Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μουτσιάλης.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οὗτος διάγων ἐπί γῆς ὡς ἐν οὐρανῷ ἐπολιτεύετο», ἀκούσαμε προηγουμένως στό Δοξαστικό γιά τόν μεγάλο καί σύγχρονο ὅσιο, τόν ὅσιο Παΐσιο, τοῦ ὁποίου τή μνήμη τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας καί πανη­γυ­ρίζει ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά αὐτή Μονή.

Ζοῦσε ἐπί γῆς ὁ ὅσιος Παΐσιος, ἀλλά ζοῦσε ὡς πολίτης τοῦ οὐρα­νοῦ. Ζοῦσε στή γῆ, σέ ἕνα ταπεινό καί φτωχικό κελλί, καί ὅμως ἐκεῖ βίωνε ὅλη τήν αἴγλη καί τή μακα­ριό­τητα πού θά ἀπολαύσουν οἱ δί­καιοι στόν οὐρανό. Καί γι᾽ αὐτό εἶχε καί ὅλα τά θεῖα χαρίσματα πού ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι τόν πλησίαζαν καί τόν συναναστρέ­φο­ντο. Γι᾽ αὐτό καί εἶχε τό προορατι­κό καί τό διορατικό χάρισμα ἀλλά καί τό χάρισμα τῶν θαυμάτων. Γιατί στόν οὐρανό, τοῦ ὁποίου πο­λί­της ὑπῆρξε ἀπό αὐτήν τή γῆ, δέν ὑπάρχουν οἱ περιορισμοί καί τά ἐμπόδια τῆς ὑλικῆς φύσεως καί τῆς ἀνθρώπινης σάρκας, δέν ὑπάρχουν οἱ περιορισμοί τοῦ τόπου καί τοῦ χρόνου, ἀλλά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει φθάσει στό πνευματικό αὐτό ὕψος καί διαθέτει καθαρό νοῦ καί καρδία, νά βλέπει καί νά γνω­ρί­ζει ὅ,τι ὁ χοϊκός ἄνθρωπος δέν εἶναι σέ θέση νά ἀντιληφθεῖ.

Πῶς ὅμως τό κατόρθωσε νά πολι­τεύεται «ὡς ἐν οὐρανῷ» ὁ ὅσιος Παΐσιος «διάγων ἐπί γῆς», καί πῶς μποροῦμε νά τό ἐπιτύχουμε καί ἐμεῖς ἔστω καί κατ᾽ ἐλάχιστον;

Ἡ ἀπάντηση στό διπλό αὐτό ἐρώ­τημα εἶναι ἁπλῆ.

Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο γιά νά ζεῖ στόν παράδεισο τῆς τρυφῆς, τόν ὁποῖο δημιούργησε γιά χάρη του, μέ μία καί μόνη προϋπόθεση: νά ὑπακούει στήν ἐντολή του. Οἱ πρωτόπλαστοι ὅμως παρήκουσαν τήν ἐντολή του καί ἐκδιώχθηκαν, καί ἔτσι ζοῦμε ὅλοι πλέον στή γῆ.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅμως δημιούρ­γη­σε διά τοῦ Υἱοῦ του, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἕναν ἐπίγειο παράδεισο, τήν Ἐκκλησία του, γιά νά ζοῦμε μέσα σέ αὐτόν καί νά βοηθούμεθα νά πολιτευόμεθα «ὡς ἐν οὐρανῷ», ὥστε νά κερδίσουμε τόν οὐρανό, ἐκπληρώνοντας τήν προϋπόθεση τοῦ Θεοῦ, τήν ὑπακοή, μέσα ἀπό τήν ὑπακοή μας στήν Ἐκ­κλησία.

Αὐτόν ἀκριβῶς τόν δρόμο ἀκο­λού­θησε καί ὁ ὅσιος Παΐσιος, ὁ μέγας αὐτός σύγχρονός μας ἅγιος, τόν ὁποῖο τιμοῦμε. Καί εἶναι τόσο σύντομος ὁ δρόμος αὐτός, γιά ὅποι­ον ἀποφασίσει νά τόν ἀκολου­θήσει μέ ὅλη του τήν ψυχή, ὥστε δέν χρειάζεται νά ἀποροῦμε καί νά διερωτώμεθα πῶς κατόρθωσε ὁ ὅσιος σέ νεαρή ἤδη ἡλικία νά λάβει τόση χάρη ἀπό τόν Θεό καί νά διαθέτει τόσα οὐράνια χαρίσματα.

Ὁ Θεός δέν θέλει νά μᾶς ταλαι­πωρεῖ καί νά μᾶς παιδεύει μέ νη­στεῖες, μέ ἀγρυπνίες καί μέ στερή­σεις, θέλει μόνο τήν ὑπακοή μας, τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί σέ ἐκείνους τούς ὁποίους ἔθεσε στήν Ἐκκλησία του, διότι ὁ Χριστός τούς θέτει «εἰς τύπον καί τόπον» του. Ὅλα τά ὑπόλοιπα, ὅσα καί ἄν κά­νουμε, δέν μᾶς ὠφελοῦν καί δέν μᾶς βοη­θοῦν νά πολιτευόμεθα «ὡς ἐν οὐρανῷ», ὅπως ὁ ὅσιος Παΐσιος, ἐάν δέν τά συνδυάζουμε μέ τήν ὑπακοή μας στήν Ἐκκλησία.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ὅσιος Παΐσιος ὄχι μόνο εἶχε διαρκές καί μόνιμο βίω­μά του τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί τούς ἐπισκόπους, ἄν καί ὁ ἴδιος ἦταν ἅγιος καί πολλοί ἦταν οἱ κλη­ρικοί καί οἱ ἐπίσκοποι πού τόν συμ­βουλευόταν, ἀλλά καί τόνιζε πάντο­τε στούς ἀνθρώπους, πού τόν ρωτοῦσαν, τήν ἀναγκαιότητα τῆς ὑπακοῆς στήν Ἐκκλησία καί μάλιστα συνιστοῦσε: «Νά προσέ­χου­με νά μήν δημιουργοῦμε θέμα­τα στήν Ἐκκλησία, οὔτε νά μεγα­λο­ποιοῦμε τίς μικρές ἀνθρώπινες ἀταξίες πού γίνονται, γιά νά μήν δημιουργοῦμε μεγαλύτερο κακό καί χαίρεται ὁ πονηρός». Καί νά μήν ξεχνοῦμε, ἔλεγε, ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἀνά­γκη νά ἀκοῦμε αὐτόν καί μόνο. Καί ὅπως μέσα στήν οἰκογένεια τίποτε δέν ἐπιτυγχάνεται χωρίς τήν ὑπα­κοή τῶν παιδιῶν πρός τούς γονεῖς καί τῶν συζύγων μεταξύ τους, ἔτσι καί μέσα στήν Ἐκκλησία τίποτε δέν μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε χωρίς τήν ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπο.

Ἡ Ἐκκλησία, ἔλεγε ὁ ὅσιος, εἶναι ἕνα κα­ράβι, καί μένεις σέ αὐτό μόνο μέ τήν ὑπακοή. Ἄν ἀρχίσεις νά ἐξετά­ζεις καί νά κρίνεις αὐτά πού λέει πρός ὅλους μας ἡ Ἐκκλησία διά τῶν ἐπισκόπων της, τότε, χωρίς νά τό καταλάβεις, φεύγεις ἀπό τό κα­ράβι καί ἐπιβιβάζεσαι στή δική σου βάρκα, ἡ ὁποία, καθώς εἶναι μικρή, εἶναι ἐπικίνδυνο νά ἀνατραπεῖ καί νά βουλιάξει καί νά σέ ὁδηγήσει στήν ἀπώλεια.

Ἀντίθετα, ἄν μέ τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία παραμένεις μέσα στό κα­ράβι, μπορεῖ νά κουραστεῖς, νά νυστάξεις, νά κοιμηθεῖς, ὅμως αὐ­τό θά σέ πάει ἀπέναντι. Ἀρκεῖ νά μπεῖς καί νά παραμένεις.

Ἄς ἀκούσουμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς ἀπόψε τόν λόγο τοῦ ὁσίου Παϊσίου, τόν ὁποῖο ἤρθαμε νά τιμήσουμε, καί ἄς μάθουμε νά κάνουμε ὑπα­κοή στήν Ἐκκλησία, ὅπως ἔκανε καί ἐκεῖνος. Γιατί δέν ἀρκεῖ μόνο νά σεμνυνώμεθα ὅτι ἀξιωθήκαμε νά γνωρίσουμε αὐτόν τόν μεγάλο ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, χρειά­ζεται νά ἀκολουθοῦμε τίς συμβου­λές καί τίς ὑποθῆκες του καί πολύ περισσότερο τό παράδειγμα τῆς ζω­ῆς του.

Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε σέ κάποιους ἀπό ἐμᾶς τήν εὐλογία νά τόν γνω­ρίσουμε, νά μιλήσουμε μαζί του καί νά τόν ἀκούσουμε γιά τήν πνευματική μας ὠφέλεια καί τή σωτηρία μας, διότι κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας δέν θά σω­θοῦν οἱ λέγοντες «Κύριε, Κύριε», ἀλλά οἱ ποιοῦντες τό θέλημά του. Καί τό θέλημά του, αὐτό τό ὁποῖο ἁγίασε καί χαρίτωσε καί τόν τιμώ­μενο ὅσιο Παΐσιο, εἶναι ἡ ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, καί αὐτήν ἄς ἀγω­νιζόμεθα νά τήν ζοῦμε καθημε­ρινά, πολιτευόμενοι καί ἐμεῖς ἀπό αὐτή τή ζωή ὡς διάγοντες ἐν οὐ­ρανῷ, ὅπως καί ὁ ἅγιος Παΐσιος, ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τοῦ ὁποίου εὔχομαι ταπεινά νά μᾶς συνοδεύει ὅλους καί πρωτίστως τήν ἱερά αὐτή Ἀδελφότητα, πού τόν εὐλαβεῖται ἰδιαιτέρως.

                                                          Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Νέο Προκόπι Ευβοίας

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του Αρχιμ. Νικόδημο Ευσταθίου, μετέβη στο Ν....
video

Τους πάντρεψε ο Χριστός και τους χώρισε;

Τους πάντρεψε ο Χριστός και τους χώρισε; Ο Χριστός παρευρέθηκε στο μυστήριο του γάμου και η παρουσία Του θεωρείται ως ευλογία για το ζευγάρι....

Χειροθεσίες στην Πανήγυρη της Παντανάσσης

Αρχιερατικός Εσπερινός (23/9), Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (24/9) για την εορτή της Συνάξεως της ιεράς εικόνος της Παναγίας της «Παντανάσσης» τελέσθηκαν στον ιερό...

Λαμπρή Πολιτιστική Εκδήλωση στο «Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διά του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού κ. Στ. Μπρίγγου, η Ιερά Μητρόπολη Σύρου και ο Ιερός Μητροπολιτικό Ναός της Μεγάλης Παναγιάς...

Τρισάγιο στον τόπο μαρτυρίου του Εθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Αιμιλιανού Λαζαρίδη

To πρωί του Σαββάτου 24-9-2022, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού στον τόπο του μαρτυρίου του Εθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Αιμιλιανού Λαζαρίδη, μετά το...

Μεσσηνίας Χρυσόστομος : Η Παναγία θα σταθεί Υπέρμαχος Στρατηγός σε κάθε αρρωστημένη εθνικιστική διάθεση της γείτονος χώρας

Με την πάνδημη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος, κορυφώθηκε το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, ο πανηγυρικός εορτασμός της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης, στην πόλη της Πύλου. Το...

Η εορτή των θαυμάτων της Παναγίας

Η ανάμνηση του θαύματος της Παναγίας και η θεραπεία του παραλύτου στα Κύθηρα συγκεντρώνει τα πλήθη των πιστών  απανταχού της Ελλάδος ενώπιον της ιεράς...

Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης στην Ιερά Μονή Θαψανών

Με ιδιαίτερη κατάνυξη η Ιερά Μονή Θαψανών Πάρου πανηγύρισε την εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης. Το Σάββατο 24-9-2022 το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε...

Ποιμαντική ἑβδομάδα Μητροπολίτου Καστορίας

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῆς προέδρου τοῦ νεοϊδρυθέντος Σωματείου Ἀτόμων μὲ ἀναπηρία Καστοριᾶς...

Το ετήσιο Μνημόσυνο του Αρχιμανδρίτη Φιλίππου Αβραμίδη στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, περιστοιχούμενος από Ιερείς, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τίμησε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ

Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και Αγίας Ελέσης, στο προάστιο Kogarah του Σύδνεϋ, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός...

Εκδήλωση μνήμης για τα εκατό χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Με επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα την Τετάρτης 22 Σεπτεμβρίου 2022, στην κατάμεστη αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Φυλής, στα Άνω...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ανακηρύχθηκε Πάτρωνας-Κηδεμόνας του Αυστραλο-Ελληνικού Μνημείου της Μελβούρνης

Το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της εκδηλώσεως μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Αυστραλο-Ελληνικό Μνημείο της Μελβούρνης, για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή,...

Η εορτή του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης, στο τόπο καταγωγής του

Η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης εορτάστηκε στην ακριτική κωμόπολη της Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων, και στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου...