Παϊσίου του Αγιορείτου σε όλες της ενορίες...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στην ιστορική Μεθώνη

Στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της ιστορικής κωμοπόλεως της Μεθώνης τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, την Κυριακή 12η Ιουλίου,...

Πανήγυρις Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ι. Μονή Μεταμορφώσεως Μουτσιάλη

Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία και...

Η εορτή της αναμνήσεως του θαύματος της Αγίας Ευφημίας στο Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ήταν ο φερώνυμος Ιερός...

O ΙΣΚΕ καταδικάζει απερίφραστα την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ανακοίνωση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τζαμί. Η πράξη αποτελεί βαρβαρότητα και δεν βοηθά...