Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ, τήν θε­ό­σω­μον τα­φήν καί τήν ες Ἅ­δου κά­θο­δον τοῦ Κυ­ρί­ου καί Σω­τῆ­ρος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ ἑ­ορ­τά­ζο­μεν, δι’ ν τῆς φθο­ράς το ἡ­μέ­τε­ρον γέ­νος ἀ­να­κλη­θέν πρός αἰ­ω­νί­αν ζω­ήν με­τα­βέ­βη­κε.

Σύμ­φω­να μέ τό ἱ­ε­ρό συ­να­ξά­ρι αὐ­τή τήν ἅ­γι­α ἡ­μέ­ρα τι­μᾶ­με καί προ­σκυ­νᾶ­με τήν τα­φή τοῦ Κυ­ρί­ου μας καί τήν ες Ἅ­δου κά­θο­δό Του. Σή­με­ρα εἶ­ναι ἡ ἡ­μέ­ρα τῆς με­γά­λης σι­γῆς, τῆς με­γά­λης ἀ­να­μο­νῆς, τῆς προσ­δο­κί­ας, ἡ ἡ­μέ­ρα τῆς ἀ­να­παύ­σε­ως, τό Σάβ­βα­το (δι­ό­τι στήν Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου ψάλ­λε­ται ὁ Ὄρ­θρος τοῦ Με­γά­λου Σαβ­βά­του). Τοῦ­το τό Σάβ­βα­το πού ὀ­νο­μά­ζε­ται με­γά­λο, εἶ­ναι τό ὑ­πε­ρευ­λο­γη­μέ­νο Σάβ­βα­το, στό ὁ­ποῖ­ο «Χρι­στός ἀ­φυ­πνώ­σας, ἀ­να­στή­σε­ται τρι­ή­με­ρος». Ὑ­πνοῖ ἡ Ζω­ή καί Ἅ­δης τρέ­μει. Ἡ σι­γή αὐ­τή εἶ­ναι θρῆ­νος καί κο­πε­τός γι­ά τόν θά­να­το καί τόν Ἅ­δη. Ὁ Κύ­ρι­ος συ­ντρί­βει τίς πύ­λες τοῦ θα­νά­του, λυ­τρώ­νει ἀ­πό τά αἰ­ώ­νι­α δε­σμά. Μέ τόν θά­να­τό Του θα­να­τώ­νει τόν θά­να­το. Ἡ Ζω­ή κα­τέρ­χε­ται στό βα­σί­λει­ο τοῦ θα­νά­του. Τό θεῖ­ο φῶς λά­μπει στά σκο­τά­δι­α του. Φω­τί­ζει ὅ­λους αὐ­τούς πού βρί­σκο­νται ἐ­κεῖ, δι­ό­τι ὁ Χρι­στός εἶ­ναι ἡ ζω­ή ὅ­λων καί ἡ μο­να­δι­κή πη­γή τῆς ζω­ῆς. Ἔ­τσι ὁ Χρι­στός πε­θαί­νει γι­ά ὅ­λους καί ὅ,τι συμ­βαί­νει στήν ζω­ή Του συμ­βαί­νει στήν ζω­ή ὅ­λων μας.

Ὅ­λη ἡ ὑ­μνο­γρα­φί­α τῆς ση­με­ρι­νῆς ἡ­μέ­ρας, ἀ­πό τόν κα­τα­νυ­κτι­κώ­τα­το κα­νό­να «Κύ­μα­τι θα­λάσ­σης» καί τά γλυ­κύ­κα­τα ἀνδρώδη Ἐ­γκώ­μι­α, μέ­χρι τά στι­χη­ρά τῶν Αἴ­νων, ὅ­λα τά τρο­πά­ρι­α εἶ­ναι ἕ­να κρᾶ­μα ἀ­πό σταυ­ρώ­σι­μη λύ­πη καί ἀ­να­στά­σι­μη χα­ρά. Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ με­γά­λη καύ­χη­ση καί δό­ξα τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας, πού βλέ­πει τήν Ἀ­νά­στα­ση μέ­σα ἀ­πό τήν Σταύ­ρω­ση, τήν δέ Σταύ­ρω­ση ὑ­πό τίς φω­τει­νές ἀ­νταύ­γει­ες πά­ντο­τε τοῦ ὄρ­θρου τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό καί ὁ ἱ­ε­ρός ὑ­μνο­γρά­φος ξε­σπᾶ, μέ­σα στήν χαρ­μο­λύ­πη του καί τό χα­ρο­ποι­όν πέν­θος του, σ’ ἕ­ναν ὕ­μνο, πού εἶ­ναι ἐ­πι­τά­φι­ος καί ἀ­να­στά­σι­μος: «Ὦ Κύ­ρι­ε καί Θε­έ μου! Θέ­λω νά ψά­λω ἕ­ναν ἐ­πι­θα­νά­τι­ο καί ἐ­πι­τά­φι­ο ὕ­μνο σ’ ἐ­σέ­να, Θε­έ μου! Θέ­λω νά ψά­λω ἕ­ναν ἐ­πι­θα­νά­τι­ο καί ἐ­πι­τά­φι­ο ὕ­μνο σ’ ἐ­σέ­να, Θε­έ μου, πού μέ τήν τα­φή σου καί τήν ἔ­ξο­δό σου ἀ­πό τήν κά­τω ζω­ή, καί πού μέ τόν θά­να­τό Σου, ὄ­χι μο­νά­χα μοῦ ἄ­νοι­ξες τίς πύ­λες τοῦ οὐ­ρά­νι­ου Πα­ρά­δει­σου, ἀλ­λά καί ἐ­θα­νά­τω­σες πλέ­ον τόν θά­να­το καί ἐ­ξου­θέ­νω­σες τήν νί­κη του καί τό κέ­ντρο του».

Ὁ Θε­ός τῶν πνευ­μά­των καί πά­σης σαρ­κός, ἀ­φή­σας ἤ­δη τήν σάρ­κα ἐ­πί τοῦ Σταυ­ροῦ, κα­τέρ­χε­ται στή χώ­ρα τῶν πνευ­μά­των καί εἰσ­δύ­ει στόν Ἅ­δη ὡς ἐ­λευ­θε­ρω­τής, γι­ά νά δώ­ση τήν τε­λευ­ταί­α μά­χη καί νά ἐ­λευ­θε­ρώ­ση τά πε­πε­δη­μέ­να πνεύ­μα­τα.

Σή­με­ρα, ὅ,τι ἐ­πι­τε­λοῦ­με ἐ­πι­τα­φί­ως δέν εἶ­ναι θρῆ­νος. Εἶ­ναι λα­τρευ­τι­κός θαυ­μα­σμός. Δέν εἶ­ναι πί­στη στήν ἰ­σχύ τοῦ θα­νά­του, ἀλ­λά στήν ἀ­λή­θει­α τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό ὁ Ἐ­πι­τά­φι­ος στήν Ἐκ­κ­λη­σί­α δέν εἶ­ναι θρῆ­νος, ἀλ­λά προ­εόρ­τι­α καί προσκομιδή τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Μέ αὐ­τή τήν πί­στη, ἡ­γου­μέ­νων τῶν Χε­ρου­βείμ, θά λι­τα­νεύ­σου­με τόν Ἐ­πι­τά­φι­ο, θά λι­τα­νεύ­σου­με τόν Ἀρ­χη­γό τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως, ἀ­να­φω­νοῦ­ντες πρός τόν ἐκ Τά­φου προ­ερ­χό­με­νο: Ἀ­νά­στα ὁ Θε­ός καί κρῖ­νον.

Ὅ­ταν σή­με­ρα τό βρά­δυ κά­νου­με τήν πε­ρι­φο­ρά τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου δέν κά­νου­με μι­ά ἐ­πι­κή­δει­α πο­ρεί­α. Ὄ­χι, εἶ­ναι ὁ Υἱ­ός τοῦ Θε­οῦ πού πο­ρεύ­ε­ται μέ­σα στό σκο­τά­δι τοῦ Ἅ­δη καί ἀ­ναγ­γέ­λει σέ ὅ­λες τίς γε­νι­ές τοῦ Ἀ­δάμ τήν χα­ρά τῆς ἐρ­χο­μέ­νης Ἀ­να­στά­σε­ως. Γι­’ αὐ­τό καί ἡ κά­θο­δος τοῦ Χρι­στοῦ στόν Ἅ­δη ταυ­τί­ζε­ται μέ τό γε­γο­νός τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί μά­λι­στα μέ­χρι ση­μεί­ου, πού ἡ βυ­ζα­ντι­νή εἰ­κό­να τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως νά φέ­ρη γι­ά ἐ­πι­γρα­φή: «Ἡ εἰς ᾍ­δου Κά­θο­δος». Τό δο­ξα­στι­κό πού θά ψα­λῆ ἐκ­φρά­ζει θαυ­μά­σι­α αὐ­τή τήν ἀ­λή­θει­α. Ὅ­ταν, με­τά τήν πε­ρι­φο­ρά τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου, γυ­ρί­ζου­με στόν Να­ό, γνω­ρί­ζου­με πι­ά τό μυ­στή­ρι­ο τοῦ ζω­ο­δό­του θα­νά­του τοῦ Χρι­στοῦ. Ὁ Ἅ­δης πα­τή­θη­κε. Ὁ Ἅ­δης τρέ­μει. Τό Εὐ­λο­γη­μέ­νο Σάβ­βα­το, ἡ Ἑ­βδό­μη Ἡ­μέ­ρα, ὁ­λο­κλη­ρώ­νει τήν ἱ­στο­ρί­α τῆς σω­τη­ρί­ας, τῆς ὁ­ποί­ας ἡ τε­λευ­ταί­α πρά­ξη ὑ­πῆρ­ξε τό ξε­πέ­ρα­σμα τοῦ θα­νά­του. Γι­’ αὐ­τό θά ἀ­κού­σου­με νά δι­α­βά­ζε­ται ἡ προ­φη­τεί­α τοῦ Ἰ­ε­ζε­κι­ήλ, γι­ά τά ξη­ρά ὀ­στά. Στήν προ­φη­τεί­α πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ὁ θρί­αμ­βος τοῦ θα­νά­του πά­νω στόν κό­σμο. Ἀλ­λά ὁ Θε­ός μι­λά­ει στόν προ­φή­τη Ἰ­ε­ζε­κι­ήλ. Τοῦ ἀ­ναγ­γέ­λει, ὅ­τι αὐ­τή ἡ κα­τα­δί­κη δέν εἶ­ναι ὁ τε­λι­κός καί ἀ­με­τά­κλη­τος προ­ο­ρι­σμός τοῦ ἀν­θρώ­που. Τά ὀ­στά τά ξη­ρά θά ἀ­κού­σουν τούς λό­γους τοῦ Κυ­ρί­ου. Οἱ νε­κροί θά ζή­σουν καί πά­λι. «Τά­δε λέ­γει Κύ­ρι­ος Κύ­ρι­ος: Ἰ­δού ἐ­γώ ἀ­νοί­γω τά μνή­μα­τα ὑ­μῶν καί ἀ­νά­ξω ὑ­μᾶς ἐκ τῶν μνη­μά­των ὑ­μῶν…». Ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, τό ἡ­μέ­τε­ρον Πά­σχα, εἶ­ναι τό φύ­ρα­μα τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως ὅ­λων μας. Ὅ­πως ὁ θά­να­τός Του νι­κά­ει τόν ἄρ­χο­ντα τοῦ θα­νά­του, ἔ­τσι καί ἡ Ἀ­νά­στα­σή Του εἶ­ναι ἡ ἀ­πό­δει­ξη τῆς ἀ­να­στά­σε­ως ὅ­λων μας.

Σή­με­ρα βρι­σκό­μα­στε μπρο­στά στόν Τά­φο τοῦ Χρι­στοῦ. Ὅ­λα ὅ­σα ἔ­γι­ναν αὐ­τή τήν ἡ­μέ­ρα καί τά γι­ορ­τά­ζου­με σή­με­ρα εἶ­ναι ἡ ἀ­λη­θι­νή εἰ­κό­να τῶν συν­θη­κῶν τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας σή­με­ρα, πού ζεῖ τό κα­κό, τήν ἀ­πό­γνω­ση, τήν ἀ­πελ­πι­σί­α, ἀλ­λά καί προσ­δο­κᾶ. Πι­στεύ­ου­με στήν Ἀ­νά­στα­ση καί προσ­δο­κοῦ­με τήν Ἀ­νά­στα­ση. Ξέ­ρου­με ὅ­τι ὁ θά­να­τος τοῦ Χρι­στοῦ ἐ­κμη­δέ­νι­σε τήν δύ­να­μη τοῦ θα­νά­του. Καί πε­ρι­μέ­νου­με μέ ἀ­γά­πη, ἐλ­πί­δα καί πί­στη. Ὅ­ταν βα­πτι­ζό­μα­στε στό ὄ­νο­μα τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος, βα­πτι­ζό­μα­στε στό θά­να­το τοῦ Χρι­στοῦ καί ἀ­πό κεί­νη τήν στι­γμή συμ­με­τέ­χου­με στήν ζω­ή Του πού βγῆ­κε ἀ­πό τόν Τά­φο. Κοι­νω­νοῦ­με τό Σῶ­μα καί τό Αἷ­μα Του, πού εἶ­ναι ἡ τρο­φή τῆς ἀ­θα­να­σί­ας, τῆς αἰ­ω­νι­ό­τη­τας.

Ὁ Χρι­στός μας, πού μέ τίς ἁ­μαρ­τί­ες μας, τίς ἀ­στο­χί­ες μας, τά πά­θη καί τίς ἀ­δυ­να­μί­ες μας, ξα­να­σταυ­ρώ­νε­ται καί ἐ­ντα­φι­ά­ζε­ται, σή­με­ρα ἔρ­χε­ται κο­ντά μας, ἔρ­χε­ται στήν καρ­δι­ά μας, ἔρ­χε­ται μέ­σα μας, γι­ά νά μᾶς ἀ­να­γεν­νή­ση καί νά μᾶς ἀ­να­στή­ση. Εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη Ἐ­κεί­νου πού δη­μι­ουρ­γεῖ ἐκ τοῦ μη­δε­νός ἀν­θρώ­πι­νες ὑ­πάρ­ξεις, κα­τά τήν εἰ­κό­να Του. Αὐ­τή ἡ ὀ­δυ­νώ­με­νη ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ περ­νᾶ ἀ­πό τόν Σταυ­ρό καί τόν θά­να­τό Του. Ἡ ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ, πού εἶ­ναι ἄ­πει­ρη δύ­να­μη καί αἰ­ώ­νι­α ζω­ή, δι­α­πο­τί­ζει τό ξύ­λο τοῦ Σταυ­ροῦ, γι­’ αὐ­τό καί με­τα­μορ­φώ­νε­ται σέ δύ­να­μη καί ἀ­νά­στα­ση. Ἄς πᾶ­με καί μεῖς κο­ντά σ’ Ἐ­κεῖ­νον, γι­ά νά γι­ορ­τά­σου­με, μα­ζί μέ τήν δι­κή Του, καί τήν δι­κή μας Ἀ­νά­στα­ση.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δοξολογία για τον Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας στη Σχολή Αξιωματικών

Kατόπιν προσκλήσεως του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, ο Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ μετέβη την Τετάρτη...

Φθιώτιδος: «Εκκλησία και Αυτοδιοίκηση στην διακονία των παιδιών μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ιδρυτής και Πρόεδρος του Ωδείου «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» (ΦΕΚ 3781/τ.Β’/09.09.2020) της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εγκαινίασε σήμερα ένα ακόμη...

«Αξίζει στον Κρήτης Ειρηναίο τέτοια μεταχείριση»;

Του Γιώργου Σαχίνη Αναμφίβολα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ο επικεφαλής ως Προκαθήμενος (και όχι ως...

Με κορονοϊό διαγνώσθηκε ο Μητροπολίτης Φωκίδος

Τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδο θα παραμείνουν κλειστά έως 29 Οκτωβρίου 2021 λόγω Covid-19. Τόσον ο σεπτός Ποιμενάρχης Σεβασμιώτατος κ. Θεόκτιστος, όσον και αρκετοί...

Εκδημία Σεβ. Μητροπολίτου Διοσπόλεως κυρού Προτερίου

Το Παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, μετά βαθυτάτης θλίψεως ανακοινώνει την πρός Κύριον εκδημίαν του Ιεράρχου του Αλεξανδρινού Θρόνου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διοσπόλεως κυρού...

Από τη μαύρη Ήπειρο στην Λαμία για τα έτη πολλά στον Φθιώτιδος Συμεών

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Συμεών επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στη Λαμία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Χειροτονία Διακόνου στον Αγ. Αρτέμιο Μυκόνου

Στον πάλαι ποτέ Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αρτεμίου, Προστάτου και Πολιούχου Μυκόνου, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών...

Το ευχαριστώ του Φθιώτιδος Συμεών στην Ελληνική Αστυνομία

Τον προστάτη της Άγιο Μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο εόρτασε το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας με Επίσημη Δοξολογία, χοροστατούντος...

Ο χριστιανός καλείται να αναμετράτε καθημερινά με το εγώ και να ανασταίνει συνεχώς το εμείς

Με Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Γαλανέικων Λαμίας συνεχίστηκε ο 1ος Παμφθιωτικός Εορτασμός του Αγίου Λουκά υπό τον διακριτικό τίτλο: «Λιτανεύοντας τον...

Εξελέγη νέα Ηγουμένη στο Ι. Ησυχαστήριο «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Μαψού

Η Αποστολική Ι. Μητρόπολή μας αγγέλλει την κατόπιν εκλογών ανάδειξη νέας Ηγουμένης στο Ι. Ησυχαστήριο «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Μαψού σε διαδοχή της μακαριστής Γερόντισσας...

Με Δοξολογία στον ιστορικό ναό των Γιαννιτσών εορτάστηκαν τα Ελευθέρια

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στον ιστορικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών (Μητρόπολη), όπου το 1912 τελέσθηκε η πρώτη Δοξολογία για την απελευθέρωση...

Διανομή δεμάτων από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον ΜΑΣΟΥΤΗ

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τα Supermarkets «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» διένειμαν κατά την...

Η εορτή του Αγίου Αρτεμίου και του Οσίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνίας στην Ι.Μ. Παραμυθίας

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ηγουμενίτσας τελέσθηκε Όρθρος και Αρχιερατική Θεία...

Ομιλία του Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου στην Πύλο για την Ναυμαχία του Ναυαρίνου

Στις εκδηλώσεις για την 194η επέτειο από την Ναυμαχία του Ναυαρίνου, που διοργανώνουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Πύλου – Νέστορος και τελούν υπό...

Δοξολογία στην Μητρόπολη Άρτης, για τον Άγιο Αρτέμιο προστάτη της Αστυνομίας

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, το πρωΐ, ετελέσθη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, η καθιερωμένη Δοξολογία, επί τη Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, προστάτου...