Χαιρετισμός Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ.Μ.Μ. Μετεώρου Ἐκπροσώπου τῆς «Συνάξεως γιά τήν Ὀρθοδοξία»  στην Ημερίδα με θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα Σχολεία: Αγωγή ή χειραγώγηση;»

Πολυσέβαστε Γέροντα καί Πρόεδρε τῆς ἡμερίδος, πατέρα Σαράντη, σεβαστοί πατέρες, ἐλλογιμώτατοι κ.κ. εἰσηγητές, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία (τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε) ἀποτελεῖ τήν ὁμολογιακή μαρτυρία ὀρθοδόξων κληρικῶν, μοναχῶν, θεολόγων καί λαϊκῶν, πού ἀγωνιοῦν καί ἀγωνίζονται γιά τήν διαφύλαξη καί τήν ἀκεραιότητα τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἡ ὁποία βάλλεται μέ καταιγιστικό τρόπο, κυρίως ἀπό τήν ἐπίσημη πολιτεία, ἀλλά ἐνίοτε καί ἀπό αὐτούς ἀκόμη, πού θεσμικά ὀφείλουν νά τήν προστατεύουν καί νά τήν περιφρουροῦν.

Ἡ Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία εἶναι μιά φωνή νήψεως καί ἀντιστάσεως στήν σύγχρονη λαίλαπα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς πανθρησκείας καί τοῦ προϊόντος ἐξουνιτισμοῦ, ἀλλά καί τῶν κοινωνικῶν διαστροφῶν καί τοῦ ἐκφυλισμοῦ, πού ἐπιχειρεῖται καί ἐπιβάλλεται μέ ἀπροσχημάτιστο πλέον τρόπο, ἀκόμη καί στά μικρά παιδιά τοῦ νηπιαγωγείου!

Ζοῦμε πραγματικά, καί μέ τόν πιό ἔντονο τρόπο, ἕναν τεράστιο παραλογισμό, μία ἀνισορροπία, μία ἀντιστροφή καί μία διαστροφή τῶν πάντων. Καθημερινά βρισκόμαστε, ὁλοένα καί περισσότερο, ἀντιμέτωποι μέ τό ὀξύμωρο καί τό ἀντιφατικό. Ἀμφισβητεῖται καί ἀντιστρέφεται κι αὐτό τό ἴδιο τό αὐτονόητο, ἡ κοινή λογική, τό ἀντικειμενικά ἰσχύον καί τό κοινῶς ἀποδεκτό.

Ἔχουμε φτάσει, δυστυχῶς, στό σημεῖο, ὅπου ἡ ἀρετή χλευάζεται ὡς ὀπισθοδρομική, ἐνῶ ἡ ἁμαρτία ἐπαινεῖται· ἡ ἠθική καταπατᾶται ὡς ἀναχρονιστική, ἐνῶ ἡ ἀνηθικότητα προβάλλεται καί ἐπιβάλλεται ὡς πρόοδος· ἡ τιμιότητα ἀπορρίπτεται ὡς ἀναποτελεσματική, ἐνῶ ἡ παρανομία τείνει νά καταστεῖ κοινός τόπος. Φτάσαμε στό σημεῖο τό ἀφύσικο νά θεωρεῖται ὡς φυσιολογικό καί τό παραβατικό ὡς νόμιμο· ἡ παραδοχή τοῦ φυσιολογικοῦ καί παραδεδομένου νά θεωρεῖται ρατσισμός· ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα καί ὁ ἁγνός πατριωτισμός νά θεωροῦνται ἐθνικισμός καί ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας καί αὐτοσυνειδησίας νά θεωρεῖται φανατισμός, φασισμός καί μισαλλοδοξία.

Ὅλες, ἀνεξαιρέτως, οἱ Κυβερνήσεις, ἰδιαιτέρως τῶν τελευταίων ἐτῶν, προωθοῦν ἀνήθικα, ἀντιεκκλησιαστικά, ἀντιευαγγελικά καί ἀντίθεα νομοθετήματα, πού ψηφίζονται στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο. Καί ὅλα αὐτά σχεδόν ἀδιαμαρτύρητα, χωρίς καμμία ἀντίδραση, παρά μόνον ἀπό μεμονωμένα πρόσωπα καί ἐλάχιστους συλλόγους, καθώς ἔχουν ἀμβλυνθεῖ οἱ συ­νει­δή­σεις καί ἔχουν καμφθεῖ οἱ πνευ­μα­τι­κές ἀν­τι­στά­σεις καί τά ἀν­τι­σώ­μα­τα τοῦ λα­οῦ μας. Ἔχει ὑποβαθμισθεῖ καί ἀλλοιωθεῖ ἡ πίστη του, ἀλλά καί ἡ φιλοπατρία του. Ἔχει ἐκκοσμικευθεῖ, ἔχει συνηθίσει καί ἔχει ἀποδεχθεῖ τίς πρα­κτι­κές αὐτοῦ τοῦ συγ­κε­κρι­μέ­νου ἀν­τί­θε­ου, ἀντίχριστου καί ἀντιευαγγελικοῦ τρό­που ζω­ῆς, τόν ὁποῖο καί ἀκολουθεῖ ἄβουλα καί ἄκριτα.

Δυστυχῶς, ὅμως, κατώτερες τῶν περιστάσεων ἀποδεικνύονται καί οἱ τακτικές καί συμπεριφορές τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας (μέσω τῶν ἐκπροσώπων της, ἐπισκόπων, κληρικῶν, ἡγουμένων καί μοναχῶν). Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, σιωπῶσα καί ὑπνώττουσα, ἐγκλωβισμένη καί ὑποτεταγμένη στήν πολιτειοκρατία, βαθειά διαβρωμένη ἀπό τήν ἐκκοσμίκευση, ἄνευρη καί νωχελική, ἀδυνατεῖ νά ὀρθώσει λόγο ἀληθείας. Ἀδυνατεῖ νά ἀντιδράσει καί νά ἀντιταχθεῖ ἀποφασιστικά στό ἀντίθεο καί ἀνθελληνικό κατεστημένο πού συνεχῶς ἰσχυροποιεῖται καί ἑδραιώνεται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ὅλων αὐτῶν ἡ πρόσφατη ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, ὄχι μόνον ἀποδέχτηκε ἀδιαμαρτύρητα καί παθητικά τήν ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας καί τό κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν, ἀλλά καί εὐχαρίστησε τούς ἀνώτατους πολιτικούς παράγοντες γιά τήν στάση τους στό ὅλο θέμα. Ἡ Κυβέρνηση ἐξήντλησε ὅλη της τήν σκληρότητα καί τήν αὐστηρότητα στήν δίωξη τῶν ἱερέων καί τῶν πιστῶν. Τό κατευθυνόμενο ἀντίθεο κατεστημένο τῶν ΜΜΕ χλεύασε, ὑποτίμησε καί πολέμησε μέ λυσσώδη τρόπο τήν Θεία Κοινωνία, βάλοντας εὐθέως καί ἀπροκάλυπτα ἐναντίον τῆς θεότητος τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος, πού μέ πρόφαση τόν κορωνοϊό, ἀπαγορεύτηκε σέ ὅλους τούς πιστούς σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, γιά πρώτη φορά στά χρονικά, νά ἑορτάσουν πανηγυρικά φέτος στούς ἱερούς ναούς τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας! Ὅλοι οἱ ἄπιστοι, ἄλλωστε, ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια, κυρίως πολεμοῦν μέ λύσσα τό συγκλονιστικό καί θαυμαστό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ -παρουσιάζοντάς το ὡς ἕνα μῦθο-, γιά νά ἐξαφανίσουν, εἰς μάτην βεβαίως, τήν χριστιανική πίστη ἀπό προσώπου γῆς, καθώς χάρις σέ αὐτό τό μοναδικό θαῦμα ἐγίνοντο, γίνονται καί θά γίνονται, ἔως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, οἱ ἄνθρωποι χριστιανοί.

Ὅλα αὐτά εἶναι τά σημεῖα τῆς σύγχρονης ἀποστασίας, τῆς ἀνομίας καί τῆς ἁμαρτίας πού ἐνεργεῖται καί πού γνωρίζει μία μεγάλη ἔξαρση καί ἔνταση στίς μέρες μας.

Καλούμαστε, λοιπόν, ὅλοι σέ μία ἀποφασιστική, δυναμική, καί γενναία, χωρίς διακοπή καί τέλος, ἀντίσταση, εἶτε μόνοι εἴτε συλλογικά, μέ λόγο καί μέ ἔργα, σέ ὅλα τά ἀντιπαιδαγωγικά, ἀντορθόδοξα, ἀντίχριστα καί ἀνθελληνικά σχέδια τῶν κυβερνώντων καί τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας πού τούς κατευθύνουν.

Κυρίως, ὅμως, καί πρωτίστως, ἀπαιτεῖται καί ἀντίδραση πνευματική. Ἀπαιτεῖται, δηλαδή, ἡ ὑπαρξιακή, ἀποφασιστική, ἔμπρακτη, εἰλικρινής καί ἔμπονη μετάνοιά μας. Ἡ μετάνοιά μας αὐτή, εἶναι πού θά ἑλκύσει τήν χάρη, τήν εὐσπλαχνία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί πού μπορεῖ καί νά ἀποτρέψει, νά ἀνατρέψει καί νά ἀπωθήσει χρονικά καί τά παρόντα καί τά ἐπερχόμενα δεινά, κάτι πού μᾶς τό βεβαιώνουν καί τά ἁγιογραφικά κείμενα. Ὁ Χριστός μας εἶναι ἡ μόνη μας ἐλπίδα. Ὁ Χριστός μας εἶναι Αὐτός καί μόνον Αὐτός πού, ἄν δεῖ τήν μετάνοιά μας, μπορεῖ νά ἀνατρέψει καί νά ἀντιστρέψει τόν θλιβερό κατήφορο τῆς πατρίδας μας.

Πολυσέβαστε Γέροντα καί Πρόεδρε, πατέρα Σαράντη, προσφιλέστατοι ἀδελφοί,

Παραμένοντας πάντοτε ἐν ἀντιστάσει καί ἐν μετανοίᾳ, εἴμαστε πάντοτε καί μόνιμα νικητές, μαζί μέ τόν Αἰώνιο Νικητή, τόν Χριστό μας. Δοξασμένο τό Ἅγιο Ὄνομά Του!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...

Κατηγορείται γιατί σταμάτησε τους Τούρκους στον Έβρο!!!…Τι άλλο θα ακούσουμε;

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας τονίζει ότι για το περιστατικό με τον κτηνοτρόφο «η...

Αγιασμός στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Δημητριάδος

Με ελπίδα και αισιοδοξία, ξεκίνησε η νέα χρονιά στην Σχολή Βυζ. Μουσικής της Τοπικής μας Εκκλησίας. Χθες, τελέστηκε ο ανεπίσημος Αγιασμός από τον Πρωτοσύγκελλο...

Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής στην Ι.Μ. Βεροίας

Το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. Την παραμονή της εορτής το...

Zάεφ: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχες για εμάς» – η εξαπάτηση του Ελληνικού λαού από τους «Μακεδονομάχους»!

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη την ευκαιρία να δείξει τη στάση του απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Έδωσε μάχες για εμάς, μάχες για το...

Ερωτήματα σχετικά με την ικανοποίηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Καθηγητή Θεολόγου – Υπ. Δρ. Θεολογίας Συχνά στο δημόσιο βίο κατατίθεται η πρόταση - αίτημα οι θέσεις – απόψεις που κατατίθενται στο δημόσιο...

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καλτεζῶν Μαντινείας

Τήν Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, τό ἀπόγευμα, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Βερονίκης, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν Μαντινείας.   Ἡ κατά κόσμον...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στην Μητρόπολη Φθιώτιδος

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε το διήμερο 16 & 17 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Λαμίας και στο Λιανοκλάδι η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών...