«Προσέχετε, λοιπόν, καλά πώς συμπεριφέρεστε. Μή ζεῖτε ὡς ἄσοφοι ἀλλά ὡς σοφοί καί συνετοί. Νά ἀξιοποιεῖτε σωστά τόν χρόνο σας, γιατί ζοῦμε σέ πονηρές ἡμέρες»[1]. Ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφεσ. 5, 15-16).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ φιλανθρωπία καί τό ἔλεος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνουν νά εἰσέλθουμε στό νέο πολιτικό ἔτος 2021 μέ ἀνάμεικτα συναισθήματα ἐλπίδος ἀλλά καί βαθειᾶς ἀνησυχίας. Μέ συνοχή καρδίας ζήσαμε κατά τό παρελθόν ἔτος ἐμπειρίες πικρές ἀλλά καί διδακτικές, γιά ὅσους μποροῦν νά βλέπουν πίσω ἀπό τά ἐπιφαινόμενα, ἕνεκα τῆς παγκοσμίου διασπορᾶς τῆς πανδημίας Covid-19. Ὁλόκληρος ὁ πλανήτης γῆ, γιά πρώτη ἴσως φορά σέ τέτοια ἔκταση, ἔφτασε στά ὅριά του. Ἡ ἀπειλή αὐτή τήν φορά κτύπησε ἀλύπητα καί χωρίς διακρίσεις τήν ἴδια τήν ζωή. Αὐτή ἡ πρωτόγνωρη ὑγειονομική πρωτίστως κρίση, ὁ πικρός καιρός, ἔγινε ὅμως καί μία καλή εὐκαιρία γιά νά ἀναμετρηθεῖ ὁ καθένας μας μέ τίς ἀντοχές του καί κυρίως νά ξαναδεῖ τήν ζωή του μέσα ἀπό ἕνα ἄλλο πρῖσμα. Νά δώσει ἀπαντήσεις, κλεισμένος στό προσωπικό του «ταμεῖον», σέ ἐρωτήματα ζωῆς πού μέχρι χθές ἦταν ἀπωθημένα στό περιθώριο τοῦ πολυπράγμονος ἀκτιβισμοῦ μας. Ἐρωτήματα ἀνεφύησαν γιά τό θεοδώρητο ἀγαθό τῆς ὑγείας καί τήν πραγματική ἀξία του. Για τίς προτεραιότητές μας. Γιά τό τί κάνει τόν ἄνθρωπο εὐτυχισμένο, ἀσφαλῆ, μεγάλο καί ξεχωριστό. Γιά τά μικρά καί τά μεγάλα τῆς ζωῆς. Γιά ὅτι μέχρι χθές θεωρούσαμε αὐτονόητο καί τό στερηθήκαμε τόσο ἀναπάντεχα. Οἰκογένεια, φίλους, συνανθρώπους, τήν ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία, τόν χαιρετισμό, τήν θέα τοῦ προσώπου τοῦ ἄλλου, τήν θαλπωρή καί τό κάλλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος.

Μέσα σ’ αὐτήν τήν συγκλονιστική παγκόσμια συγκυρία καί μέ ἀφορμή τήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους, ὁ πάντοτε ἐπίκαιρος καί ἀξιόπιστος λόγος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται νά δώσει στίγμα ἀσφαλοῦς πορείας, νά μᾶς διδάξει, νά μᾶς φωτίσει. Τό ἅγιο στόμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προτρέπει νά ἀξιοποιοῦμε μέ σοφία καί σύνεση τόν παρόντα χρόνον, μεταποιώντας τον σέ καιρό εὐπρόσδεκτο, δηλαδή σέ εὐκαιρία κατάλληλη ὥστε νά δώσουμε πραγματικό νόημα στή ζωή μας. Μᾶς συμβουλεύει νά παύσωμεν νά περιπατοῦμε, ἀσόφως καί βλαπτικῶς «…ἐν ματαιότητι τοῦ νοός…» (Ἐφεσ. δ, 17) καί «ἀπηλλοτριωμένοι τῆς  ζωῆς τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. δ, 18) ἀλλ’ «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ. στ, 4). Ἀνάγκη εἶναι νά ἀντιληφθούμε ἐγκαίρως ὅλοι μας ὅτι ὁ νέος χρόνος, ὁ κάθε χρόνος, δέν ἐνεργεῖ αὐτομάτως, μηχανικῶς καί χωρίς ἐμᾶς στήν ζωή μας. Ἐμεῖς καί οἱ ἐπιλογές μας δίνουν ἀξία ἤ ἀπαξία στόν χρόνο. Ὁ χρόνος ὡς ἐγκόσμιο μέγεθος, ἐκφράζει τήν δυνατότητα πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τόν Θεό νά πραγματώσουμε τόν σκοπό τῆς ὑπάρξεώς μας, νά ζήσουμε δηλαδή μέ αὐθεντικότητα τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ. Νά γίνουμε χριστοφόροι, ναοφόροι, θεοφόροι. (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος). Ὁ νέος χρόνος δέν εἶναι ὁ πρόθυμος ἀχθοφόρος τῶν καλῶν μας προσδοκιῶν, εὐχῶν καί ἐλπίδων ἀλλά ὁ κριτής καί τό μέτρο τῆς εὐθύνης μας καί τῆς  ἀποστολῆς μας σ’ αὐτόν τόν κόσμο. Μᾶς καλεῖ μέ δυνατή φωνή νά παύσουμε νά εἴμεθα δοῦλοι στό παλαιό, τό φθαρτό, τό ἐφήμερο, τό ψεύτικο, τό ἐπίπλαστο καί ἐπιφανειακό. Ἡ νέα ζωή πού ἔφερε στόν κόσμο μας ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν θεία ἐνανθρώπησή Του συνιστᾶ τό ἀδαπάνητο ἐκεῖνο
κεφάλαιο πού δέν χλευάζεται ἀπό τήν φθορά, δέν παλαιώνει ἀπό τίς ἐναλλαγές τοῦ χρόνου, δέν ἀπειλεῖται ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, δέν δειλιάζει μπροστά στίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς. Ἡ νέα ἐν Χριστῷ ζωή προσφέρει στόν ἄνθρωπο φῶς, χαρά, ἐλπίδα, δύναμη, ποιότητα, κάλλος, πληρότητα, προοπτική, αἰωνιότητα, εὐωδία ἀθανασίας. Αὐτή τήν ἀλήθεια ὑπηρετεῖ μέσα στόν κόσμο ἡ ἁγία ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, «ὁ παρατεινόμενος στούς αἰῶνες Χριστός».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθώς εἰσερχόμεθα μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ σέ ἕνα νέο χρόνο, τό σωτήριο ἔτος 2021, ἄς δοξάσουμε μέσα ἀπό τήν ψυχή μας, τόν φιλάνθρωπο Κύριο καί Δεσπότη τῆς  ζωῆς μας, γιά ὅλες τίς εὐεργεσίες Του, πνευματικές καί ὑλικές, μέ τίς ὁποῖες στεφανώνει τήν ζωή μας. Ἄς Τόν ὑμνήσουμε ἐπίσης διότι μέσα στήν φιλόστοργη πρόνοιά Του ποικιλοτρόπως καί ἐπανειλημμένως εὐεργέτησε τό Ἑλληνικό ἔθνος. Τό ὁδήγησε πρωτίστως στό φῶς τῆς ἀληθοῦς θεογνωσίας. Τό χειραγώγησε σέ ἡμέρες δόξης καί ἀπαράμιλλου μεγαλείου. Τό διέσωσε καί τό ἐφρόντισε στά πικρά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Τό ἀνέστησε μέσα ἀπό τά μνήματα μακρᾶς καί ἀσέληνης σκλαβιᾶς σέ ἔθνος ἀλλόθρησκο, σκληρότατο καί ἀπηνές. Ἐφέτος καθώς ἑορτάζουμε σέ πανεθνικό ἐπίπεδο τήν λαμπρά ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας καλούμεθα νά ἀναβαπτισθοῦμε, σέ προσωπικό καί συλλογικό ἐπίπεδο, στίς ὑπερούσιες καί ζωηφόρες ἀξίες τοῦ ἔθνους μας, κορυφαῖες τῶν ὁποῖων εἶναι ἡ φιλοθεΐα, ἡ φιλοπατρία καί ἡ φιλανθρωπία. Αὐτός ὁ ἀναβαπτισμός συνιστᾶ ὅρον ἐπιβιώσεως καί προυπόθεση εὐημερίας καί προόδου γιά τό ἔθνος μας κατ’ αὐτούς τούς δυσκόλους καιρούς. Οἱ λαμπροί ἥρωες τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821, ὡς ὁ Ἐμμανουήλ Παπᾶς, μᾶς δείχνουν τόν δρόμο τοῦ χρέους καί τῆς εὐθύνης μας ἀπέναντι στήν πατρίδα μας. Αὐτή τήν πραγματικότητα μέ περισσή σοφία ἐξέφρασε ἡ ἐμπνευσμένη γραφίδα τοῦ μεγάλου συγγραφέα-λογοτέχνη Στρατῆ Μυριβήλη τονίζουσα: «Ὅμως ἕνας ἄνθρωπος, ἕνας λαός, ἕνα ἔθνος, δέν ἐξαφανίζεται μονάχα μέ τή φωτιά καί μέ τό σίδερο. Δέν ἐξαφανίζεται μονά­χα μέ τό χάσιμο τῆς ζωῆς του. Ἐξαφανίζεται πιό σίγουρα, πιό τελειωτικά μέ τό χάσιμο τῆς ψυχῆς του. Τῆς ψυχῆς του τῆς ἀτομικῆς, τῆς ψυχῆς του τῆς ὁμαδικῆς. Χάνω τήν ψυχή μου θά πεῖ: χάνω τήν οὐσια­στική μου ὕπαρξη. Ἄν ὑπάρχουμε σήμερα σάν Ἑλληνική φυλή, εἶναι γιατί κρατηθήκαμε ἀπό τό ἄμφιο τῆς θρησκείας μας ὅλα αὐτά τά χρόνια».

Εἴθε, ὁ φιλάνθρωπος Θεός, νά εὐλογήσει δαψιλῶς τό νέο ἔτος 2021 ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς ἀγάπης Του, ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους μας, τόν ἱερό κλῆρο, τίς μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν φιλό­χριστο λαό τῆς θεοφυλάκτου καί ἐνδόξου ἐπαρχίας μας ἀλλά καί γιά τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἔτος εὐλογίας, μετανοίας, σωτηρίας, εἰρήνης, ὑγείας καί εὐημερίας. 

Χρόνια πολλά, πεπληρωμένα οὐρανίου χαρᾶς καί εὐφροσύνης.

Εὐλογημένο καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2021.  

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης πολλῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

[1] «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾿ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσί». (Ἐφεσ. 5, 15-16).

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «….ἀποδέχου ἐν τῇ καρδίᾳ σου πᾶν ὅ,τι ἄδεις τῷ στόματι….»

Οι εκατοντάδες μαθητές του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» και των παρατημάτων του, μικροί και μεγάλοι, συνεχίζουν κανονικά τα μαθήματά τους,...

Ο εορτασμός του Πολιούχου της Αμφιλοχίας Αγίου Αθανασίου

Χωρίς λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Αθανασίου, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά με εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος στην Αμφιλοχία...

Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρού Νικολάου (Σελέντη)

Κάθε χρόνο στις 19 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Μακαρίου του Αιγυπτίου, ο...

Πανήγυρις Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ευόσμου

Εν μέσω πανδημίας και με «μισάνοικτες» Εκκλησιές, γιορτάσαμε απλά και ταπεινά στον Πανηγυρίζοντα Ιστορικό Ναό του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου, τόσο στον Εσπερινό, όσο και...

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου Αριστείδου Θεοδωρή

H Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως ανακοινώνει την προς Κύριον εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Αριστείδου Θεοδωρή, εφημερίου του Ιερού...

Συναξάρι 20ῆς Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. ῾Ο Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας ἐγεννήθηκε στή Μελιτηνή...

Η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα Λαμίας

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εορτάσθηκε το διήμερο 17 & 18 Ιανουαρίου η Ιερά μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρείας στην Ιερά Μητρόπολη...

Η εορτή του Αγίου Αθανασίου στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 το πρωί στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πολιούχου Χαλκίδος, ετελέσθη, τηρουμένων των νέων μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού από...

Πρόγραμμα Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος

Η αγία μας Εκκλησία, την 22αν μηνός Ιανουαρίου 2021, τιμά την ιερά μνήμη του αγίου Αποστόλου Τιμοθέου, ημέρα κατά την οποία άγει τα σεπτά...

Tα ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας στο Σύδνεϋ

Την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, εορτή του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ....

Δεν θα εορτάσει τα oνομαστήρια του ο Μητροπολίτης Περιστερίου

Τήν 26η τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἕκάστου ἔτους, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει καί ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Κλήμεντος τοῦ Ἀθηναίου, ἡμέρα...

Ὁ Ἥλιος τῆς Ἐρήμου. Ὁ Μέγας Εὐθύμιος

Φώτης Κόντογλου - Ὁ Ἥλιος τῆς Ἐρήμου. Ὁ Μέγας Εὐθύμιος (ἀπὸ τὸ Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἀκρίτας 1996) Ἀληθινὰ κράζει ὁ προφήτης: «Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος καὶ ἀνθήτω...

Η εορτή του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής...

Το τηλεοπτικό spot της Ι.Μ. Φθιώτιδος για το 1821

Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος δημιούργησε αποκλειστικά για τα τοπικά τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, με τα οποία έχει αγαστή συνεργασία,...

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και κατάνυξη πανηγύρισε ο μεγαλοπρεπής Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Κατούνας. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου το απόγευμα, τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας...