Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ, τήν θε­ό­σω­μον τα­φήν καί τήν ες Ἅ­δου κά­θο­δον τοῦ Κυ­ρί­ου καί Σω­τῆ­ρος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ ἑ­ορ­τά­ζο­μεν, δι’ ν τῆς φθο­ράς το ἡ­μέ­τε­ρον γέ­νος ἀ­να­κλη­θέν πρός αἰ­ω­νί­αν ζω­ήν με­τα­βέ­βη­κε.

Σύμ­φω­να μέ τό ἱ­ε­ρό συ­να­ξά­ρι αὐ­τή τήν ἅ­γι­α ἡ­μέ­ρα τι­μᾶ­με καί προ­σκυ­νᾶ­με τήν τα­φή τοῦ Κυ­ρί­ου μας καί τήν ες Ἅ­δου κά­θο­δό Του. Σή­με­ρα εἶ­ναι ἡ ἡ­μέ­ρα τῆς με­γά­λης σι­γῆς, τῆς με­γά­λης ἀ­να­μο­νῆς, τῆς προσ­δο­κί­ας, ἡ ἡ­μέ­ρα τῆς ἀ­να­παύ­σε­ως, τό Σάβ­βα­το (δι­ό­τι στήν Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου ψάλ­λε­ται ὁ Ὄρ­θρος τοῦ Με­γά­λου Σαβ­βά­του). Τοῦ­το τό Σάβ­βα­το πού ὀ­νο­μά­ζε­ται με­γά­λο, εἶ­ναι τό ὑ­πε­ρευ­λο­γη­μέ­νο Σάβ­βα­το, στό ὁ­ποῖ­ο «Χρι­στός ἀ­φυ­πνώ­σας, ἀ­να­στή­σε­ται τρι­ή­με­ρος». Ὑ­πνοῖ ἡ Ζω­ή καί Ἅ­δης τρέ­μει. Ἡ σι­γή αὐ­τή εἶ­ναι θρῆ­νος καί κο­πε­τός γι­ά τόν θά­να­το καί τόν Ἅ­δη. Ὁ Κύ­ρι­ος συ­ντρί­βει τίς πύ­λες τοῦ θα­νά­του, λυ­τρώ­νει ἀ­πό τά αἰ­ώ­νι­α δε­σμά. Μέ τόν θά­να­τό Του θα­να­τώ­νει τόν θά­να­το. Ἡ Ζω­ή κα­τέρ­χε­ται στό βα­σί­λει­ο τοῦ θα­νά­του. Τό θεῖ­ο φῶς λά­μπει στά σκο­τά­δι­α του. Φω­τί­ζει ὅ­λους αὐ­τούς πού βρί­σκο­νται ἐ­κεῖ, δι­ό­τι ὁ Χρι­στός εἶ­ναι ἡ ζω­ή ὅ­λων καί ἡ μο­να­δι­κή πη­γή τῆς ζω­ῆς. Ἔ­τσι ὁ Χρι­στός πε­θαί­νει γι­ά ὅ­λους καί ὅ,τι συμ­βαί­νει στήν ζω­ή Του συμ­βαί­νει στήν ζω­ή ὅ­λων μας.

Ὅ­λη ἡ ὑ­μνο­γρα­φί­α τῆς ση­με­ρι­νῆς ἡ­μέ­ρας, ἀ­πό τόν κα­τα­νυ­κτι­κώ­τα­το κα­νό­να «Κύ­μα­τι θα­λάσ­σης» καί τά γλυ­κύ­κα­τα ἀνδρώδη Ἐ­γκώ­μι­α, μέ­χρι τά στι­χη­ρά τῶν Αἴ­νων, ὅ­λα τά τρο­πά­ρι­α εἶ­ναι ἕ­να κρᾶ­μα ἀ­πό σταυ­ρώ­σι­μη λύ­πη καί ἀ­να­στά­σι­μη χα­ρά. Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ με­γά­λη καύ­χη­ση καί δό­ξα τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας, πού βλέ­πει τήν Ἀ­νά­στα­ση μέ­σα ἀ­πό τήν Σταύ­ρω­ση, τήν δέ Σταύ­ρω­ση ὑ­πό τίς φω­τει­νές ἀ­νταύ­γει­ες πά­ντο­τε τοῦ ὄρ­θρου τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό καί ὁ ἱ­ε­ρός ὑ­μνο­γρά­φος ξε­σπᾶ, μέ­σα στήν χαρ­μο­λύ­πη του καί τό χα­ρο­ποι­όν πέν­θος του, σ’ ἕ­ναν ὕ­μνο, πού εἶ­ναι ἐ­πι­τά­φι­ος καί ἀ­να­στά­σι­μος: «Ὦ Κύ­ρι­ε καί Θε­έ μου! Θέ­λω νά ψά­λω ἕ­ναν ἐ­πι­θα­νά­τι­ο καί ἐ­πι­τά­φι­ο ὕ­μνο σ’ ἐ­σέ­να, Θε­έ μου! Θέ­λω νά ψά­λω ἕ­ναν ἐ­πι­θα­νά­τι­ο καί ἐ­πι­τά­φι­ο ὕ­μνο σ’ ἐ­σέ­να, Θε­έ μου, πού μέ τήν τα­φή σου καί τήν ἔ­ξο­δό σου ἀ­πό τήν κά­τω ζω­ή, καί πού μέ τόν θά­να­τό Σου, ὄ­χι μο­νά­χα μοῦ ἄ­νοι­ξες τίς πύ­λες τοῦ οὐ­ρά­νι­ου Πα­ρά­δει­σου, ἀλ­λά καί ἐ­θα­νά­τω­σες πλέ­ον τόν θά­να­το καί ἐ­ξου­θέ­νω­σες τήν νί­κη του καί τό κέ­ντρο του».

Ὁ Θε­ός τῶν πνευ­μά­των καί πά­σης σαρ­κός, ἀ­φή­σας ἤ­δη τήν σάρ­κα ἐ­πί τοῦ Σταυ­ροῦ, κα­τέρ­χε­ται στή χώ­ρα τῶν πνευ­μά­των καί εἰσ­δύ­ει στόν Ἅ­δη ὡς ἐ­λευ­θε­ρω­τής, γι­ά νά δώ­ση τήν τε­λευ­ταί­α μά­χη καί νά ἐ­λευ­θε­ρώ­ση τά πε­πε­δη­μέ­να πνεύ­μα­τα.

Σή­με­ρα, ὅ,τι ἐ­πι­τε­λοῦ­με ἐ­πι­τα­φί­ως δέν εἶ­ναι θρῆ­νος. Εἶ­ναι λα­τρευ­τι­κός θαυ­μα­σμός. Δέν εἶ­ναι πί­στη στήν ἰ­σχύ τοῦ θα­νά­του, ἀλ­λά στήν ἀ­λή­θει­α τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό ὁ Ἐ­πι­τά­φι­ος στήν Ἐκ­κ­λη­σί­α δέν εἶ­ναι θρῆ­νος, ἀλ­λά προ­εόρ­τι­α καί προσκομιδή τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Μέ αὐ­τή τήν πί­στη, ἡ­γου­μέ­νων τῶν Χε­ρου­βείμ, θά λι­τα­νεύ­σου­με τόν Ἐ­πι­τά­φι­ο, θά λι­τα­νεύ­σου­με τόν Ἀρ­χη­γό τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως, ἀ­να­φω­νοῦ­ντες πρός τόν ἐκ Τά­φου προ­ερ­χό­με­νο: Ἀ­νά­στα ὁ Θε­ός καί κρῖ­νον.

Ὅ­ταν σή­με­ρα τό βρά­δυ κά­νου­με τήν πε­ρι­φο­ρά τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου δέν κά­νου­με μι­ά ἐ­πι­κή­δει­α πο­ρεί­α. Ὄ­χι, εἶ­ναι ὁ Υἱ­ός τοῦ Θε­οῦ πού πο­ρεύ­ε­ται μέ­σα στό σκο­τά­δι τοῦ Ἅ­δη καί ἀ­ναγ­γέ­λει σέ ὅ­λες τίς γε­νι­ές τοῦ Ἀ­δάμ τήν χα­ρά τῆς ἐρ­χο­μέ­νης Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό καί ἡ κά­θο­δος τοῦ Χρι­στοῦ στόν Ἅ­δη ταυ­τί­ζε­ται μέ τό γε­γο­νός τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί μά­λι­στα μέ­χρι ση­μεί­ου, πού ἡ βυ­ζα­ντι­νή εἰ­κό­να τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως νά φέ­ρη γι­ά ἐ­πι­γρα­φή: «Ἡ εἰς ᾍ­δου Κά­θο­δος». Τό δο­ξα­στι­κό πού θά ψα­λῆ ἐκ­φρά­ζει θαυ­μά­σι­α αὐ­τή τήν ἀ­λή­θει­α. Ὅ­ταν, με­τά τήν πε­ρι­φο­ρά τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου, γυ­ρί­ζου­με στόν Να­ό, γνω­ρί­ζου­με πι­ά τό μυ­στή­ρι­ο τοῦ ζω­ο­δό­του θα­νά­του τοῦ Χρι­στοῦ. Ὁ Ἅ­δης πα­τή­θη­κε. Ὁ Ἅ­δης τρέ­μει. Τό Εὐ­λο­γη­μέ­νο Σάβ­βα­το, ἡ Ἑ­βδό­μη Ἡ­μέ­ρα, ὁ­λο­κλη­ρώ­νει τήν ἱ­στο­ρί­α τῆς σω­τη­ρί­ας, τῆς ὁ­ποί­ας ἡ τε­λευ­ταί­α πρά­ξη ὑ­πῆρ­ξε τό ξε­πέ­ρα­σμα τοῦ θα­νά­του. Γι­’ αὐ­τό θά ἀ­κού­σου­με νά δι­α­βά­ζε­ται ἡ προ­φη­τεί­α τοῦ Ἰ­ε­ζε­κι­ήλ, γι­ά τά ξη­ρά ὀ­στά. Στήν προ­φη­τεί­α πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ὁ θρί­αμ­βος τοῦ θα­νά­του πά­νω στόν κό­σμο. Ἀλ­λά ὁ Θε­ός μι­λά­ει στόν προ­φή­τη Ἰ­ε­ζε­κι­ήλ. Τοῦ ἀ­ναγ­γέ­λει, ὅ­τι αὐ­τή ἡ κα­τα­δί­κη δέν εἶ­ναι ὁ τε­λι­κός καί ἀ­με­τά­κλη­τος προ­ο­ρι­σμός τοῦ ἀν­θρώ­που. Τά ὀ­στά τά ξη­ρά θά ἀ­κού­σουν τούς λό­γους τοῦ Κυ­ρί­ου. Οἱ νε­κροί θά ζή­σουν καί πά­λι. «Τά­δε λέ­γει Κύ­ρι­ος Κύ­ρι­ος: Ἰ­δού ἐ­γώ ἀ­νοί­γω τά μνή­μα­τα ὑ­μῶν καί ἀ­νά­ξω ὑ­μᾶς ἐκ τῶν μνη­μά­των ὑ­μῶν…». Ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, τό ἡ­μέ­τε­ρον Πά­σχα, εἶ­ναι τό φύ­ρα­μα τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως ὅ­λων μας. Ὅ­πως ὁ θά­να­τός Του νι­κά­ει τόν ἄρ­χο­ντα τοῦ θα­νά­του, ἔ­τσι καί ἡ Ἀ­νά­στα­σή Του εἶ­ναι ἡ ἀ­πό­δει­ξη τῆς ἀ­να­στά­σε­ως ὅ­λων μας.

Σή­με­ρα βρι­σκό­μα­στε μπρο­στά στόν Τά­φο τοῦ Χρι­στοῦ. Ὅ­λα ὅ­σα ἔ­γι­ναν αὐ­τή τήν ἡ­μέ­ρα καί τά γι­ορ­τά­ζου­με σή­με­ρα εἶ­ναι ἡ ἀ­λη­θι­νή εἰ­κό­να τῶν συν­θη­κῶν τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας σή­με­ρα, πού ζεῖ τό κα­κό, τήν ἀ­πό­γνω­ση, τήν ἀ­πελ­πι­σί­α, ἀλ­λά καί προσ­δο­κᾶ. Πι­στεύ­ου­με στήν Ἀ­νά­στα­ση καί προσ­δο­κοῦ­με τήν Ἀ­νά­στα­ση. Ξέ­ρου­με ὅ­τι ὁ θά­να­τος τοῦ Χρι­στοῦ ἐ­κμη­δέ­νι­σε τήν δύ­να­μη τοῦ θα­νά­του. Καί πε­ρι­μέ­νου­με μέ ἀ­γά­πη, ἐλ­πί­δα καί πί­στη. Ὅ­ταν βα­πτι­ζό­μα­στε στό ὄ­νο­μα τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος, βα­πτι­ζό­μα­στε στό θά­να­το τοῦ Χρι­στοῦ καί ἀ­πό κεί­νη τήν στι­γμή συμ­με­τέ­χου­με στήν ζω­ή Του πού βγῆ­κε ἀ­πό τόν Τά­φο. Κοι­νω­νοῦ­με τό Σῶ­μα καί τό Αἷ­μα Του, πού εἶ­ναι ἡ τρο­φή τῆς ἀ­θα­να­σί­ας, τῆς αἰ­ω­νι­ό­τη­τας.

Ὁ Χρι­στός μας, πού μέ τίς ἁ­μαρ­τί­ες μας, τίς ἀ­στο­χί­ες μας, τά πά­θη καί τίς ἀ­δυ­να­μί­ες μας, ξα­να­σταυ­ρώ­νε­ται καί ἐ­ντα­φι­ά­ζε­ται, σή­με­ρα ἔρ­χε­ται κο­ντά μας, ἔρ­χε­ται στήν καρ­δι­ά μας, ἔρ­χε­ται μέ­σα μας, γι­ά νά μᾶς ἀ­να­γεν­νή­ση καί νά μᾶς ἀ­να­στή­ση. Εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη Ἐ­κεί­νου πού δη­μι­ουρ­γεῖ ἐκ τοῦ μη­δε­νός ἀν­θρώ­πι­νες ὑ­πάρ­ξεις, κα­τά τήν εἰ­κό­να Του. Αὐ­τή ἡ ὀ­δυ­νώ­με­νη ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ περ­νᾶ ἀ­πό τόν Σταυ­ρό καί τόν θά­να­τό Του. Ἡ ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ, πού εἶ­ναι ἄ­πει­ρη δύ­να­μη καί αἰ­ώ­νι­α ζω­ή, δι­α­πο­τί­ζει τό ξύ­λο τοῦ Σταυ­ροῦ, γι­’ αὐ­τό καί με­τα­μορ­φώ­νε­ται σέ δύ­να­μη καί ἀ­νά­στα­ση. Ἄς πᾶ­με καί μεῖς κο­ντά σ’ Ἐ­κεῖ­νον, γι­ά νά γι­ορ­τά­σου­με, μα­ζί μέ τήν δι­κή Του, καί τήν δι­κή μας Ἀ­νά­στα­ση.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην εορτάζουσα Ενορία στον Κώστο της Πάρου

Την Τρίτη 27-7-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στον Κώστο της Πάρου όπου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος χοροστάτησε στον Όρθρο,...

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Θεοκτίστης εκ Λέσβου

Λέσβου τὸ θρέμμα, παρθένος Θεοκτίστη, Κτίστῃ Θεῷ πρόσεισι νύμφη παγκάλη. Με μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μεταφορά των λειψάνων της Αγίας Θεοκτίστης της Μηθυμναίας στην...
video

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι;

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι; Εξομολογημένα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα τι γίνεται με αυτά;. Όταν κρύβω στην εξομολόγηση και δεν λέω την αλήθεια στον ιερέα...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ζωής μας είναι η διχόνοια»

Ποιμαντική επίσκεψη στο όμορφο χωριό Μακρυρράχη Δομοκού, καθώς την περίοδο με τις διαδοχικές καραντίνες, δεν ήταν εφικτό να το επισκεφθεί,  πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα...

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στα Γηροκομεία της I.M. Φθιώτιδος

Η ALVO εξοπλίζει τις κοινωνικές δομές της Μητρόπολης Φθιώτιδος με τον αυτόματο αιματολογικό ταχύ-αναλυτή υψηλής τεχνολογίας OLO Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της...

Εξόδιος ακολουθία του Συγκέλλου π. Αθανασίου Γκότση

Στο χωριό Αθίκια Κορινθίας και στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετέβησαν χθες Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στα εγκαίνια του Ε.ΣΥ.Κ. Αστυνόμευσης Καλαμάτας

Τα εγκαίνια του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη...

Ποιμαντική περιοδεία του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου στην Σκόπελο

Την Σκόπελο επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, αμέσως μετά την πανήγυρη της Πολιούχου Χαλκίδος Αγίας Παρασκευής για να επικοινωνήσει με...

Χαμός με αντιεμβολιαστές στη Μητρόπολη Νεαπόλεως

Ξέφυγε η κατάσταση κατά την διάρκεια του εσπερινού στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όταν ο Μητροπολίτης προέτρεψε τους πιστούς να προστατέψουν την...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε η Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ ιερούργησε σήμερα το πρωί στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Αποικίων με την συμμετοχή Εφημερίων της Άνδρου και...

Πολίτης επιτέθηκε σε ιερέα μόλις άκουσε για εμβόλιο! – BINTEO

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο. Την ώρα που ο εφημέριος του χωριού στον λόγο που απεύθυνε στους πιστούς ανέφερε και την μάστιγα...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επί την εις Κύριον εκδημίαν του Κινσάσα Νικηφόρου

Πληροφορηθείς την εις Κύριον εκδημίαν του Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος τέλεσε με βαθειά συγκίνηση τρισάγιο και...
video

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος;

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος; Όταν ένας Άγιος ενώ ζούσε, μίλησε για κάποιο θέμα, τότε αυτό θα γίνει σίγουρα; Αυτό το θέμα για το οποίο...

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου {28 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Πολλοί από τους αγίους μας έχουν τη φήμη των θαυματουργών, διότι αξιώθηκαν να προικιστούν από το Θεό να κάνουν...