1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται Α´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Ὅπως τό λέγει καθαρά ἡ ὀνομασία της, Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν περίοδο αὐτή, πού τήν λέμε Μ. Σαρακοστή, πρέπει νά νηστεύουμε. Προσπαθῆστε το, χριστιανοί μου, νά νηστέψετε, ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας, ὅσο τό ἐπιτρέπει ἡ ὑγεία σας, ὅσο τό λέει ἡ πίστη τοῦ καθενός, γιά νά τό πῶ καλύτερα. Γιατί ξέρω ὅτι ὑπάρχουν, ἀδελφοί μας χριστιανοί, πού εἶναι ἄρρωστοι καί ὅμως νηστεύουν. Αὐτοί ἔχουν πίστη δυνατή! Προσπαθῆστε, λοιπόν, νά νηστεύσετε τήν περίοδο αὐτή. Τουλάχιστον τό κρέας, ἄν δέν ὑπάρχει σοβαρός λόγος ὑγείας, μήν τό φᾶτε μέχρι τό Πάσχα. Γιά κάποιον πού δέν νήστευε τά προηγούμενα χρόνια, τό νά πεῖ ὅτι ἐφέτος θά νηστέψω ἀπό τό κρέας, εἶναι πολύ σημαντικό. Καί τοῦ χρόνου θά τόν δυναμώσει ὁ Χριστός νά κάνει πιό σωστά τήν νηστεία.

2. Ἀλλά ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί, λέγεται καί «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας». Γιορτάζει, λοιπόν, ἡ πίστη μας, γιορτάζουμε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί.

Ἀλλά, γιατί λεγόμαστε «Ὀρθόδοξοι»; Ὅπως τό λέγει ἡ λέξη, λεγόμαστε «ὀρθόδοξοι», ἐπειδή «ὀρθά» «δοκοῦμε», ὀρθά, δηλαδή, πιστεύουμε γιά τόν Θεό μας. Ναί, πραγματικά! Ὅπως μᾶς τό ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, νά χαιρόμαστε καί νά εὐφραινόμαστε ὅσοι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, γιατί μόνο ἡ Ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἀληθινή. Ὅλες οἱ ἄλλες πίστεις εἶναι ψεύτικες, ἔλεγε ὁ ἅγιος. Καί μόνο ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ἀληθινή. Ὅποιος ἐγκύψει στά βιβλία καί θέλει νά σπουδάσει καί νά ἐμβαθύνει στήν πίστη μας, θά τό δεῖ ἀπό τήν ἔρευνα πού θά κάνει ὅτι πραγματικά ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή. Ἀλλά πρέπει νά τήν μαθαίνουμε τήν πίστη αὐτή, πρέπει νά γνωρίζουμε τά δόγματά της καί τίς ἀλήθειες της καί νά ζητᾶμε νά ἀκοῦμε γιά ὅλα τά θαυμάσιά της, γιατί εἶναι ἡ πίστη μας, ἀδελφοί μου. Παραπάνω ἀπό ὅλα καί ἀπό τόν ἑαυτό μας καί τήν οἰκογένειά μας καί τήν πατρίδα μας καί ἀπό ὅλα, ἀπό ὅλα εἶναι ἡ πίστη μας.

3. Ὅλη δέ ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι καταγραμμένη στά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, σ᾽ αὐτά πού εἶναι στό Ἱερό Ψαλτήρι, πού διαβάζουν καί ψέλνουν οἱ Ψάλτες μας. Πραγματικά, αὐτά τά βιβλία, τό Ὡρολόγιο, τά Μηναῖα, ἡ Παρακλητική, τό Πεντηκοστάριο καί τά ἄλλα, ἔχουν ὅλη τήν πίστη μας. Τά ἔγραψαν ἅγιοι ἄνθρωποι τά βιβλία αὐτά, οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, γι᾽ αὐτό καί ἔχουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί παραμένουν γιά πάντα. Εἶναι θεόπνευστα τά βιβλία αὐτά. Καί μέ αὐτά τά βιβλία γίνεται ἡ λατρεία μας στόν Θεό. Μέ αὐτά δοξάζουμε τόν Θεό. Καί «δοξάζουμε» βέβαια «ὀρθά» τόν Θεό μας, γιατί τόν δοξάζουμε ὅπως μᾶς τό δίδαξαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, πού τά βιβλία τους τα ἔχουμε στο ἱερό Ψαλτήρι. Τό βρήκαμε τώρα, γιά νά τό ποῦμε καλύτερα, γιατί λεγόμαστε «Ὀρθόδοξοι»! Λεγόμαστε ἔτσι, γιατί «ὀρθά», δηλαδή, σωστά, «δοξάζουμε» τόν Θεό μας. Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, τήν προσευχή μας πρέπει νά τήν κάνουμε ἀπό αὐτά τά λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά λέτε βέβαια στήν προσευχή σας καί τήν ἀτομική προσευχή σας μέ τά διάφορα προσωπικά αἰτήματά σας, ἀλλά, ὁπωσδήποτε πρέπει νά λέτε καί προσευχές ἀπό τά λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά λέτε, δηλαδή, τούς Χαιρετισμούς στήν Παναγία μας, τό Ἀπόδειπνο, τόν Ἑξάψαλμο, τά Ἀπολυτίκια τῶν Ἁγίων μας καί ἄλλα ὡραῖα τροπάρια. Καί νά λέτε στήν προσευχή σας καί τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Ὁ κύριος ἐθνικός μας Ὕμνος, σάν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πού εἴμαστε, εἶναι τό «Τῇ ὙπερμάχΣτρατηγ…». Ἐνῶ ὁ ἄλλος ἐθνικός ὕμνος πού ξέρουμε, τό «Σέ γνωρίζω ἀπό τήν ὄψη…», καλός εἶναι καί πρέπει νά τόν λέμε, γιατί καθορίστηκε σάν ὕμνος τῆς πατρίδας μας, ἀλλά δέν λέει πουθενά ὁ ὕμνος αὐτός γιά τήν πίστη μας καί τήν Παναγία μας. Οὔτε καί ἐπιτρέπεται νά ποῦμε τόν ὕμνο αὐτόν μέσα στήν Ἐκκλησία ἤ τήν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας. Θέλω νά ξέρετε ὅτι τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ…», αὐτός εἶναι ὁ κύριος Ἐθνικός μας Ὕμνος, πού πρέπει νά λέμε σάν Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, χωρίς βέβαια νά καταργοῦμε καί τόν ἄλλο γνωστό ἐθνικό μας ὕμνο.

Στά λειτουργικά μας ἱερά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, λοιπόν, ἐκεῖ βρίσκεται ὅλη ἡ πίστη μας καί ἀπ᾽ αὐτά πρέπει νά ὑμνοῦμε, νά δοξάζουμε τόν Θεό μας ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Καί ἐπειδή βέβαια δέν ἔχετε τήν δύναμη νά πάρετε τά βιβλία αὐτά, σᾶς συνιστῶ ὅλοι νά ἔχετε τόν «Συνέκδημο» ἤ τήν «Σύνοψη», πού ἔχουν τά πιό κύρια τροπάρια καί ὕμνους τῆς θείας μας λατρείας. Δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ σπίτι ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, ἄν δέν ἔχει τήν ἱερά Σύνοψη σάν βιβλίο προσευχῆς.

4. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου, λέγεται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπειδή τήν Κυριακή αὐτή γιορτάζουμε τήν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων. Ἦταν ἡ φοβερή αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας, πού τἄβαλε καί μέ τίς ἅγιες εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων μας. Πάνω ἀπό ἑκατό ἔτη τάραξε τήν Ἐκκλησία ἡ αἵρεση αὐτή. Ἀλλά μετά ἀπό μύριους διωγμούς τῶν Ὀρθοδόξων ἐνίκησε ἡ πίστη μας. Ἔδωσε ὁ Θεός καί ἦρθαν στά πράγματα Ὀρθόδοξοι βασιλεῖς καί ἡ Ἐκκλησία μέ τήν Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Νίκαια τό 787 κήρυξε ἐπίσημα τήν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων.

Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μου, ἔχει ἱερές εἰκόνες πού θαυματουργοῦν ἀνάλογα μέ τήν πίστη τῶν χριστιανῶν πού προσεύχονται  σ᾽ αὐτές. Αὐτό βέβαια ἰσχύει γιά κάθε εἰκόνα. Ἀλλά σέ μερικές εἰκόνες, ἐπειδή ἦταν ἁγιασμένοι οἱ «ἁγιογράφοι» τους, ἔδωσε ὁ Θεός εἰδική Χάρη καί θαυματουργοῦν. Ἔτσι στήν πατρίδα μας ἔχουμε πολλές θαυματουργές εἰκόνες, ὅπως, γιά παράδειγμα εἶναι ἡ Παναγία ἡ Προυσιώτισσα, πού εἶναι πρόμαχος «Τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης», ὅπως λέγει τό Ἀπολυτίκιό Της. Νιώθει ἡ ψυχή μας τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ στίς εἰκόνες αὐτές καί ποθεῖ μέ λαχτάρα νά σταθεῖ μπροστά τους γιά νά προσευχηθεῖ. Πόσο ὡραῖο εἶναι τό μεγαλυνάριο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου πρός τήν Παναγία τήν Γοργοϋπήκοο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν ὁποία εὐλαβεῖτο ἰδιαίτερα: «Τέτρωμαι τπόθω Σου Μαριάμ, φλέγει με ὁ ἔρως καθορν Σου τς ερς Εκόνος, Παρθένε, το κάλλος καί τήν δόξα καί κόρον ολαμβάνω τομεγαλύνειν Σε».

Χριστιανοί μου νά ἔχετε ἅγιες Εἰκόνες στά σπίτια σας, ἀλλά ὀρθόδοξες Εἰκόνες. Γιατί μᾶς ἔχουν ἔρθει ἀπό τήν Δύση κάτι εἰκόνες πού εἶναι ἁπλῶς ὡραῖα πρόσωπα, ἀλλά δέν δίνουν θεῖο νόημα. Εἶναι σαρκικές! Ὁ λαός μας τίς λέει «φραγκο-Παναγιές»! Νά ἔχετε τίς λεγόμενες Βυζαντινές εἰκόνες, πού ἔχουν θεϊκή ὄψη καί νόημα. – Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου, καί μέ τήν πίστη σας καί μέ τά ἔργα σας νά εἶστε σωστοί Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναυλία με την Γλυκερία για τα παιδιά της Ουκρανίας -Τι δήλωσε στην ΕΡΤ o Μητροπολίτης Ταμασού

Σε ξενοδοχείο της Αγίας Νάπας στην Κύπρο διαμένουν από τις 11 Μαΐου, 55 παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νησί από κέντρα...

«Εβδομάδα Μνήμης και Προσευχής 1919-1922-2022» στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Πολλά και ποικίλα λειτουργικά και πολιτιστικά γεγονότα πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με αφορμή την «Εβδομάδα Μνήμης και Προσευχής 1919-1922-2022»,  ένα...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος σε τηλεδιάσκεψη με μαθητές

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, κατόπιν αιτήματος του Διευθυντού και των Εκπαιδευτικών της Στ΄ τάξεως του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας,...

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας για την 81η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Πριν από 81 χρόνια, τα μαύρα σύννεφα του πολέμου τα οποία είχαν σκεπάσει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, επεκτείνονταν πάνω από τον γαλάζιο ουρανό της...

«Ιερός Ναός Αγίου Αχιλλίου: Η Ιστορική Διαδρομή 15 Αιώνων».

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σε συνεργασία με την Κίνηση Πολιτών «ΛΑΡΙΣΑ Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ», στα πλαίσια του εορτασμού του πολιούχου της Μητροπόλεως...
video

Ποιοι Άγιοι λένε ότι η κόλαση δεν είναι αιώνια;

Ποιοι Άγιοι λένε ότι η κόλαση δεν είναι αιώνια; Η κόλαση προέρχεται από το ρήμα κολάζω που σημαίνει βασανίζω και επομένως η λέξη κόλαση...
video

Βεροίας Παντελεήμων: «Αυτοθυσία: η τέλεια έκφραση της αγάπης»

Την Πέμπτη 19 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε...

Ποιμαντική οικογένειας και γάμου στην Ι.Μ. Χίου

Μέ τήν Χάρη καί τήν βοήθεια τῆς Τρισηλίου Θεότητος ὁλοκληρώθηκε καί κατά τό ἱεραποστολικό ἔτος 2021-2022 ἡ διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί...

«Πόντου Μνήμη. 100 χρόνια χωρίς Μικρά Ασία»

Συνεχίζονται επιτυχώς οι εκδηλώσεις μνήμης υπό τον τίτλο: «Εβδομάδα Μνήμης και Προσευχής 1919 -1922-2022» με αφορμή την επέτειο των 100 ετών από την Μικρασιατική...

Ιερά Λείψανα του Τιμ. Σταυρού και των Αγ. Κων/νου και Ελένης θα υποδεχθεί η Καλαμάτα

Με λαμπρότητα θα υποδεχθεί αύριο η Καλαμάτα, Παρα­σκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 7.30 μ.μ., αποτμήματα Ιερών Λειψάνων εκ του Τιμίου Σταυρού και των...

Αντιπροσωπεία από την τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησαν την Τρίτη, 17 Μαΐου, αντιπρόσωποι από την τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, στην έδρα του στο...
video

Κωλύματα Ιερωσύνης | Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.κ Ησαΐας, μας παρουσιάζει με συντομία, απλό και κατανοητό τρόπο και συνάμα διδακτικό τα κωλύματα...

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κολοκυνθοῦς Καστορίας

Μέ τήν καθιερωμένη ἐκκλησιαστική τάξη πραγματοποιήθηκαν, τήν Τετάρτη 18 Μαΐου ἡμέρα τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἐν Ἁγίοις...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (ΠΕΜΠΤΗ 26 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2022)

Με την χάρη του Θεού, προγραμματίζουμε τον φετεινό εορτασμό της ιεράς μνήμης του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου του νέου...

Φθιώτιδος Συμεών: Καθιερώνουμε μία νέα ετήσια εορτή στην λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων

Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος του ιαματικού και θαυματουργού επί τη αναμνήσει της καταθέσεως του Ιερού Λειψάνου στο Ναό, καθώς και την Ιερά Εικόνα...