Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ, τήν θε­ό­σω­μον τα­φήν καί τήν ες Ἅ­δου κά­θο­δον τοῦ Κυ­ρί­ου καί Σω­τῆ­ρος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ ἑ­ορ­τά­ζο­μεν, δι’ ν τῆς φθο­ράς το ἡ­μέ­τε­ρον γέ­νος ἀ­να­κλη­θέν πρός αἰ­ω­νί­αν ζω­ήν με­τα­βέ­βη­κε.

Σύμ­φω­να μέ τό ἱ­ε­ρό συ­να­ξά­ρι αὐ­τή τήν ἅ­γι­α ἡ­μέ­ρα τι­μᾶ­με καί προ­σκυ­νᾶ­με τήν τα­φή τοῦ Κυ­ρί­ου μας καί τήν ες Ἅ­δου κά­θο­δό Του. Σή­με­ρα εἶ­ναι ἡ ἡ­μέ­ρα τῆς με­γά­λης σι­γῆς, τῆς με­γά­λης ἀ­να­μο­νῆς, τῆς προσ­δο­κί­ας, ἡ ἡ­μέ­ρα τῆς ἀ­να­παύ­σε­ως, τό Σάβ­βα­το (δι­ό­τι στήν Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου ψάλ­λε­ται ὁ Ὄρ­θρος τοῦ Με­γά­λου Σαβ­βά­του). Τοῦ­το τό Σάβ­βα­το πού ὀ­νο­μά­ζε­ται με­γά­λο, εἶ­ναι τό ὑ­πε­ρευ­λο­γη­μέ­νο Σάβ­βα­το, στό ὁ­ποῖ­ο «Χρι­στός ἀ­φυ­πνώ­σας, ἀ­να­στή­σε­ται τρι­ή­με­ρος». Ὑ­πνοῖ ἡ Ζω­ή καί Ἅ­δης τρέ­μει. Ἡ σι­γή αὐ­τή εἶ­ναι θρῆ­νος καί κο­πε­τός γι­ά τόν θά­να­το καί τόν Ἅ­δη. Ὁ Κύ­ρι­ος συ­ντρί­βει τίς πύ­λες τοῦ θα­νά­του, λυ­τρώ­νει ἀ­πό τά αἰ­ώ­νι­α δε­σμά. Μέ τόν θά­να­τό Του θα­να­τώ­νει τόν θά­να­το. Ἡ Ζω­ή κα­τέρ­χε­ται στό βα­σί­λει­ο τοῦ θα­νά­του. Τό θεῖ­ο φῶς λά­μπει στά σκο­τά­δι­α του. Φω­τί­ζει ὅ­λους αὐ­τούς πού βρί­σκο­νται ἐ­κεῖ, δι­ό­τι ὁ Χρι­στός εἶ­ναι ἡ ζω­ή ὅ­λων καί ἡ μο­να­δι­κή πη­γή τῆς ζω­ῆς. Ἔ­τσι ὁ Χρι­στός πε­θαί­νει γι­ά ὅ­λους καί ὅ,τι συμ­βαί­νει στήν ζω­ή Του συμ­βαί­νει στήν ζω­ή ὅ­λων μας.

Ὅ­λη ἡ ὑ­μνο­γρα­φί­α τῆς ση­με­ρι­νῆς ἡ­μέ­ρας, ἀ­πό τόν κα­τα­νυ­κτι­κώ­τα­το κα­νό­να «Κύ­μα­τι θα­λάσ­σης» καί τά γλυ­κύ­κα­τα ἀνδρώδη Ἐ­γκώ­μι­α, μέ­χρι τά στι­χη­ρά τῶν Αἴ­νων, ὅ­λα τά τρο­πά­ρι­α εἶ­ναι ἕ­να κρᾶ­μα ἀ­πό σταυ­ρώ­σι­μη λύ­πη καί ἀ­να­στά­σι­μη χα­ρά. Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ με­γά­λη καύ­χη­ση καί δό­ξα τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας, πού βλέ­πει τήν Ἀ­νά­στα­ση μέ­σα ἀ­πό τήν Σταύ­ρω­ση, τήν δέ Σταύ­ρω­ση ὑ­πό τίς φω­τει­νές ἀ­νταύ­γει­ες πά­ντο­τε τοῦ ὄρ­θρου τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό καί ὁ ἱ­ε­ρός ὑ­μνο­γρά­φος ξε­σπᾶ, μέ­σα στήν χαρ­μο­λύ­πη του καί τό χα­ρο­ποι­όν πέν­θος του, σ’ ἕ­ναν ὕ­μνο, πού εἶ­ναι ἐ­πι­τά­φι­ος καί ἀ­να­στά­σι­μος: «Ὦ Κύ­ρι­ε καί Θε­έ μου! Θέ­λω νά ψά­λω ἕ­ναν ἐ­πι­θα­νά­τι­ο καί ἐ­πι­τά­φι­ο ὕ­μνο σ’ ἐ­σέ­να, Θε­έ μου! Θέ­λω νά ψά­λω ἕ­ναν ἐ­πι­θα­νά­τι­ο καί ἐ­πι­τά­φι­ο ὕ­μνο σ’ ἐ­σέ­να, Θε­έ μου, πού μέ τήν τα­φή σου καί τήν ἔ­ξο­δό σου ἀ­πό τήν κά­τω ζω­ή, καί πού μέ τόν θά­να­τό Σου, ὄ­χι μο­νά­χα μοῦ ἄ­νοι­ξες τίς πύ­λες τοῦ οὐ­ρά­νι­ου Πα­ρά­δει­σου, ἀλ­λά καί ἐ­θα­νά­τω­σες πλέ­ον τόν θά­να­το καί ἐ­ξου­θέ­νω­σες τήν νί­κη του καί τό κέ­ντρο του».

Ὁ Θε­ός τῶν πνευ­μά­των καί πά­σης σαρ­κός, ἀ­φή­σας ἤ­δη τήν σάρ­κα ἐ­πί τοῦ Σταυ­ροῦ, κα­τέρ­χε­ται στή χώ­ρα τῶν πνευ­μά­των καί εἰσ­δύ­ει στόν Ἅ­δη ὡς ἐ­λευ­θε­ρω­τής, γι­ά νά δώ­ση τήν τε­λευ­ταί­α μά­χη καί νά ἐ­λευ­θε­ρώ­ση τά πε­πε­δη­μέ­να πνεύ­μα­τα.

Σή­με­ρα, ὅ,τι ἐ­πι­τε­λοῦ­με ἐ­πι­τα­φί­ως δέν εἶ­ναι θρῆ­νος. Εἶ­ναι λα­τρευ­τι­κός θαυ­μα­σμός. Δέν εἶ­ναι πί­στη στήν ἰ­σχύ τοῦ θα­νά­του, ἀλ­λά στήν ἀ­λή­θει­α τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό ὁ Ἐ­πι­τά­φι­ος στήν Ἐκ­κ­λη­σί­α δέν εἶ­ναι θρῆ­νος, ἀλ­λά προ­εόρ­τι­α καί προσκομιδή τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Μέ αὐ­τή τήν πί­στη, ἡ­γου­μέ­νων τῶν Χε­ρου­βείμ, θά λι­τα­νεύ­σου­με τόν Ἐ­πι­τά­φι­ο, θά λι­τα­νεύ­σου­με τόν Ἀρ­χη­γό τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως, ἀ­να­φω­νοῦ­ντες πρός τόν ἐκ Τά­φου προ­ερ­χό­με­νο: Ἀ­νά­στα ὁ Θε­ός καί κρῖ­νον.

Ὅ­ταν σή­με­ρα τό βρά­δυ κά­νου­με τήν πε­ρι­φο­ρά τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου δέν κά­νου­με μι­ά ἐ­πι­κή­δει­α πο­ρεί­α. Ὄ­χι, εἶ­ναι ὁ Υἱ­ός τοῦ Θε­οῦ πού πο­ρεύ­ε­ται μέ­σα στό σκο­τά­δι τοῦ Ἅ­δη καί ἀ­ναγ­γέ­λει σέ ὅ­λες τίς γε­νι­ές τοῦ Ἀ­δάμ τήν χα­ρά τῆς ἐρ­χο­μέ­νης Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό καί ἡ κά­θο­δος τοῦ Χρι­στοῦ στόν Ἅ­δη ταυ­τί­ζε­ται μέ τό γε­γο­νός τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί μά­λι­στα μέ­χρι ση­μεί­ου, πού ἡ βυ­ζα­ντι­νή εἰ­κό­να τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως νά φέ­ρη γι­ά ἐ­πι­γρα­φή: «Ἡ εἰς ᾍ­δου Κά­θο­δος». Τό δο­ξα­στι­κό πού θά ψα­λῆ ἐκ­φρά­ζει θαυ­μά­σι­α αὐ­τή τήν ἀ­λή­θει­α. Ὅ­ταν, με­τά τήν πε­ρι­φο­ρά τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου, γυ­ρί­ζου­με στόν Να­ό, γνω­ρί­ζου­με πι­ά τό μυ­στή­ρι­ο τοῦ ζω­ο­δό­του θα­νά­του τοῦ Χρι­στοῦ. Ὁ Ἅ­δης πα­τή­θη­κε. Ὁ Ἅ­δης τρέ­μει. Τό Εὐ­λο­γη­μέ­νο Σάβ­βα­το, ἡ Ἑ­βδό­μη Ἡ­μέ­ρα, ὁ­λο­κλη­ρώ­νει τήν ἱ­στο­ρί­α τῆς σω­τη­ρί­ας, τῆς ὁ­ποί­ας ἡ τε­λευ­ταί­α πρά­ξη ὑ­πῆρ­ξε τό ξε­πέ­ρα­σμα τοῦ θα­νά­του. Γι­’ αὐ­τό θά ἀ­κού­σου­με νά δι­α­βά­ζε­ται ἡ προ­φη­τεί­α τοῦ Ἰ­ε­ζε­κι­ήλ, γι­ά τά ξη­ρά ὀ­στά. Στήν προ­φη­τεί­α πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ὁ θρί­αμ­βος τοῦ θα­νά­του πά­νω στόν κό­σμο. Ἀλ­λά ὁ Θε­ός μι­λά­ει στόν προ­φή­τη Ἰ­ε­ζε­κι­ήλ. Τοῦ ἀ­ναγ­γέ­λει, ὅ­τι αὐ­τή ἡ κα­τα­δί­κη δέν εἶ­ναι ὁ τε­λι­κός καί ἀ­με­τά­κλη­τος προ­ο­ρι­σμός τοῦ ἀν­θρώ­που. Τά ὀ­στά τά ξη­ρά θά ἀ­κού­σουν τούς λό­γους τοῦ Κυ­ρί­ου. Οἱ νε­κροί θά ζή­σουν καί πά­λι. «Τά­δε λέ­γει Κύ­ρι­ος Κύ­ρι­ος: Ἰ­δού ἐ­γώ ἀ­νοί­γω τά μνή­μα­τα ὑ­μῶν καί ἀ­νά­ξω ὑ­μᾶς ἐκ τῶν μνη­μά­των ὑ­μῶν…». Ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, τό ἡ­μέ­τε­ρον Πά­σχα, εἶ­ναι τό φύ­ρα­μα τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως ὅ­λων μας. Ὅ­πως ὁ θά­να­τός Του νι­κά­ει τόν ἄρ­χο­ντα τοῦ θα­νά­του, ἔ­τσι καί ἡ Ἀ­νά­στα­σή Του εἶ­ναι ἡ ἀ­πό­δει­ξη τῆς ἀ­να­στά­σε­ως ὅ­λων μας.

Σή­με­ρα βρι­σκό­μα­στε μπρο­στά στόν Τά­φο τοῦ Χρι­στοῦ. Ὅ­λα ὅ­σα ἔ­γι­ναν αὐ­τή τήν ἡ­μέ­ρα καί τά γι­ορ­τά­ζου­με σή­με­ρα εἶ­ναι ἡ ἀ­λη­θι­νή εἰ­κό­να τῶν συν­θη­κῶν τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας σή­με­ρα, πού ζεῖ τό κα­κό, τήν ἀ­πό­γνω­ση, τήν ἀ­πελ­πι­σί­α, ἀλ­λά καί προσ­δο­κᾶ. Πι­στεύ­ου­με στήν Ἀ­νά­στα­ση καί προσ­δο­κοῦ­με τήν Ἀ­νά­στα­ση. Ξέ­ρου­με ὅ­τι ὁ θά­να­τος τοῦ Χρι­στοῦ ἐ­κμη­δέ­νι­σε τήν δύ­να­μη τοῦ θα­νά­του. Καί πε­ρι­μέ­νου­με μέ ἀ­γά­πη, ἐλ­πί­δα καί πί­στη. Ὅ­ταν βα­πτι­ζό­μα­στε στό ὄ­νο­μα τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος, βα­πτι­ζό­μα­στε στό θά­να­το τοῦ Χρι­στοῦ καί ἀ­πό κεί­νη τήν στι­γμή συμ­με­τέ­χου­με στήν ζω­ή Του πού βγῆ­κε ἀ­πό τόν Τά­φο. Κοι­νω­νοῦ­με τό Σῶ­μα καί τό Αἷ­μα Του, πού εἶ­ναι ἡ τρο­φή τῆς ἀ­θα­να­σί­ας, τῆς αἰ­ω­νι­ό­τη­τας.

Ὁ Χρι­στός μας, πού μέ τίς ἁ­μαρ­τί­ες μας, τίς ἀ­στο­χί­ες μας, τά πά­θη καί τίς ἀ­δυ­να­μί­ες μας, ξα­να­σταυ­ρώ­νε­ται καί ἐ­ντα­φι­ά­ζε­ται, σή­με­ρα ἔρ­χε­ται κο­ντά μας, ἔρ­χε­ται στήν καρ­δι­ά μας, ἔρ­χε­ται μέ­σα μας, γι­ά νά μᾶς ἀ­να­γεν­νή­ση καί νά μᾶς ἀ­να­στή­ση. Εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη Ἐ­κεί­νου πού δη­μι­ουρ­γεῖ ἐκ τοῦ μη­δε­νός ἀν­θρώ­πι­νες ὑ­πάρ­ξεις, κα­τά τήν εἰ­κό­να Του. Αὐ­τή ἡ ὀ­δυ­νώ­με­νη ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ περ­νᾶ ἀ­πό τόν Σταυ­ρό καί τόν θά­να­τό Του. Ἡ ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ, πού εἶ­ναι ἄ­πει­ρη δύ­να­μη καί αἰ­ώ­νι­α ζω­ή, δι­α­πο­τί­ζει τό ξύ­λο τοῦ Σταυ­ροῦ, γι­’ αὐ­τό καί με­τα­μορ­φώ­νε­ται σέ δύ­να­μη καί ἀ­νά­στα­ση. Ἄς πᾶ­με καί μεῖς κο­ντά σ’ Ἐ­κεῖ­νον, γι­ά νά γι­ορ­τά­σου­με, μα­ζί μέ τήν δι­κή Του, καί τήν δι­κή μας Ἀ­νά­στα­ση.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Να αισθάνεστε υπερηφάνεια για το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας»

Υλοποιώντας την συνεχή και αμείωτη στήριξή του προς το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, βράβευσε τους...

Τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Δράμας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, αμέσως μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο "Μ.Αλέξανδρος" της Χρυσούπολης Καβάλας, μετέβη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, στο χωριό...

Παράκληση στην Παναγία την Παρηγορήτρια για τις Πανελλαδικές

Η μέριμνα και η συναντίληψή μας  προς την μαθητιώσα νεολαίαείναι συνεχής και αδιάκοπη, ειδικά την περίοδο αυτή  κατά την οποία θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022. Για το λόγο...

«Καλοκαίρι…στον Παράδεισο!» – Καλοκαιρινή Κατασκήνωση στην πόλη μας

Ο Πολυχώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών "Ο Μικρός Παράδεισος" του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού Βόλου επιστρέφει δυναμικά με τον θεσμό της κατασκήνωσης στην πόλη...

Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Ιδρυμάτων

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ακολουθώντας πάντα πιστά τις διατάξεις που ορίζουν την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία των Ιδρυμάτων της, εκφράζει την ικανοποίησή της για...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κεντρικός ομιλητής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ελληνική Διασπορά

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η αποστολή της στον κόσμο» είναι το θέμα που θα αναπτύξει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ως κεντρικός ομιλητής...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Ναυπάκτου στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου

Το Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου επισκέφθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας, κ. Δέσποινας Γεωργιάδη - Αλεξοπούλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου...

Αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχου για την Ελλάδα

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναχώρησε σήμερα, Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, από την έδρα του, για την Ελλάδα, και συγκεκριμένα για...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Αλέξανδρος ο Δερβίσης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία ενδόξων Νεομαρτύρων στα τετρακόσια μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς ήταν και αυτοί που είχαν αλλαξοπιστήσει και...

Χείμαρρος ο Μόρφου! Έσπασε την σιωπή του για τον πόλεμο που δέχτηκε

Μετά από έναν χρόνο σιωπής ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος εξήγησε, μεταξύ άλλων, τον λόγο που δεν έκανε δημόσιες ομιλίες ύστερα από τις παραινέσεις...

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η Ιερατική Σύναξη στο Μπραχάμι

Ρεπορτάζ : Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ομωνύμου...

Φοιτητές Θεολογίας και Μαθητές Δημοτικού στον Αρχιεπίσκοπο

Στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και στα ζητήματα του εφημεριακού κλήρου και των εκκλησιαστικών σχολείων αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και...

«Μπροστά στην Πατρίδα δεν υπάρχει τίποτα το ατομικό και προσωπικό»

Με μία συγκινητική εκδήλωση και υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας, έκλεισε η «Εβδομάδα Μνήμης και Προσευχής 1919 – 1922 – 2022» της Ιεράς...

Eκδήλωση “Παραποδηλασία – Πηγή Ζωής”

Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, η εκδήλωση ΠΑΡΑΠΟΔΗΛΑΣΙΑ – ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ, την οποία διοργάνωσε ο ποδηλατικός όμιλος της Ιεράς...