Απάντηση Σεβ. Μητρ. Λαρίσης στην επιστολή του π. Βασιλείου Βολουδάκη

Ἀγαπητέ π. Βασίλειε, ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Πραγματικά μέ τιμᾶτε μέ τή δημοσιοποίηση σκέψεων καί ἀπόψεών σας πού ἀφοροῦν τήν ἐλαχιστότητά μου. Καί τοῦτο διότι ἀφ’ ἑνός εἴχαμε καιρό νά τά ποῦμε, ἀφ’ ἑτέρου πάντα ἡ συ­νεξήγηση ἔστω καί δημόσια, μόνον ὠφέλη προκαλεῖ.

Ξεκινῶ. Ὄχι μόνο μέχρι πρότινος, ἀλλά καί νῦν καί ἀεί ἐκφράζω τήν ἀμέριστη ἐκτίμηση καί τό σεβασμό μου στό πρόσω­πό σας, ὅπως καί στό πρόσωπο τοῦ κάθε Ἱερέως καί τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Αὐτό ἰσχύει ἰδιαίτερα γιά τούς ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶ­νος τοῦ Κυρίου. Δέν συνεπιφέρει ὅμως, τήν ὑποχρέωση νά σιω­πῶ, ὅταν διαπιστώνω λάθη, τά ὁποῖα τελούμενα δημοσίως ἐγκυ­μονοῦν τόν κίνδυνο νά παραπλανηθεῖ ο λαός τοῦ Θεοῦ.

Στήν Ὀρθοδοξία, δόξα τῷ Θεῷ, δέν πιστεύουμε στό ἀλάθη­το τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου, παρά μόνο στό ἀλάθητο τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ. Εἶναι δέ πράξη σεβασμοῦ καί ἀγάπης ἡ διακριτική ὑπόδειξη τοῦ σφάλματος τοῦ ἄλλου, ἰδίως ὅταν ἐπη­ρεάζεται λαός. Αὐτό καί ἔκανα! Στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μου εὐθύνης, ἀποσιώπησα τό ὄνομά σας γιά νά ἀναφερθῶ μόνο στό ἀτόπημά σας, στό νά προφέρετε τή λέξη ΑΙΣΧΟΣ ἐναντίον Ἀρχιερέων, ἀλλά συνεκδοχικά καί κατά τῶν Ἱερέων πού ὑπο­στασιοποιοῦσαν τήν ἔννοια τῆς ὑπακοῆς πρός τήν Ἐκκλησία. Ἐ­κείνη τή στιγμή Γέροντά μου, ἴσως παρασυρμένος ἀπό ἀγανά­κτηση, δέν σκεφτήκατε ὅτι δημιουργούσατε ρήξη ἐνσπείροντας ἀμφιβολίες, γιά νά μήν πῶ καί ὅτι διχάζατε, τό ποίμνιο. Ποιός σᾶς ἔδωσε τέτοιο δικαίωμα; Γιατί δέν σκεφτήκατε μήπως μιά τέ­τοια στάση θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς τακτική πεμπτο­φαλαγγίτη (δέν λέω προδότη), ἔστω καί ἀκούσια, τήν ὥρα πού ἡ Ἐκκλησία μας ἀγωνιζόταν σθεναρά, ἀφ’ ἑνός μἐν νά κρατήσει ὑπεύθυνη στάση, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἀπαλύνει τόν πόνο καί τή θλί­ψη τῶν ἀνθρώπων της;

Μέ κατηγορεῖτε ἀνερυθριάστως ὅτι ξιφούλκησα ἐναντίον σας. Πῶς; Ἐπειδή σέ ἕνα κήρυγμα εἴκοσι-ὀκτώ (28) λεπτῶν, ἀνα­φέρθηκα συνεσκιασμένα σέ ἐσᾶς γιά τριάντα (30) μόνο δευτερό­λεπτα; Μήν ἀλλοιώνουμε τό νόημα τῶν λέξεων γιά νά δημιουρ­γήσουμε ἐντυπώσεις ὅπου δέν ἔχουμε ἐπιχειρήματα… Βέβαια, στήν ἀνοικτή ἐπιστολή σας κάνετε κάτι χειρότερο, ἀπαντᾶτε ἐπιλεκτικά, ἀποφεύγοντας τήν οὐσία. Καί ἡ οὐσία εἶναι τό ἀτό­πημά σας νά χαρακτηρίσετε ὡς αἶσχος τή συνετή στάση τῆς Ἐκ­κλησίας ὁλόκληρης. Ποια ἦταν ἡ αἰτιολογική σας βάση; Τό λέτε καί στήν ἐπιστολή σας. Τό ὅτι δέν ἀξιοποιήσαμε «τίς 5 τεκμηριω­μένες (;) ὁμιλίες» σας, μέ τίς ὁποῖες προσπαθήσατε νά μᾶς πεί­σετε νά μήν πιστεύουμε «τά κρατικά φερέφωνα καί τίς ψεύτικες τηλεοπτικές εἰκόνες», χαρακτηρίζοντας τήν πανδημία ὡς «πολι­τική ἀπάτη μιᾶς γρίπης, πού μέσω αὐτῆς θέλουν παγκοσμίως οἱ πολιτικοί νά ἀλλάξουν τά σύμπαντα». Μᾶς λέτε δηλαδή, ὅτι ἡ Ἱεραρχία δέν σᾶς ἄκουσε (μήπως πιστεύετε ὅτι ὤφειλε;), γι’ αὐτό καί πρέπει νά καταδικαστεῖ. Ξέρετε πόσοι ἄλλοι τά λένε αὐτά; Πρῶτοι αὐτοί πού ὑπονόησα στό κήρυγμά μου. Τό πολιτικό κόμ­μα πού πρόσφατα ἀπομάκρυνε ὁ ἑλληνικός λαός μέ τήν ψῆφο του ἀπό τή Βουλή, τό ὁποῖο ἔχοντας ὡς ὅπλο καί σύνθημα τή βία δημιούργησε προβλήματα ἔξω ἀπό Ναούς στή Νίκαια καί τήν Κα­τερίνη. Ἔπειτα κάποιοι στή Βόρειο Ἑλλάδα πού προωθοῦν τή δημιουργία νέου πολιτικοῦ φορέα στό λεγόμενο πατριωτικό χῶ­ρο. Ὅλοι, θέλοντας νά ἐκμεταλλευθοῦν πολιτικά τόν πόνο τῶν Χριστιανῶν μας, προσπαθοῦν νά μετατρέψουν τή θλίψη σέ ὀργή γιά νά δημιουργήσουν ὁπαδούς. Γιατί τούς μιμεῖσθε; Γιατί ἀμέ­σως μετά τό περί οὗ ὁ λόγος κήρυγμά σας τό κόμμα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ἀναρτῶντας βίντεο ἀπό τήν ὁμιλία σας, ἀπο κάτω δημιούργησε σύνδεσμο (https://bit.ly/Koinwnia-petition-1) γιά συλλογή ὑπο­γραφῶν ὑπέρ τῶν θέσεών σας;

Μέ ρωτᾶτε, λίγο ἀντιφατικά μέ τό σύνολο τῆς ἐπιστολῆς σας εἶναι ἀλήθεια, ἐάν εἶναι ἁμάρτημα νά καθοδηγοῦμε χριστι­ανούς στήν πολιτική. Στήν πολιτική ὄχι, στή μικροπολιτική καί στόν παραγοντισμό ναί. Στό κάτω-κάτω μέ τά ἴδια ἐπιχειρήμα­τα, γιατί νά ὁδηγηθοῦμε στήν ΚΟΙΝΩΝΙΑ κι ὄχι στή Χριστιανική Δημοκρατία, τό Λαϊκό Ὀρθόδοξο Συναγερμό, τό Χριστιανοδημο­κρατικό Κόμμα, τό Ἑλληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας, ἤ ἀκόμη καί στή Χριστοπιστία (ἄν κατεβαίνει στίς ἐκλογές ἀκόμα). Τέλος πάντων, δέν εἴμαστε γιά νά τροφοδοτοῦμε κομματικά μαγαζιά. Σέ κάθε περίπτωση, μέ προοπτική της τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πολιτεύεται, χωρίς νά συμπολιτεύεται, οὔτε νά ἀντιπολιτεύεται, ἀλλά μέ τό νά διαλέγεται.

Μέ συγκινήσατε μέ τή δικαστική σας περιπέτεια, τήν ὁποία δέν γνώριζα. Οὔτε τά δημοσιεύματα πού τήν προκάλεσαν εἶχα ὑπ’ ὄψη μου. Εἶναι ἀλήθεια πώς ὅ,τι εἶπα γιά τό Ναό, τό εἶπα στηριζόμενος σέ σχόλια πού κατά καιρούς ἄκουγα στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὅπου γνωρίζετε πώς πολλές φορές πα­ρενέβην ὑπέρ ὑμῶν, γιά νά μή θιγεῖτε σέ τίποτε και ταυτιστεῖτε μέ ἄλλους στούς ὁποίους γίνονταν δριμύτατες παρατηρήσεις γιά τή στάση τους παραμονές ἐκλογῶν. Γενικότερα ὑπέρ ὑμῶν παρενέβαινα καί ἄλλοτε… Δέν κατανοῶ τά σχόλιά σας γιά τήν περίοδο «πού ἤμουν Ἀρχιγραμματεύς». Ἀρχιγραμματεύς δέν διετέλεσα ποτέ.

Γιά νά ἐπανέλθω ὅμως, στήν ἐναντίον μου διαμαρτυρία σας ὡς πρός τό Ναό ὡς «προεκλογικό μαγαζί» καί μή ἀνεχόμε­νος κι ἐγώ ὁ ἴδιος τέτοιο χαρακτηρισμό, σᾶς ζητῶ συγγνώμη γιά τήν ἔκφραση. Ἐλπίζω, ἡ μετάνοια ἑνός Ἐπισκόπου νά σταθεῖ ἱκανό παράδειγμα πρός ἐσᾶς ὥστε νά ἀνακαλέσετε τήν ἀδόκιμη τουλάχιστον, φράση πού ἐκτοξεύσατε καί σᾶς ἐξέθεσε ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας.

Γέροντα, δέν ἄλλαξα. Μᾶλλον ἐσεῖς ἀπό τότε πού Χάριτι Θείᾳ κατέστην Ἐπίσκοπος, σά νά μεταβάλατε τήν ἔναντί μου δι­άθεσή σας. Πῶς ἀλλιῶς νά ἐξηγήσω κάποια δημοσιεύματα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», ἐφημερίδα στήν ὁποία ἔχετε ἰσχυρό λόγο, ὅπου ἀναπαράγουν ἐναντίον μου συκοφαντίες ἀπό λοῦμπεν ἰστοσελίδες πού ὑβρίζουν μέ σκοπό νά ἐκβιάσουν χρηματοδότη­ση, τήν ὁποία καί δέν πρόκειται νά λάβουν ποτέ; Γιατί δέν πήρα­τε ἕνα τηλέφωνο νά διασταυρώσετε; Δέν κρύφθηκα, οὔτε φοβή­θηκα τή δημοσιότητα ποτέ. Τόν Ἅγιο Θεό μόνο φοβᾶμαι καί τό ἔλεός Του ἐκζητῶ. Σέ Αὐτόν ὀφείλω τήν Ἀρχιερωσύνη μου καί τήν ἀσκῶ ὅσο Αὐτός θέλει καί ὅπως Αὑτός ὑποβάλλει. Καί ἐμένα ὁ χειροτονήσας με Ἀρχιερεύς ἐκλήθη εἰς τάς αἰωνίους Μονάς. Μήπως αὐτό καθιστᾶ τήν Ἱερωσύνη μου αὐτόνομη σέ σχέση μέ τή σύγχρονη Ἐκκλησία; Ἀντίθετα ἠ αὐτονόμηση σημασιοδοτεῖ πνευματικό θάνατο. Ἡ ὑπακοή στήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος τῆς σωτηρίας μας καί τῆς ἀποστολῆς μας ἐπί γῆς. Σᾶς διαβεβαιῶ καί πάλι πώς ἡ καλόπιστη κριτική μου ἀπέναντί σας δέν μεταβάλλει τήν ἔναντί σας ἀγάπη μου καί τόν αὐτονόητο σεβασμό, ἰδίως στό προσωπικό σας ἔργο, μέ τήν παράκληση νά κατανοήσετε πώς δέν εἶναι τό μόνο στήν Ἐκκλησία.

Εὐελπιστῶντας σύντομα νά σᾶς συναντήσω γιά νά τά ποῦ­με καί ἀπό κοντά, διατελῶ

Μέ σεβασμό και ἐλπίδα!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Λήξη μαθημάτων σχολής αγιογραφίας Μητροπόλεως Σάμου

Μέσα σε κλήμα πνευματικής χαράς και ευφροσύνης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου , στο Καρλόβασι και Τρίτη 7 Ιουλίου, στο Βαθύ οι εκδηλώσεις λήξεων...

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Νεμέας στον Μητρ. Κορίνθου

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Κωνσταντίνος Φρούσιος στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο στα Γραφεία της Ι....

H Ελαφόνησος εόρτασε την επέτειο της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα

Με λαμπρότητα η Ελαφόνησος εόρτασε, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, την διπλή επέτειο της ένωσης του νησιού με την Μητέρα Ελλάδα και των εγκαινίων...

Μνημόσυνο αειμνήστου Γέροντος Παγκρατίου στην Ι. Μονή Αγ. Δημητρίου Δρυμού Ακαρνανίας

Στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Δρυμού Βονίτσης ιερούργησε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, εορτή του αγίου ιερομάρτυρος Παγκρατίου επισκόπου Ταυρομενίου, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας,...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδος «Πελοπόννησος» της 5ης Ιουλίου 2020, και συγκεκριμένα τη συνέντευξη του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Καλλινίκου Πουλή στη δημοσιογράφο Ανθή Ροδοπούλου,...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ἡ παρακαταθήκη τοῦ ἁγίου Σωφρονίου τοῦ Ἁγιορείτου

Αὔριον (11 Ἰουλίου) ἑορτάζεται γιά πρώτη φορά ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Σωφρονίου τοῦ Ἁγιορείτου. Εἶχα προβεῖ σέ ὅλες τίς ἐνέργειες γιά νά εὑρεθῶ αὐτή...

Ένα ταπεινό ευχαριστώ του Μητροπολίτου Φθιώτιδος στον Κελευστή κ. Βασίλειο Κοκορέτση

Με αφορμή το γεγονός, που έλαβε χώρα την Τρίτη 7 Ιουλίου, στο Λιμάνι της Αρκίτσας, με την ηρωική πράξη του Κελευστή του Λιμενικού Σώματος...

Λαμπρό Συλλείτουργο στα Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας που είναι προστάτης του χωριού....

Πανήγυρις Μετοχίου Κύκκου

Τον ουρανόθεν αγρευθέντα και καλλίνικο αθλητή και Μεγαλομάρτυρα Άγιο Προκόπιο τίμησε χθες, εόρτια ημέρα της μνήμης του, με λαμπρότητα και την δέουσα μεγαλοπρέπεια, η...

Μνημόσυνο του από Σάμου και Ικαρίας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Β΄

 Φωτογραφικό Υλικό  Επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεως 17 ετών από την εις Κύριον εκδημίας του μακαριστού από Σάμου και Ικαρίας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Β΄...

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη 9 Ἰουλίου 2020, στὴ Συνεδρία της γιὰ τὸν μῆνα Ἰούλιο ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς...

Μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β΄

Την Τετάρτη 9 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους πανηγύρισε ο ομώνυμος ιερός Ναός στην Φυτειά Ημαθίας. Λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σεπετού: Κτισμένη στην επιφάνεια του κατακόρυφου βράχου

Λίγο χαμηλότερα από την ακρόπολη της αρχαίας Αλίφειρας, κτισμένη μέσα στον απόκρημνο βράχο επάνω από τον ποταμό Τρίτωνα, προβάλλει η εντυπωσιακή Ιερά Μονή Κοιμήσεως...

Τά Σατανικά Τελετουργικά

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ» ἔχει τό δικό της «σατανιστικό τελετουργικό», τό ὁποῖο γράφτηκε ἀπό τόν ἴδιο LaVey τό 1972. Ἡ κάθε...

Άγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ Πακνανάς ο κηπουρός {9 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στη μεγάλη ομάδα των Νεομαρτύρων εξέχουσα θέση κατέχουν τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία προτίμησαν να υποφέρουν,...