Χαιρετισμός Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ.Μ.Μ. Μετεώρου Ἐκπροσώπου τῆς «Συνάξεως γιά τήν Ὀρθοδοξία»  στην Ημερίδα με θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα Σχολεία: Αγωγή ή χειραγώγηση;»

Πολυσέβαστε Γέροντα καί Πρόεδρε τῆς ἡμερίδος, πατέρα Σαράντη, σεβαστοί πατέρες, ἐλλογιμώτατοι κ.κ. εἰσηγητές, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία (τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε) ἀποτελεῖ τήν ὁμολογιακή μαρτυρία ὀρθοδόξων κληρικῶν, μοναχῶν, θεολόγων καί λαϊκῶν, πού ἀγωνιοῦν καί ἀγωνίζονται γιά τήν διαφύλαξη καί τήν ἀκεραιότητα τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἡ ὁποία βάλλεται μέ καταιγιστικό τρόπο, κυρίως ἀπό τήν ἐπίσημη πολιτεία, ἀλλά ἐνίοτε καί ἀπό αὐτούς ἀκόμη, πού θεσμικά ὀφείλουν νά τήν προστατεύουν καί νά τήν περιφρουροῦν.

Ἡ Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία εἶναι μιά φωνή νήψεως καί ἀντιστάσεως στήν σύγχρονη λαίλαπα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς πανθρησκείας καί τοῦ προϊόντος ἐξουνιτισμοῦ, ἀλλά καί τῶν κοινωνικῶν διαστροφῶν καί τοῦ ἐκφυλισμοῦ, πού ἐπιχειρεῖται καί ἐπιβάλλεται μέ ἀπροσχημάτιστο πλέον τρόπο, ἀκόμη καί στά μικρά παιδιά τοῦ νηπιαγωγείου!

Ζοῦμε πραγματικά, καί μέ τόν πιό ἔντονο τρόπο, ἕναν τεράστιο παραλογισμό, μία ἀνισορροπία, μία ἀντιστροφή καί μία διαστροφή τῶν πάντων. Καθημερινά βρισκόμαστε, ὁλοένα καί περισσότερο, ἀντιμέτωποι μέ τό ὀξύμωρο καί τό ἀντιφατικό. Ἀμφισβητεῖται καί ἀντιστρέφεται κι αὐτό τό ἴδιο τό αὐτονόητο, ἡ κοινή λογική, τό ἀντικειμενικά ἰσχύον καί τό κοινῶς ἀποδεκτό.

Ἔχουμε φτάσει, δυστυχῶς, στό σημεῖο, ὅπου ἡ ἀρετή χλευάζεται ὡς ὀπισθοδρομική, ἐνῶ ἡ ἁμαρτία ἐπαινεῖται· ἡ ἠθική καταπατᾶται ὡς ἀναχρονιστική, ἐνῶ ἡ ἀνηθικότητα προβάλλεται καί ἐπιβάλλεται ὡς πρόοδος· ἡ τιμιότητα ἀπορρίπτεται ὡς ἀναποτελεσματική, ἐνῶ ἡ παρανομία τείνει νά καταστεῖ κοινός τόπος. Φτάσαμε στό σημεῖο τό ἀφύσικο νά θεωρεῖται ὡς φυσιολογικό καί τό παραβατικό ὡς νόμιμο· ἡ παραδοχή τοῦ φυσιολογικοῦ καί παραδεδομένου νά θεωρεῖται ρατσισμός· ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα καί ὁ ἁγνός πατριωτισμός νά θεωροῦνται ἐθνικισμός καί ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας καί αὐτοσυνειδησίας νά θεωρεῖται φανατισμός, φασισμός καί μισαλλοδοξία.

Ὅλες, ἀνεξαιρέτως, οἱ Κυβερνήσεις, ἰδιαιτέρως τῶν τελευταίων ἐτῶν, προωθοῦν ἀνήθικα, ἀντιεκκλησιαστικά, ἀντιευαγγελικά καί ἀντίθεα νομοθετήματα, πού ψηφίζονται στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο. Καί ὅλα αὐτά σχεδόν ἀδιαμαρτύρητα, χωρίς καμμία ἀντίδραση, παρά μόνον ἀπό μεμονωμένα πρόσωπα καί ἐλάχιστους συλλόγους, καθώς ἔχουν ἀμβλυνθεῖ οἱ συ­νει­δή­σεις καί ἔχουν καμφθεῖ οἱ πνευ­μα­τι­κές ἀν­τι­στά­σεις καί τά ἀν­τι­σώ­μα­τα τοῦ λα­οῦ μας. Ἔχει ὑποβαθμισθεῖ καί ἀλλοιωθεῖ ἡ πίστη του, ἀλλά καί ἡ φιλοπατρία του. Ἔχει ἐκκοσμικευθεῖ, ἔχει συνηθίσει καί ἔχει ἀποδεχθεῖ τίς πρα­κτι­κές αὐτοῦ τοῦ συγ­κε­κρι­μέ­νου ἀν­τί­θε­ου, ἀντίχριστου καί ἀντιευαγγελικοῦ τρό­που ζω­ῆς, τόν ὁποῖο καί ἀκολουθεῖ ἄβουλα καί ἄκριτα.

Δυστυχῶς, ὅμως, κατώτερες τῶν περιστάσεων ἀποδεικνύονται καί οἱ τακτικές καί συμπεριφορές τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας (μέσω τῶν ἐκπροσώπων της, ἐπισκόπων, κληρικῶν, ἡγουμένων καί μοναχῶν). Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, σιωπῶσα καί ὑπνώττουσα, ἐγκλωβισμένη καί ὑποτεταγμένη στήν πολιτειοκρατία, βαθειά διαβρωμένη ἀπό τήν ἐκκοσμίκευση, ἄνευρη καί νωχελική, ἀδυνατεῖ νά ὀρθώσει λόγο ἀληθείας. Ἀδυνατεῖ νά ἀντιδράσει καί νά ἀντιταχθεῖ ἀποφασιστικά στό ἀντίθεο καί ἀνθελληνικό κατεστημένο πού συνεχῶς ἰσχυροποιεῖται καί ἑδραιώνεται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ὅλων αὐτῶν ἡ πρόσφατη ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, ὄχι μόνον ἀποδέχτηκε ἀδιαμαρτύρητα καί παθητικά τήν ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας καί τό κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν, ἀλλά καί εὐχαρίστησε τούς ἀνώτατους πολιτικούς παράγοντες γιά τήν στάση τους στό ὅλο θέμα. Ἡ Κυβέρνηση ἐξήντλησε ὅλη της τήν σκληρότητα καί τήν αὐστηρότητα στήν δίωξη τῶν ἱερέων καί τῶν πιστῶν. Τό κατευθυνόμενο ἀντίθεο κατεστημένο τῶν ΜΜΕ χλεύασε, ὑποτίμησε καί πολέμησε μέ λυσσώδη τρόπο τήν Θεία Κοινωνία, βάλοντας εὐθέως καί ἀπροκάλυπτα ἐναντίον τῆς θεότητος τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος, πού μέ πρόφαση τόν κορωνοϊό, ἀπαγορεύτηκε σέ ὅλους τούς πιστούς σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, γιά πρώτη φορά στά χρονικά, νά ἑορτάσουν πανηγυρικά φέτος στούς ἱερούς ναούς τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας! Ὅλοι οἱ ἄπιστοι, ἄλλωστε, ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια, κυρίως πολεμοῦν μέ λύσσα τό συγκλονιστικό καί θαυμαστό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ -παρουσιάζοντάς το ὡς ἕνα μῦθο-, γιά νά ἐξαφανίσουν, εἰς μάτην βεβαίως, τήν χριστιανική πίστη ἀπό προσώπου γῆς, καθώς χάρις σέ αὐτό τό μοναδικό θαῦμα ἐγίνοντο, γίνονται καί θά γίνονται, ἔως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, οἱ ἄνθρωποι χριστιανοί.

Ὅλα αὐτά εἶναι τά σημεῖα τῆς σύγχρονης ἀποστασίας, τῆς ἀνομίας καί τῆς ἁμαρτίας πού ἐνεργεῖται καί πού γνωρίζει μία μεγάλη ἔξαρση καί ἔνταση στίς μέρες μας.

Καλούμαστε, λοιπόν, ὅλοι σέ μία ἀποφασιστική, δυναμική, καί γενναία, χωρίς διακοπή καί τέλος, ἀντίσταση, εἶτε μόνοι εἴτε συλλογικά, μέ λόγο καί μέ ἔργα, σέ ὅλα τά ἀντιπαιδαγωγικά, ἀντορθόδοξα, ἀντίχριστα καί ἀνθελληνικά σχέδια τῶν κυβερνώντων καί τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας πού τούς κατευθύνουν.

Κυρίως, ὅμως, καί πρωτίστως, ἀπαιτεῖται καί ἀντίδραση πνευματική. Ἀπαιτεῖται, δηλαδή, ἡ ὑπαρξιακή, ἀποφασιστική, ἔμπρακτη, εἰλικρινής καί ἔμπονη μετάνοιά μας. Ἡ μετάνοιά μας αὐτή, εἶναι πού θά ἑλκύσει τήν χάρη, τήν εὐσπλαχνία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί πού μπορεῖ καί νά ἀποτρέψει, νά ἀνατρέψει καί νά ἀπωθήσει χρονικά καί τά παρόντα καί τά ἐπερχόμενα δεινά, κάτι πού μᾶς τό βεβαιώνουν καί τά ἁγιογραφικά κείμενα. Ὁ Χριστός μας εἶναι ἡ μόνη μας ἐλπίδα. Ὁ Χριστός μας εἶναι Αὐτός καί μόνον Αὐτός πού, ἄν δεῖ τήν μετάνοιά μας, μπορεῖ νά ἀνατρέψει καί νά ἀντιστρέψει τόν θλιβερό κατήφορο τῆς πατρίδας μας.

Πολυσέβαστε Γέροντα καί Πρόεδρε, πατέρα Σαράντη, προσφιλέστατοι ἀδελφοί,

Παραμένοντας πάντοτε ἐν ἀντιστάσει καί ἐν μετανοίᾳ, εἴμαστε πάντοτε καί μόνιμα νικητές, μαζί μέ τόν Αἰώνιο Νικητή, τόν Χριστό μας. Δοξασμένο τό Ἅγιο Ὄνομά Του!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εκδηλώσεις μνήμης στη Λαμία για την Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Με επιμνημόσυνη δέηση στον Ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου στην ομώνυμη πλατεία της πόλεως Λαμίας, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ....

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυΐδ

Την Κυριακή μετά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 20 Σεπτεμβρίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε την Ιερά...

Πνευματική έκκληση του Φθιώτιδος Συμεών για τους πληγέντες πλημμυροπαθείς

Ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τα θύματα της βιβλικής καταστροφής που προξένησε η πρόσφατη θεομηνία “ΙΑΝΟΣ” σε περιοχές της Μητροπόλεως Φθιώτιδος έστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Ωρεών Φιλόθεος : «Ποιο είναι το κέρδος του χριστιανού από την άρνηση του εαυτού του»

Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγ. Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της οικογενείας του στην περιοχή του Ζωγράφου καθώς εορτάζει το ιερό παρεκκλήσιο...
video

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αληθινή ελευθερία είναι ο Σταυρός του Χριστού»

Για το νόημα της ελευθερίας ομίλησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμέων στον πανηγυρίζοντα Ι. Ν. Αγ. Ευσταθίου στα Κουμπουριανά Αμφικλείας, όπου συλλειτούργησε...

Σε εξέλιξη οι εργασίες ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού στο Νοσοκομείο Αιγίου

Την Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον ανοικοδομούμενο διώροφο Ιερό Ναό του Νοσοκομείου Αιγίου, αφιερωμένο...

Εκδήλωση για τη Μικρασιατική Καταστροφή στην Ενορία της Αγίας Αικατερίνης στο Σύδνεϋ

Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος παραβρέθηκε στην εκδήλωση μνήμης με θέμα "Οι τραυματικές συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής στο σύγχρονο...

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Μάνης Διδυμοτείχου ιερούργησε την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, 20 του μηνός Σεπτεμβρίου ε.έ., ο Σεβασμιώτατος...

Μοναχική Κουρά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος πολιούχου Πειραιώς

Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου Πειραιώς, τελέστηκε σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η μοναχική Κουρά του κ.Βασιλείου Τζουμανέκα, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.Σεραφείμ. Ιδιαίτερη...

Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού στο Καμποχώρι Ημαθίας

Την Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού 20 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου...

Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού στην Μουσθένη Παγγαίου

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020,  μετά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου...

Η εορτή του Αγίου Ευσταθίου στο Μάννα της Σύρου

Στο ιερό Παρεκκλήσιο της Παναγίας, της επιλεγομένης «των κυνηγών», στην ειδυλλιακή περιοχή «Πότισμα», στο Μάννα της Σύρου, ιερούργησε υπαιθρίως σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος...

Η Μεσσήνη υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας

Με μια σεμνή τελετή η πόλη της Μεσσήνης υποδέχθηκε σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2020, την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας, εκ της Ιεράς...

Ποιον να πιστέψουμε και ποιον ν’ ακολουθήσουμε;

Του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, Άρθρο στο Βήμα της Κυριακής 20- 9- 2020 Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς μας βρίσκει όλους προβληματισμένους και ανήσυχους....

Η εορτή του Αγίου Ευσταθίου στην Τανάγρα

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Αγίου Ευσταθίου και της συνοδείας...