Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ, τήν θε­ό­σω­μον τα­φήν καί τήν ες Ἅ­δου κά­θο­δον τοῦ Κυ­ρί­ου καί Σω­τῆ­ρος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ ἑ­ορ­τά­ζο­μεν, δι’ ν τῆς φθο­ράς το ἡ­μέ­τε­ρον γέ­νος ἀ­να­κλη­θέν πρός αἰ­ω­νί­αν ζω­ήν με­τα­βέ­βη­κε.

Σύμ­φω­να μέ τό ἱ­ε­ρό συ­να­ξά­ρι αὐ­τή τήν ἅ­γι­α ἡ­μέ­ρα τι­μᾶ­με καί προ­σκυ­νᾶ­με τήν τα­φή τοῦ Κυ­ρί­ου μας καί τήν ες Ἅ­δου κά­θο­δό Του. Σή­με­ρα εἶ­ναι ἡ ἡ­μέ­ρα τῆς με­γά­λης σι­γῆς, τῆς με­γά­λης ἀ­να­μο­νῆς, τῆς προσ­δο­κί­ας, ἡ ἡ­μέ­ρα τῆς ἀ­να­παύ­σε­ως, τό Σάβ­βα­το (δι­ό­τι στήν Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου ψάλ­λε­ται ὁ Ὄρ­θρος τοῦ Με­γά­λου Σαβ­βά­του). Τοῦ­το τό Σάβ­βα­το πού ὀ­νο­μά­ζε­ται με­γά­λο, εἶ­ναι τό ὑ­πε­ρευ­λο­γη­μέ­νο Σάβ­βα­το, στό ὁ­ποῖ­ο «Χρι­στός ἀ­φυ­πνώ­σας, ἀ­να­στή­σε­ται τρι­ή­με­ρος». Ὑ­πνοῖ ἡ Ζω­ή καί Ἅ­δης τρέ­μει. Ἡ σι­γή αὐ­τή εἶ­ναι θρῆ­νος καί κο­πε­τός γι­ά τόν θά­να­το καί τόν Ἅ­δη. Ὁ Κύ­ρι­ος συ­ντρί­βει τίς πύ­λες τοῦ θα­νά­του, λυ­τρώ­νει ἀ­πό τά αἰ­ώ­νι­α δε­σμά. Μέ τόν θά­να­τό Του θα­να­τώ­νει τόν θά­να­το. Ἡ Ζω­ή κα­τέρ­χε­ται στό βα­σί­λει­ο τοῦ θα­νά­του. Τό θεῖ­ο φῶς λά­μπει στά σκο­τά­δι­α του. Φω­τί­ζει ὅ­λους αὐ­τούς πού βρί­σκο­νται ἐ­κεῖ, δι­ό­τι ὁ Χρι­στός εἶ­ναι ἡ ζω­ή ὅ­λων καί ἡ μο­να­δι­κή πη­γή τῆς ζω­ῆς. Ἔ­τσι ὁ Χρι­στός πε­θαί­νει γι­ά ὅ­λους καί ὅ,τι συμ­βαί­νει στήν ζω­ή Του συμ­βαί­νει στήν ζω­ή ὅ­λων μας.

Ὅ­λη ἡ ὑ­μνο­γρα­φί­α τῆς ση­με­ρι­νῆς ἡ­μέ­ρας, ἀ­πό τόν κα­τα­νυ­κτι­κώ­τα­το κα­νό­να «Κύ­μα­τι θα­λάσ­σης» καί τά γλυ­κύ­κα­τα ἀνδρώδη Ἐ­γκώ­μι­α, μέ­χρι τά στι­χη­ρά τῶν Αἴ­νων, ὅ­λα τά τρο­πά­ρι­α εἶ­ναι ἕ­να κρᾶ­μα ἀ­πό σταυ­ρώ­σι­μη λύ­πη καί ἀ­να­στά­σι­μη χα­ρά. Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ με­γά­λη καύ­χη­ση καί δό­ξα τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας, πού βλέ­πει τήν Ἀ­νά­στα­ση μέ­σα ἀ­πό τήν Σταύ­ρω­ση, τήν δέ Σταύ­ρω­ση ὑ­πό τίς φω­τει­νές ἀ­νταύ­γει­ες πά­ντο­τε τοῦ ὄρ­θρου τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό καί ὁ ἱ­ε­ρός ὑ­μνο­γρά­φος ξε­σπᾶ, μέ­σα στήν χαρ­μο­λύ­πη του καί τό χα­ρο­ποι­όν πέν­θος του, σ’ ἕ­ναν ὕ­μνο, πού εἶ­ναι ἐ­πι­τά­φι­ος καί ἀ­να­στά­σι­μος: «Ὦ Κύ­ρι­ε καί Θε­έ μου! Θέ­λω νά ψά­λω ἕ­ναν ἐ­πι­θα­νά­τι­ο καί ἐ­πι­τά­φι­ο ὕ­μνο σ’ ἐ­σέ­να, Θε­έ μου! Θέ­λω νά ψά­λω ἕ­ναν ἐ­πι­θα­νά­τι­ο καί ἐ­πι­τά­φι­ο ὕ­μνο σ’ ἐ­σέ­να, Θε­έ μου, πού μέ τήν τα­φή σου καί τήν ἔ­ξο­δό σου ἀ­πό τήν κά­τω ζω­ή, καί πού μέ τόν θά­να­τό Σου, ὄ­χι μο­νά­χα μοῦ ἄ­νοι­ξες τίς πύ­λες τοῦ οὐ­ρά­νι­ου Πα­ρά­δει­σου, ἀλ­λά καί ἐ­θα­νά­τω­σες πλέ­ον τόν θά­να­το καί ἐ­ξου­θέ­νω­σες τήν νί­κη του καί τό κέ­ντρο του».

Ὁ Θε­ός τῶν πνευ­μά­των καί πά­σης σαρ­κός, ἀ­φή­σας ἤ­δη τήν σάρ­κα ἐ­πί τοῦ Σταυ­ροῦ, κα­τέρ­χε­ται στή χώ­ρα τῶν πνευ­μά­των καί εἰσ­δύ­ει στόν Ἅ­δη ὡς ἐ­λευ­θε­ρω­τής, γι­ά νά δώ­ση τήν τε­λευ­ταί­α μά­χη καί νά ἐ­λευ­θε­ρώ­ση τά πε­πε­δη­μέ­να πνεύ­μα­τα.

Σή­με­ρα, ὅ,τι ἐ­πι­τε­λοῦ­με ἐ­πι­τα­φί­ως δέν εἶ­ναι θρῆ­νος. Εἶ­ναι λα­τρευ­τι­κός θαυ­μα­σμός. Δέν εἶ­ναι πί­στη στήν ἰ­σχύ τοῦ θα­νά­του, ἀλ­λά στήν ἀ­λή­θει­α τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό ὁ Ἐ­πι­τά­φι­ος στήν Ἐκ­κ­λη­σί­α δέν εἶ­ναι θρῆ­νος, ἀλ­λά προ­εόρ­τι­α καί προσκομιδή τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Μέ αὐ­τή τήν πί­στη, ἡ­γου­μέ­νων τῶν Χε­ρου­βείμ, θά λι­τα­νεύ­σου­με τόν Ἐ­πι­τά­φι­ο, θά λι­τα­νεύ­σου­με τόν Ἀρ­χη­γό τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως, ἀ­να­φω­νοῦ­ντες πρός τόν ἐκ Τά­φου προ­ερ­χό­με­νο: Ἀ­νά­στα ὁ Θε­ός καί κρῖ­νον.

Ὅ­ταν σή­με­ρα τό βρά­δυ κά­νου­με τήν πε­ρι­φο­ρά τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου δέν κά­νου­με μι­ά ἐ­πι­κή­δει­α πο­ρεί­α. Ὄ­χι, εἶ­ναι ὁ Υἱ­ός τοῦ Θε­οῦ πού πο­ρεύ­ε­ται μέ­σα στό σκο­τά­δι τοῦ Ἅ­δη καί ἀ­ναγ­γέ­λει σέ ὅ­λες τίς γε­νι­ές τοῦ Ἀ­δάμ τήν χα­ρά τῆς ἐρ­χο­μέ­νης Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό καί ἡ κά­θο­δος τοῦ Χρι­στοῦ στόν Ἅ­δη ταυ­τί­ζε­ται μέ τό γε­γο­νός τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί μά­λι­στα μέ­χρι ση­μεί­ου, πού ἡ βυ­ζα­ντι­νή εἰ­κό­να τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως νά φέ­ρη γι­ά ἐ­πι­γρα­φή: «Ἡ εἰς ᾍ­δου Κά­θο­δος». Τό δο­ξα­στι­κό πού θά ψα­λῆ ἐκ­φρά­ζει θαυ­μά­σι­α αὐ­τή τήν ἀ­λή­θει­α. Ὅ­ταν, με­τά τήν πε­ρι­φο­ρά τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου, γυ­ρί­ζου­με στόν Να­ό, γνω­ρί­ζου­με πι­ά τό μυ­στή­ρι­ο τοῦ ζω­ο­δό­του θα­νά­του τοῦ Χρι­στοῦ. Ὁ Ἅ­δης πα­τή­θη­κε. Ὁ Ἅ­δης τρέ­μει. Τό Εὐ­λο­γη­μέ­νο Σάβ­βα­το, ἡ Ἑ­βδό­μη Ἡ­μέ­ρα, ὁ­λο­κλη­ρώ­νει τήν ἱ­στο­ρί­α τῆς σω­τη­ρί­ας, τῆς ὁ­ποί­ας ἡ τε­λευ­ταί­α πρά­ξη ὑ­πῆρ­ξε τό ξε­πέ­ρα­σμα τοῦ θα­νά­του. Γι­’ αὐ­τό θά ἀ­κού­σου­με νά δι­α­βά­ζε­ται ἡ προ­φη­τεί­α τοῦ Ἰ­ε­ζε­κι­ήλ, γι­ά τά ξη­ρά ὀ­στά. Στήν προ­φη­τεί­α πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ὁ θρί­αμ­βος τοῦ θα­νά­του πά­νω στόν κό­σμο. Ἀλ­λά ὁ Θε­ός μι­λά­ει στόν προ­φή­τη Ἰ­ε­ζε­κι­ήλ. Τοῦ ἀ­ναγ­γέ­λει, ὅ­τι αὐ­τή ἡ κα­τα­δί­κη δέν εἶ­ναι ὁ τε­λι­κός καί ἀ­με­τά­κλη­τος προ­ο­ρι­σμός τοῦ ἀν­θρώ­που. Τά ὀ­στά τά ξη­ρά θά ἀ­κού­σουν τούς λό­γους τοῦ Κυ­ρί­ου. Οἱ νε­κροί θά ζή­σουν καί πά­λι. «Τά­δε λέ­γει Κύ­ρι­ος Κύ­ρι­ος: Ἰ­δού ἐ­γώ ἀ­νοί­γω τά μνή­μα­τα ὑ­μῶν καί ἀ­νά­ξω ὑ­μᾶς ἐκ τῶν μνη­μά­των ὑ­μῶν…». Ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, τό ἡ­μέ­τε­ρον Πά­σχα, εἶ­ναι τό φύ­ρα­μα τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως ὅ­λων μας. Ὅ­πως ὁ θά­να­τός Του νι­κά­ει τόν ἄρ­χο­ντα τοῦ θα­νά­του, ἔ­τσι καί ἡ Ἀ­νά­στα­σή Του εἶ­ναι ἡ ἀ­πό­δει­ξη τῆς ἀ­να­στά­σε­ως ὅ­λων μας.

Σή­με­ρα βρι­σκό­μα­στε μπρο­στά στόν Τά­φο τοῦ Χρι­στοῦ. Ὅ­λα ὅ­σα ἔ­γι­ναν αὐ­τή τήν ἡ­μέ­ρα καί τά γι­ορ­τά­ζου­με σή­με­ρα εἶ­ναι ἡ ἀ­λη­θι­νή εἰ­κό­να τῶν συν­θη­κῶν τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας σή­με­ρα, πού ζεῖ τό κα­κό, τήν ἀ­πό­γνω­ση, τήν ἀ­πελ­πι­σί­α, ἀλ­λά καί προσ­δο­κᾶ. Πι­στεύ­ου­με στήν Ἀ­νά­στα­ση καί προσ­δο­κοῦ­με τήν Ἀ­νά­στα­ση. Ξέ­ρου­με ὅ­τι ὁ θά­να­τος τοῦ Χρι­στοῦ ἐ­κμη­δέ­νι­σε τήν δύ­να­μη τοῦ θα­νά­του. Καί πε­ρι­μέ­νου­με μέ ἀ­γά­πη, ἐλ­πί­δα καί πί­στη. Ὅ­ταν βα­πτι­ζό­μα­στε στό ὄ­νο­μα τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος, βα­πτι­ζό­μα­στε στό θά­να­το τοῦ Χρι­στοῦ καί ἀ­πό κεί­νη τήν στι­γμή συμ­με­τέ­χου­με στήν ζω­ή Του πού βγῆ­κε ἀ­πό τόν Τά­φο. Κοι­νω­νοῦ­με τό Σῶ­μα καί τό Αἷ­μα Του, πού εἶ­ναι ἡ τρο­φή τῆς ἀ­θα­να­σί­ας, τῆς αἰ­ω­νι­ό­τη­τας.

Ὁ Χρι­στός μας, πού μέ τίς ἁ­μαρ­τί­ες μας, τίς ἀ­στο­χί­ες μας, τά πά­θη καί τίς ἀ­δυ­να­μί­ες μας, ξα­να­σταυ­ρώ­νε­ται καί ἐ­ντα­φι­ά­ζε­ται, σή­με­ρα ἔρ­χε­ται κο­ντά μας, ἔρ­χε­ται στήν καρ­δι­ά μας, ἔρ­χε­ται μέ­σα μας, γι­ά νά μᾶς ἀ­να­γεν­νή­ση καί νά μᾶς ἀ­να­στή­ση. Εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη Ἐ­κεί­νου πού δη­μι­ουρ­γεῖ ἐκ τοῦ μη­δε­νός ἀν­θρώ­πι­νες ὑ­πάρ­ξεις, κα­τά τήν εἰ­κό­να Του. Αὐ­τή ἡ ὀ­δυ­νώ­με­νη ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ περ­νᾶ ἀ­πό τόν Σταυ­ρό καί τόν θά­να­τό Του. Ἡ ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ, πού εἶ­ναι ἄ­πει­ρη δύ­να­μη καί αἰ­ώ­νι­α ζω­ή, δι­α­πο­τί­ζει τό ξύ­λο τοῦ Σταυ­ροῦ, γι­’ αὐ­τό καί με­τα­μορ­φώ­νε­ται σέ δύ­να­μη καί ἀ­νά­στα­ση. Ἄς πᾶ­με καί μεῖς κο­ντά σ’ Ἐ­κεῖ­νον, γι­ά νά γι­ορ­τά­σου­με, μα­ζί μέ τήν δι­κή Του, καί τήν δι­κή μας Ἀ­νά­στα­ση.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας Ιερουργός στον Άγιο Γεώργιο Κυψέλης

Την Κυριακή 16-5-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος ιερούργησε και κήρυξε τον Θείο Λόγο στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών....

Ὁ Ἅγιος Μελχισεδὲκ ἐπίσκοπος Κισσάµου

Ὁ Μελχισεδὲκ Δεσποτάκης καταγόµενος ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης σὲ νεαρὴ ἡλικία γίνεται µοναχὸς καὶ µεταβαίνει εἰς τήν πόλη Ἰασίου τῆς Ρουµανίας. Τὸν Ἰανουάριο...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ανάγκη να ξαναβρούμε τη Λειτουργική μας ζωή και την κοινωνία των προσώπων»

Συνέντευξη στον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην δημοσιογράφο Κατερίνα Χουζούρη παραχώρησε την Δευτέρα 17/5 ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος...

Στη Χίο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την επέτειο των Σφαγών

Εἰς τήν Χίον εὑρέθη τήν Κυριακήν 16ην Μαΐου 2021 ἡ Ἐξοχωτάτη Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου, προκειμένου νά τιμήσῃ τούς ὑπέρ τῆς Πίστεως καί...

Η πόλη της Καρδίτσας τίμησε τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Σεραφείμ

Η πόλη της Καρδίτσας τίμησε τον πολιούχο και προστάτη της, Άγιο Ιερομάρτυρα Σεραφείμ, αρχιεπίσκοπο Φαναρίου και Νεοχωρίου.   Χάρις στην πρωτοβουλία του αειμνήστου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος...

Δωρεά υγειονομικού υλικού στο Νοσοκομείο Βόλου από την Μητρόπολη Δημητριάδος

Σε δωρεά σημαντικού υγειονομικού υλικού προς το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου προχώρησε το Ίδρυμα «Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, με πρωτοβουλία του...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

Με την χάρη του Θεού, προγραμματίζουμε τον φετεινό εορτασμό της ιεράς μνήμης του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου του νέου...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Παράδοση μαθημάτων σέ ὑποψηφίους διδάκτορες

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, τήν ἑβδομάδα ἀπό Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι τήν Παρασκευή 14 Μαΐου ἐἔ., παρέδωσε μαθήματα «Πατερικῆς...
video

Αναστάσιμες ωδές – Ψάλλει o Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος από του θρόνου της εορτάζουσας Ιεράς Μονής Βαρλαάμ Αγίων Μετεώρων αναπέμπει τις Αναστάσιμες ωδές. Η εγγραφή έγινε ...

Ο Μητροπολίτης Εδέσσης για τον Άγιο Νικολάου εκ Μετσόβου

Στην αναδημοσίευση μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ομιλίας προέβει το poimin.gr επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου. Πρόκειται για την ομιλία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου...

Έκκληση Μητροπολίτου Δημητριάδος για ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Τοπικής Εκκλησίας

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου λειτούργησε την Κυριακή 16/5 (Μυροφόρων) ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Στο τέλος του Όρθρου, ο Σεβασμιώτατος...

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο μακαριστού π. Βασιλείου Χασούρα

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 15 Μαΐου 2021, πλαισιωμένος από τον Πανοσ. Αρχιμ....

Κυριακή των Μυροφόρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

  Την Κυριακή, 16 Μαΐου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο....

Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου: «Χριστιανὸς ἐγεννήθην καὶ Χριστιανὸς θέλω νὰ ἀποθάνω»

Ο Νεομάρτυς Νικόλαος Μπασδάνης ή Βλαχονικόλας ή Εξηντατρίχης, όπως αλλιώς ονομάζεται,  καταγόταν από το Μέτσοβο της Ηπείρου και γεννήθηκε κάπου στις αρχές του 17...

Απάντηση Αναστασίου Βαβούσκου στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

Στην φιλόξενη ιστοσελίδα www.poimin.gr, στην οποία δημοσίευσα προσφάτως επιστημονικό - νομοκανονικού χαρακτήρα - άρθρο μου με τον τίτλο «Περί κανονικών παραπτωμάτων και ποινών συνέχεια»,...